Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE ANDRE Ungdom og marginalisering Arenaer for mestring eller marginalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE ANDRE Ungdom og marginalisering Arenaer for mestring eller marginalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 DE ANDRE Ungdom og marginalisering Arenaer for mestring eller marginalisering

2 De andre En undersøkelse av ungdommers oppvekstmiljø under ulike strukturelle og kulturelle rammer En undersøkelse av ungdommers oppvekstmiljø under ulike strukturelle og kulturelle rammer Rammevilkår: kan skape marginalisering av individer eller grupper Rammevilkår: kan skape marginalisering av individer eller grupper Bygger på ungdommers egne fortellinger Bygger på ungdommers egne fortellinger Skolegang Skolegang Innføring i begreper og teorier Innføring i begreper og teorier Hvorfor blir noen ”de andre” Hvorfor blir noen ”de andre” → følger senere i livet → følger senere i livet

3 De andre Marginalisering: Kommer av grense eller kant Marginalisering: Kommer av grense eller kant Sosiologien: Individers eller gruppers manglende deltakelse på de arenaer hvor de i henhold til spesielle normer og kriterier forventes å delta Sosiologien: Individers eller gruppers manglende deltakelse på de arenaer hvor de i henhold til spesielle normer og kriterier forventes å delta Forenklet sagt: motsatte av integrering (mestring) Forenklet sagt: motsatte av integrering (mestring) Prosesser som svekker stabil forankring og deltakelse Prosesser som svekker stabil forankring og deltakelse Gråsone mellom integrasjon og ekskludering Gråsone mellom integrasjon og ekskludering Arenaer (problematisk forhold) Arenaer (problematisk forhold) Mestring: handtere utfordringer/påkjenninger – kompetanse Mestring: handtere utfordringer/påkjenninger – kompetanse Ønske om å handle adekvat i situasjonen: Tilpassing/påvirkning Ønske om å handle adekvat i situasjonen: Tilpassing/påvirkning Bekreftes i sosiale møter Bekreftes i sosiale møter

4 De andre Skolen: kunnskap/etablere nettverk Skolen: kunnskap/etablere nettverk Redskap for å orientere seg/la sin stemme bli hørt/mobilitet Redskap for å orientere seg/la sin stemme bli hørt/mobilitet Venner/sosial tilhørighet Venner/sosial tilhørighet Faller utenfor: deltar ikke i dette grunnmønsteret – mister ressurser Faller utenfor: deltar ikke i dette grunnmønsteret – mister ressurser

5 De andre Definere denne gråsonen: beskrive prosesser som trekker mot integrering og ekskludering Definere denne gråsonen: beskrive prosesser som trekker mot integrering og ekskludering Heggen: Heggen: → individuelt perspektiv: den enkelte unge overlates til seg selv og egen stemme, må kontinuerlig lære seg å takle nye sosiale spill → individuelt perspektiv: den enkelte unge overlates til seg selv og egen stemme, må kontinuerlig lære seg å takle nye sosiale spill → strukturell tilnærming: strukturelle og politiske faktorer, fordeling, premissgivere → strukturell tilnærming: strukturelle og politiske faktorer, fordeling, premissgivere → kulturperspektiv: kompleksitet, mobilitet, kryssende verdier → kulturperspektiv: kompleksitet, mobilitet, kryssende verdier

6 De andre Det førmoderne/førrefleksive Det førmoderne/førrefleksive Felles handlingsspråk/felles referanserammer Felles handlingsspråk/felles referanserammer Tradisjoner utfordres ikke Tradisjoner utfordres ikke Det vi gjør vs fienden der ute (samlende) Det vi gjør vs fienden der ute (samlende) De andre nødvendig for konstruksjonen av ”oss her inne” De andre nødvendig for konstruksjonen av ”oss her inne” Det stabile og forutsigbare Det stabile og forutsigbare Det moderne: autoritetene forsvinner Det moderne: autoritetene forsvinner Grensene uklare, individuelle dømmekraften Grensene uklare, individuelle dømmekraften Stabilitet/mobilitet – fellesskap/individualitet – felles/differensierte biografier Stabilitet/mobilitet – fellesskap/individualitet – felles/differensierte biografier

7 De andre Samfunn i endring – ungdom i endring Samfunn i endring – ungdom i endring Fra realkompetanse til et utdanningssamfunn Fra realkompetanse til et utdanningssamfunn Skolen et fremmedelement Skolen et fremmedelement Overgang der status, sosiale relasjoner og identitet endres Overgang der status, sosiale relasjoner og identitet endres Typisk mannfolkyrke forsvinner, rommet for maskulin identitet begrenses Typisk mannfolkyrke forsvinner, rommet for maskulin identitet begrenses

8 De andre Vi husker de sosiale prosesser: individualisering, refleksivitet, risiko Vi husker de sosiale prosesser: individualisering, refleksivitet, risiko Knyttet opp mot mestring Knyttet opp mot mestring Valgmuligheter/utforme egen biografi Valgmuligheter/utforme egen biografi Endringer påvirker ungdommers utforming av egne livsløp Endringer påvirker ungdommers utforming av egne livsløp Valg for å maksimere muligheter (rasjonelt?) Valg for å maksimere muligheter (rasjonelt?) Kontrasten mellom forestillingen om valg av identitet og strukturelle forhold som begrenser valgmulighetene Kontrasten mellom forestillingen om valg av identitet og strukturelle forhold som begrenser valgmulighetene

9 De andre På hvilke arenaer finnes mulighet for anerkjennelse (mestring) og integrering (lokale forskjeller?) På hvilke arenaer finnes mulighet for anerkjennelse (mestring) og integrering (lokale forskjeller?) Problematisk på en arena, relasjoner på andre arenaer problematiske Problematisk på en arena, relasjoner på andre arenaer problematiske Økt risiko for sosial utstøting (isolasjon) Økt risiko for sosial utstøting (isolasjon) Motstridende erfaringer mht normer (hjem – skole): fremmedgjøring Motstridende erfaringer mht normer (hjem – skole): fremmedgjøring

10 De andre Marginalisering eller integrering: produktene av en serie valg/investeringer Marginalisering eller integrering: produktene av en serie valg/investeringer Hva bestemmer muligheten for å lykkes med sine valg? Hva bestemmer muligheten for å lykkes med sine valg? → livsstiler, sosial kapital? → livsstiler, sosial kapital? Valgene ikke nødvendigvis bevisste: egen oppvekstkontekst, valg gjøres i tid og rom Valgene ikke nødvendigvis bevisste: egen oppvekstkontekst, valg gjøres i tid og rom Noen arenaer utgjør erfaringsverdener som formidler etterspurte ferdigheter… Noen arenaer utgjør erfaringsverdener som formidler etterspurte ferdigheter…

11 De andre En oppvekst strukturert innenfor disse? En oppvekst strukturert innenfor disse? Ressurser som veksles inn i økonomisk og sosial trygghet? Ressurser som veksles inn i økonomisk og sosial trygghet? Skolen som en slik arena (Anton Hoem) Skolen som en slik arena (Anton Hoem)

12 De andre Setter skolen inn i spenningsfeltet mellom regionale særtrekk og nasjonale, enhetlige arenaer Setter skolen inn i spenningsfeltet mellom regionale særtrekk og nasjonale, enhetlige arenaer Skolen som den kanskje viktigste sosialiseringsarena Skolen som den kanskje viktigste sosialiseringsarena Tanken: noen institusjoner definerer en standard og har ressurser til å legge føringer for at denne standard blir felles Tanken: noen institusjoner definerer en standard og har ressurser til å legge føringer for at denne standard blir felles Generell overbygning Generell overbygning

13 De andre Elevene i skolen møter fag, verdier, metodikk som gir elevene selvoppfatning og forestilling om samfunnet Elevene i skolen møter fag, verdier, metodikk som gir elevene selvoppfatning og forestilling om samfunnet Dermed vil de som kommer fra annet sosialt og kulturelt miljø enn den skolen representerer oppleve skolens virkelighet annerledes enn de øvrige Dermed vil de som kommer fra annet sosialt og kulturelt miljø enn den skolen representerer oppleve skolens virkelighet annerledes enn de øvrige For noen grupper resosialiserende, for andre forsterker sosialiseringen de har gjennomløpt For noen grupper resosialiserende, for andre forsterker sosialiseringen de har gjennomløpt Sier noe om bekreftelse Sier noe om bekreftelse For noen: vil ikke være nødvendig med endring av selvbilder eller verdigrunnlag for å tilfredsstille idealet For noen: vil ikke være nødvendig med endring av selvbilder eller verdigrunnlag for å tilfredsstille idealet

14 De andre Noen møter avvisning av eget hjemmemiljø og foreldrenes yrker i skolen Noen møter avvisning av eget hjemmemiljø og foreldrenes yrker i skolen ”Får du deg ikke utdannelse så havner du i kassa på Rimi” ”Får du deg ikke utdannelse så havner du i kassa på Rimi” Har eleven en kulturell og sosial tilknytning/erfaringsgrunnlag slik at undervisningen appellerer til elevenes personlighet? Har eleven en kulturell og sosial tilknytning/erfaringsgrunnlag slik at undervisningen appellerer til elevenes personlighet?

15 De andre Studier av marginal.prosesser: skolen et viktig sosialt felt Studier av marginal.prosesser: skolen et viktig sosialt felt Selekterer for framtidig produksjon og posisjon (kulturell kapital) Selekterer for framtidig produksjon og posisjon (kulturell kapital) Barn som spiller på lag med læreren, gjenkjennes som verdifulle Barn som spiller på lag med læreren, gjenkjennes som verdifulle Andre barn føler seg fremmedgjort – atferd som synliggjør mangel på sosial anerkjennelse (korrigeringer) - motstand Andre barn føler seg fremmedgjort – atferd som synliggjør mangel på sosial anerkjennelse (korrigeringer) - motstand

16 De andre Marginaliseringsprosesser når ungdom har relasjonsproblemer til arenaer som formidler etterspurte ferdigheter Marginaliseringsprosesser når ungdom har relasjonsproblemer til arenaer som formidler etterspurte ferdigheter Jo større marginaliseringsprosesser, jo større risiko for sosial utstøting Jo større marginaliseringsprosesser, jo større risiko for sosial utstøting Grensene mellom normalitet og avvik utfordres: omgivelsene reagerer negativt Grensene mellom normalitet og avvik utfordres: omgivelsene reagerer negativt → ungdom leker med grenser og identitet, er i opposisjon → ungdom leker med grenser og identitet, er i opposisjon

17 De andre Hvem er De andre? Hvem er De andre? Vi møter hverandre (mobilitet) Vi møter hverandre (mobilitet) Den fremmede, noe vi må forholde oss til Den fremmede, noe vi må forholde oss til Møter: grunnlaget for våre vurderinger settes på prøve Møter: grunnlaget for våre vurderinger settes på prøve Den fremmede bringer utsiden til innsiden Den fremmede bringer utsiden til innsiden Vi tvinges til å ta stilling til annen versjon Vi tvinges til å ta stilling til annen versjon Eksistensielle møter: Produsere uro, tvil, angst Eksistensielle møter: Produsere uro, tvil, angst

18 De andre The marginal man (Robert Park) The marginal man (Robert Park) Karakteriserer et individ i permanent identitetskonflikt som følge av nye sosiale og kulturelle betingelser Karakteriserer et individ i permanent identitetskonflikt som følge av nye sosiale og kulturelle betingelser Kulturmøtet som medfører konflikt mellom gammel og ny identitet Kulturmøtet som medfører konflikt mellom gammel og ny identitet Mister troen på at vi forvalter den endelige sannhet Mister troen på at vi forvalter den endelige sannhet Mister troen på fellesskapet: fristilling av den individuelle dømmekraften Mister troen på fellesskapet: fristilling av den individuelle dømmekraften Tvinger fram ny læring og nye læringsprosesser Tvinger fram ny læring og nye læringsprosesser Frigjøres fra vaner og konvensjoner: refleksiv legning Frigjøres fra vaner og konvensjoner: refleksiv legning Strukturerer livet gjennom en refleksiv prosess Strukturerer livet gjennom en refleksiv prosess Unngå marg: mot til å konfrontere det ukjente/fremmede Unngå marg: mot til å konfrontere det ukjente/fremmede

19 De andre Familien: ressurs og risikofaktor Familien: ressurs og risikofaktor Familien: arena for selvbevissthet, selvkontroll og tillit Familien: arena for selvbevissthet, selvkontroll og tillit Trygghet: ikke noe gitt, men må erobres og gjenerobres Trygghet: ikke noe gitt, men må erobres og gjenerobres Fokusere på samspillet mellom interne familiære forhold og erfaringer i andre miljø Fokusere på samspillet mellom interne familiære forhold og erfaringer i andre miljø

20 De andre Historien om Anne: Historien om Anne: Skilsmisse, flytting, etablere seg i ukjente miljø Skilsmisse, flytting, etablere seg i ukjente miljø Miljø som gir dårlig rykte Miljø som gir dårlig rykte Forsterker problemene Forsterker problemene Omgivelsene forventer at de ikke skal lykkes Omgivelsene forventer at de ikke skal lykkes Anne mislykkes på skolen og i jobb Anne mislykkes på skolen og i jobb Manglende støtte fra nær familie – omsetter familieerfaringen til mistillit til egen mestring, defensiv holdning Manglende støtte fra nær familie – omsetter familieerfaringen til mistillit til egen mestring, defensiv holdning

21 De andre Venner (jevnaldersosialisering) Venner (jevnaldersosialisering) Vanskelige familierelasjoner: venner kan få ekstra stor betydning Vanskelige familierelasjoner: venner kan få ekstra stor betydning Skjebnefellesskap Skjebnefellesskap Felles erfaringer, allerede marginalisert Felles erfaringer, allerede marginalisert Miljøer som bryter normer, problemer forsterkes Miljøer som bryter normer, problemer forsterkes Relasjoner mellom unge: basert på samhandling Relasjoner mellom unge: basert på samhandling Giddens: Vanskelige tillitsrelasjoner mellom barn og voksne, forplanter seg senere i livet Giddens: Vanskelige tillitsrelasjoner mellom barn og voksne, forplanter seg senere i livet Bekreftelse blant venner Bekreftelse blant venner

22 De andre Føler seg hjemme: felles erfaringer Føler seg hjemme: felles erfaringer Sosialiserer seg bort fra aksepterte holdninger og verdier Sosialiserer seg bort fra aksepterte holdninger og verdier Konflikter med familien: konfliktløsning basert på tillit eller mistillit Konflikter med familien: konfliktløsning basert på tillit eller mistillit

23 De andre Små, tette lokalmiljø Små, tette lokalmiljø Sterk sosial kontroll, krav til konformitet Sterk sosial kontroll, krav til konformitet Få å spille på for dem som faller utenfor Få å spille på for dem som faller utenfor Kommunelege eller bygdas slåsskjempe Kommunelege eller bygdas slåsskjempe Selvoppfyllende profetier Selvoppfyllende profetier

24 De andre Mestringsindikatorer: kroppsbilde, sosialt selvbilde, planer om høyere utdanning, rusmidler, asosialitet, psykiske plager Mestringsindikatorer: kroppsbilde, sosialt selvbilde, planer om høyere utdanning, rusmidler, asosialitet, psykiske plager Positiv sammenheng mellom kroppsbilde og snittkarakterer, sosialt selvbilde Positiv sammenheng mellom kroppsbilde og snittkarakterer, sosialt selvbilde Sterke sammenhenger mellom rus og asosialitet, rus og psykiske problemer Sterke sammenhenger mellom rus og asosialitet, rus og psykiske problemer → områder for fravær av mestring → områder for fravær av mestring Psykiske plager negativ for eget kroppsbilde og sosiale selvbilde Psykiske plager negativ for eget kroppsbilde og sosiale selvbilde Positiv sammenheng mellom rus og sosialt selvbilde: rusens positive sosiale side Positiv sammenheng mellom rus og sosialt selvbilde: rusens positive sosiale side

25 De andre Arenaer for mestring Arenaer for mestring Familie, skole, fritid Familie, skole, fritid Tilpasset skolen som sosialt system: Tilpasset skolen som sosialt system: Foreldrestøtte Foreldrestøtte Holdninger som tilslutter samfunnets politisk korrekte verdier Holdninger som tilslutter samfunnets politisk korrekte verdier


Laste ned ppt "DE ANDRE Ungdom og marginalisering Arenaer for mestring eller marginalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google