Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 1 Velkomen til Bergsøy skule ”Ein god stad å vere, ein god stad å lære”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 1 Velkomen til Bergsøy skule ”Ein god stad å vere, ein god stad å lære”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 1 Velkomen til Bergsøy skule ”Ein god stad å vere, ein god stad å lære”

2 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 2 Ny epoke

3 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 3 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen Rektor Agnes Kirste Kontaktlærar Ann-Karin Solvang Kontaktlærar Hildegunn Øye Kontormedarbeidar Ann Britt R Pettersen SFO Olaug Andreassen

4 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 4 Avd. Blåhaugen 163 elevar frå 1.- 4. trinn 15 lærarar assistentar kontormedarbeidar SFO ca. 135 barn

5 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 5 1. trinn (klasse) 27 elevar 14 jenter/13 gutar Kontaktlærargruppe a/b Verkstadgruppe Skriveverkstadgruppe Gym/bading gruppe Skuledagen frå 8 30 – 13 10

6 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 6 Elevane 25 timar undervisning pr. veke Ann-Karin Solvang Hildegunn Øye Assistant Lærling?

7 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 7 Skulens rammeverk Opplæringslova Læreplanen Kunnskapsløftet Lokal læreplan for Herøyskulen Pedagogisk plattform for Herøy kommune Økonomi

8 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 8 Barnet i sentrum Vener Skule Føresette Barnet

9 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 9 Foreldra har hovudansvaret for barnet Samarbeid heim - skule SITAT FRA LOVBESTEMMELSENE: Deler av §30 i barneloven: ”Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad,” Kunnskapsløftet, generell del: ”Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn.” PKT 10 i læringsplakaten:”Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen.” FNs menneskerettighetserklæring artikkel 3: ”Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best.” FNs menneskerettighetserklæring artikkel 26: ”Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.”

10 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 10 Ansvar – respekt HEIM Ekspert på sitt barn Skulen får ein viktig plass Barnet møter utkvild på skulen Har den maten det treng Utstyr/klede det treng Får gjort leksene Les informasjon frå skulen Tek ansvar for at barnet lærer ”normale samværsreglar” Gir skulen informasjon og tilbakemelding. Byggje relasjonar/vennskap med andre SKULE Ekspert på tilrettlegging av læring i gruppe, kunnskap om det barnet skal lære, og korleis barn lærer. Tilpassa og tilrettelagt undervisning Tilrettelegg for samarbeide med heimen til beste for barnet Trygt og godt på skulen

11 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 11 Rolle Skule Elev Foreldre

12 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 12 § 9 a ”Alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psyksosialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”

13 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 13 Mobbing ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet”atferd frå en eller fleire rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utstengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”

14 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 14 Nulltoleranse Tiltak - alle ansvar - førebyggande arbeid - Plan for handtering av mobbing i grunnskulen i Herøy - foreldre

15 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 15 PedITPedIT- læringsplattform/heimeside

16 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 16 Bruk av digitale vertøy Læring Kommunikasjon Nettvett Spel og film Barn og vaksne saman

17 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 17 ”.. bli gagnlege og sjøvstendige menneske i heim og samfunn.” Å kunne utrykke seg muntlig Å kunne utrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøyÅ kunne utrykke seg muntlig Å kunne utrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Sosiale kompetanse

18 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 18 Læreverk- Herøyskulen

19 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 19 Lesing for livet Lære å lese Lese for å lære Lese for glede

20 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 20 Språkstimulering Film

21 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 21 Kontakt heim/skule Dagleg kontakt heim/skule –I garderoben /klasserommet –Pr. telefon –SMS –E-post Kontaktmøte i løpet av 1. og 2. skuleveke Foreldremøte i slutten av august Kontakmøte mot slutten av november Foreldremøte jan/feb Kontaktmøte april

22 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 22 Meldingsbok - fråvær Skriv i meldingsboka- planlagt fråvær- sjukdom Fri frå skulen -1 skuledag kontaktlærar -2-3 dagar rektor -over 3 dagar søknad til rektor -over 10 dagar skulesjef Foreldre tek ansvar for undervininga. Arbeid på skulen og lekser. Sosiale relasjoner.

23 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 23 Skulen samhandlar med Heim FU/FAU Barnehage PPT pedagogisk psykologisk tjeneste Helsestasjonen Barnevernstenesta Kommunepsykolog

24 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 24 Leksehjelp Gratis leksehjelp, nasjonal satsing 1.- 4. trinn Mål sosial utjamning 8 timar over 4 årstrinn 1 vaksen pr 24 barn

25 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 25 Skuleskyss Til og frå skulen, skuleveg over 2 km, eller farleg skuleveg. Dei som nyttar SFO - foreldre ansvar for transport. Det vert sendt ut brev om busstider i midten av august.

26 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 26 Mjølk Skulemjølk Sjå eige skriv, påmelding frå 11.06.12

27 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 27 Barnet treng på skulen Ransel – penal – mat Skift med klede Regntøy og støvlar Innesko

28 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 28 SFO - skulefritidsordning Startar 1. august 133 barn Lurt å verte kjent før skulestart Leiar Olaug Andreassen Sjå eige skriv

29 Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 29 Skulestart måndag 20.08. kl 9:00


Laste ned ppt "Bergsøy skule, avd. Blåhaugen 06.06.12 1 Velkomen til Bergsøy skule ”Ein god stad å vere, ein god stad å lære”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google