Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørreundersøkelse blant NHFs medlemmer i kommunale råd Gjennomført sommeren 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørreundersøkelse blant NHFs medlemmer i kommunale råd Gjennomført sommeren 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørreundersøkelse blant NHFs medlemmer i kommunale råd Gjennomført sommeren 2014

2 Om undersøkelsen: Gjennomført sommeren 2014. Sendt ut til alle våre rådsmedlemmer som er registret i CRM. Ved utsendelse var dette 173 99 har svart, men ikke på alle spørsmål Dette gir en svarprosent på 57. Fremstillingen i presentasjonen er angitt i antall svar, ikke prosent.

3 Hvem har svart:

4 Alders sammensetningen: 20 - 35 år6 36 - 50 år14 51- 65 år38 66 - 80 år41 Totalsum99

5 Råd ledet av NHF representanter: Ja27 Nei71 Totalsum98

6 Er du politisk aktiv i tillegg til å være rådsmedlem?

7 Hvor mye tid bruker du per uke på rådsarbeid?

8 Opplever du at din deltagelse i rådet er viktig?

9 Mye eldrerådssaker. Forrige periode var mer aktiv, men nå sliter kommunen økonomisk og diverse saker er på sparebluss. Det er bare orienteringssaker, og et hvert forsøk på å få lokale saker fungerer ikke. Jeg føler ikke at det er så nyttig arbeid pga det. Det største problemet i dag er at kommuner og bydeler i dag får mindre overføringer i form av penger, men flere arbeidsoppgaver får de. Dermed blir økonomien presset og det går utover selv lovpålagte tjenester. Det er i tillegg varslet mindre overføringer av penger til kommunene i fremtiden. Selv om RLF tar opp saker får dessverre ikke administrasjoner mer midler/penger av det. Dette er det største problemet. Jeg opplever at administrasjonen og den politiske ledelsen bruker oss aktivt, deltar i budsjett arbeide. Føler ikke at vi blir regnet med i den store sammenhengen Om det blir fulgt opp av de politiske medlemmer av rådet, men det føles som det ikke er viktig. Som nestleder i rådet, tidligere aktiv politiker og som leder av NAV brukerutvalg synes jeg det er viktig å holde seg godt orientert Tidsforbruk sterkt varierende i perioder meget stort på grunn av deltakelse i kommunens forskjellige planarbeider og prosjekter rådet har ikke politisk deltaker Men det er bare synd at rådet ikke blir tatt med på råd i aktuelle saker, og heller ikke hørt i saker vi har uttalt oss i Det er håpløst å få forståelse for argument som ikke blir brukt av ledelsen. Rådet er mest til pynt. Saker kommer ofte til rådet etter at saken er ferdig behandlet. I min første periode klarte vi å "politisere" rådet, og det fungerte veldig bra. Denne perioden fikk vi en annen leder, og nå fungerer rådet etter mitt syn som en sandpåstrøer for rådmannen - som er invitert til - og deltar på - alle møtene. dermed opplever jeg at vi hindres i å snakke fritt.

10 Fikk rådet opplæring samtidig med de folkevalgte?

11 Ble det avholdt egen opplæring for rådet?

12 Hvor mange møter gjennomførte rådet i 2013?

13 Hvordan er tilgjengeligheten i lokalene som blir brukt til møtene?

14 Bruker kommunestyre salen som har teleslynge Finnes ikke HC parkering utenfor bygget som er kommunalt eid, men vi skal bytte lokaler fra og med neste møte. Da blir det fjerde plassen vi huserer. Har hatt problemer med teleslyngeanlegget. Klønete omveg for å kunne delta med rullestol. Vanskelig å få med tegnspråktolk til møtene. Lokalene ligger i 2. etasje i idrettshallen, men det er heis der og vi som har behov for å ta heisen har fått utlevert nøkkel til den. Det gjennomgående er at det mangler teleslynge. Nå har vi jo nyoppusset Rådhuset så det blir vel bedre. Møterommene er ikke tilstrekkelig oppdatert med teleslynger etc. Møterommene mangler generelt teleslynge Rådet møter i formannskapssalen. Rådhuset er svært godt tilgjengelig

15 Har rådet egen sekretær, som ikke er medlem av rådet?

16 Blir det betalt møtegodtgjørelse for deltagelse i rådsmøter? Ja95 Nei1

17 Er møtegodtgjørelse satsen lik for rådsmedlemmer og folkevalgte?

18 Har kommunestyret vedtatt et mandat for rådet?

19 Deltar du på kurs/møter/konferanser som er interessante for rådsmedlemmer?

20 Om svaret var nei på forrige spørsmål, hvorfor deltar du ikke?

21 Hvordan vil du bedømme rådets innflytelse i kommunen?

22 Hvilke aktiviteter bedriver rådet?

23 Hvilke saker behandler rådet?

24 Tar rådet opp saker på eget initiativ?

25 Hvem bestemmer hvilke saker som kommer opp på rådets saksliste?

26 Når kommer rådet inn i saksgangen?

27 Opplever rådet å bli tatt med tidlig nok i prosessen?

28 Har rådet noen gang stoppet saker på grunn av feil/klanderverdig saksgang?

29 Hvordan blir saker avsluttet/konkludert i rådet?

30 Er det ofte saker hvor organisasjonsrepresentantene blir nedstemt av politikerne ?

31 Fra hvilken posisjon er de politiske oppnevnte rådsmedlemmene hentet fra?

32 Er det stor uenighet mellom rådsrepresentantene fra de ulike organisasjonene?

33 Er du aktivt medlem i lokallaget ditt?

34 Synes du lokallaget gir god nok informasjon om hva NHF driver med?

35 Alt kan bli bedre, men gjensidig dialog / kontakt er viktig mellom brukerrep. og egen organisasjon. Min organisasjon er der når jeg etterspør saker. Boccia og bingo Det er ikke lokallag i min kommune. Er aktiv via landsforening. Det er jeg selv som informerer om hva NHF har på timeplanen da jeg er vara i NHF Oslofjord vest. Det er vel dødt det? Er ikke lokallag i kommunen Er ikke sikker på om det er noe lokallag, regionskontoret har glemt oss tror jeg Er medlem av et lokallag som ikke hører til min kommune. Vi prøver å få til et større lokallag som omfatter flere kommuner. Har ikke lokallag. Jeg er sekretær i lokallaget så det er min jobb å informere de andre om NHF Jeg har vært medlem i lokallaget i 22 år og sekretær i 21 år. Jeg deltar aktivt i det som skjer i laget og vår leder er flink til å gi meg oppgaver som han vet jeg kan mestre. Lokal laget ligger nede ennå tror jeg Lokallaget er nedlagt på grunn av mangel på aktive medlemmer Lokallaget har invitert styremedlemmer fra regionen til møtene. Ellers info på medlemsmøtene om aktuelle saker fra NHF. Lokallaget hører man veldig sjelden fra og hvis man får tilbakemeldinger eller invitasjoner omhandler det kaffe, lotterier, sommeravslutninger osv. Mine beste støttespillere i rådsarbeid Som lokallagets nestleder er jeg godt orientert, og supplerer leder med å gi informasjon

36 Kjenner du innholdet av NHFs prinsipprogram?

37 Ønsker du mer opplæring og påfyll av kunnskap fra NHF?

38 Om ja, hvor vil du få denne opplæringen fra?

39 Hva ønsker du at denne opplæringen skal inneholde? Ikke så viktig i år da vi har hatt flere møter med besøk fra regionen. Interessepolitiske saker som rører seg i organisasjonen. Vite hva vi skal mene. Lysten er der, men må oftest si nei pga min fritid eller jeg på jobb Min erfaring er at rådsmedlemmene ikke vet hvilke saker som råde skal / kan behandles Noe mer enn generell opplæring. Videregående kurs / opplæring som går mer i dybden Opplæring fra NHF om brukerrepresentasjon og samarbeid med andre brukerrepresentanter i regionen. PBL, endringer, Lover og forskrifter. klageprosesser for brudd på loven om UU. i Tek 10. Råds arbeid, men her tror jeg vi ville ha fått mer forståelse hvis både organisasjonene, folkevalgte som ikke er medlem av NHF og administrasjoner og saksbehandlere kunne deltatt sammen. Tilgjengelighetsloven/universell utforming Vanlig organisasjonsarbeid, hvordan ta ordet, hva er mandat og hvordan jobbe best mulig i råd.... Vite mer om NHFs strategi - policy - synspunkter i viktige saker / temaer. Utveksle erfaringer med andre brukerrepresentanter

40 Bør NHF peke på fellessaker som alle NHFs rådsmedlemmer kan jobbe med?

41 Forslag på saker: BPA fordi den praktiseres så forskjellig fra kommune til kommune. Her er det mye å jobbe med. BPA, Rettigheter og påvirkningskraft for brukerrepresentanter, Universell utforming og rehabilitering. De fleste kommunene i vår region er dårlige på brukermedvirkning spesielt i forhold til samhandlingsreformen, og dette bør NHF kjøre strikt på. NHF trenger yngre medlemmer. Organisasjonen retter søkelyset på yngre, men hvor er de rundt om i lokallagene? Det er vanskelig å peke på fellessaker. Da det er svært stor forskjell fra Kommune til Kommune. ( By / lands bygda) Endring av TEK 10 her må det mobiliseres Funksjonshemmede barns rettigheter. NHFs kjernesaker, f.eks. uu - samlokalisering av boliger - skolepolitikk / nærskolen - helse / samhandlingsreformen m.m. Rettigheter for den enkelte, hvordan få flere til å ville jobbe for NHF Saker som har med byplanlegging og gjøre samhandlingsreformen. Skole og utomhus Tilgjengelighet for alle typer funksjonshemminger, og spesielt må det tas hensyn til en gruppe forflytningshemmede som i for liten grad blir forstått, nemlig de som er avhengig av sin egen bil for transport og tilgjengelighet til samfunnslivet. uu og hvordan få til samarbeid med andre organisasjoner UU som er så utrolig mye mer enn bare "trapper" og hindringer. Her jobber NHF utrolig bra men med så raske endringer i det politiske bildet føler vel jeg at man trenger påfyll av informasjon. Ikke alltid like lett å lese seg til alt.

42 Bruker du sosiale medier aktivt i din rolle som rådsmedlem?

43 Kan du nevne en sak du opplever at rådet har lyktes godt med? Bassengsaken, når det gjelder tilgjengelighet. Ny skole. Befaringer og dokumentasjon av utilgjengelighet har vi hatt svært god erfaring med. Bruksendring av næringslokaler til serveringssted Universell utforming av rådhuset. Døråpnere og parkeringsplasser rundt apotek og legekontor som blir nå vurdert i en helhetsplan Fylkesdelplan for universell utforming Føler generelt at vi blir hørt og respektert, så en seier her og et nederlag der det må være slik Har etter 2,5 år oppnådd positiv kontakt med rådmann! Har som rådsmedlem og leder av NHF lokallag klaget på vedtak fattet av utvalg for tekniske saker. (dispensasjon for kravene til universell utforming) HC-parkering Plan og regulerings og byggesaker siden vi bruker PBL TEK.10 § direkte i rådmannens innstillingen på forslagene eller uttalelsene som vi leverer i NPU. Riktig bruk av fartsreduserende tiltak Rulering av planen for funksjonshemmede Samhandlingsreformen er satt på dagsorden, integreres som en del av kommunens samlede helsepolitikk. UU i byggesaker, flere eks. skoler - barnehager m.v. Planverk - utforming av nærmiljø- UU en del av helheten, tilgjengelig for alle. universell utforming av kommunale bygg, både eldre bygg og nybygg UU Byggesak - sentrumsutbygging. Brostein stoppet. Vi arbeider mye med kommunale byggesaker Vi fikk i forrige periode vedtatt et grunnlagsdokument om funksjonshemmede i kommunestyret. Universell utforming har vært sentralt, og godt innarbeidet i kommunen. Det blir søkt om spillemidler til bl.a. tilrettelegging av badeplasser, fiskeplasser og turstier i marka. Ble satt av midler i budsjettet til tilrettelegging tidligere. Dette stoppet det nye kommunestyret i 2011, men har noe penger igjen. Disse skal brukes til bl.a. til turstier. Fått teleslynger i forsamlingsrom UU og flere bygge og regulering saker

44 Ytterligere kommentarer, eller innspill til undersøkelsen: Det er bra at denne undersøkelsen kommer nå siden det er valg i 2015. Håper vi får tilbakemelding på undersøkelsen Det er spennende å være med i slikt råd. Samspillet med de pol. representanter er viktig. Jeg tror videre på at brukerrep. er leder av rådet, dette i tett dialog med rådmann / sekretariatet. Det er stor forskjell mellom bygd og by. I vår kommune har vi tett og godt samarbeid med både politikere og administrasjon. Er leder i det kommunale og medlem i fylkeskommunalt råd. Begge fungerer bra. Må nok bli flinkere til og møte politikere i kommunen. Rådsmedlemmer som bare møtes på rådsmøtet får ingen relasjoner til hverandre og det gjør det vanskeligere å samarbeide. Vi vet ingen ting om hverandre og noen synes det da er vanskeligere å ta ordet og komme med sine meninger og/eller innvendinger i saker. Veldig bra!


Laste ned ppt "Spørreundersøkelse blant NHFs medlemmer i kommunale råd Gjennomført sommeren 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google