Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny infostrategi Forslag til prosess Presentasjon for leiargruppa i Møre og Romsdal fylke 11. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny infostrategi Forslag til prosess Presentasjon for leiargruppa i Møre og Romsdal fylke 11. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny infostrategi Forslag til prosess Presentasjon for leiargruppa i Møre og Romsdal fylke 11. mai 2009

2 Agenda Vedta å starte prosess for: * Ny infostrategi * Nye nettenester * Ny grafisk profil

3 Bakgrunn * Store utskiftingar i infostaben * Uklar og lite kjend infostrategi * Arbeidsgivarpolitikk: Ønskje om ny strategi * Behov for å gjere noko med netttenestene * Ny organisasjon

4 Info er ei eining under administrasjonsavdelinga Om informasjonsarbeidet Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Frå gjeldande strategi:

5  presentere Møre og Romsdal fylke som sentral samfunnsaktør og regional tilretteleggjar og utviklar  vise korleis Møre og Romsdal fylke samhandlar med kommunar, næringsliv, organisasjonar og enkeltmenneske  etablere og oppretthalde allmenn interesse for oppgåvene Møre og Romsdal fylke løyser Info-avdelinga skal medverke til å: Frå gjeldande strategi:

6 Sentrale premissar Informasjonsavdelinga er støttespelar, samt har eit opplæringsansvar. Informasjon er eit leiar-ansvar. Linjeleiarane har ansvaret for informasjonsarbeidet ved si avdeling Frå gjeldande strategi:

7 Sentrale oppgåver Ekstern informasjon Styrkje og utvikle : Intern informasjon Rådgiving og beredskap Grafisk produksjon og rådgiving Frå gjeldande strategi:

8 Hovudmål for informasjonsverksemda ” Ein tydeleg medspelar ” Medverke til å verkeleggjere Møre og Romsdal sin visjon: Frå gjeldande strategi:

9 Gjeldande strategi oppsummert: * Fokus på eksternt informasjonsarbeid * Hybrid leiing, struktur * Svakt mandat; infoavdeling som ein sørvisfunksjon

10 Kva har skjedd? * Internt oppstartsmøte/info * Nye nettenester – finansiering på plass * Webutviklar tilsett for eitt år

11 Ny strategi – overordna retningsliner: Oversikt > Detaljar Konkretiseringar > Teori Avklaringar > Konsensus Begrensa lengde Konkrete døme Tydelege val

12 Infostrat: kva bør avklarast? * Kva oppgåver skal info prioritere? * Er infoavdelinga rett plassert i organisasjonen? * Bør infoavdelinga ha dobbel leiing? * Kva mandat bør info ha? * Bør kvar avdeling har personar med dedikert infoansvar? * Kva tid kan administrasjonen/info gå ut med saker til politisk handsaming? * Lokalisering? * Skal info bruke ekstra ressursar på nokre fagområde eller geografiske distrikt? * Kva sørvis skal info ha for politisk nivå? * SPOR? * Krisebereskap, kriseplanar - kva er info si rolle? * Skolering, i kva grad skal info skolere fylkestilsette? * Produksjon av presentasjonar/brosjyrar. Kva er info si rolle?

13 Kvifor nye nettenester? * Ikkje brukartilpassa internett * Ingen interaktivitet/web 2.0 * Ikkje tilfredsstillande support * Behov for å forenkle systemet: overgang til eZ-Publish * Samordning skolar og ungweb * Nettløysing som følgjer strategi * Samordning design nett og print

14 Kvifor ny grafisk profil? * Ny organisasjon, ny profil * Betre samordning nett og papir * Profilen i dag har levd lenge * Ønskje i organisasjonen om ny profil

15 Prosessen Fire prosjekt: 1) Ny infostrategi (overordna prosjekt) 2) Nye nettenester a) Nytt internett b) Nytt intranett 3) Ny grafisk profil

16 Prosessen * Fire prosjektgrupper * Fire referansegrupper * Leiargruppa er styringsgruppe

17 Deltakarar

18 Oppsummering: mål for prosessen: * Lage ein infostrategi som gir ein tydelegare retning for infoarbeidet og tydeleggjer kva rolle avdelinga skal ha og klargjør forventningane til eininga * Utvikle nye nettenester som oppfattas som gode og framtidsretta av eksterne brukarar og tilsette i fylket. * Utvikle ny grafisk profil på nett og papir

19 Forslag til vedtak: * Møre og Romsdal fylke utarbeider ny infostrategi. Leiargruppa får framlegg til ny strategi innan utløpet av 2009. * Møre og Romsdal fylke utviklar nye nettenester basert på eZ-publish. Tenestene skal leggjast fram for leiargruppa i løpet av 1. mars 2009. * Møre og Romsdal fylke utarbeidar ein ny grafisk profil på nett og papir. Leiargruppa får framlegg til ny profil innan utløpet av 2009.. * Infosjef får i oppdrag å velge mandat og setje ned arbeidsgrupper for dei ulike prosjekta


Laste ned ppt "Ny infostrategi Forslag til prosess Presentasjon for leiargruppa i Møre og Romsdal fylke 11. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google