Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan få jobb for Statens vegvesen – Innkjøpsordning/firmakvalifisering Temadag på Leknes, 15.februar 2011 Jan Dagfinn Monssen Kristoffer Angell Statens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan få jobb for Statens vegvesen – Innkjøpsordning/firmakvalifisering Temadag på Leknes, 15.februar 2011 Jan Dagfinn Monssen Kristoffer Angell Statens."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan få jobb for Statens vegvesen – Innkjøpsordning/firmakvalifisering Temadag på Leknes, 15.februar 2011 Jan Dagfinn Monssen Kristoffer Angell Statens vegvesen Avdeling Midtre Hålogaland

2 2 Anskaffelsespolicy for Statens vegvesen Overordnede prinsipper Regelverket om offentlige anskaffelser skal følges Anskaffelser skal ha sitt grunnlag i vedtatte planer og budsjetter Anskaffelser skal gjennomføres på en slik måte at Statens vegvesens behov blir dekket og det oppnås rett kvalitet til best mulige betingelser Det skal legges vekt på å oppnå økonomiske gevinster eller driftsmessige fordeler gjennom koordinering og samordning av anskaffelser Statens vegvesen skal ha en mest mulig profesjonell, enhetlig og forutsigbar opptreden overfor leverandører i samsvar med god forretningsskikk Alle som er involvert i anskaffelser skal utføre arbeidet i henhold til Statens vegvesens etiske retningslinjer

3 3 Anskaffelsesprosessen Anskaffelser kunngjøres på Doffin/TED Hver anskaffelse har sitt eget saksnummer (sporbarhet jfr LOA § 5) Kommunikasjon med interessenter/tilbydere pr e-post Konkurransegrunnlag distribueres enten via Doffin, e-post eller via web-hotell

4 4 Anskaffelsesprosessen Kvalitetskontroll Byggeleder er saksbehandler, utarbeider konkurransegrunnlag Sidemannskontroll for prosjekter < 5 mill Regional kontroll for prosjekter > 5 mill Hjelp fra anskaffelsestøtter på regionalt nivå Saksbehandlers innstilling går til regional anskaffelsesnemd for avgjørelse Budsjettansvarlig godkjenner

5 5 Statens vegvesens byggherrestrategi Byggherrefunksjonen i Statens vegvesen skal ta ansvar for og legge til rette for at det utvikles et sunt og velfungerende marked. –mangfoldet og konkurransen i markedet skal søkes opprettholdt –legge til rette for at også de små og mellomstore entreprenørene kan konkurrere om oppdrag –et bredt spekter av entrepriseformer og kontraktstyper både hva størrelse og innhold angår.

6 6 Vegvesenets prosjektportefølje i område Midtre Hålogaland Totalt forbruk investering+ D&V i 2011 ca 350 mill Fordeler seg på ca 50 kontrakter: –Investering fylkesveger i Troms ca 66 mill –Investering fylkesveger i Nordland ca 85 mill –Investering riksveger MH ca 29 mill –Drift & vedlikehold –Fv Troms ca 38,6 mill –Fv Nordland ca 66,5 mill –Rv ca 62,3 mill

7 7 Statens vegvesens byggherrestrategi Samhandling Oppstartmøte og samhandlingsprosess: –for å oppnå felles kontraktsforståelse –felles målsetting –omforente samhandlingsprosedyrer Samhandlingsprosessen skjer etter kontraktsinngåelse og før arbeidene igangsettes. NB: IKKE forhandlinger! (Kontrakt er inngått.)

8 8 Statens vegvesens byggherrestrategi Byggherreorganisasjonen skal være forbilledlig i alt HMS-arbeid og i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Omfattende krav etter hvert. Skiller mellom –Sikkerhet helse og Arbeidsmiljø (SHA) –Ytre miljø (YM)

9 9 Statens vegvesens byggherrestrategi Det skal benyttes enhetlig regelverk og lik praksis over hele landet slik at myndighetssiden fremstår som en profesjonell, enhetlig og forutsigbar byggherre overfor aktørene i markedet.

10 10 Grep i revidert håndbok 066 Redigering iht ny NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg NS 8406:2009 erstatter NS 3430 som kontraktsbestemmelser Harmonisere Forenkle Redusere risiko

11 11 Håndbok 066 Konkurransegrunnlag Retningslinjer bestemmer hvordan malene brukes. Maler med: –kapitler som er felles for alle typer arbeid. –kapitler som er spesielle for hver enkelt type kontrakt Bygging Drift og vedlikehold Asfaltarbeider Vegmerking Elektroarbeider, mfl?

12 12 Ny 066, Struktur – Oppbygging av konkurransegrunnlag A ProsjektinformasjonA0 Forside og innhold A1 Dokumentliste A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet B Konkurranseregler og kvalifikasjonskravB1 Konkurranseregler B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B3 Krav til tilbud/spesielle konk.regler C KontraktsbestemmelserC1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontr.bestemmelser SVV C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokumenter D Beskrivende delD1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dok. E SvardokumenterE1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Firmaopplysninger E3 Beskrivelse med utfylte priser E4 Prisskjema, mannskap/maskiner E5 Tilbudsskjema

13 13 Kvalifikasjonskrav Siden Entreprenørloven ble satt ut av kraft har Vegvesenet hatt eget system for kvalifikasjonsvurdering (jfr FOA § 8 – 4) Hver justering av metodikken har ført til forenklinger Målsetting om at terskel ikke skal være høyere enn nødvendig for å kvalifisere seg til Vegvesenets arbeider - Vi ØNSKER flere tilbydere i konkurranser for oss.

14 14 Krav til kvalifikasjoner 0. Generelt –Det kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.

15 15 Krav til kvalifikasjoner 1.HMS-egenerklæring 2.Skatteattester 3.Erklæring om solidaransvar for arbeidsfellesskap (Hvis aktuelt)

16 16 Krav til kvalifikasjoner 4. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring 4.1.1 Erfaring fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 4.2 HMS 4.2.1 Ulykkesfrekvens H1 (gjelder kontrakter over 50 mill kroner) 4.3 Økonomisk situasjon 4.3.1 Egenkapital, Soliditet (” Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv”)

17 17 Krav til kvalifikasjoner 4.4 Gjennomføringsevne 4.4.1 Tilbyders omsetning 4.4.2 Nøkkelpersoners kompetanse 4.4.3 Organisering Pkt 4.4 er som regel unødvendig og brukes for større arbeider inkl driftskontraktene I de fleste tilfeller gir pkt 4.1- 4.3 tilstrekkelig informasjon om kvalifikasjoner

18 18 Tildelingskriterier Normalt ”Laveste pris” som eneste tildelingskriterium –Rasjonelt for vår kontraktsportefølje med mange mindre kontrakter Tildeling etter ”Økonomisk mest fordelaktig tilbud” –For store/ kompliserte arbeider (etter avtale med Vegdirektoratet) –Ingen metodikk beskrevet i hb 066 fordi Metode stiller utfordringer til å ivareta ”riktig” vekting Kriteriene som brukes skal ha tilknytning til arbeidet som leveres, og kunne vurderes objektivt

19 19 Statens vegvesens innkjøpsordning Statens vegvesen legger mye arbeide i å lage konkurransegrunnlag som nøyaktig beskriver den leveranse vi ønsker Tilbud som inneholder forbehold blir normalt avvist Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Hvordan få jobb for Statens vegvesen – Innkjøpsordning/firmakvalifisering Temadag på Leknes, 15.februar 2011 Jan Dagfinn Monssen Kristoffer Angell Statens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google