Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget 2009 Ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget 2009 Ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget 2009 Ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget 2009 Ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 1

2 Tilbakeblikk Ny folketrygd/Tilpasset AFP Sykelønnsordningen Arbeidsmiljøloven Nei til privatisering Sosial dumping Industri- og næringspolitikk Ny folketrygd/Tilpasset AFP Sykelønnsordningen Arbeidsmiljøloven Nei til privatisering Sosial dumping Industri- og næringspolitikk © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 2

3 22. sep Valg landsbasis Andel Mandater AP35,3+2,6 64(+3) SV 6,1-2,7 11(-4) Sp 6,3+0,1 11(+0) FrP 22,9+0,8 40(+2) H17,2+3,1 31(+8) V 3,9-2 2(-8) Krf5,6-1,2 10(-1) Rødt 1,3+0,1 0(+0) Valg landsbasis Andel Mandater AP35,3+2,6 64(+3) SV 6,1-2,7 11(-4) Sp 6,3+0,1 11(+0) FrP 22,9+0,8 40(+2) H17,2+3,1 31(+8) V 3,9-2 2(-8) Krf5,6-1,2 10(-1) Rødt 1,3+0,1 0(+0)

4 22. sep Resultatet velgere har stemt rød/grønt velgere har stemt Ap Første gang siden 1957 at Ap har gått fram ved to valg på rad Framgang i alle fylker Resultatet velgere har stemt rød/grønt velgere har stemt Ap Første gang siden 1957 at Ap har gått fram ved to valg på rad Framgang i alle fylker

5 Netto bytteforhold

6 22. sep Valgresultatet – LOs medlemmer 2001 (i prosent) 2005 (i prosent) 2009 (i prosent) AP 32,8 51,6 53,8 SV 17 9,3 5,4 Sp 3,5 5,8 5,6 FrP 10,1 18,7 22,2 H 18,1 6,2 6,2 V 2,7 2,7 1,5 Krf 10,7 3,1 2,1 RV 1,1 1,9 2 Valgresultatet – LOs medlemmer 2001 (i prosent) 2005 (i prosent) 2009 (i prosent) AP 32,8 51,6 53,8 SV 17 9,3 5,4 Sp 3,5 5,8 5,6 FrP 10,1 18,7 22,2 H 18,1 6,2 6,2 V 2,7 2,7 1,5 Krf 10,7 3,1 2,1 RV 1,1 1,9 2

7 22. sep LO krav etter valget Forsterket innsats for full sysselsetting Videreutvikle velferdssamfunnet og forsterke innsats mot fattigdom Forsterket innsats mot sosial dumping Forsterket innsats mot utfrivillig deltid Partssamarbeid for lav- og likelønn Videreføring av IA-avtalen med sterkere vekt på inkludering Innskrenket adgang til midlertidige tilsettinger LO krav etter valget Forsterket innsats for full sysselsetting Videreutvikle velferdssamfunnet og forsterke innsats mot fattigdom Forsterket innsats mot sosial dumping Forsterket innsats mot utfrivillig deltid Partssamarbeid for lav- og likelønn Videreføring av IA-avtalen med sterkere vekt på inkludering Innskrenket adgang til midlertidige tilsettinger

8 22. sep LO krav etter valget Økt satsing på etter- og videreutdanning Forsterket handlingsplan for fornybar energi Et enda mer ambisiøst statlig eierskap i forhold til arbeidsplasser, teknologi og klima LO krav etter valget Økt satsing på etter- og videreutdanning Forsterket handlingsplan for fornybar energi Et enda mer ambisiøst statlig eierskap i forhold til arbeidsplasser, teknologi og klima

9 22. sep Medlemmenes 10 viktigste faglige og politiske krav Trygg pensjonen – herunder tjenestepensjonene, bruttoordninger i offentlig sektor Ingen svekkelser i sykelønnsordningen Heltid en rettighet Mer velferd – nei til privatisering Forsvar dagens AFP-ordning Medlemmenes 10 viktigste faglige og politiske krav Trygg pensjonen – herunder tjenestepensjonene, bruttoordninger i offentlig sektor Ingen svekkelser i sykelønnsordningen Heltid en rettighet Mer velferd – nei til privatisering Forsvar dagens AFP-ordning

10 22. sep Medlemmenes 10 viktigste faglige og politiske krav En lønn å leve av Nei til sosial dumping – ja til allmenngjøring og solidaransvar Nei til EUs postdirektiv – hindre oppsigelser og sosial dumping Det organiserte arbeidsliv – forsvar kollektive avtaler – og streikeretten Styrk arbeidsmiljøloven – forsvar og forsterk arbeidsmiljøloven Medlemmenes 10 viktigste faglige og politiske krav En lønn å leve av Nei til sosial dumping – ja til allmenngjøring og solidaransvar Nei til EUs postdirektiv – hindre oppsigelser og sosial dumping Det organiserte arbeidsliv – forsvar kollektive avtaler – og streikeretten Styrk arbeidsmiljøloven – forsvar og forsterk arbeidsmiljøloven

11 LO kongressen om uføretrygd Vedtaket om pensjonsreform nødvendiggjør endringer i uføretrygden. Hovedhensikten med uføretrygden er å gi de som av ulike grunner ikke kan delta i arbeidslivet en rimelig inntektssikring. Samtidig må systemet innrettes slik at det gir flest mulig en best mulig sjanse i arbeidslivet og at det knytter an til det brede virkemiddelapparatet som skal hjelpe den enkelte til en yrkesaktivitet tilpasset situasjonen og egne forutsetninger. LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 11

12 LO kongressen om uføretrygd LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for at de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvde barnetillegg på 0,4 G per barn per år. En bør utvide muligheten for å kombinere arbeid og trygd og ved å lette veien tilbake til arbeid fra en trygdesituasjon. Denne muligheten må ivaretas uten å utsette den enkelte for belastende prosesser om ikke tilbakevending til arbeidslivet skulle vise seg vellykket. Også de uføretrygdede må få sin alderspensjon beregnet gjennom ny folketrygd. ” © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 12

13 Etter- og videreutdanning (EVU) Finansiering av livsopphold EVU som et virkemiddel ifh finanskrisa BIO midler – permitterte EVU – arbeidsledige Treparts samarbeid Finansiering av livsopphold EVU som et virkemiddel ifh finanskrisa BIO midler – permitterte EVU – arbeidsledige Treparts samarbeid © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 13

14 Arbeidsmiljø Fortsatt bekjempe sosial dumping Mulig å rettsforfølge NUF-selskaper Allmenngjøring forenkles Midlertidig økning av lærlingetilskuddet Fortsatt bekjempe sosial dumping Mulig å rettsforfølge NUF-selskaper Allmenngjøring forenkles Midlertidig økning av lærlingetilskuddet © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 14

15 AML EL & IT Forbundet mener det fortsatt er behov for en ytterligere styrking av arbeidsmiljøloven Det må settes inn tiltak for styrking av faste ansettelser og redusering av midlertidige, samt etablere en strengere regulering av utleieselskaper. I den sammenheng er det viktig at regelverkendringer på departements- og direktoratsnivå underbygger Regjeringens overordnede målsetting knyttet til faste ansettelser. © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 15

16 Klimautfordringene Større utfordring enn finanskrisa? Noe fagbevegelsen bør være opptatt av? Fra Kyoto til København Utvikle ny industri basert på grønne jobber Større utfordring enn finanskrisa? Noe fagbevegelsen bør være opptatt av? Fra Kyoto til København Utvikle ny industri basert på grønne jobber © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 16

17 EUs klimamål 20% reduksjon i drivhusgasser 20% mer energieffektiv 20% andel fornybar energi

18 Norges nasjonale krav CO2- reduksjoner –Styrt av klimaforliket: mill. tonn –Reduksjon av fossil energibruk: Omlag 30 TWh Fornybar –Grunnlag: EUs beregningsmodeller –Økning i fornybar, gitt konstant totalforbrukOmlag 30 TWh Energieffektivisering –Redusert energibruk: Omlag 50 TWh –Tiltak viktig, resultat kan ikke måles Fortsatt usikkerhet om de konkrete mål, men ikke større enn at vi bør øke fokuset på virkemidlene. Kun 10 år igjen! CO2- reduksjoner –Styrt av klimaforliket: mill. tonn –Reduksjon av fossil energibruk: Omlag 30 TWh Fornybar –Grunnlag: EUs beregningsmodeller –Økning i fornybar, gitt konstant totalforbrukOmlag 30 TWh Energieffektivisering –Redusert energibruk: Omlag 50 TWh –Tiltak viktig, resultat kan ikke måles Fortsatt usikkerhet om de konkrete mål, men ikke større enn at vi bør øke fokuset på virkemidlene. Kun 10 år igjen!

19 Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar fornybar energi fossil energi Mer effektiv energibruk! Konverter fossil til fornybar! Netto energibruk i Norge: 243 TWh (2005) 115 TWh 128 TWh

20 Transportutslippene kan snart reduseres betydelig Nye batterier gir mulighet for bruk av mer strøm fra nettet Plugg- inn hybrider kommer fra 2010/ % av kjøringen på strøm Hver mil på strøm gir –75% lavere energibruk –100% reduksjon av CO2 –Energipris: 2 kroner Muligheter også for el til busstransport Nye batterier gir mulighet for bruk av mer strøm fra nettet Plugg- inn hybrider kommer fra 2010/ % av kjøringen på strøm Hver mil på strøm gir –75% lavere energibruk –100% reduksjon av CO2 –Energipris: 2 kroner Muligheter også for el til busstransport

21 Energifrigjøring i bygg Ifølge en rapport fra FNs miljøprogram er energieffektivisering i bygg et av verdens viktigste klimatiltak Energiforbruk i bygninger i Europa skal kunne reduseres med 20 % … og bidra til reduksjon av klimagasser med tonn CO2 Ifølge en rapport fra FNs miljøprogram er energieffektivisering i bygg et av verdens viktigste klimatiltak Energiforbruk i bygninger i Europa skal kunne reduseres med 20 % … og bidra til reduksjon av klimagasser med tonn CO2 © EL & IT forbundet, torsdag, 22. september 2016 Lysbilde nr.: 21

22 Mer fornybar eller Norge er netto eksportør av strøm 9 av 10 år Men har også Europas største potensial jf mer fornybar –Vann –Vind – landbasert og offshore –Bølge og saltvann Mer produksjon = mer infrastruktur Utenlandskabling? Norge er netto eksportør av strøm 9 av 10 år Men har også Europas største potensial jf mer fornybar –Vann –Vind – landbasert og offshore –Bølge og saltvann Mer produksjon = mer infrastruktur Utenlandskabling? © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 22

23 Oppsummering De rød/grønne vant valget – med god støtte fra fagbevegelsen AP har gått til venstre etter 2001 Fokus på våre saker Fortsatt kamp for å beholde makta De rød/grønne vant valget – med god støtte fra fagbevegelsen AP har gått til venstre etter 2001 Fokus på våre saker Fortsatt kamp for å beholde makta © EL & IT forbundet, 22. sep Lysbilde nr.: 23


Laste ned ppt "Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget 2009 Ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet Rogalandskonferansen 2009 Veien videre etter stortingsvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google