Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel IV Fremmede organismer Kartlegging, hva er viktig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel IV Fremmede organismer Kartlegging, hva er viktig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel IV Fremmede organismer Kartlegging, hva er viktig?

2 §3 (definisjoner) e) fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet;

3 § 28 (krav til aktsomhet) Den som er ansvarlig for utsetting …, skal opptre aktsomt, Utføres en utsetting i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt …

4 § 28 (krav til aktsomhet) Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.

5 § 28 (krav til aktsomhet) Kongen kan gi forskrift om virksomheter eller tiltak som kan medføre fare for spredning eller utilsiktet utslipp av organismer som ikke forekommer naturlig på stedet, ….

6 To forskrifter på gang Forskrift om utsetting av fremmede treslag Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer –Positiv liste, katt, sau, eple osv –Negativ liste, verstingene

7 § 29 (innførsel) Levende eller levedyktige organismer kan bare innføres til Norge med tillatelse fra myndigheten etter denne loven. Tar innførselen sikte på utsetting i miljøet, skal søknaden om tillatelse klarlegge de virkninger som utsettingen kan ha for det biologiske mangfold.

8 § 29 (innførsel) Med mindre annet er bestemt ved forskrift …, kreves ikke tillatelse etter denne loven til innførsel av landlevende planter og nærmere bestemte husdyr. Det kreves heller ikke tillatelse for innførsel av biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til innførsel av i eller i medhold av annet lovverk.

9 §30 (alminnelige regler om utsetting) Ingen må … sette ut: a) organismer av arter og underarter som ikke finnes naturlig i Norge, herunder utenlandske treslag, b) vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet, c) sette ut i sjø eller vassdrag organismer, unntatt av stedegen stamme, med mindre det foreligger tillatelse etter … (akvakulturloven)

10 §30 (alminnelige regler om utsetting) d) organismer som ikke fra før forekommer naturlig på stedet

11 §31 (utsetting uten særskilt tillatelse) Utsetting kan skje …, av a) organismer som er innført med tillatelse … b) planter i hager, parkanlegg og andre dyrkete områder, hvis plantene ikke kan påregnes å spre seg utenfor området, samt norske treslag,

12 §72 (bruk av andres eiendom ved gjennomføring av tiltak) Er det nødvendig for gjennomføring av tiltak …., kan det gjøres bruk av den ansvarliges eiendom eller – om nødvendig – andres faste eiendom.

13 Revegetering av Fornebu ”Etter at nytt terreng er ferdig etablert skal planområdet tilsåes og beplantes med stedegen vegetasjon …” Plantet ut 130 000 – 140 000 planter. Det meste fremmed

14 Fornebu Ikke bare en katastrofe for naturen rundt Også en tapt mulighet til å gjøre livet lettere for trua arter


Laste ned ppt "Kapittel IV Fremmede organismer Kartlegging, hva er viktig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google