Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt verdiskaping i de maritime næringer Sunnmøre 27. august 2004 Statsråd Børge Brende (H)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt verdiskaping i de maritime næringer Sunnmøre 27. august 2004 Statsråd Børge Brende (H)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt verdiskaping i de maritime næringer Sunnmøre 27. august 2004 Statsråd Børge Brende (H)

2 Et godt utgangspunkt… Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning og teknologi på enkelte områder Sterk utenriksøkonomi, relativt lav ledighet og solide offentlige finanser Økonomisk velstand. BNP per person 2002 (OECD = 100) Kilde: OECD

3 ….bør gi god avkastning! Godt samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter En åpen økonomi med stor handel med utlandet Vi er verdens 23. største økonomi verdens 3. største oljeeksportør verdens beste land å bo i! (iflg. UNDP).

4 ”Haikjeften” – gapet mellom oljeinntekter og pensjonsutbetalinger blir større og større Pst. av BNP for Fastlands-Norge Pensjoner Oljeinntekter

5 Antallet sysselsatte i industrien faller mens antallet uførepensjonister øker kraftig (tall i 1000) Sysselsatte i industrien Antallet uførepensjonister

6 Det næringspolitiske kappløpet i Europa fører til at alle prøver å forbedre sin konkurranseevne Norsk næringsliv må ha konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser!

7 Lønnskostnadsveksten i industrien 1998-2004 har vært større enn hos våre handelspartnere 19981999200020012002200 3 2004 Norge6,2 5,15,46,14,6? Handelspartnere3,13,33,74,13,33,13,0– 3,5

8 Regjeringens økonomiske politikk gir resultater  Rentene har gått ned  Kronekursen har svekket seg  Økt optimisme i næringslivet og husholdningene

9 Lavere skatter og avgifter gir bedre konkurranseevne og mer nyskaping Skatte- og avgiftslettelser på 19,5 mrd. kroner hittil. Det meste er rettet mot næringslivet I Stortingsmelding om skattereformen legges det opp til samlet skattelette på 12 mrd. kroner Skatten på arbeid og kapital tilnærmes. Dette gjør at delingsmodellen kan avvikles Forslag om å halvere formueskatten i løpet av 2006 og 2007 Skattereformen Skattelettelser

10 Et nytt og bedre skattesystem er av kritisk betydning for mer innovasjon og bedre konkurranseevne Øke bunnfradragene og redusere toppskatten slik at skattesystemet blir flatere og mer rettferdig Sikre en internasjonal konkurransedyktig bedriftsbeskatning Trappe ned formuesskatten for å styrke norsk eierskap Fjerne delingsmodellen

11 En kunnskapsdrevet næringsutvikling SkatteFunn gir en kraftig skattestimulans De samlede offentlige bevilgningene til forskning øker med 1,1 mrd. kroner Brukerstyrt næringsrettet forskning prioriterer sterke næringsmiljøer Strategi for realfag i utdanningen 11,6 12,7 13,8 11,5 mrd. kr i prosjekter 750 1500 FoU-bevilgninger (mrd. kr).. og SkatteFUNN (mill. kr) 2002 20032004

12 Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Gode og forutsigbare rammebetingelser Et fremragende system for læring Et mer forskningsbasert næringsliv Flere nyetableringer med vekstpotensial Fysisk og elektronisk infrastruktur

13 Forskning og utvikling er kritisk for økt innovasjon FoU-midlene må tilpasses slik at også maritim sektor kan nyte godt av disse. Intern utvikling Kompetanse Ansatte Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Universiteter Høyskoler Forskning og utviklingBedriftenes egeninnsats Kritiske suksessfaktorer Samspill mellom næringen, organisasjoner og det offentlige Høyt kvalifisert arbeidskraft som raskt kan ta i bruk ny kunnskap og teknologi Evne til hurtig omstilling og tilpasning til nye markedsbetingelser Innovasjon

14 Et mer komplekst marked for den maritime bransjen øker kravene til nye ideer, produkter og nyskaping Underleverandører Nye vil komme til Viktig med stabilitet Hvem er de beste? Substitutter Kopier og plagiater Billigere, men tilnærmet identiske produkter Nye aktører Økt konkurranse fra lavkostland Kina, Korea Kunder Nye kundegrupper Krever høyere kvalitet Mer for pengene Økt konkurranse Nye og innovative produkter Bedre kvalitet Lavere priser

15 LeaderSHIP 2015 – en europeisk skipsindustri i verdensklasse LeaderSHIP 2015 er også relevant i Norge Bred gjennomgang av næringens rammebetingelser Samarbeid i næringen, og med myndigheter Leader- SHIP 2015 Like konkurranse- vilkår på verdens- markedet Økte investeringer i FoU og innovasjon Utvikle avanserte Finansierings- og garantiordninger Fremme og sikre miljøvennlige skip Skape en europeisk innfallsvinkel til marinefartøyer Beskyttelse av intellektuelle rettigheter Sikre tilgang til en kompetent arbeidsstyrke Bygge en levedyktig industristruktur

16 Norsk verftsindustri har vært gjennom store utfordringer Aftenposten 25. august 2004 Aftenposten 23. januar 2004 Aftenposten 12. januar 2004 Dagens næringsliv 16. juli 2004 Aftenposten 24. februar 2004

17 Bygging av gassferger Statens Vegvesen har utlyst anbud for konsesjoner om drift av gassferger ved Boknafjordsambandet og Bjørnefjordsambandet Nye gassferger skal settes i drift senest 1. januar 2007 Innovasjon Norge kan gi FoU-tilskudd til bygging av gassferger De nye gassfergene vil ventelig gi en investering på mellom 1 og 1,5 mrd kroner B/F Glutra – Gassferge bygd ved Aker Langsten i 2000

18 Økt innovasjon i næringslivet er hovedmålet Kortere vei fra innovasjon til eksport Legge til rette for økt kommersialisering av FoU Virkemidlene skal benyttes ut i fra regionale utfordringer og behov + + + = Innovasjon Norge vil spille en sentral rolle for økt innovasjon i maritim sektor


Laste ned ppt "Økt verdiskaping i de maritime næringer Sunnmøre 27. august 2004 Statsråd Børge Brende (H)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google