Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse, styring og kvalitetsutvikling Tjenesteområde oppvekst Komité oppvekst 24. nov. 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse, styring og kvalitetsutvikling Tjenesteområde oppvekst Komité oppvekst 24. nov. 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse, styring og kvalitetsutvikling Tjenesteområde oppvekst Komité oppvekst 24. nov. 2015

2 Virksomhetsstyring – definisjon Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyringen omfatter begge fullmaktsnivåene og skal sikre at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene.

3 Prinsipper for virksomhetsstyring Virksomhetsstyringen skal: > baseres på mål- og resultatstyring > sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak > sikre etterlevelse av lover og forskrifter > baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring > sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse > sikre læring, forbedring og innovasjon

4 Helhetlig plan- og styringssystem Styringssystemet = virksomhetsstyring Rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer

5 PUFF-sirkelen

6 Plansystemet

7 Linjestyring – to fullmaktsnivåer Rådmannen Virksomhetslederne Viktig prinsipp for delegasjon Myndighet kan delegeres videre, men ikke ansvaret for å påse at myndigheten som er delegert videre blir forsvarlig utøvd.

8 Internkontroll integrert i plan- og styringssystemet Kvalitetsstyring ISO - standarder RÅDMANNENS INTERNKONTROLL – PROSESSER OG SYSTEMER Felles ledelsessystem Asker Dialogen Interne revisjoner Eksterne revisjoner Ledelsens gjennomgang ISO-sertifisering

9 Styring er et politisk ansvar Ledelse og styring er et administrativt ansvar Gjennomføring er et profesjonelt ansvar i virksomhetene

10 Statlige føringer og satsninger Lovverk med diverse veiledninger og rundskriv Føringer for innhold. Eksempel: Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagene, barnevernloven, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kunnskapsbaserte utviklingsprogram Metode for implementering er avgjørende for å lykkes: o Kollektiv utvikling i profesjonsfellesskap o Lærende nettverk på alle nivåer av virksomheten

11

12

13 Statlige føringer- Kommunale planer Departementer og direktorater gir føringer og veiledning Fylkesmannen sørger for veiledning og tilsyn Asker kommune utarbeider lokale prosjekter og planer i henhold til føringene og nedfeller det i Handlingsprogrammet

14 Strategi for kvalitet i oppvekst

15 Planer for barnehage

16 Standarder for Askerskolen

17

18

19 Fra HP til lokale avtaler og planer Handlingsprogram inkl. målekart Handlingsprogram inkl. målekart Virksomhetsplan Lederavtale og lederdialog Lederavtale og lederdialog

20 Gjennomgående og unikt målekart

21 Resultatoppfølging om fakta

22 Resultatoppfølging ved fortellinger og dialog Lederdialog med fokus på: Hvor er vi ? Hva har vi gjort og hva vil vi gjøre/tiltak? Hva har vi lykkes med og hva vil vi utvikle? Tiltak i virksomhetsplanen drøftes som følge av måloppnåelse/resultater i BMS og satsninger

23 Dialog som metode Dialog – utforskende samtaler – ikke bare for å oppnå konsensus og tilslutning, men vel så mye for å skape erkjennelser om egen praksis og eget forbedringspotensial Kvalitetssikring, -vurdering og –utvikling gjennom dialog for å oppnå: ny felles kunnskap felles ambisjoner endringsvilje interne forpliktelser ansvarlighet vi-holdning

24 Barnehagemyndighet Tilsynsansvar etter barnehageloven (Lov og rammeplan) Samordnet opptak – opptaksprosess Barnehageutbygging Godkjenning av barnehager Dispensasjoner fra utdanningskrav Dispensasjon fra arealnorm

25 Barnehagemyndighet forts. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager – likeverdig behandling Vikar ved utdanning Driftstilskudd Tilrettelagt barnehagetilbud Minoritetsspråklige

26 Barnehageeier Kvalitetsutvikling knyttet til barnehagens innhold og oppgaver(rammeplan) Kompetanseutvikling for private og kommunale barnehager o Årlige kurskataloger o Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning o Barne- og ungdomsarbeider fagutdanning

27 Barnehageeier forts. Brukerundersøkelser Etterlevelse av internkontroll/HMS Fastsette vedtekter Fastsettelse av foreldrebetaling Norm for bemanning i kommunale bhg.

28 Barnevernloven og barnevernet Ansvarsfordeling og administrasjon – kap. 2 Det kommunale barnevernet er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som ikke er lagt til et statlig organ. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Barnvernsadministrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder a)gi råd og veiledning, b)treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd, c)forberede saker for behandling i fylkesnemnda, d)iverksette og følge opp tiltak. Barnevernet rapporterer til formannskap og komité oppvekst to ganger i året. Dette innenfor budsjett/økonomi, klientstatistikk og øvrige driftsoppgaver.

29 Barne- og familieenheten Barne- og familieenheten ble etablert som virksomhet 1. januar 2011. Enheten er organisert i fire avdelinger. Avdeling forebygging barn, avdeling skolebarn og ungdom, avdeling tiltak og avdeling pedagogikk. Lovpålagte tjenester er: Skolehelsetjenesten PPT (Pedagogisk, Psykologisk Tjeneste) BFE inngår i vanlig virksomhetsstyring med delegert myndighet på lik linje med skoler og barnehager

30 Skoleeierrollen Det er vi som politikere som er definert som Skoleeier

31 Opplæringsloven §13-10 Skoleeiers ”forsvarlige system” Opplæringsloven § 13-10 « kommunen, fylkeskommunen … har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. ….kommunen, fylkeskommunen … skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. kommunen, fylkeskommunen … skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.»

32 Opplæringsloven §13-10 forts. «Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» Hvordan sørge for god dialog for at politikere som skoleeiere skal kunne bidra til kvalitetssikring, -vurdering og – utvikling?

33 Tilstandsrapporten Denne er et viktig verktøy for oss. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret Vil vi få denne i rundt mars/april Vil inneholde en faktadel (målbare resultater) og en mer beskrivende tekst fra hver enhet

34 Forskrift til opplæringsloven Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter førestenadene. (Forskriftene til opplæringsloven § 2-1) Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. (Forskriftene til opplæringsloven § 2-2)

35 Politikere som eier/styrer > KS – skoleeiernettverk – tanker om dialogbasert styring og ledelse av virksomhetene > Bruke idéene vi har om tilstandsrapport for skole for hele ansvarsområdet –Vi ber brukerråd og samarbeidsutvalg vurdere tjenesten Tre positive eksempler Tre eksempler på utviklingsområder –Virksomhetene bruker innspill fra innbyggerne og møter direktøren til dialog med Tre positive eksempler Tre eksempler på utviklingsområder –Disse dialogene utgjør utgangspunkt for tilstandsrapport/årsrapporter

36 Neste komitémøte Hva ønsker dere mer informasjon om i neste møte? Er det områder dere vil ha mer detaljkunnskap om? Utvalgte virksomhetsledere deltar i møtet avhengig av tema


Laste ned ppt "Ledelse, styring og kvalitetsutvikling Tjenesteområde oppvekst Komité oppvekst 24. nov. 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google