Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FARVE-prosjektet: «Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet» NAV Oppland, NAV Hedmark, IMDI Indre Øst, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, Gjøvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FARVE-prosjektet: «Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet» NAV Oppland, NAV Hedmark, IMDI Indre Øst, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, Gjøvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 FARVE-prosjektet: «Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet» NAV Oppland, NAV Hedmark, IMDI Indre Øst, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, Gjøvik læringssenter, NAV Gjøvik, Lillehammer læringssenter, NAV Lillehammer, Voksenpedagogisk senter Ringsaker, NAV Ringsaker, Flyktningetjenesten i Hamar, NAV Hamar Maria Røhnebæk Trude Hella Eide ØF, Lillehammer, 1.juni 2015

2 Bakgrunn Hedmark og Oppland scorer dårlig på måloppnåelse Hvordan kan resultatene bedres gjennom økt (institusjonelt) samarbeid – Resultater viser her til antall deltakere som går over i og blir værende i arbeid eller utdanning Prosjektet skal – kartlegge organisering og samarbeidsstrukturer i og etter introduksjonsprogrammet i fire kommuner – Undersøke mulighetsrom for nye samarbeidsformer – Dokumentere utprøving av nye samarbeidsformer

3 Bakgrunn Utredninger og forskning om introduksjonsprogrammet peker på behov for sterkere institusjonelt samarbeid: – For lite kunnskap om hvordan ulike former for samarbeid fungerer og hva slags mulige samarbeidskonstellasjoner som kan utvikles

4 Hva sier forskningen? Mange studier undersøker hvilke faktorer som påvirker resultatoppnåelse i introduksjonsprogrammet. Dette er (naturligvis) sammensatt og handler om: Individet: Deltakernes individuelle karakteristika Omgivelsene: Arbeidsmarked, konjunkturer Programmet/tjenesten: Innhold, størrelse, omfang, individuell tilpasning, tilgjengelig tiltaksvifte Organisering og samarbeid

5 Hva betyr organisering og samarbeid? Har organisering av introduksjonsprogrammet i eller utenfor NAV betydning for resultatoppnåelse? NEI: En nasjonal kvantitativ studie viser at det ikke er grunnlag for å si at kommuner som har organisert introduksjonsprogrammet i NAV har bedre resultater enn kommuner som har organisert programmet utenfor NAV (NIBR 2015) – 17 av de 23 kommuner med best resultat i perioden 2008 til 2012 var introduksjonsprogram organisert utenfor NAV – Men det betyr ikke at organisering og samarbeid ikke har betydning for resultatoppnåelse, men at det handler mer om hvordan man samarbeider og organiserer seg, fremfor om formell organisering.

6 Organisering i eller utenfor NAV? Argumenter for: – Organisering i NAV gir muligheter for oppfølging over lengere tid, det gjør det lettere å dra nytte av kompetanse og virkemidler i NAV-systemet, og det kan gi bedre overgang til andre arbeidsrettede tiltak i NAVs regi etter introduksjonsprogrammet Argumenter mot: – Det er lite rom til å drive tett oppfølging i NAV-systemet, og det kan være uheldig for brukerne å ha nærhet til sosial- og trygdesystemet.

7 Samarbeid og organisering Det er behov for å se mer detaljert på organisering for å si noe om hvilke modeller som eventuelt er bedre enn andre (Fafo 2015). Fokus på mobilitet og regionale nettverk (på tvers av kommuner) kan bidra til økt arbeidsretting i introduksjonsprogrammet (Agderforskning 2008) En styrke å prioritere samarbeid med frivillig sektor (Fafo 2015) Samarbeidet mellom kommune og lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner i forbindelse med introduksjonsprogrammet er viktig og lite belyst (NIBR 2015)

8 Problemstillinger Hva er barrierer, drivere og mulighetsrom for samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet? - Organisering: Likheter og forskjeller - Hva er sentrale samarbeidsaktører - Hvordan fungerer samarbeidet: Styrker og svakheter - Muligheter for nye samarbeidsformer og relasjoner? Mål - Regionalt: Kunnskap, dialog og erfaringsdeling - Nasjonalt: Kunnskap om samarbeid i intro.progr.

9 Prosjektets gang FASE 1: KARTLEGGE FAKTA OG PRAKSIS FASE 2: UTPRØVING OG EVALUERING Vår 2015Høst 2015 Vår 2016 Høst 2016 Vår 2017 Høst 2017 Utviklings- verksted: Identifisere modeller for samarbeid Oppstart, forankring Utprøving i casekommuner Følgeevaluering Rapport- skriving Formidling Datainnsamling: Kartlegge og begrunne organiseringa Systematisering og analyse Skrive rapport Konkretisere modeller for samarbeid som skal prøves ut

10 Fase 1 – Kartlegge fakta og praksis Arbeidspakke 1.1 Kartlegging (ØF ansvarlig) – Statistikkbakgrunn – Oversikt over organiseringa og begrunnelse Arbeidspakke 1.2 Praksisen (ØF – intervjuer interne og eksterne ) – Hvordan fungerer organiseringa? Vurderinger fra ulike ståsted – Styrker og svakheter ved organiseringa – Mulige andre måter å organisere samarbeidet på?

11 Hva vet vi så langt (desember 2015) Alle fire kommunene har valgt ulike modeller for organisering av introduksjonsprogrammet Alle kommunene er opptatt av å se på nye løsninger og modeller som legger til rette for mer «arbeidsrettede» løp i introduksjonsprogrammet for grupper av introduksjonsdeltakere Prosjektet må bygge videre på tiltak og endringsprosesser som er i gang, og legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom kommunene Kommunene er på ulike stadier, har ulike forutsetninger for å utvikle nye modeller, eks. størrelse, organisering og arbeidsmarked. - Blir førende for forslag til utprøving av nye modeller (fase 2)

12 Felles utfordringer Alle kommuner har behov for utvikling av «rammeavtaler» eller lignende med arbeidsgivere (privat og offentlig) om praksisplasser Behov for å se på bruk av ulike typer kompetanse i opplæringen, lærerkompetanse er kostbart og ikke alltid «rett» Inndeling i arbeidsretting og skoleretting - behov for å utvikle gode modeller for kartlegging og veiledning Hvilke begrensninger og muligheter ligger i gjeldende regelverk – eks. hva gjelder som en undervisningstime

13 Fase 1 – kartlegge fakta og praksis Arbeidspakke 1.3 Analyse og rapportskriving (ØF) – Er det hensiktsmessig å utvikle nye samarbeidsformer? – Er det mulig å samarbeide med nye aktører? Arbeidspakke 1.4 Utviklingsverksted (alle samarbeidspartnere + inviterte) – Presentere ideer og mulige modeller for samarbeid – Presentere gode eksempler og mulige samarbeidsaktører – Diskusjon rundt foreslåtte løsninger Rammebetingelser; økonomi, tids- og personalressurser, geografi, lovverk – Konkretisering og planlegging av samarbeidet, samt forpliktelse til å inngå i utprøving

14 Fase 2 – Utprøving og evaluering Arbeidspakke 2.1: Utarbeide tiltak Arbeidspakke 2.2: Utprøving i case-kommunene Arbeidspakke 2.3: Evaluering Arbeidspakke 2.4: Rapportskriving og formidling


Laste ned ppt "FARVE-prosjektet: «Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet» NAV Oppland, NAV Hedmark, IMDI Indre Øst, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, Gjøvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google