Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Posten Norge Kvartalsrapport – 3. kvartal 2008 22/10/2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Posten Norge Kvartalsrapport – 3. kvartal 2008 22/10/2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Posten Norge Kvartalsrapport – 3. kvartal 2008 22/10/2008

2 2 Hovedpunkter  Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor –Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling for logistikkprodukter og høy aktivitet i Ergo Group  Resultat før engangseffekter var MNOK 345 per Q3 sammenlignet med MNOK 414 i fjor  En ny, samlende merkevare lanserte med navnet Bring, for den nordiske post- og logistikkvirksomheten –Satsning på ny merkevare for Posten Konsernet belastet driftskostnader med MNOK 138 i Q3  Nye nordiske oppkjøp i 3. kvartal: –CombiTrans AB –Emdal Transport & Spedisjon AS –PNL AB – resterende 50% –Lähettiryhmä OY –Nor-Cargo UK (ny i Q4)

3 33 Posten og Bring to sider av samme sak  Lansering av ny merkevarer i Q3 markerte at Posten utvikler seg for å møte fremtiden, og at det er sammenheng mellom vår offensive satsing i Norden og Postens velkjente virksomhet i Norge. Posten-logoen fornyes for å få frem at Posten og Bring tilhører samme familie.  Merkevareendringen er et stort økonomisk løft. Dette er nødvendig og en naturlig forlengelse av en vellykket nordisk vekststrategi. Totalt koster Postens merkevareomlegging 300 millioner kroner i 2008, hvorav 138 millioner kroner er påløpt per 3. kvartal.  Lanseringen er godt mottatt i markedet: høy oppmerksomhet, høy budskapsforståelse og målgruppene er positive.

4 4 Driftsinntekter per kvartal 4 Gjennomsnittlig inntektsvekst på 13,1% (Q3 2003 – Q3 2008) 2003200420052006 Driftsinntekter per kvartal i MNOK 2007 * 2008 * * Fra og med september er prinsippet for inntektsføring av telefoni hos ErgoGroup endret fra bruttoføring av videreførte inntekter til nettoføring. Tall for tidligere perioder i 2007 og 2008 er omarbeidet tilsvarende

5 5 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Fra Q3 2001 til Q3 2008 har Postens utenlandske selskaper hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 40,2% 5  Driftsinntekter i MNOK +23% +7% +51% +20% +141% +50% +17% Driftsinntekter fra utenlandske selskaper økte med MNOK 747 (17%) fra Q3 2007, og utgjorde 25,3 % av konsernets omsetning mot 23,2% i samme periode i fjor

6 6 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger per kvartal 6 2004 2005 2006 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger per kvartal i MNOK 2007 2008 * Merkevare kostnader ** EBIT før merkevarekostnader, engangseffekter og nedskrivninger

7 7 Resultat 7 * Fom september er prinsippet for inntektsføring av telefoni hos ErgoGroup endret fra bruttoføring av videreførte inntekter til nettoføring. Tall for tidligere perioder er omarbeidet tilsvarende ** inkl kostnader knyttet til omlegging av merkevare på 138 mill. kroner i 3. kvartal 2008 Q3 2008 Q3 2007 EndringMNOK Hittil 2008 Hittil 2007 Endring2007 6 6906 243447Driftsinntekter*20 75619 4041 35226 810 259353-94EBITDA**1 0181 0191 649 34145-111 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger ** 345414-69815 01Nedskrivninger3-4130 -3-62 Engangskostnader/ (inntekter) -20-624600-395 36149-113EBIT3671 035-6691 080 -57-581Netto finans-164-64-100-125 -2091-112Resultat før skatt203971-768955

8 8 Nøkkeltall  Investeringer per Q3 2008 var MNOK 1 745, en reduksjon på MNOK 739 i forhold til Q3 2007 pga færre oppkjøp i 2008  Netto gjeld/EBITDA-faktor var 1,9*** (Q3 2007: 0,9)  Per 30.09.2008 hadde Posten en langsiktig likviditetsreserve, som besto av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter, på MNOK 3 724, mot MNOK 2 928 på samme tidspunkt i fjor  Nedgangen i ROIC før merkevare og engangseffekter fra samme periode i fjor skyldtes både resultatnedgang (siste 12 mnd) og økning i investert kapital 8 * 12 måneder rullerende ** Tallene for 3. kvartal 2007 er endret ift kvartalsrapport i fjor som følge av omarbeidet sammenligningstall grunnet pensjons- korreksjoner i årsrapport 2007 ***Netto rentebærende gjeld MNOK 3 201 og 12 mnd rullerende EBITDA MNOK 1 648 MNOK Q3 2008 Q3 2007** Året 2007 Totalkapital18 82617 45017 415 Egenkapital5 3435 8865 786 Rentebærende gjeld5 1373 1703 194 Egenkapitalandel (%)28,433,733,2 Gjeldsgrad (netto)0,60,3 ROIC (%) før merkevare, engangseffekter og nedskrivninger* 9,311,29,8 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivninger (%) 1,72,13,0

9 9 Utfordringer for Posten (I)  Statsbudsjettet for 2009 fremlagt uten bevilgninger til ulønnsomme post- og banktjenester  Senest i forbindelse med stortingsbehandlingen av postmeldingen i mai i år la Regjeringen til grunn at det skulle bevilges penger over Statsbudsjettet de kommende årene. Dette er også i tråd med nedfelte prinsipper for god eierstyring  Posten leverer ulønnsomme post- og banktjenester i 2009 for 404 mill. kr. Den samlede ulønnsomheten for 2007-2009 er på 636 millioner kroner.  Avtalt modell for statlig kjøp er at staten skal betale for pålagte post- og banktjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme: –med 6 dagers omdeling til hele landet –postkontor/PiB i alle kommuner –banktjenester på Posten

10 10 Utfordringer for Posten (II)  Posten har store inntekter fra uadressert reklame. Dersom forhåndssamtykke for distribusjon av uadressert postreklame erstatter dagens prinsipp når Stortinget behandler ny markedsføringslov i høst, vil det i praksis sette en stopper for Postens reklamedistribusjon. Det vil få alvorlige konsekvenser for Posten –Inntektene fra uadressert reklame dekker en fjerdedel av kostnadene forbundet med landsdekkende postomdeling. Det er ikke mulig å kompensere for et slikt inntektsbortfall –Hvis Posten mister inntektene fra uadressert reklame vil selskapet få et stort underskudd. –Over 1000 arbeidsplasser jevnt fordelt over hele landet vil forsvinne – og resterende underskudd vil måtte dekkes av staten  Posten støtter Regjeringens forslag om å videreføre dagens reservasjonsordning for uadressert reklame, i forslaget til ny markedsføringslov  For å begrense distribusjon av uønsket reklame, anbefaler vi at dagens ordning utvides til å omfatte alle distributører, også avisene. Dette gir også like konkurransevilkår for alle distributører.

11 11 Bemanning årsverk, segment Omsetning/årsverk Omsetning siste 12 mnd/årsverk Glidende 12 mnd KNOK 2008 2007 Bemanning

12 12 Kvalitetsutvikling (rullerende 12 mnd)  Foreløpig leveringskvalitet for A-post fremme over natt var på 87,4% hittil i år, mot 85,0% i 2007. I 3. kvartal var resultatet 88,7%, mot 88,1% for samme periode i 2007 12 1999 20042005 2006 Konsesjonskrav 2007 Kvalitetsutvikling rullerende 12 mnd 2003 2002 20012000 2008

13 13 Oppkjøp av Nor-Cargo UK  Nor-Cargo UK kjøpes av Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) og Hurtigruten Group, og selskapet overtas fra 22. oktober 2008.  Nor-Cargo UK driver grenseoverskridende transporter hovedsakelig mellom UK og det nordiske markedet. De to selskapene samarbeider allerede i dag, og Nor- Cargo UK er blant annet en viktig brikke for Nordsjø-aktivitetene til Bring Logistics.  Å få selskapet inn i Bring-familien gir synergier og bedre utnyttelse av Bring- selskapene i Norden. Nor-Cargo UK vil sikre og videreutvikle logistikkvirksomheten i Europa og Norden, samt styrke Brings strategiske og operasjonelle posisjoner  Fakta om Nor-Cargo UK –60 ansatte –Omsetning: ca 18 mill. engelske pund –6 kontorer: Stallinborough (hovedkontor), Ireland, London, Brimingham, North Shields og Manchester

14 14 konsern post logistikk IKT Segmentstruktur for Posten

15 15 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter per 3. kvartal 15 Logistikk Post IKT Andel eksterne driftsinntekter i % Endring 2007 - 2008 i MNOK og % +3% +8% +14%

16 16 Segmentfordeling EBITDA per 3. kvartal LogistikkPost IKT 2007 2008 20072008 20072008 -36,2% 35,1% 28,9% MNOK 16

17 17 Segmentet 17 post IKT  Brevprodukter  Banktjenester  Varesalg  Dokumenthåndtering post logistikk

18 18 Volumutvikling 18 % endring pa.20032004200520062007 Hittil 2008 Brev Konsernet 3,7-1,32,94,1-1,31,5 Brev Morselskap 3,2-2,62,73,7-2,4-0,7 A og B post (morselskap) -0,7-6,8-5,5-0,9-0,30,15 Postreklame* 6,90,410,75,5-4,2-1,6 Brev CityMail Group 11,912,24,98,49,521,5 Banktrans- aksjoner ** -8,3- 6,0-11,9-10,0-12,5-11,0 * Adressert og uadressert postreklame ** Historikk banktransaksjoner har blitt endret som følge av nytt prinsipp for beregning av volum Brev- og bankprodukter Mill sendinger 2003 2004 20052006 Posten Norge AS Bring CityMail Volum brevprodukter 12 mnd. glidende 2007 2008  Uadressert postreklame viser en reduksjon på 1,2 % hittil i år ift samme periode i fjor og står for 51,2% av brevvolum i Posten Norge AS (51,5%) post IKTlogistikk

19 19 Nøkkeltall 19  Både Bring Citymail Sweden og Bring Citymail Denmark har hatt en positiv volumutvikling sammenlignet med i fjor og utgjorde tilsammen 28 % av konsernets totale adresserte brevvolum  Den negative resultatutviklingen skyldes i hovedsak ugunstig produktmiks for brevprodukter, økte personal- og transportkostnader og ekspansjon i Sverige og Danmark  I september startet omleggingen av 15 av totalt 124 postkontorer til Post i Butikk (PIB). Omleggingen vil foregå over en 3 års periode  Det ble ikke innvilget statlig kjøp i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. post IKT MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter9 5119 252*2592,8 EBITDA323507*-184-36,2 EBITDA margin3,45,5*-2,1- logistikk *Tallene for 2007 har blitt endret som følge av endret prinsipp for fordeling av konsernfelles kostnader, samt korrigeringer ifm periodisering av interne inntekter

20 20 Segmentet  Parti-/stykkgods  Termo  Ekspress  Pakker  Warehousing post IKT logistikk

21 21 Nøkkeltall  Økning i driftsinntekter og segmentresultat i forhold til samme periode i fjor som følge av oppkjøp, god volumutvikling og driftsforbedringer  Driftsinntekter fra internasjonal virksomhet i år utgjør MNOK 3 417 (35% av inntektene i segmentet) mot MNOK 2 894 (32%) i 2007  Det internasjonale pakkevolumet via PNL har utviklet seg positivt med en økning på 26,4 % i forhold til i fjor  Oppkjøp i 3. kvartal: –Combitrans AB –Emdal Transport & Spedisjon AS –PNL (resterende 50%) –Lähettiryhmä OY –Nor-Cargo UK (ny Q4) 21 post IKT MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter9 7619 0377248,0 EBITDA670496 * 17435,1 EBITDA margin6,95,5 * 1,4- logistikk *Tallene for 2007 har blitt endret som følge av endret prinsipp for fordeling av konsernfelles kostnader, samt korrigeringer ifm periodisering av interne inntekter/kostnader

22 22 Segmentet 22  Drift  Infrastruktur  Løsninger  Konsulenttjenester post IKT logistikk

23 23 Nøkkeltall  Inntektsveksten på 14% begrunnes i hovedsak med inngåelse av nye avtaler og kjøp av Bekk Consulting AS  Organisk vekst per Q3 2008 var på 9% mot 5 % i samme periode i 2007  ErgoGroup har inngått kontrakter for MNOK 2 000 per Q3 2008 blant annet: –5-årige driftskontrakt med Securitas –5-årige drifts- og support avtale med Petoro –3-årige driftsavtale med Lindorff –Rammeavtale med Helse Sør-Øst 23 post IKTlogistikk MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter*4 0853 59848713,5 EBITDA50539211328,9 EBITDA margin12,410,91,5- * Fom september er prinsippet for inntektsføring av telefoni hos ErgoGroup endret fra bruttoføring av videreførte inntekter til nettoføring. Tall for tidligere perioder er omarbeidet tilsvarende

24 24 Fokusområder fremover  Fokus på resultatforbedring gjennom helhetlige verdikjeder, teknologiutvikling og kostnadseffektivitet –Konserneffektiviseringsprogrammet ”Spinnaker” –ny høyteknologisk Østlandsterminal på Robsrud  Fortsatt fokus på Nordisk vekst/strategi  Fokus på konkrete tiltak innenfor HMS  Miljø og klima som sentrale satsingsområder for konsernet  Regulatoriske forhold –Ny markedsføringslov –Behov for statlig kjøp 24


Laste ned ppt "Posten Norge Kvartalsrapport – 3. kvartal 2008 22/10/2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google