Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevmedvirkning Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevmedvirkning Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevmedvirkning Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

2 Click to edit Master title style Studiet Yrkespedagogisk utviklingsarbeid har vært møteplassen Lærerne har fortalt oss hvilke utfordringer de har ønsket å arbeide med Vi har samarbeidet om å se utfordringene i lys av begrepene medvirkning, relevans, mening og helhet og sammenheng. Lærerne har ikke opplevd det kontroversielt at vi har vi hatt med oss disse begrepene inn i prosessen. Vi har sammen gitt dem innhold ved å sette ord på erfaringer og reflektere over dem i lærerfellesskapet. Begrepene har vist seg å være relevante og gode utviklingsredskaper både for våre og lærernes utviklingsarbeider. Lærerne har gjort dokumenterte utviklingsarbeider i egne klasser ut fra spørsmålet: Hvordan kan jeg forbedre min praksis og samtidig legge til rette for at elevene forbedrer sin praksis? Yrkespedagogiske utviklingsredskaper, aksjonsforskningsstrategier og SØT-modellen har vært sentrale i flertallet av utviklingsarbeidene Stud iet Yrke sped agog isk utvik lings arbei d har vært møte plass en Lære rnehar forta lt oss hvilk e utfor drin ger de har ønsk et å arbei de med Vi har sama rbeid et om å se utfor drin gene i lys av begr epen e medv irkni ng, relev ans, meni ng og helhe t og sam men heng. Lære rnehar ikke oppl evd det kont rover sielt at vi har vi hatt med oss disse begr epen e inn i pros esse n. Vi har sam men gitt dem innh old ved å sette ord på erfar inger og refle ktere over dem i lærer felles skap et. Begr epen e har vist seg å være relev ante og gode utvik lings reds kape r både for våre og lærer nes utvik lings arbei der. Lære rnehar gjort doku men terte utvik lings arbei der i egne klass er ut fra spør smål et: Hvor dan kan jeg forbe dre min prak sis og samt idig legge til rette for at eleve ne forbe drer sin prak sis? Yrke sped agog iske utvik lings reds kape r, aksjo nsfor skni ngsst rateg ier og SØT - mod ellen har vært sentr ale i flert allet av utvik lings arbei dene Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

3 Click to edit Master title style En årlig forskningsrapport – fire totalt Fire paperpresentasjoner på konferanser En artikkel En fagbok om det å lede og strukturere samtale i samarbeid og forskning. Boken er i dag pensum på en rekke utdanninger på høgskolenivå: Hartviksen M. og Kversøy K. S. (2008): Samarbeid og konflikt – to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget. Deltagende skoler i vår gruppe var Jessheim, Nes og Eidsvoll videregående skole. En stor takk til lærerne og skolene som deltok. Det ble skrevet mer enn 20 rapporter av lærerne. Disse var av faktiske utviklingsarbeider på egne skoler i perioden 2006-2010. Flere av rapportene ble skrevet i lærergrupper på to og tre deltagere. En årlig forsk nings rappo rt – fire totalt Fire paper prese ntasj oner på konfe ranse r En artik kel En fagbo k om det å lede og struk turer e samt ale i sama rbeid og forsk ning. Boke n er i dag pens um på en rekke utda nnin ger på høgs kolen ivå: Ha rtvik sen M. og Kver søy K. S. (200 8): Sam arbei d og konfl ikt – to sider av sa mme sak. Berg en: Fagb okfo rlage t. Delta gend e skole r i vår grup pe var Jessh eim, Nes og Eidsv oll vider egåen de skole. En stor takk til lærer ne og skole ne som delto k. Det ble skrev et mer enn 20 rappo rter av lærer ne. Disse var av faktis ke utvikl ingsa rbeid er på egne skole r i perio den 2006- 2010. Flere av rappo rtene ble skrev et i lærer grup per på to og tre delta gere. Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

4 Click to edit Master title style Motivasjon handler om: Elevens behov Elevens interesser Elevens ønsker Elevens drømmer Dersom vi ikke tar disse faktorene på alvor, kan vi da forvente motiverte elever? Mo tiva sjo n han dler om: Elev ens beh ov Elev ens inte ress er Elev ens øns ker Elev ens drø mm er Der so m vi ikk e tar diss e fakt ore ne på alv or, kan vi da forv ent e mo tive rte elev er? Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

5 Click to edit Master title style Det er selvsagt rammer, men starter vi samarbeidet med eleven helt på utsiden av elevenes behov og interesser er det vanskelig å se for seg motivasjon Samtidig vil mange elever ha behov for tydelige rammer for oppleve mestring Rammer synliggjør muligheter og grenser Det er selv sagt rammer, me n star ter vi sam arb eid et me d elev en helt på utsi den av elev ene s beh ov og inte ress erer det van skel ig å se for seg mo tiva sjo n Sa mti dig vil ma nge elev er ha beh ov for tyd elig e rammer for opp leve mes trin g Ra mm er synl iggj ør mul igh eter og gre nse r Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

6 SSituasjonen nåSSituasjonen nå ØØnskesituasjonenØØnskesituasjonen T TiltakGjennomførbare steg.T TiltakGjennomførbare steg. I gapet mellom situasjonen nå og ønskene finnes mulighetene. Dette er ingen avgrunn, men en synliggjøring av muligheter. ARBEIDSVEI SØT-modellen Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

7 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text stylesElevenes medvirkning Hva sier elevene om dette? Har oppdaget at alle håndverkerne fra forskjellige fag trenger hverandre for å få ferdig et bygg … og at de andre håndverkerne trenger akkurat meg for å bli ferdig med jobben sin Jeg liker meg veldig godt på dette prosjektet nettopp fordi det blir stilt krav til oss og vi får jobbe selvstendig Har fått et realistisk og godt inntrykk av å jobbe på bygg med tidspress og lange dager Eleven es medvi rknin g  Elevene har sine representanter på byggemøtene  Elevene deltar i prosjekteringen  Elevene deltar aktivt i planleggingen av løsninger av rørleggeroppgavene de står ovenfor  Krevende å måtte tilpasse seg de andre håndverksgruppene på en ekte byggeplass Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

8 Click to edit Master title style Ved å gi ansvar øker elevenes selvtillit Bevisstheten rundt det elevene driver med blir forsterket Elevene får bedre forståelse for faget Elevene hjelper og støtter hverandre på en helt annen måte enn inne på verkstedet Samarbeidsevnen øker Ved å gi ans var øke r elev ene s selv tilli t Bev isst het en run dt det elev ene driv er me d blir fors terk et Ele ven e får bed re fors tåel se for fag et Ele ven e hjel per og støt ter hve ran dre på en helt ann en måt e enn inn e på ver kst ede t Sa mar bei dse vne n øke r Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

9 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text stylesElevenes medvirkning Resultater Elevene trenes i å ta valg og oppdager konsekvensene av sine valg Elevene er mer motivert for å ta imot teori når de ser de trenger det for å løse en oppgave. Det ble mer teori enn vanlig, men elevene er positive likevel Elevene bli bevisste vurderingskriteriene nå de utfordres til å delta aktivt i egen karaktersetting. Elevene er flinke til å vurdere seg selv Eleven es medvi rknin g  Elevene tar utgangspunkt i programmålene og velger selv grupper, fremdriftsplan og årsplan  Elevene har praksis på relevant utstyr med innlagt teori  Praksis først – teori etterpå  Elevene medvirker ved at de ber om teori når de står fast i det praktiske  Elevene deltar i egen vurdering og karaktersetting i samarbeid med læreren Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

10 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text stylesElevenes medvirkning Elevene forteller Ingen på videregående har tidligere spurt meg om hva jeg ønsker å gjøre videre i livet mitt. Det var lite av dette på ungdomsskolen også Jeg har oppdaget at ønskene, tankene og planen har blitt klarere Jeg opplever å ha fått støtte og har blitt sikrere. En sånn samtale burde vi hatt årlig Jeg ønsker å finne mer ut av det jeg vil bli Eleven es medvi rknin g  Elevene utfordres til å til å sette ord på og reflektere over sin nåværende situasjon  Elevene utfordres til å sette ord på sine ønsker for fremtidig utdanning og jobb  Eleven utfordres til å forplikte seg til konkrete handlinger for å bevege til i retning av sine ønsker Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

11 Click to edit Master title style Karriereveiledning bidrar til klarere tanker og større sikkerhet knyttet til valg av yrke og utdanning Spørsmålet om ønsker åpner for personlig engasjement hos elevene Karriereveiledning virker avklarende på lærerens oppgave som veileder og kontaktlærer Kar rier evei led nin g bid rar til klar ere tan ker og stør re sik ker het kny ttet til valg av yrk e og utd ann ing Spø rsm ålet om øns ker åpn er for per son lig eng asje me nt hos elev ene Kar rier evei led nin g virk er avk lare nde på lær ere ns opp gav e so m veil ede r og kon takt lær er Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

12 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text stylesElevenes medvirkning Elevene forteller: Jeg visste ikke at jeg kunne så mye Jeg følte meg helt profesjonell Eleven es medvi rknin g  Elevene på VG1 Elektro planlegger hospitering fra ungdomsskolen  Elevene planelegger både oppgavene som skal gjøres og de skal ta ansvar for ungdomsskoleelevene.  De har på det tidspunktet bare vært elever i videregående skole i 8 uker og læreren er spent på om de takler oppgaven faglig og praktisk. Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

13 Click to edit Master title style Hospiteringsdagene foregår rolig og elevene arbeider hardt og systematisk. VG1-elevene viser ansvar Hver VG1-elev er fadder for hver sin ungdomsskoleelev Elevene tar ansvar, men gjør ikke nødvendigvis de valgene læreren selv ville gjort Læreren får mindre å gjøre enn han hadde trodd han skulle få de dagene hospiteringen pågår VG1-elevene blir voksne «over natten» Hospiteringen fungerer som synliggjøring og befesting av elevenes kompetanse Ungdomsskoleelevene får gjøre reelle og fagrelevante oppgaver Ungdomsskoleelevene forteller at de har trivdes på Elektro Hospiteringsdagene foregår rolig og elevene arbeider hardt og systematisk. VG1-elevene viser ansvarHver VG1-elev er fadder for hver sin ungdomsskoleelevElevene tar ansvar, men gjør ikke nødvendigvis de valgene læreren selv ville gjortLæreren får mindre å gjøre enn han hadde trodd han skulle få de dagene hospiteringen pågårVG1-elevene blir voksne «over natten»Hospiteringen fungerer som synliggjøring og befesting av elevenes kompetanseUngdomsskoleelevene får gjøre reelle og fagrelevante oppgaverUngdomsskoleelevene forteller at de har trivdes på Elektro Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010

14 Click to edit Master title style Muligheter Mangfold Makt Myndighet Mestring M ul ig h et er M a n gf ol d M a kt M y n di g h et M es tr in g Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010


Laste ned ppt "Elevmedvirkning Kjartan S. Kversøy, Marit Hartviksen og Jan Stålhane - KIP-ØR - 2006-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google