Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er viktig for hyttefolket i Vang Kommune? Innledningsvis er det viktig å definere hvem som i mitt innlegg er «hyttefolket». Her er et organisasjonskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er viktig for hyttefolket i Vang Kommune? Innledningsvis er det viktig å definere hvem som i mitt innlegg er «hyttefolket». Her er et organisasjonskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er viktig for hyttefolket i Vang Kommune? Innledningsvis er det viktig å definere hvem som i mitt innlegg er «hyttefolket». Her er et organisasjonskart som viser hvordan hyttefolket er organisert. Organisasjonskart 1 2 34 8 5 6 7 9 12 11 10 13 Tyin-Filefjell Hytteforum Vang Kommune Andre Valdres Hytteforum Vang Vestre SlidreØstre Slidre Nord Aurdal Sør Aurdal

2 Dagens TFH har 13 hyttevel som medlemmer. Med mellom 700 og 800 hytter som indirekte medlemmer. Så er det i VK ytterligere 7 hyttevel som vi ønsker inn under TFH-paraplyen. Får vi det til vil TFH representere 20 hyttevel og ca. 1100 hytter som indirekte medlemmer. Hvor i dette bildet er så jeg plassert?  Styreleder i Hytteforeningen Gudbrandslie (HG)  Styreleder i Tyin-Filefjell Hytte Forum (TFH)  Styremedlem i Tyin-Filefjell Turløypelag (TFT)  Styremedlem i Valdres Hytte Forum (VHF) Det er nødvendig med en presisering: Som leder i TFH skal jeg i størst mulig grad presentere TFH`s syn på aktuelle spørsmål. Det er imidlertid slik i TFH, som i de fleste lignende organisasjoner, at det er noe ulikt syn på noen spørsmål. I det jeg skal uttale meg om i dette innlegget,vil det også være synspunkter der medlemmene i TFH kan ha noe ulikt syn. Denne ulikhet går ikke så mye på sak, men på tempo for gjennomføring. I denne sammenheng representerer jeg den mer utålmodige del av TFH.

3 Andre viktige presiseringer: Disse er viktige fordi de spiller en rolle i de saker jeg tar opp senere i innlegget.  Det var i 2013 1597 fastboende i Vang Kommune(VK).  Det var i 2013 1623 hytter i VK. Med 3 personer pr. hytte representerer dette ca. 4900 personer  Hyttefolket har ikke stemmerett. TFH er av den oppfatning at dette «demokratiske underskudd» pålegger VK et stort ansvar til å kompensere for denne ulikhet. Bl.a. ved å legge til rette for hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.  Den generelle utvikling av hvordan hyttelivet utvikler seg viser helt klart at for svært mange hytteeiere utvikler hytten seg til å bli et hjem nr. 2 for familien. Denne utvikling fører til en øket aktivitet ut fra de sentrale strøk og mot distriktene. Dette er derfor en utvikling VK må fange opp og ta konsekvensen av. Hyttefolket blir altså noe midt mellom en fastboende og turist.  Som en direkte konsekvens av denne utvikling må VK opprette gode tilbud innen bl.a. helse og omsorg.  VK har en overordnet målsetting om å bli en av landets beste hytte- og friluftskommune. Dette må da prege det VK gjør for å nå denne målsetting.  Hyttefolket skal være gode ambassadører for sin kommune. Dette krever igjen god kommunikasjon mellom viktige aktører. Som kommune og hyttefolket.  For hyttefolket er det vanskelig å forstå at det skal være så stor ulikhet i praksis når det gjelder samarbeid mellom kommune og hyttefolket i Valdres.

4 Hva er viktig for hyttefolket i Vang Kommune? 1.Lokalisering I 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant hytteeierne på Tyin-Filefjell. Bl.a. for å få svar på hvorfor hytteeierne valgte Tyin- Filefjell som hyttedestinasjon. Her er noen av svarene:  89% uttalte at tilgang på uberørt natur var en viktig/svært viktig grunn.  69% uttalte at Tyin-Filefjell er så høyt til fjells at det er gode og sikre snøforhold vinterstid.  91% uttalte at gode turløyper var viktig/svært viktig for valg av hyttedestinasjon.  Svært mange uttalte at plassering midt mellom Oslo og Bergen var viktig/svært viktig.  Nærhet til Jotunheimen var viktig/svært viktig.  Det IKKE å kopiere Geilo/Hemsedal var viktig/svært viktig. Det ligger i sakens natur at vi som representerer hyttefolket vil arbeide for at dette blir hensyntatt når det gjelder de politiske beslutninger som blir tatt innenfor dette området.

5 2.Føle oss velkommen. Skal VK utvikle seg som en av landets beste hyttekommuner må hyttefolket føle seg velkommen Det innebærer på den ene side at vertskommunen (VK) må legge forholdene godt til rette for at hyttefolket skal trives. Men det forutsetter også at hyttefolket på sin side bidrar positivt til at de fastboende og kommunen oppfatter hyttefolket som et positivt element i det daglige livet i kommunen. Vi kan allikeve ikke se bort fra at det i en del saker kan oppstå en interessemotsetning mellom de fastboende og hyttefolket. Da er det viktig at dette blir tatt tak i og ikke får utvikle seg til noe negativt.(Knfr. Vindkraftsaken). Kommunen og hyttefolket bør derfor i fellesskap arbeide for at de ressurser hyttefolket besitter, blir gjort tilgjengelig og blir positivt oppfattet kommunen. Kan det være aktuelt å etablere arbeidsgrupper blant fastboende,hytteeiere og kommune for å sette dette i et system ?

6 Hva er viktig i forholdet mellom Vang Kommune og TFH? 1.Generelt. Det er ingen tvil om at VK tilstreber et godt forhold til hyttefolket generelt og TFH spesielt. Dette gjenspeiler seg i de regelmessige møter TFH har med, i første rekke ordfører og rådmann.På disse møtene tar vi opp saker på et mer overordnet nivå. Når det gjelder enkeltsaker, så løses disse gjennom mailutveksling eller på andre hensiktsmessige måter. Det er altså ikke her «skoen trykker». Der hvor uenigheten oppstår gjelder saker der partene har et ulikt syn på hvilke rettigheter og plikter VK og hyttefolket ( les TFH) skal ha i samarbeidet. I dette innlegget er det naturlig å peke på 2 områder der denne uenighet kommer til overflaten. Det gjelder «status som høringsinstans» og det gjelder i hvilken grad samarbeidet mellom VK og TFH skal skje ved å løse enkeltsaker slik kommune ønsker, eller gjennom et mer formelt, forpliktende og langsiktig samarbeid slik TFH ønsker. Det er åpenbare fellestrekk ved disse 2 forhold, men jeg velger å behandle disse hver for seg.

7 2.Status som høringsinstans. Hyttefolket mener det må være et rimelig krav at TFH,på vegne av hyttefolket, blir involvert som høringsinstans i saker som angår hyttefolket. VK har ment og mener at TFH må behandles på lik linje med de fastboende. Altså ved å «oppdage» aktuelle saker på kommunens hjemmeside, Valdres Magasinet eller ved en egen «huskeliste». VK har også pekt på at å gi hyttefolket status som formell høringsinstans, strider mot «Forvaltningsloven». Når det gjelder det at vi skal behandles på lik linje med de fastboende,har jeg tidligere pekt på at det at vi ikke har stemmerett bør kompenseres bl.a. ved å gi oss slik status. Dersom VK allikevel holder fast ved dette prinsipp, innebærer jo det at hyttefolket aldri vil kunne oppnå en slik status. Det synes vi er urimelig.

8 Når det gjelder om slik status er i konflikt med «Forvaltningsloven», så ser vi ikke bort fra det. Men så sier Plan& Bygningsloven noe om dette tema: «§ 5-2.Høring og offentlig ettersyn Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor. Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte plantype». Fra kompetent hold blant hytteeierne innebærer dette etter deres mening at VK er pliktig å behandle TFH som høringsinstans i alle plansaker som angår hyttefolket. TFH håper derfor at VK nå snur i denne sak.

9 3.Samarbeidsavtale mellom Vang Kommune og TFH? Jeg har tidligere i dette innlegget pekt på den store forskjellen i praksis det er mellom kommunene i Valdres når det gjelder de former for samarbeid det etableres mellom kommune og hyttefolket. I regi av VHF hadde vi våren 2015 et møte med alle ordførerne i Valdres. Der bl.a. ulike typer ble diskutert. Og der Vestre Slidre la frem forslag til et med formelt, forpliktende og langsiktig samarbeid. Underveis ble dette noe korrigert, men etter noe tid fikk vi en kopi av den avtale som nå er inngått i Vestre Slidre. TFH sendte så en formell henvendelse til kommunen om det kunne være et alternativ å inngå en slik avtale i Vang. Fra VK fikk vi så det svar at «VK ser i dag ikke noe behov for å inngå en særskilt samarbeidsavtale med TFH». Her er det altså ikke først og fremst hensynet til de fastboende som er årsaken til å avvise vårt forslag. Men at det ikke er behov for en slik avtale nå synes TFH er noe overraskende.TFH ønsker imidlertid at VK nå viser en positiv vilje til å finne frem til mer hensiktsmessige og fremtidsrettede former for samarbeid mellom hyttefolket og kommunen.

10 HANDLINGSPLAN for langsiktig samarbeid og utvikling mellom Vestre Slidre kommune og Vestre Slidre hytteforeining 1. Vestre Slidre kommune (VSK) og Vestre Slidre hytteforeining (HYT) ynskjer å formalisera samarbeidet på ein slik måte at det er synleg, at det forpliktar, og det er langsiktig. VSK og HYT har difor vorte einige om ein handlingsplan som sikrar dette. Gjennom planen skal VSK vera ein ressurs for HYT og deira medlemer slik at det er attraktivt for hytteeigarar å etablera seg i kommunen, samt å få nytta fritidsbustaden sin på ein optimal måte. Likeeins skal hytteeigarane gjennom trivsel og kjensle av å høyra til i kommunen, vera gode ambassadørar for Vestre Slidre og for Valdres. 2. VSK og HYT har nedsett ei styringsgruppe, som er samansett av arbeidsutvalet i HYT og ordførar + rådmann frå VSK. Det er styringsgruppa som har det overordna ansvaret for at avtalen oppnår dei mål som er sette. Styringsgruppa legg viktige saker fram for formannskapet, når gruppa eller formannskapet ber om det. Styringsgruppa kan også be om å få gje ei årleg orientering til kommunestyret. 3. VSK og HYT har også nedsett ei rekkje arbeidsgrupper, som har medlemer både frå formannskapet og HYT. Mandatet til gruppene vert fastsett av styringsgruppa. 4. HYT skal vera eit naturleg kontaktpunkt for VSK i alle saker som har særlege konsekvensar for hytteeigarane. Dette gjeld spesielt utbyggingsplanar og VA-planar for dei områda som er regulert for fritidsbustad i kommunen.

11 5. VSK og HYT har felles interesser i at hytteområda vert utvikla med optimale rekreasjonstilbod på heilårsbasis, samstundes som aktivitetar og fortetting ikkje går ut over det særeigne som kjem frå naturen og stillheita på fjellet i Vestre Slidre. VSK vil difor gje økonomisk støtte til løypelag, utstyr og løypekøyring, so langt dette let seg innpassa i dei årlege budsjetta. VSK vil også vera med å påverka arbeidet med rydding og merking av stiar, samt plassering av klopper og liknande. 6. VSK ynskjer at hyttefolket skal opphalda seg ofte og lenge på hyttene. VSK og HYT vil difor samarbeida om å sikra ein god IKT struktur i hytteområda, og vil saman søkja optimale løysingar frå alternative leverandørar av slike tenester. VSK og HYT vil også samarbeida om å sikra eit optimalt helse- og omsorgstilbod for hyttefolket. 7. VSK ynskjer å leggja til rette for at hyttefolk som ynskjer fast busetjing i kommunen, skal få høve til dette. VSK og HYT vil difor samarbeida om å finna optimale løysingar kor begge partar sine interesser vert tekne omsyn til. 8. Handlingsplanen er godkjent av Formannskapet i VSK, og av Arbeidsutvalet i HYT. …………………………………………… For Vestre Slidre kommune For Vestre Slidre hytteforeining

12 Aktuell «Handlingsplan» Oppsummering.  Det ingen tvil om at TFH setter stor pris på det initiativ VK her tar ved å invitere TFH denne temadagen. For å presentere hva TFH synes er viktig ut fra den rolle TFH ønsker å spille i utviklingen av dette unike fjellområdet. TFH tolker dette som et positivt tegn på at VK ønsker en fortsatt god og åpen dialog med TFH.  Så er det igjen nødvendig å minne om, som tidligere uttalt i dette innlegget, at TFH fortsatt er i en oppstartfase. Dette innebærer at TFH fortsatt trenger tid for å finne ut hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Med dette som utgangspunkt er det kanskje hensiktsmessig at vi bruker mer tid på å samordne oss. Det har lite for seg å påtvinge partene et samarbeid de ikke ønsker. Uansett vil jeg anta at deler av dette innlegget vil være tema når vi skal avholde vårt årlige «vårmøte» i kommunehuset i Vang


Laste ned ppt "Hva er viktig for hyttefolket i Vang Kommune? Innledningsvis er det viktig å definere hvem som i mitt innlegg er «hyttefolket». Her er et organisasjonskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google