Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal pådriver LMU-møte, HiST 12.5.2009 Kjetil Knarlag Et inkluderende læringsmiljø Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal pådriver LMU-møte, HiST 12.5.2009 Kjetil Knarlag Et inkluderende læringsmiljø Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal pådriver LMU-møte, HiST 12.5.2009 Kjetil Knarlag Et inkluderende læringsmiljø Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning

2 Nasjonal pådriver 2 Presentasjon 1.Om nasjonal pådriver 2.Universell utforming av læringsmiljø? 3.Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4.Bygging av et LMU-nettverk

3 Nasjonal pådriver 1. Om ”Nasjonal pådriver”

4 Nasjonal pådriver 4 Om ”Nasjonal pådriver” Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning –Etablert: 2003 –Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet –Målsetting: Bidra til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle gjennom satsing på universell utforming og individuell tilrettelegging –Målgrupper: Ansatte i UH-sektor som arbeider med universell utforming og individuell tilrettelegging + Kunnskapsdepartementet og andre som legger rammer for –Driftsbudsjett 2009: 1 750 000,- –Prosjektbudsjett 2009: 1 050 000,- –To årsverk –Lokalisert: NTNU fristilt som et eksternt prosjekt og rapporterer direkte til KD

5 Nasjonal pådriver 5 Mandat (KD) medvirke i arbeidet med oppfølging, implementering og revidering av institusjonenes handlingsplaner utvikling av fagmiljø og nettverk innenfor UH- sektoren for å motvirke faglig isolasjon bidra til utvikling av relevante nettsider arrangere seminarer for kontaktpersoner i sektoren medvirke til samarbeid og utnytte eksisterende kompetanse og erfaring i sektoren legge til rette for kompetansehevende tilbud rettet mot medlemmer av læringsmiljøutvalgene representere høyere utdanning etter behov Gjennomføre prosjekter på bestilling fra KD

6 Nasjonal pådriver 6 Virkemidler Møteplasser –Konferanse, forum Oppsøkende virksomhet –Tilbud om seminarer og temamøter (gratis) –Tett kontakt med kontaktpersoner ved lærestedene (lavterskel) Epostliste: universell@adm.ntnu.nouniversell@adm.ntnu.no Nettsted: www.universell.nowww.universell.no Samarbeide med eksterne organisasjoner

7 Nasjonal pådriver 7 Det nasjonale nettverket UH-sektor Nasjonal Pådriver Kjernegruppe KD Organisasjoner, studenter, offentlige etater og instanser www.universell.no

8 Nasjonal pådriver 8 Ny oppgave 2009: ”Utføre oppgaver knyttet til utvikling av en pådriverenhet for læringsmiljøutvalgene”.

9 Nasjonal pådriver 2. Universell utforming av læringsmiljø

10 Nasjonal pådriver 10 Nasjonal pådriver og læringsmiljø Årlig ”Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø” –5 konferanser så langt –Flytter mellom studiestedene –90-135 deltakere Prosjekt: Universell utforming som strategi for et inkluderende læringsmiljø

11 Nasjonal pådriver Hva er universell utforming? ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.” Miljøverndepartementet

12 Nasjonal pådriver Hvorfor UU? Funksjonshemming – en konsekvens av samfunnsskapte barrierer snarere enn egenskaper hos individet UU en strategi for å bidra til likestilling og deltakelse for alle på alle samfunnsområder UU løser ikke alle utfordringer, samspill med individuelle løsninger

13 Nasjonal pådriver Universell utforming I lovverket: –§ 4-3 i UH-loven –§§ 9, 10 og 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven –Plan- og bygningsloven (formålsparagrafen + i bygningsdelen) –Lov om offentlige anskaffelser

14 Nasjonal pådriver Forståelse av begrepet Universell utforming Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler

15 Nasjonal pådriver Hva er læringsmiljø Flere definisjoner av læringsmiljø: –HiST: Et godt læringsmiljø handler både om de fysiske rammebetingelsene og de psykososiale forholdene –UiO: Begrepet læringsmiljø omfatter alle de institusjonelle og organisatoriske betingelser som skal bidra til studentens læring. Det vil si fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, velferd og faglig og pedagogisk kvalitet

16 Nasjonal pådriver Universell utforming av læringsmiljø Et inkluderende læringsmiljø: –Aksepterer og verdsetter mangfoldet blant studentene –Anerkjenner at studenter har lik rett men ulike forutsetninger og behov for å kunne ta del av læringsprosessen –Erkjenner at det er omgivelsene i læringsmiljøet som kan virker funksjonshemmende

17 Nasjonal pådriver Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming –Strategi for å ta vare på mangfoldet og som vil bidra til likestilling og deltakelse –Reduserer behovet for kostbare individuelle og stigmatiserende løsninger –Bra for alle studenter!! NB: Ikke eneste løsning –Universell utforming OG individuell tilrettelegging

18 Nasjonal pådriver I praksis… 1. Bygninger og uteområder –Å komme seg inn i bygninger og rom Trapper, heiser, dører osv. –Orientering og bevegelse i bygg Ledelinjer, markering av trapper, kontrastfarger, skilting osv. –Møblering osv. Justerbare bord og stoler, skranker osv. –Uteområder Oppmerking og brøyting, parkering, skilt, beplantning osv.

19 Nasjonal pådriver Læringsmiljø 2. Studier og undervisning –Utgangspunkt i at studenter har ulike læringsstrategier og –behov –Reduserer behov for individuell tilrettelegging –Innebærer nøye planlegging –Forutsetter bruk av universelt utformet IKT

20 Nasjonal pådriver Læringsmiljø 3. IKT og informasjon –Web-sider –Studentweb –E-læringssystemer –Formater

21 Nasjonal pådriver Læringsmiljø 4. Studentlivet generelt –Bolig –Kantiner og sosiale arenaer –Aktiviteter og idrett

22 Nasjonal pådriver UU eller individuell tilrettelegging? Studenten har rett til individuell tilrettelegging Hva er lønnsomt for lærestedene? –Individuell tilpasning av IKT? –Individuell oppfølging i studweb? –Ekstra sett av informasjon tilpasset en rekke studenters individuelle behov?

23 Nasjonal pådriver 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

24 Nasjonal pådriver Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven (DTL) 2009 Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne er forbudt DTL forbyr tre former for diskriminering: –Direkte diskriminering (§ 4) –Indirekte diskriminering (§ 4) –Brudd på tilretteleggingsplikten (§§ 9 og 12) Loven handler altså både om forbud mot diskriminering OG pålegg om tilrettelegging Loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

25 Nasjonal pådriver DTL Personkretsen er i Norge ikke strengt definert. Man vil ikke havne i en situasjon hvor man må krangle seg til å tilhøre loven Diskrimineringsgrunnlaget funksjonsnedsettelse eller nedsatt funksjonsevne (skal forstås som like begreper) omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner –Eksempelliste finnes i forarbeidene Retten til tilrettelegging (§§ 9 og 12) er forbeholdt en person som selv har en funksjonsnedsettelse

26 Nasjonal pådriver § 9: Generell tilrettelegging/ Universell utforming I § 9 pålegges pliktsubjektene (offentlig myndighet, offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten) å sikre universell utforming Med universell utforming menes –utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon skal kunne benyttes av flest mulig –De fysiske forholdene Vidt definert av ansvarlige departement (BLD, KD m.fl.) og omfatter bygg, anlegg, uteområder og innretninger Omfatter også produkter (både fastmonterte og løsrevne) Omfatter også virksomhetenes IKT-løsninger rettet mot allmennheten Omfatter foreløpig ikke tjenester som sådan (for eksempel undervisning)

27 Nasjonal pådriver Allmennheten…? Hull i lovverket: Kan man definere seg bort fra allmennheten? –Plikten gjelder virksomhetens alminnelige funksjon og HiST sin primære funksjon er å drive forskning og utdanning –KD presiserer at alle skolebygg faller inn under definisjonen allmennheten og dermed § 9 –LDO definerer studenter som en del av allmennheten (på grunn av mangfoldet i studentpopulasjonen), men dette er ennå ikke prøvd ut i rettspraksis

28 Nasjonal pådriver Utfordringer UH-loven og DTL er ulike i bruken av begrepet Universell utforming –KD har tolket UU i § 4-3 til å omfatte læringsmiljøet generelt, og er således strengere enn DTL som fokuserer på det fysiske og IKT –Sektorloven må følges, men er vanskelig å håndheve –Avklaringer med KD er nødvendig § 12: Graden av tilrettelegging må prøves ut i rettpraksis. Studenter/ interesseorganisasjoner må prøve loven. Hva gjør vi i mellomtiden?

29 Nasjonal pådriver 4. Nasjonal pådriver for Læringsmiljøutvalg

30 Nasjonal pådriver Oppdraget KD: ” Utføre oppgaver knyttet til utvikling av en pådriverenhet for læringsmiljøutvalgene” Har bedt NP om selv å definere oppdragets innhold Foreløpig 2009

31 Nasjonal pådriver 31 Arbeid så langt Definere oppdraget i samarbeid med ulike LMU Definere innsats/ forventninger i forhold til KD Gjennomgang av bestillingen fra UHR Milepælplan for 2009

32 Nasjonal pådriver 32 Mulige oppgaver som LMU-pådriver UHR-forslag: –Etablere møteplasser for erfaringsutveksling –Arrangere konferanse med aktuelle tema innen læringsmiljø –Utvikle retningslinjer for LMU-arbeid –Kartlegge bruken av LMU ved institusjonene –Synliggjøre nytten av velfungerende LMU for institusjonene –Arbeide for at LMU får reell innflytelse på læringsmiljøet ved institusjonene –Utarbeide nettsider for informasjon

33 Nasjonal pådriver 33 Planlagte oppgaver Epostliste: lmu@adm.ntnu.no Oversikt over LMU med leder/ sekretær via www.universell.no/LMUwww.universell.no/LMU Kontakt med et utvalg LMU for å få tilbakemeldinger LMU-parallell på årets konferanse: –Trondheim, 2.-4. november –Alt program nyttig for LMU –Egen parallell tirsdag 3. november Kartlegging og registrering

34 Nasjonal pådriver 34 HVA ØNSKER DERE?

35 Nasjonal pådriver 35 Kontakt oss! Nasjonal pådriver Epost: kontakt@universell.nokontakt@universell.no Kjetil Knarlag Tel.: 73 55 06 80/ 977 100 21 Anne Nylund Tel.: 73 59 74 43 / 477 58 290 www.universell.no


Laste ned ppt "Nasjonal pådriver LMU-møte, HiST 12.5.2009 Kjetil Knarlag Et inkluderende læringsmiljø Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google