Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av UKL-satsinga: Kommentarer til sekretariatets rapport v/ Arne Farup rådgiver på landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av UKL-satsinga: Kommentarer til sekretariatets rapport v/ Arne Farup rådgiver på landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av UKL-satsinga: Kommentarer til sekretariatets rapport v/ Arne Farup rådgiver på landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland

2 Roller, oppgaver og ressursbruk (2.1.1) Sekretariatets anbefalinger: Beholde dagens rolle- og oppgavefordeling Bør ha samarbeidsgrupper med minst ett årlig møte Anbefaler felles befaring for fylkesnivå Oppfordrer kommunen til større ansvar for kontakt den enkelte grunneier + næringsutvikling Vil vurdere å forenkle administrasjonen der UKL sammenfaller med verneområder Natur- og kulturminneforvaltningen bør være mer synlig i satsingen Kommentarer:  Enig i anbefalingene, men uklart hvordan administrasjonen kan forenkles  Hvert område sin skriftlige beskrivelse av rollefordeling FM – kommunen!

3 Bruk av ressurser i ulike faser av tiltaket (2.1.2) Sekretariatets anbefalinger: Ingen grunn til å justere forvaltningsmodellen Viktig med gode planer i starten for å sikre måloppnåelse og effektiv bruk av offentlige midler Kommentarer:  God forvaltningsmodell: Frivillighet og dialog - men vil ikke fungere uten og øremerka UKL-midler tett oppfølging  Gode planer er bra – og ikke bare i starten!

4 Administrative rutiner og systemer for forvaltning av midler (2.1.3) Sekretariatets anbefalinger: Vil vurdere å gi fylkesnivået anbefalinger knytta utfordringer med manglende skjøtselsplaner Årlige økonomisk årsrapportering og budsjettinnspill fra FM gjennom forenklet fagsystem og rapportering tilpasset hvert område Vurdere fornyelse av Saturn, ev. tilpasninger i eStil eller ØKS i løpet av 2014 Kommentarer:  Langdryge skjøtselsplanprosesser: Generalisering ut fra eksempler?  Hurra for forenklet årsrapportering fra FM til SLF!  Ikke lag nasjonale rapporteringssystemer som gjør at fleksibiliteten rammes!  Tvilende til nytteverdien hvis årlige tiltak ev. skal rapporteres på kart  Skjerm gårdbrukerne for tungvint rapportering: De skal heller være ute med ljå, traktor, hammer, dyr og ryddesag!

5 Frivillige avtaler (2.1.4) Sekretariatets anbefalinger: Bør videreføres Opprettholder anbefaling om ti års varighet med mulighet for forlengelse Kommentarer:  Frivillige avtaler er bra  10 år eller som i Nordland: «…under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i de statlige bevilgningene til skjøtsel m.v. i UKL ….., gjelder avtalen inntil den sies opp»

6 Tilskuddsnivå for enkelttiltak Sekretariatets anbefalinger: Tilskuddsnivået: Bør opprettholdes Viktig for kvaliteten på satsinga Sees i sammenheng med antall områder i satsinga Bygningstiltak: Viktig å fortsatt gjøre strenge prioriteringer ut fra verdi og tilstand knytta til bygningstiltak Må av hensyn til andre tiltakstyper tas over tid Kommentarer:  Landskap/biomangfold: Redusert tilskuddsnivå vil kunne føre til at gårdbrukere «hopper av»  Bygninger: Samfinansiering UKL+SMIL+ Kulturminnefondet

7 Tilskuddsomfang - antall tiltak og områder (2.2.2) Sekretariatets anbefalinger: Ikke flere områder uten større pott, men rom for flere områder etter hvert når det blir mere drift og mindre planlegging og investeringer Videreføre potten til sentrale fellestiltak Satse mer på samfinansiering – økt info til grunneierne – minst 8 mill. fra andre ordninger per år Kommentarer:  Når planer og investeringer er på plass i et område må en større andel av UKL-midlene flyttes til drift, informasjon, arbeidet med ny næringsutvikling osv.  Derfor: Ingen flere områder uten større totalpott!  Samfinansiering viktig og bra, men min. 8 mill. må ikke bli et mål i seg selv

8 Samla effekt i forhold til samla kostnader (2.2.3) Sekretariatets anbefalinger: Viderutvikle årsrapporteringa Enda enklere og mer effektiv enn i dag Miljøovervåking på lang sikt Kommentarer:  Ikke enkel årsrapportering i dag: I 2013 skulle 58 tema besvares i tillegg til 40 underpunkter. For detaljert, for tidkrevende.  Positiv til miljøovervåking – men innholdet må defineres nærmere!

9 Tiltakenes effekt på miljøverdier (2.3.1) Sekretariatets anbefalinger: Opprettholde målretta tilskudd til miljøverdier i det enkelte område – av stor betydning for gjennomføringen Utvikle metoder for effektiv rapportering av miljøeffekter UKL inn i framtidig overvåkingsprogram for biologiske verdier i jordbrukets kulturlandskap Kulturhistoriske verdier bør overvåkes av RA Videreføre refotograferinga Kommentarer:  Måle miljøeffekt ut fra «medisineringen» eller om «pasienten» har blitt bedre?  Medisinering som indikator: Antall meter, daa e.l. under «behandling»  Bedring: Skog og landskaps 3Q-flater og endringsbilder, og faglige vurderinger av biomangfold, landskapsbilde og kulturminner

10 Lokal forankring (2.3.2) Sekretariatets anbefaling: Større involvering av grunneiere i tidlig fase ved utarbeidelse av skjøtselsplaner Arbeidsutvalg med både lokale representanter og forvaltningen i hvert område Kommentarer:  Involvering: Vel så viktig at skjøtselsplanene brukes med fornuft, og at grunneiere/ gårdbrukere får veiledning av noen som kan både biomangfold og praktisk jordbruk  Arbeidsutvalg: Viktig å finne den løsningen som fungerer best i det enkelte område: Bredt sammensatt arbeidsutvalg, møter som involverer kun de som utfører skjøtselen, «allmøter» for alle som vil bidra osv.

11 Andre effekter av satsingen (2.3.3) Sekretariatets anbefaling: Økt formidling nasjonalt, regionalt og lokalt, fordi: Øke/sikre stoltheten Sikre/øke/formidle kunnskap Bolyst og framtidsutsikter Særlig formidle effektene av gjennomførte tiltak Større vekt på næringsutvikling: 1.Avklare ønsker og muligheter med basis i statusen 2.Økt samhandling med landbruksrådgivinga for å videreutvikle gårdsdrifta og ivareta miljøverdiene 3.Samarbeid og dialog med Innovasjon Norge og pågående (reiselivs-?) satsinger mot publikum Kommentarer:  Formidling: Større vekt på å formidle verdien av den dialogbaserte forvaltningsmodellen  Næringsutvikling: Legge til rette, men ha edruelige forventninger til lokalsamfunn med få innbyggere og høy snittalder i ungdomslaget!  Landbruksrådgivinga: Ja til økt involvering!  Innovasjon Norge - eller BU-midlene som FM forvalter?

12 UKL og andre tilskuddsordninger (2.4.1) Sekretariatets anbefaling: Fortsatt egen satsing med tilhørende virkemidler Kommentarer:  Enig!! Takk for meg!


Laste ned ppt "Evaluering av UKL-satsinga: Kommentarer til sekretariatets rapport v/ Arne Farup rådgiver på landbruks- og reindriftsavdelinga Fylkesmannen i Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google