Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Fortrinnsrett til videregående opplæring Informasjonsmøte 1.septbember 2015

3 MÅL for info-møtet i dag:  Endring av «Inntaksforskriften» 3.sept 2013 Ansvar ved innsøking Et mer differensiert inntak til Vg1 Erfaringer fra inntaksåret 2014 og 2015  Fortrinnsrett til videregående opplæring Hvem omfattes og vilkår som gjelder Gjennomgang av aktuelle skjema  Revidert «Rammeplan for spesialundervisning» Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening

4 Forskriftsendringene i korte trekk 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

5 Endringer fra 2013 Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til innsøking  Kommunen (Skolen og PPT): Utarbeider enkeltvedtak for 10.trinn Utarbeider oppdaterte sakkyndige vurderinger for elever på 10.trinn. Melder fra om elever med behov for fortrinnsrett til vgo, etter samtykke, innen 1.oktober. Overfører opplysninger vedr elever med behov for pleie-/medisinskfaglig oppfølging i skoletiden som har IP og faller inn under lov om helse og omsorgstjenester §3-2 og § 2-1 i pasient- og brukerrettighetsloven

6 Endringer fra 2013 Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til innsøking  Fylkeskommunen (inntaksansvarlig, PPT og VGS): Inntaksansvarlig i VAF vurderer hvilke saker som skal sendes videre til PPT for vurdering om fortrinn (§6-15). Inntaksansvarlig i VAF fatter enkeltvedtak om inntak til videregående opplæring.  Fylkeskommunal PPT utarbeider sakkyndig vurdering a)For elever har som har rett til fortrinn etter §§ 6-15 og 6-18. b)For nye elever med opplagt behov for spesialundervisning før skolestart. c)For nye elever når skolen har prøvd ut tilpassing av ordinær opplæring – etter skolestart.  VGS innkaller til avklaringsmøter før inntak, overføringsmøter etter inntak, og fatter enkeltvedtak om spesialundervisning.

7 Endringer fra 2013 Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Tidligere: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”. Nå: Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket ! Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak: Elever med fortrinnsrett avklares og tas inn først. Elever med opplagt behov for spesialundervisning vurderes individuelt etter § 6-22/6-35 (skal sikres inntak til 1 av 3 utdanningsprogram og rettigheter til spesialundervisning) Alle øvrige 1.februar søkere får sin søknad vurdert individuelt (skal sikres inntak til 1 av 3 utdanningsprogram)

8 Endringer (Presisering) fra 2013  Opplæringsloven § 5-4 Nærmere om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning: «….Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering….»

9 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (§ 6-14) Kategori§Skal ivareta inntak til: Innmelding til VAF 1.okt Søknads- frist Fortrinnsrett6-151(2) Særskilt(e) utdannings- program Ja1.februar Fortrinnsrett6-17En bestemt skole – særskilt tilrettelagt. Ja1.februar Fortrinnsrett6-18Bruk av tolk i ord vgs. 1 av 3 utdannings- program Henvisning til PPT (VAF) innen 1.november 1.februar Fortrinnsrett6-19Samme Vg1 som det er innvilget utvidet tid. Frist for tilmelding til PPT 1.nov. 1.februar

10 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (2) Kategori§Skal ivareta inntak til: KommentarSøknads- frist Ordinære søkere 6-20 6-21 1 av 3 UTD-program Konkurrerer kun med poeng 1.mars Individuell behandling 6-221 av 3 UTD-program Elever med spes.u og mangler mer enn halvparten av karakterene 1.februar,,6-231 av 3 UTD-program Elever med rett til særskilt språkopplæring og mangler mer enn halvparten av karakterene 1.februar,,6-241 av 3 UTD-program Elever uten tallkarakterer 1.mars,,6-251 av 3 UTD-program Elever med særlige, tungtveiende grunner 1.februar,,6-261 av 3 UTD-program Elever uten vurdering med karakter i halvparten av faga 1.mars,,6-271 av 3 UTD-program Deltidselever1.mars

11 § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram  Vilkår: 1.Søkere må ha omfattende behov for spesialundervisning og det må foreligge enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn 2.Søkere må ha et særlig behov for 1 (2) særskilt utdanningsprogram. Mulighet for å fullføre opplæringen med yrkes eller studiekompetanse. Krav til sammenheng og at mulighetene for å fullføre vgo bedres.  I vurderingen skal det ikke trekkes inn: Om søkeren kan fullføre med grunnkompetanse Søkerens mestring av utdanningsprogrammet Søkerens motivasjon eller behov for forutsigbarhet

12 § 6-17 fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne  Vilkår: 1.Søkere må ha rett til spesialundervisning 2.Søkere må ha sterkt nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) 3.Søkere må ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging, tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. 4.Må foreligge dokumentasjon av elevenes særlige behov (tidligere enkeltvedtak, helseopplysninger fra spesialisthelsetjenesten, statped, osv)  Søkeren har ikke rett på 1.valget sitt. Det kan heller ikke for disse elevene klages på skoleplassering

13 § 6-18 Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter Oppl § 3-9  Kan søke ordinær videregående skole med bruk av tolk.  Kan søke om inntak til en knutepunktskole (§6-40 til § 6-43  Må oppgi i søknaden hva som prioriteres  Sakkyndig instans er den fylkeskommunale PPT  Må henvises for sakkyndig vurdering innen 1.nov.

14 Hva skjer videre ?  1.oktober: frist for melding av elever som skal vurderes i forhold til fortrinnsrett (§§ 6-15 og 6-17)  1.november. Frist for å ta kontakt med PPT i VAF vedr elever som vil søke fortrinn etter § 6-18 og § 6-19  Oktober – januar: Saksbehandling og skriving av sakkyndige vurderinger. Svar til elev/foresatte/kommune der kommunens melding (6-15) IKKE blir videresendt til PPT i VAF.  1.februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett og elever som skal vurderes individuelt (ref oversikt)  Ca 1 mars 2015: Inntaksvedtak til elever som tas inn med fortrinn sendes ut.  Mars – Juni : VGS kaller inn til overføringsmøter og avklaringssamtaler

15 Melding av elever for vurdering av fortrinn  Bruk egne skjema som finnes på www.vaf.nowww.vaf.no  «Pedagogisk rapport» er nå innarbeidet i skjemaene. Skal ivareta: 1)Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning OG hvorfor kommunen mener søkeren oppfyller vilkårene i § 6-15 2)Tidligere tiltak som er satt: eks. eneundervisning, alt. Opplæringsarena, avvik fra læreplaner, særlige hjelpemidler 3)Hva kommunen mener vanskene vil ha å si for videregående opplæring – eks. hvilken tilrettelegging vil søkeren trolig ha behov for i vgo. Er det forskjell på utdanningsprogrammene?  Eget skjema for elever med behov for pleie-/medisinskfaglig oppfølging i skoletiden Frist 1.oktober 2015

16 www.vaf.no


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google