Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!. Presentasjon Personalet i Tiøringen barnehage Vår visjon Barnegruppa i Tiøringen barnehage Dagen vår Fagområdene Vårt satsningsområde,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!. Presentasjon Personalet i Tiøringen barnehage Vår visjon Barnegruppa i Tiøringen barnehage Dagen vår Fagområdene Vårt satsningsområde,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!

2 Presentasjon Personalet i Tiøringen barnehage Vår visjon Barnegruppa i Tiøringen barnehage Dagen vår Fagområdene Vårt satsningsområde, sosial kompetanse - Hvordan jobber vi med satsningsområdet? Barns medvirkning / Danning Språket vårt Samarbeid med barnas hjem Forventninger til foreldrene / hva kan foreldrene forvente av oss? Sikkerhetsrutiner i barnehagen Observasjon, planlegging, dokumentasjon og evaluering Praktiske opplysninger Årshjul Tiøringen barnehage 2015/2016

3 Her kommer årets årsplan, barnehageåret er allerede godt i gang, og det er stor aktivitet i barnehagen. I år som i fjor velger vi å ha årsplanen liggende på hjemmesiden vår, og på grunn av dette har vi ikke med bilder av ungene. Vi har et felles årshjul for begge avdelingene, der kan dere se hvilke tema vi skal jobbe med de ulike månedene. Dere får også høre mer om hvert enkelt tema på månedsplanene og i informasjonen som blir delt ut sammen med dem. Årsplanen skal være et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom barnehage og foreldre. Uforutsette hendelser kan ofte oppstå i løpet av et barnehageår, vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendige i forhold til barnegruppa, personalet og innholdet i planen. Tiøringen barnehage 2015/2016

4 De ansatte i Tiøringen barnehage er: Vibeke Skarstein, daglig leder. 100% stilling. Avdeling: Lillegull: Cecilie Fossmo Olsen, pedagogisk leder, 100% stilling Heidi Stormyr, fagarbeider 100% stilling. Anja Maylen Andresen, assistent, 100 % stilling. Avdeling: Storegull: Ingrid Strømberg Kvitfjell, pedagogisk leder 100% stilling. Christina Haugstad, assistent, 100 % stilling. Camilla Karstensen, assistent (under utdanning, skal bli barnehagelærer),ca 80 % stilling. (i ett vikariat frem til nyttår). Daglig leder og pedagogiske ledere i barnehagen er utdannet førskolelærere/barnehagelærere. De ansatte har også deltatt på en rekke kurs innen yrket. Samlet sett har vi en verdifull kompetanse i forhold til vår jobb med barna i barnehagen. Vi håper at vi kan kombinere dette med et nært samarbeid med dere foreldre, slik at vi sammen kan sørge for at deres barn får en trygg, morsom og utviklende tid her i barnehagen. Tiøringen barnehage 2015/2016

5 Vår visjon i Tiøringen barnehage er ”sammen om en god barndom”. Med dette mener vi at vi, i nært samarbeid med barnas hjem, skal gjøre vårt beste for å gi barna en god barndom. For å få til dette vil vi: -Sette grenser. -Ta barna med på aktiviteter som vil gi dem gode opplevelser og minner fra barndommen. -Vi vil gi barna utfordringer, som igjen vil skape mestringsglede hos barna når de mestrer utfordringene som vi gir dem. -Vi vil gi barna kunnskap om ting. Kunnskap som de kan bygge videre på etter hvert. - Vi vil observere barna og følge med utviklingen hos dem, og er det noen avvik, så vil vi prøve å hjelpe dem på best mulig måte. - Vi vil gjerne ha en åpen dialog med foreldre hvor vi daglig kan snakke sammen om barnet hver dag, ved levering og henting av barnet. Personalet i Tiøringen barnehage skal være profesjonelle medarbeidere som er positive og imøtekommende overfor barn, foreldre og hverandre. Vi skal ha en hverdag sammen med barna som er preget av glede, humor og lekenhet. Tiøringen barnehage 2015/2016

6 VENNESANGEN (melodi: musevisa) I denne barnehagen, må alle huske på, Å være gode venner og ingen andre slå. Ta ikke fra de andre det som de leker med, For snart så er det din tur så leker vi i fred. Heisann og hoppsann her kommer du og jeg! Vi skal leke sammen for du er jo så grei. Heisann og hoppsann her kommer du og jeg! Vi skal leke sammen for du er jo så grei. STOREGULL: Barn født i 2010: -Elias -Jørgen -Leonore -Celine -Nikolas Barn født i 2011: -Kasper -Sander -Joakim -Nora -Julija Barn født i 2012: -Sofie L. -Nicklas -Alvin -Peter -Linea -Ellinor -Signe -Sofie O. LILLEGULL Barn født i 2013: -Erik -Sval -Aurora -Emilie -Jonathan -Dennis Barn født i 2014: -Olai -Jessica -Ivar Andre Tiøringen barnehage 2015/2016

7 Kl. 06.30: Barnehagen åpner. - Rolig lek frem til frokost. Kl. 08.15: Håndvask og god morgen stund. Kl. 08.30: Frokost med tannpuss etterpå. Kl. 09.00: frilek inne/ute, tilrettelagte aktiviteter, utflukter med mer. Kl. 11.30: Samlingsstund. Kl. 12.00: Formiddagsmat. (Lillegull går inn for å spise kl 11.00) Kl. 12.30: Hvilestund for dem som trenger det. -Ellers frilek inne/ute. Kl. 14.00: Fruktmåltid. Kl. 16.30: Barnehagen stenger. ¤ Alle som skal spise frokost i barnehagen må komme før kl. 08.30. Det er veldig forstyrrende dersom noen kommer midt i frokosten. ¤ Husk å kom inn på avdelingen med barnet når dere kommer om morgenen, slik at vi er sikre på at alle barn blir sett og godt mottatt før foreldrene drar. Det kan også hende at vi har noen spørsmål eller beskjeder til dere. De barna som kommer før kl 08.00 leveres på avdeling: Lillegull. Klokken 08.00 deler vi oss avdelingsvis. Tiøringen barnehage 2015/2016

8 Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. De fagområdene som det skal jobbes med i barnehagen er: ¤ Kommunikasjon, språk og tekst. ¤ Kropp, bevegelse og helse. ¤ Kunst kultur og kreativitet. ¤ Natur, miljø og teknikk. ¤ Etikk, religion og filosofi. ¤ Nærmiljø og samfunn. ¤ Antall, rom og form. Hvert av disse fagområdene dekker et vidt læringsfelt. Vi har også utarbeidet planer for de ulike aldersgruppene i forhold til disse fagområdene (se progresjonsplan for de ulike fagområdene som ligger på hjemmesiden vår). I progresjonsplanen kan dere se hva vi vektlegger for hver aldersgruppe, innenfor de ulike fagområdene. Det vil også komme nærmere frem på månedsplaner, brev og dagsrapporter hvordan vi velger å jobbe med de ulike områdene. Tiøringen barnehage 2015/2016

9 Barnehageloven § 1 sier; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. På grunnlag av dette, har vi valgt å ha sosial kompetanse som vårt satsningsområde i år også. Vi vil da legge hovedvekt på vennskap, høflighet og selvstendighet. Når et barn får mer kontakt med andre barn, som når de kommer i barnehagen, blir sosial kompetanse et viktig tema. Sosial kompetanse vil si barnets evne til å komme i kontakt med og samhandle med andre barn. Det dreier seg om følelsesmessig innlevelse, gjerne kalt empati, forståelse av at i lek med andre barn gjelder ”hver sin tur”, kontroll over egne følelser og reaksjoner, selvhevdelse, glede og humor. Dette er egenskaper som er viktige både hos barn og voksne. Etter hvert som språket utvikler seg, blir det lettere for barnet å forstå hva andre føler og hvordan de reagerer. I arbeidet med sosial kompetanse er det veldig viktig at vi voksne er gode rollemodeller. En fin regel er at man skal være mot andre slik man vil at andre skal være mot oss. Barnehagen skal her være en arena for erfaringslæring og sosialisering, det å lære seg livets spilleregler og ikke minst å samhandle med andre. Tiøringen barnehage 2015/2016

10 I vår jobb med sosial kompetanse i barnehagen, skal vi voksne først og fremst være gode rollemodeller for barna. Vi skal også jobbe med å oppmuntre barna til å hjelpe hverandre og vi skal veilede dem på sosiale normer som høflighet og folkeskikk. Vi skal i fellesskap med barna lage regler for hvordan vi vil ha det og hvordan vi skal være mot hverandre i Tiøringen barnehage. Vi vil hele tiden observere barnegruppa som helhet, smågrupper og enkeltbarn, og vi vil gripe fatt i ting som vi mener er viktig i hverdagen. Vi skal til en hver tid passe på at alle har noen å være sammen med, ingen skal gå alene dersom de ikke ønsker det selv. Vi vil bruke samlingsstundene til å ta opp viktige ting med barna etter hvert som de dukker opp. Vi vil også legge stor vekt på høflighet gjennom hele dagen. Vi skal for eksempel sende til hverandre ved matbordet, vi skal hjelpe andre når noen trenger det og vi skal være snille mot hverandre. Lek, glede og humor er også viktige stikkord i vår hverdag. Det er viktig å være med på å styrke barnas positive selvbilde da vi har tro på at et godt selvbilde er grunnlag for læring og en positiv utvikling. Barna skal oppleve trivsel og trygghet i barnehagen. Trygghet til å utforske, spørre og undre seg, noe vi tror er grunnlaget for all læring. Tiøringen barnehage 2015/2016

11

12 Barn utvikler språk hele livet. I begynnelsen er det kroppsspråket som er det viktigste redskapet for at barn skal kunne kommunisere. Gjennom stadig stimulering vil talespråket etter hvert bli det viktigste for barna. Barnehagen er en viktig arena for denne stimuleringen. Personalet er oppmerksomme på sin rolle, og skal være gode modeller for å gi alle barn et godt miljø for god kommunikasjon. Når vi jobber med språket i barnehagen, vil vi bruke mye rim, regler, bøker og sanger. Vi har også en del tema gjennom året som vektlegger mye språk. Leken er kanskje den aller viktigste aktiviteten for barns aktive utprøving av språket. Derfor bidrar barnehagen også til barns språkutvikling ved å legge til rette for lek og sørge for at alle barn får gode lekeopplevelser. Det å lære seg språk betyr å lære seg å være deltager i ulike sammenhenger. Og skal vi senere kunne skrive og lese omfattende tekster, må vi ha et godt ordforråd. Det forutsetter kjennskap til språkbruk i ulike sammenhenger. Dette tar vi i Tiøringen barnehage på alvor. Vi vet at barn har en medfødt nysgjerrighet og motivasjon for læring som må støttes og videreutvikles. Derfor er det viktig å få inn språkstimulering i hverdagen, som samtaler med barna rundt måltider, bleieskift, i av- og påkledningsituasjoner osv. Videre har vi tilrettelagt for et miljø der barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Vi er også mye ute på tur, noe som i seg selv er en veldig fin språkstimulering. Vi i barnehagen ser viktigheten i å jobbe med språkstimulering i det daglige arbeidet, derfor har vi valgt å bruke ”snakkepakken”. Dette er et språkutviklingsverktøy for barnehage og tidlig skolealder. Denne inneholder mange opplegg, metodikk, rim, regler, sanger, eventyr med mer. Her kan vi plukke ut ord og begreper eller tema som vi har lyst til å jobbe videre med. Tiøringen barnehage 2015/2016

13 Barnehagen har sammen med foreldrene en stor betydning for barnas oppvekst og oppdragelse. Vi er derfor avhengige av at barnehagen drives i nært samarbeid med foreldre /foresatte. Vi ønsker å få god kontakt med dere foreldre, fordi det er dere som kjenner barnet deres best og ser barnet i andre situasjoner utenfor barnehagen. Samtidig ønsker vi at dere foreldre skal få innblikk i barnas hverdag i barnehagen. Sammen med dere ønsker vi å gi barnet en god barndom og oppvekst. Oppstartsamtaler:Før barnet begynner i barnehagen har vi en samtale der vi prøver å bli kjent med det nye barnet og de foresatte, og de nye får gjøre seg litt kjent med barnehagen og personalet. Foreldresamtaler: I løpet av året vil alle foreldre få tilbud om to foreldresamtaler. Er det ønskelig med flere, så er det bare å si ifra. På denne samtalen får dere høre litt om hvordan barnet har det i barnehagen. Samtalene tar utgangspunkt i barnets trivsel, observasjoner som er gjort, vennskap og lek. Foreldremøte: Vi holder som regel ett foreldremøte per barnehageår. Dette holdes som regel utpå høsten når barnehageåret er kommet godt i gang. Månedsplan: Vi deler ut månedsplan hver måned. Her ser dere hva vi skal jobbe med den enkelte måneden. Her kommer det også litt informasjon om måneden som har gått, litt om barnegruppa osv. Informasjonsbrev: Ved behov sender daglig leder og/eller pedagogiske ledere ut informasjonsbrev til foreldrene. Her kommer det frem en del praktiske opplysninger og informasjon som er viktige å få med seg. Dagsrapport: Hver dag skriver vi dagsrapport på tavla i gangen. Der ser dere hva vi har gjort i barnehagen akkurat den dagen. Daglig kontakt: Den daglige kontakten ved bringing og henting er viktig. Her utveksles det beskjeder, og dere får litt informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen. Tiøringen barnehage 2015/2016

14 For at vi skal få til det gode samarbeidet som vi ønsker med dere foreldre, forutsetter det at en del forventninger blir innfridde. Dere har sikkert mange forventninger til oss personalet og til barnehagen, og vi har noen forventninger til dere foreldre Våre forventninger til dere foreldre er: Et ”hei” når vi møtes. At planer, oppslag og informasjon blir lest. At barnet har de klærne det trenger, og at disse er merket med navn. At personalet blir informert om hendelser som har betydning for barnet (for eksempel skilsmisse, dødsfall i nær familie osv.). At dere tar hensyn til barnet. Når det er sykt eller i dårlig form er det best å være hjemme. At dere sier ifra dersom barnet ikke kommer i barnehagen. At dere sier ifra dersom barnet blir hentet av noen andre enn dere selv. At barnehagens åpningstid blir overholdt. At barnehageplassen betales innen fristen. At dere sier ifra til oss dersom det er noe dere er misfornøyde med. Hva kan dere forvente av oss?: Barnet blir tatt hyggelig imot av en voksen når det kommer om morgenen. Barnet leker i trygge omgivelser både ute og inne, med voksne tilstede. Barnet møter en kultur det er godt å være en del av. Barnet får være mye ute, i all slags vær. Barnet får ta del i: litteratur, sang,musikk og kultur. Barnet får mulighet til å skape, bygge, forme, male, danse, fortelle og filosofere. De ansatte har kompetanse og arbeidsglede. De ansatte skaper et miljø preget av lek, glede og varme. De ansatte følger opp barnehagens sikkerhetsrutiner (se neste side) Barnehagen har et godt inneklima, er vedlikeholdt, ren og ryddig. Sammen skal vi gjøre så godt vi kan for at barna skal få en god barndom. Tiøringen barnehage 2015/2016

15 Navnelister: Vi har både en ”protokoll” i bokform og en kryssliste på veggen. Disse navnelistene føres kontinuerlig hele dagen, og de sjekkes jevnlig av alle i personalgruppa, både når vi er ute og inne. Turer utenfor barnehagen: På turer skal liste over barna, førstehjelpsutsyr og barnehagens mobiltelefon være med. Barna skal ha på vester med barnehagens navn og telefonnummer. I transport med privatbil skal alltid sikkerheten ivaretas og godkjent sikkerhetsutstyr brukes. På turer utenfor barnehagens område må personalet opptre med stor varsomhet/oppmerksomhet, og bruke sunn fornuft i forhold til vurdering av farer. Giftige stoffer og farlige gjenstander: Kniver, sakser og farlige gjenstander skal ikke være tilgjengelige for barna. Løsemidler, giftige stoffer, klorin, vaskemidler og lignende oppevares innelåst i skap. Brann, evakuering: Personalet skal til enhver tid være oppdatert på hva vi gjør i forhold til sikkerhet i tilfelle brann. Når nytt personal begynner, gjør daglig leder dem kjent med barnehagens rutiner i tilfelle brann. Lekeapparater og leker: Leker og lekeapparater som er gått i stykker, skal fjernes eller sperres omgående til verneombud eller daglig leder har sett på saken. Er det ting som kan se farlige ut, skal dette også rapporteres. Parkeringsplass: Parkeringsplassen er utenfor barnehagens lekeområde. Vi ber alle brukere av parkeringsområdet om å vise spesiell aktsomhet og forsiktighet. Slipp aldri barna alene ut på parkeringsplassen, og vær særdeles nøye med lukking av porten. Husk: det er kun de voksne som har lov til å åpne porten. Barna har ikke lov til å åpne porten selv. Politiattest: Alle ansatte må levere gyldig politiattest før de starter i jobben. Taushetsplikt: Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt. Det er alles ansvar til enhver tid å være oppdatert og følge disse sikkerhetsrutinene. Tiøringen barnehage 2015/2016

16 Vi observerer barna hver dag, både i frilek, fastlagte aktiviteter og i hverdagssituasjoner som måltid, påkledning med mer. I forkant av foreldresamtaler bruker vi mer systematisk observasjon. Da bruker vi bl.a. et ”TRAS-skjema”, det er et observasjonsskjema som skal kartlegge barnets mestringsområder med vekt på språk og kommunikasjon. Dette brukes også som utgangspunkt for bedre tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet. Planleggingsdagene brukes noen ganger til kursing av personalet, men som oftest bruker vi dem til å planlegge det som skal skje i barnehagen. Vi har også personalmøter hver måned. Her evalueres det vi har gjort, og vi planlegger mer detaljert videre. Her blir også observasjoner av enkeltbarn tatt frem, slik at vi kan tilrettelegge best mulig for hvert enkelt barn. Avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter gjennomføres ca en gang pr måned, på kveldstid. Vi jobber målrettet hele året med vurdering og dokumentasjon. Årsplanen med årshjul og progresjonsplaner er den viktigste dokumentasjonen for vår planlegging. Månedsplanene er også en del av årsplanen, og her kommer det også frem noe evaluering av det vi har gjort. Vi henger også opp en del bilder i barnehagen, og mye settes i barnas permer som de får med hjem når de slutter i barnehagen. Tiøringen barnehage 2015/2016

17 ¤ Planleggingsdager: Vi har 5 planleggingsdager i løpet av ett barnehageår, og disse dagene er barnehagen stengt. Når vi har planleggingsdag er vi av og til på kurs, men som oftest er vi her i barnehagen hvor vi blant annet planlegger og evaluerer det pedagogiske opplegget som vi jobber med i barnehagen. Planleggingsdagene som er satt opp for dette barnehageåret er: - Fredag 21. august 2015 - Torsdag 19. november 2015 - Mandag 4. januar 2016 - Tirsdag 29. mars 2016 - Fredag 6. mai 2016 ¤ Dugnad: Vi minner om at dugnadene i Tiøringen er obligatoriske. Dette er også en unik mulighet til å treffe de andre foreldrene i barnehagen og bli bedre kjent med dem. Før dugnaden henger vi opp ei liste over arbeidsoppgaver, og da er det bare å skrive seg opp på lista på en arbeidsoppgave som du har lyst til å gjøre, og møt opp. ¤ Oppsigelse av barnehageplass: Hvis noen ønsker å si opp barnehageplassen så skal dere logge dere inn i brukersystemet, der dere søkte om barnehageplass. Skolestarterne beholder plassen t.o.m. den 14. august, det året de skal begynne på skolen. ¤ Overgang barnehage-->skole: Vi har 5 førskolebarn dettte barnehageåret. I førskoleklubben jobber vi en del med månedens tema, vi har ulike formingsaktiviteter, øver på klipping, liming og vi skal lære oss litt tall og bokstaver med mer. Vi vil også ha litt andre skoleforberedelser, som for eksempel å sitte rolig og konsentrert når vi jobber med oppgaver. Personalet vil også, så langt det er mulig å la seg gjøre, ta med seg skolestarterne for å delta på de ulike førskoleoppleggene som barneskolene i Vefsn lager for dem. Vi lager også en ”skryteperm” som skal følge barnet over i skolen. Tiøringen barnehage 2015/2016

18 MÅNEDTEMABOKSTAVER AUGUST Bli kjent. Regler og rutiner i barnehagen. SEPTEMBER Brannvern / høstA, B, C OKTOBER Trafikk / alle nødetaterD, E, F NOVEMBER Nordiske dyrG, H, I DESEMBER Advent og jul.J, K, L JANUAR M, N, O FEBRUAR P, Q, R MARS PåskeforberedelserS, T, U APRIL FargerV, W, X MAI Kropp, bevegelse, helse Y, Z, Æ JUNI Ø, Å JULI Prosjekt om Anne Cath Vestly. Sommeraktiviteter temauker. Tiøringen barnehage 2015/2016


Laste ned ppt "SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!. Presentasjon Personalet i Tiøringen barnehage Vår visjon Barnegruppa i Tiøringen barnehage Dagen vår Fagområdene Vårt satsningsområde,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google