Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridisk hjørne, naturmangfoldloven Skogfaglig samling 2011 Camilla Neiden Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridisk hjørne, naturmangfoldloven Skogfaglig samling 2011 Camilla Neiden Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juridisk hjørne, naturmangfoldloven Skogfaglig samling 2011 Camilla Neiden Seniorrådgiver

2 Innledning Avgrenset til de miljørettslige prinsippene, §§ 7 til 12 Pr nå ingen veileder eller særlig med praksis Gradvis innarbeiding hos hver enkelt etat SLFs rolle

3 Når skal §§ 7 til 12 vurderes? § 1. (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

4 § 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)§§ 8 12 Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.§§ 812

5 1.I alle saker som berører natur 2.Ved ”utøving av offentlig myndighet” Hva er ”utøving av offentlig myndighet”? Alle typer beslutninger av det offentlige.

6 Skogbruksloven Formålsbestemmelsen: § 1. Formålet med lova Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane 1 i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.

7 Utøving av offentlig myndighet 1.Vedtak etter søknad Eks vei og meldepliktig hogst 2. Skogbruksmyndighetenes øvrige beslutninger Eks utarbeiding av retningslinjer, forskrifter, pålegg

8 Saker som berører natur? Flere behandlinger av NML på samme forhold? Eks tilskudd til veibygging. Konkret vurdering.

9 De miljørettslige prinsippene Betydningen av prinsippene står i § 7: § 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)§§ 8 12 Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.§§ 812

10 Prinsippene står i §§ 8 til 12. Skal brukes som retningslinjer ved myndighetsutøvelse etter sektorlovgivningen. Alle prinsippene må nevnes og vurderes. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at vurderingen er gjort etter annen lov, men må knyttes til NMLs bestemmelser.

11 Kunnskapsgrunnlaget § 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 1 skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 2 bestandssituasjon, 3 naturtypers 4 utbredelse og økologiske tilstand, 5 samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 1

12 Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

13 Fra forarbeidene Om kunnskapsgrunnlaget: Dette gjelder i utgangspunktet kunnskap som allerede er tilgjengelig. Det kan også omfatte kunnskap som ev. må fremskaffes. Med « fremskaffes » menes både innhenting av eksisterende kunnskap som er vanskelig tilgjengelig eller ikke kjent for forvaltningsmyndigheten, og ny kunnskap. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og omfang.

14 All kunnskap som er tilgjengelig må rutinemessig undersøkes før vedtak treffes og det må skrives i vedtaket at det er gjort, hva som er funnet og hvordan tiltaket påvirker. Skogbruksloven med forskrifter har en rekke bestemmelser om dette allerede. NML utvider plikter noe og på legger i tillegg at det synliggjøres. Etterprøvbarhet!

15 Føre-var-prinsippet § 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 1 Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

16 1. Skal unngå mulig vesentlig skade når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap. 2. Når det er en risiko for alvorlig eller irreversibel skal skade skal det ikke brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Handleplikt ved en slik risiko. Usikkerheten kan gjelde hvilke miljøverdier som finnes eller hvilken effekt tiltaket vil ha.

17 Økosystemtilnæring/samlet belastning § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem 1 skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Definisjon på økosystem i loven § 3: t) økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet.

18 Kostnadene ved miljøforringelse § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

19 Fra forarbeidene Prinsippet forutsetter at det er risiko for eller har skjedd en « skade » på naturmangfoldet med mindre de forebyggende eller gjenopprettende tiltak gjennomføres. Det innebærer at ikke enhver påvirkning faller inn under bestemmelsen. Prinsippet er dermed også noe snevrere enn det tilsvarende prinsipp etter forurensningsloven, som gjelder kostnadene ved å hindre eller begrense selve forurensningen, uavhengig av hvilken skade som kan oppstå (forurensningsloven §2 nr. 5).

20 Driftsmetode, teknikk, og lokalisering § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet 1 skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

21 Fra forarbeidene Det er den løsningen som etter en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene, som skal velges. Dette kan bety at økonomiske forhold i enkelte saker vil veie tyngre enn hensyn til naturmangfoldet, men generelt bør den løsning velges som er best for naturen.

22 Sammenfatning De miljørettslige prinsippene skal sørge for at forvaltningen har et godt nok beslutningsgrunnlag før en beslutning treffes, og sørge for at forvaltning gjør de nødvendige vurderinger opp mot miljøhensyn. Ikke bare nye vurderinger for skogbruket, men utvider og stiller litt strengere krav, særlig til etterprøvbarhet.

23 Konsekvensene av at § 7 ikke følges Typer feil: Vurdering foretatt, men framgår ikke i tilstrekkelig grad. Vurdering foretatt, men framgår ikke i det hele tatt. Prinsippene er ikke vurdert. = Saksbehandlingsfeil

24 Virkningen av saksbehandlingsfeil § 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten). Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, 1 er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

25 Tiltak som ikke krever tillatelse § 6. (generell aktsomhetsplikt) Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet 1 i strid med målene i §§ 4 og 5. 2 Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.§§ 45

26 § 6 sier at aktsomhetsplikten er oppfylt når man har fått tillatelse av offentlige myndigheter. Så lenge tiltaket utføres i henhold tillatelsen og ikke nye opplysninger foreligger. Viser viktigheten av at det offentlige følger de miljørettslige prinsippene da § 6 fratar tiltakshaver ansvaret.


Laste ned ppt "Juridisk hjørne, naturmangfoldloven Skogfaglig samling 2011 Camilla Neiden Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google