Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 «DEN VIKTIGE OG VANSKELIGE SKIKKETHETSVURDERINGEN; HVILKE UTFORDRINGER GIR DEN UNIVERSITETER OG HØGSKOLER?» NASJONAL FORUM FOR SKIKKETHETSVURDERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 «DEN VIKTIGE OG VANSKELIGE SKIKKETHETSVURDERINGEN; HVILKE UTFORDRINGER GIR DEN UNIVERSITETER OG HØGSKOLER?» NASJONAL FORUM FOR SKIKKETHETSVURDERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hisf.no 1 «DEN VIKTIGE OG VANSKELIGE SKIKKETHETSVURDERINGEN; HVILKE UTFORDRINGER GIR DEN UNIVERSITETER OG HØGSKOLER?» NASJONAL FORUM FOR SKIKKETHETSVURDERING Anne-Grethe Naustdal, HiSF Egil Gabrielsen, UiS Tromsø 29.oktober 2015

2 FÅ SKIKKASAKER 2 Tal frå Database for statistikk om høgare utdanning (DBH) syner at det nasjonalt er få skikkasaker I 2012 vart det rapportert 75 tvilsmeldingar 6 saker behandla i skikkanemnd og 4 studentar erklært uskikka I 2013 vart det rapportert 85 tvilsmeldingar 3 saker behandla i skikkanemnd og 1 student erklært uskikka I 2014 vart det rapportert 83 tvilsmeldingar 8 saker behandla i skikkanemnd og 2 studentar erklært uskikka DBH, 2015

3 Erik Kyrkjebø – viserektor for fou KVIFOR FÅ SAKER OG STORE VARIASJONAR I UH- INSTITUSJONANE SITT ARBEID MED SKIKKAVURDERING? Med utgangspunkt i forsking, og ved å gjennomgå historikken som har ført oss frem til gjeldande forskrift for skikkavurdering i Norge, har vi drøfta nokon av dei utfordringane vi står overfor og kva variasjonar i arbeidet kan komme av Vi presenterer også ei eiga kartlegging blant dei som har hovudansvaret for beredskapen og saksførebuingane i skikkasaker ved høgskular og universitet; dei institusjonsansvarlige. 3

4 Erik Kyrkjebø – viserektor for fou KVA SEIER FORSKINGA? Internasjonale studiar syner til mangelfullt og komplekst regelverk som ein av hovedutfordringane til skikkavurdering av studentar Bradley, 2013; Currer & Atherton, 2008; Gibbons, Bore, Munro & Powis, 2007; Lafrance & Gray, 2004; Unsworth, 2011 4

5 KVA SEIER FORSKINGA? 5 Systematisk litteraturstudie om praksisoppfølging av studentar i sjukepleie- og medisinstudie konkluderer med at rettleiarar slepp inkompetente studentar igjennom praksis Rettleiar si manglande kompetanse til å møte svake studentar, til skriftliggjering av vurderingane, mangel på støtte, frykt for å «miste ansikt» og ressursknappheit, blir trekt fram som sentrale årsaksfaktorar Hauge, 2015 b

6 Erik Kyrkjebø – viserektor for fou KVA SEIER FORSKINGA? Sprik mellom kva rettleiar sjølv vektlegg i vurderingane av studentane og kva som er kompetansemåla i læreplanane Rettleiarane la mykje vekt på studentane si evne og vilje til utvikling, og mindre på sjølve nivåoppnåinga av kompetansemåla Spesielt viktig å få god kunnskap om rettleiar sine forventningar til studentprestasjonar for å kunne identifisere mulege konsistensar og avvik i dei respektive praksisfelt og læreplanar Sussman, Bailey, Richardson & Granner, 2014 6

7 KVA SEIER FORSKINGA? 7 Praksisstudiar Rettleiar frå praksisfeltet står i mange tilfelle ganske alene om vurderingsansvaret av studentar. Utfordrande å bli samde om kva som skal vurderast - faglege og/eller personlege eigneskapar? Lafrance & Gray, 2004; Sussman, Bailey, Richardson & Granner, 2014; Pedersen, 2007 Vurdering av studentar i praksis opplevast krevjande og læringsutbytte og vurderingskriteria uklare og vanskeleg å tolke Caspersen og Kårstein, 2013

8 KVA SEIER FORSKINGA? 8 Utdanningsinstitusjonane si rolle Mangel på kompetanse i bruk av prosedyre- og regelverk Mangel på erfaring i å ta tak i utfordringane hos studentane i tide Frykt for søksmål Motstridande oppfatningar av det å både vere rettleiar og kontrollør og mangel på støtte til praksisrettleiarar Forholdet mellom praksis og akademia kan vere problematisk, gjennom at praksisfeltet opplever at utdanningane skjuler negativ informasjon om studentane Finch & Poletti, 2013

9 KVA SEIER FORSKINGA? 9 Stryke i praksis - er det mulig? Sykepleiestudentar si oppleving av å få ikkje-bestått i praksisstudiar. Funna i studien kan tyde på at; « veilederne har manglende relasjonell kompetanse, og at oppfølgingen fra skolen noen ganger er sviktende. Kompetanseheving av veileder og kvalitetssikring av oppfølgingsrutiner fra lærerens side vil derfor være et viktig ledd i kvalitetssikring av studentenes praksisstudier» Hauge, 2015 a Kanskje kan dette vere ein av grunnane til få skikkasaker også??

10 EIN RAPPORT OM KARAKTERBRUK I UH- SEKTOREN SYNER: 10 Vurderingsdokument for praksisstudiar som har få fellestrekk At det er betydeleg færre studentar som får vurderinga «ikkje greidd» i praksis i høve til «ikkje greidd»/F i teori Behov for klargjering av minstekrav for å få praksis vurdert til greidd Behov for større grad av formalisering av ansvar og rollefordeling mellom teori- og praksiselementa i utdanningane

11 Erik Kyrkjebø – viserektor for fou SAMLA VURDERING AV FORSKING PÅ SKIKKAVURDERING Det er utfordringar både knytt til regelverk, til spørsmål om kva som faktisk skal vurderast og til kva kompetanse rettleiarane som møter studentane treng. Det er behov for mer forsking på både kva som verkar positivt og negativt inn på arbeidet med skikkavurdering. 11

12 INSTITUSJONSANSVARLEGE SI VURDERING AV ARBEIDET 12 Spørjeundersøking hausten 2013, 25 av 34 institusjonar svarte Nokre resultat: Ulike lokale rammer for institusjonsansvarleg si mulegheit til å utføre arbeidet Informasjon til studentane vert gitt ved studiestart og ved førpraksisseminar og vurderast godt ivaretatt Fleire institusjonsansvarlege har ikkje hatt tvilsmeldingar i perioden 2010 – 2013. Tre har hatt fleire enn 10 meldingar. Tvilsmeldingane kom frå 3% adm.personale, 24% studentar, 32 % praksislærarar og 41% faglærarar Naustdal & Gabrielsen, 2015

13 Institusjonsansvarliges vurdering av beredskapen for skikkethetssaker ved egen institusjon NivåMeget godGodMiddelsDårlig Institusjon11851 Faglærer01771 Praksislærer111103 Student011140 Naustdal & Gabrielsen, 2015 13

14 Erik Kyrkjebø – viserektor for fou OPPSUMMERING AV INSTITUSJONSANSVARLEGE SI VURDERING AV ARBEIDET Informasjon Undersøkinga syner at særleg informasjonsarbeidet, ikkje berre til studentar, men også til praksisfelt, faglærarar og andre involverte bør styrkast Beredskap Sikre kompetanse ved institusjonane til å handtere prosedyre-, og regelverk – betre beredskapen til å fylgje det ansvaret som ligg i forskrifta Naustdal & Gabrielsen, 2015 14

15 OPPSUMMERING Ei samla vurdering av både vår undersøking og anna forsking på området viser behov for kvalitetssikring av prosedyrar, utarbeiding av klare vurderingskriterier og sikring av informasjon og opplæring av faglærarar og rettleiarar i praksisfeltet 15

16 LITTERATUR 16 Bradley, G. (2013). Professional suitability of students at the point of selection: what is it realistic to assess? The British Journal of Occupational Therapy, 76(4), 200-202. Caspersen, J. & Kårstein, A. (2013) Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. NIFU Rapport 14/2013 Eriksen, O (2011). Vurdering i praksis: Rapport fra NFR-delprosjekt om kvalitet og innhold i vurderings-arbeidet i praksisopplæringen i allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Rapport 2011:2. Finch, J, & Poletti, A. (2013) ‘It's been hell.’ Italian and British practice educators’ narratives of working with struggling or failing social work students in practice learning settings. European Journal of Social Work, 17(1), 135-150. DBH (2015) Skikkethetsvurdering. Database for høyere utdanning. Hauge, K.W (2015 a) Stryke i praksis - er det mulig? Sykepleiestudenters opplevelse av å få ikke-bestått i praksisstudier. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 1 (11). Hauge, K. W (2015 b). Veilederes beveggrunner for å unnlate å gi ikke-bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd. Nordic Journal of Nursing Research 35(1) 20–28. KD (2005) Lov om universiteter og høyskoler KD (2006) Forskrift om skikkethetsvurdering KD (2006) Rundskriv F-14 (2006) Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

17 LITTERATUR 17 Helmers, A. (2011). En ny skole for en ny tid. Sykepleien, 4. Lafrance, J. & Gray, E. (2004). Gate ‐ keeping for professional social work practice. Social Work Education, 23(3), 325-340. Malinen, O-P., Väisänen, P. & Savolainen, H. (2012). Teacher education in Finland: a review of a national effort for preparing teachers for the future. The Curriculum Journal, 23(4), 567-584. Naustdal, AG & Gabrielsen E (2015) Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler? Uniped, 38 (1), 7 – 22 Universitetsforlaget. Naustdal, AG, Hepsø, A. & Kildahl, K. (2014) Kven er eigna til å pleie di sjuke mor? Kronikk. Aftenposten 24.februar. Naustdal,A.G. (2012) Skikka eller uskikka? Sykepleien;100 (04): 68-69. Ohnstad, F. et al (2011) Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene. Rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Oslo: Universitets- og høgskolerådet. Pedersen, K.L. (2007) Vurdering av sykepleiestudenten i kliniske studier - et usikkert prosjekt?. In: Alvsvåg, H. & Førland, O. (red), Engasjement og læring. Oslo: Akribe Sussman, T., Bailey, S., Richardson, K. & Granner, F. (2014) How Field Instructors Judge BSW Student Readiness for Entry-Level Practice. Journal of Social Work Education, 50(1), 84-100. Unsworth, J. (2011) Student professional suitability: Lessons from how the regulator handles fitness to practise cases. Nurse Education Today, 31(5), 466-471.


Laste ned ppt "1 «DEN VIKTIGE OG VANSKELIGE SKIKKETHETSVURDERINGEN; HVILKE UTFORDRINGER GIR DEN UNIVERSITETER OG HØGSKOLER?» NASJONAL FORUM FOR SKIKKETHETSVURDERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google