Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøinformasjon og skogbruksplanlegging Hva bør vektlegges i utformingen av nye metoder og tilrettelegging av miljødata?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøinformasjon og skogbruksplanlegging Hva bør vektlegges i utformingen av nye metoder og tilrettelegging av miljødata?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøinformasjon og skogbruksplanlegging Hva bør vektlegges i utformingen av nye metoder og tilrettelegging av miljødata?

2 Et knippe lover Skogloven § 4. Skogeigaren sitt forvaltaransvar Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål. Skogeigaren skal sjå til at dei som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene.

3 Et knippe lover Naturmangfoldloven § 6. (generell aktsomhetsplikt) Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

4 Et knippe lover Miljøinformasjonsloven § 16. Rett til miljøinformasjon om virksomhet (1) Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomhet nevnt i § 5 annet ledd om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. (2) Rett til miljøinformasjon etter første ledd gjelder også påvirkning på miljøet som følge av produksjon eller distribusjon av produkt utenfor Norges grenser, i den grad slik informasjon er tilgjengelig. Virksomheten skal rette forespørsel til foregående salgsledd dersom dette er nødvendig for å besvare kravet. (3) Et krav om miljøinformasjon kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.

5 En konkret avgjørelse etter miljøinfo.loven Avgjørelse i Klagenemda for m. 22. august 2013: Statskog SF må innen en måned fra vedtaket er mottatt gi Naturvernforbundet i Hedmark informasjon om: 1. lokalisering av skog i hogstklasse V og skog eldre enn 120 år som Statskog har hogd i 2012 eller hittil i 2013 på statsgrunn i Hedmark – herunder på de tidligere Borregaardseiendommene 2. lokalisering av skog i hogstklasse V og skog eldre enn 120 år som er planlagt hogd i 2013 på statsgrunn i Hedmark – herunder på de tidligere Borregaardseiendommene

6 Et forhold til….. Naturtypekartleggingen ”Ulovfestet kartlegging” med større eller mindre konsekvenser. Stor utfordring for næringen. Stort behov for bevissthet.

7 Norsk PEFC Skogstandard Presisering av kravpunkt: Den sertifiserte bedriften skal føre oversikt over de endringer som blir gjort i miljøoversiktene. Endringene skal rapporteres til skogbruksmyndighetene og sentrale kartbaser for MiS/nøkkelbiotoper for å få disse oppdatert.

8 Og hva fører dette frem mot: Helt avgjørende at skogbruket - kartlegger - ivaretar behovet for dynamikk - ajourfører - publiserer

9 Hvorfor? Operativt nødvendig Offentligrettslig nødvendig Sertifiseringen Offentlighetens tillit til våre systemer. Vi må venne oss til å bli sett på. Men husk på de næringspolitiske utfordringene!!!! Hensyn vs. verdiskapning


Laste ned ppt "Miljøinformasjon og skogbruksplanlegging Hva bør vektlegges i utformingen av nye metoder og tilrettelegging av miljødata?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google