Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Økonomiplan 2015-2018 INFORMASJON 11. JUNI 2014 DAGFINN COCK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Økonomiplan 2015-2018 INFORMASJON 11. JUNI 2014 DAGFINN COCK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Økonomiplan 2015-2018 INFORMASJON 11. JUNI 2014 DAGFINN COCK

2 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Oppvekst og utdanning 2 Kommunal- direktør Barnehage Skole Barnevern Pedagogisk- psykologisk kontor Flyktning- og innvandrer- tjenesten Koordinator TFS Sentrale plandokumenter Sektorplan for kvalitet i barnehager og skoler Sektorplan for barnehage- og skolestruktur

3 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi A: Barnehagetilbudet og skolekapasitet skal være i tråd med behovsutviklingen 3

4 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Nøkkeltall - Utvikling i barnehagedekning 4

5 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Kapasitetsbehov i barnehagene frem mot 2025 5 Kapasiteten er fullt utnyttet i dag. Den nye barnehagen på Ødegården, Framtia barnehage, planlegges med 90 plasser. –50 av disse skal erstatte for planlagt nedlegging av paviljong ved Fjellhamar barnehage og nedlegging av Bruket barnehage (leide lokaler). Ved 1,5 % vekst - en ny barnehage i 2018 og ytterligere en til to i 2020. Ved 2 % vekst - behov for økt kapasitet i 2017. Deretter må det bygges en ny 6-avdelings barnehage (90 plasser) omtrent hvert annet år. Kapasiteten i barnehagesektoren avhenger både av statlige føringer, kontantstøtteordninger, samt bevegelser i det private markedet.

6 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Staten har utvidet målgruppen for kontantstøtte –to-åringer fra 2014. Statlig forventing om redusert etterspørsel etter barnehageplasser –Ingen tegn ved årets opptak Trekk i innbyggertilskuddet: 2,3 mill. kr i 2014 - helårseffekt på 5,7 mill. kr. –Tilsvarer kostnaden av en fire-avdelingers barnehage (ca. 60 barn) Avventer konsekvens etter behandling av revidert nasjonalbudsjett 20. juni Utvidet målgruppe for kontantstøtten - reduksjon i antall barnehageplasser 6

7 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Kapasiteten på barnetrinnet må økes i planperioden. Kapasitetsutfordringene i Fjellhamar skoles veiledende inntaksområde løses ved bygging av ny skole på Ødegården. Kapasitetsutfordringene i sentrumsområdet er foreslått løst gjennom utvidelse av Åsen skole, i første omgang gjennom paviljongløsninger. Utvidet kapasitet på Åsen løser ikke kapasitetsutfordringer i Solheim/Rasta/Benterud-området Forventet vekst i barnepopulasjonen (6-12 år) 7

8 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING 8

9 9

10 10

11 Etablere paviljonger ved Åsen skole. Hvert klasserom gir 28 plasser. –Gir et mer variert elevgrunnlag ved skolen. –Må vurderes i sammenheng med en eventuelt permanent utvidelse av Åsen skole. –Ved permanent utvidelse gir det et løft for skolens renomme dersom det bygges en flott skole. –Ikke i tråd med forventninger til de som bosetter seg i sentralområdet. –Kostbar løsning –Løser i liten grad utfordringene på Rasta og Solheim Utvide Solheim til en 3-parallellers skole. Dette gir 196 elevplasser. –Kan realiseres raskt (1-2 år). –Gir permanent utvidelse. –Slipper kostnader til midlertidig paviljong –Utsetter en kostbar rehabilitering og utvidelse av Åsen skole. –Mer i tråd med forventninger hos befolkningen i sentralområdet. –Kan finne midlertidige løsninger for eventuelt overtallige elever fra Rasta og Benterud i påvente av ferdigstillelse. Bygge ny skole på tomt i sentrum vest –Tar lang tid - tre år minst Strategivalg - barnetrinnet 11

12 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Det er omkring 250 ledige elevplasser på ungdomstrinnet. Det er kapasitet til å møte veksten i elevtallet i hele planperioden i begge scenarier. Forventet vekst i barnepopulasjonen (13-15 år) 12

13 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi B: Forebygging og tidlig innsats skal øke barns ferdigheter og gi mindre ressursbruk 13

14 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Gir resultater både i forhold til barnas matematikk- og språkferdigheter og deres sosiale og emosjonelle ferdigheter. –Læring er en selvforsterkende prosess – «Renters rente» –Både norsk og intensjonal forskning viser at barnehager og skoler av høy kvalitet virker positivt på barns utvikling og den positive effekten varer hele livet. –Størst effekt hos de som trenger det mest. Vil derfor på sikt gi besparelser i forhold til barnets totale livsløp i form av: –Bedre skoleresultater –Mindre spesialundervisning –Flere lykkes på videregående skole og i høyere utdanning –Mindre utgifter til sosialhjelp og liknende –Mindre kriminalitet –Osv….. Er det mulig å prioritere mer til de minste i barnehage og skole og til forebygging? Bør vurdere dagens ressursbruk og om mulig vri innsatsen. Anbefalt foredrag på nett av Mari Rege, professor, Universitetet i Stavanger: http://udir.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=13&movieID=463&chapterID=463 Investering tidlig i små barns læring: 14

15 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi C: Tilstrekkelig omfang på tilpasset opplæring skal redusere behovet for spesialundervisning 15

16 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Grunnskole - Spesialundervisning 16

17 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Spesialundervisning etter enkeltvedtak binder opp store deler av ressursene i skolen Ressursene utnyttes bedre i det ordinære opplæringstilbudet. Arbeidsgruppe –skal fremme forslag til felles sett med tiltak innenfor ordinær tilpasset opplæring knyttet til grunnleggende ferdigheter og sosioemosjonell fungering krever økt grad av systemarbeid fra PPT identifisering av kompetansebehov plan for organisering av tiltak innenfor ordinær tilpasset opplæring og spesialpedagogisk organisering ved hver enkelt skole. –Innføring i løpet av 2015 Tilpasset opplæring vs. spesialundervisning 17

18 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi D: Barnehager og skoler skal ha et tilstrekkelig pedagogisk tilbud 18

19 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING I en satsing på økt kvalitet i barnehagetilbudet, vil det å øke andelen pedagoger være et viktig bidrag. I dag er omkring 1/3 av den totale bemanningen barnehagelærere. Stortingsmeldingen «Framtidens barnehage» –øke pedagogandelen til 50 % av den totale bemanningen. Pedagogisk bemanning i barnehager 19

20 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Pedagogisk bemanning i skolen 20

21 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Grunnskolen i Lørenskog kommune har lavest lærertetthet sammenliknet landets øvrige kommuner. Kommunen har imidlertid en betydelig større bruk av assistenter i undervisningen enn kommuner vi sammenlikner oss med. –Mens det i Lørenskog i 2013 var 63 elever per assistentårsverk, var det over dobbelt så mange elever per assistentårsverk i Skedsmo og Oppegård. Den høye bruken av assistenter i undervisningen i Lørenskog skyldes: –høy bruk av assistenter overfor elever med særskilte behov etter enkeltvedtak –inkludering av barn med omfattende hjelpebehov ved baser i ordinære skoler –Siden 2011 hatt en ordning med skoleassistenter for å frigjøre lærernes arbeidstid til direkte elevrelaterte undervisnings- og læringsaktiviteter. Kvaliteten på lærerne mest avgjørende for gode resultater i klasserommet. Økt lærertetthet og lavere bruk av assistenter vil være et aktuelt tiltak. Pedagogisk bemanning i skolen 21

22 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi E: Forsterkede grupper/baser for barnehagebarn og basetilbudet for funksjonshemmede i skolen skal være godt organisert og ha tilstrekkelig omfang og kvalitet 22

23 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Med bakgrunn i både økt kompleksitet og økt antall barn med omfattende hjelpebehov og spesialpedagogiske utfordringer, er det i oppvekst- og utdanningsutvalget vedtatt at det skal utredes muligheten for organisering av forsterkede grupper/baser for barnehagebarn. Dette vil gi økt kvalitet for de aktuelle barna. Vil ha økonomiske konsekvenser i form av økt personalbehov og lavere arealutnyttelse i en barnehage med en forsterket gruppe/base. Forsterkede grupper/baser for barnehagebarn 23

24 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Barnetrinnet –Baser på Benterud og Rasta skoler –Behov for et økt antall plasser i de kommende årene. –Håndteres i første omgang gjennom utvidelse av eksiterende base på Rasta skole. –Synes ikke å være behov for å etablere flere baser i planperioden. –Det bør imidlertid sikres egnede baselokaler til funksjonshemmede elever i fremtidige rehabiliteringer eller ved bygging av nye barneskoler. Ungdomstrinnet –Baser på Løkenåsen skole (Øvre og Nedre base). –Begge disse basene vil ha fylt opp sin kapasitet fra høsten 2014 og årene fremover. –Ikke mulig å utvide kapasiteten ytterligere uten utbygging eller eventuelt å etablere en paviljongløsning. –På ungdomstrinnet vil det være behov for 4-6 nye baseplasser fra høsten 2015. –Det er foreløpig ikke avklart hvor disse plassene skal etableres – må avklares raskt. Baser for funksjonshemmede i skolen 24

25 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Strategi F: Botiltak for enslige mindreårige flyktninger skal gi et godt tilbud innenfor tilgjengelig ressurs 25

26 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Tatt i mot i alt 25 ungdommer hvorav: –19 ungdommer er i skole/opplæring –2 er utskrevet til Nav –2 er overført barneverntjenesten –2 er i arbeidspraksis Finansiering –Inntekter: Tilskudd fra Imdi, refusjoner fra Bufetat og barnetrygd –Utgifter: Kommunal egenandel (2014: 16 050 kr/mnd) –Fra 2014: Bufetat refunderer 80 % av driftskostnadene når kommunal egenandel er fratrukket Merkostnad i 2014, ca. 3,6 mill kr. Status per i dag for barneboligene 26

27 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Refusjoner fra Bufetat bakes inn i tilskudd fra Imdi Dersom kommunen driver dyrt, - så vil det «svi» for kommunen. Økonomiske konsekvenser? Utfordringer - fra 2015 27

28 STRATEGISEMINAR 11. JUNI 2014 – OPPVEKST OG UTDANNING Finansiere tiltaket uendret – krever økte rammer Opprettholde tre boliger med flere beboere –Mer kostnadseffektivt men øker usikkerheten i forhold til fremtidige kostnader Gjøre om en bolig til hybelhus –Boliger for utflyttede ungdom/voksne Selge en bolig og opprettholde drift i to boliger med 10 ungdom –Reduserer usikkerhet –Opprettholder omtrent uendret kapasitet ifht opprinnelig Legge ned flere boliger? Mulige strategivalg 28


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Økonomiplan 2015-2018 INFORMASJON 11. JUNI 2014 DAGFINN COCK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google