Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- høgskolens / utdanningsinstitusjons ansvar og rolle - forståelser av tverrprofesjonell samarbeidslæring - noen eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- høgskolens / utdanningsinstitusjons ansvar og rolle - forståelser av tverrprofesjonell samarbeidslæring - noen eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 - høgskolens / utdanningsinstitusjons ansvar og rolle - forståelser av tverrprofesjonell samarbeidslæring - noen eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis Høgskolelektor Dorte Lybye Norenberg, Institutt for ergoterapi og ortopdiingeniørfag, Fakultet for Helsefag,HiOA Samarbeidslæring på tvers 21. september 2016

2 Meld St 13 (2011- 2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis BÆRUM KOMMUNE 2016 Grunnutdanningene på det helse- og sosialfaglige området må stimulere til utvikling av en dobbel identitet ( 5.5.3) : 1. som profesjonsutøver med kompetanse til å løse bestemte oppgaver = profesjonskompetanse 2.som velferdsarbeider med forståelse for helheten i velferdssystemet og evne til å bruke sin kompetanse i samspill med andre yrkesgrupper for å møte brukernes behov = samhandlingskompetanse Det understrekes at samhandlingskompetansen læres best i praksisstudiene https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012)

3 Helsetjeneste er lagarbeid som krever samarbeid med andre yrkesgrupper – Tverrprofesjonelt samarbeid og samhandling er ikke noe som kommer av seg selv bare en fører yrkesgruppene sammen  det må læres,  det må ha en klar hensikt, og  en må se nytten/effekten av det Lagarbeid trenger trening! Å lære om – å lære av – og å lære med hverandre RYEN -NOVEMBER 2015

4 Læringsutbyttebeskrivelser fra studieplanene –resonnere profesjonelt, samhandle med brukere, pårørende og samarbeide tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt –har kunnskap om velferdsstaten, dens profesjoner og betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid –initiere og ta ansvar for samordning av ulike tjenesteytelser for å sikre bruker et helhetlig tjenestetilbud og bidra i samarbeid og samhandling med andre yrkesutøvere i tverrprofesjonelt samarbeid –kan legge til rette for brukermedvirkning og tverrprofesjonelt samarbeid –har forståelse for betydningen av tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid –kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengene tjenestetilbud 21. september 2016 Noen eksempler fra sykepleie, vernepleie og ergoterapi:

5 Tverrprofesjonelt samarbeid oppstår: når samarbeidspartnere fra ulike profesjoner/yrker arbeider på lag, med samme bruker/oppgavefelt mot et felles og klart definert mål men med hver sine innfallsvinkler eller arbeidsoppgaver Innfallsvinklene er komplementære Dvs. at partene bringer inn hver sin kompetanse som utfyller hverandre i arbeid mot et felles mål med brukeren eller oppgaven BÆRUM KOMMUNE 2016

6 Nivåer på samarbeidslæring - taxonomi Barr, H (2005) Effective Interprofessional Education, Argumnets, Assumtions & Ewvidence London: Blackwell Publishing 21. september 2016 1. Lære om hverandre: Studenten skal forstå betydningen av tverrprofesjonell samarbeidslæring og kunne utforske andre profesjoners rolle i hesle og sosialtjenesten 2.Lære av hverandreStudenten må ha kunnskap om andre profesjoners kompetanse og rolle.Studentene skal kunne reflektere over egne erfaringer med forhold som har betydning for tverrprofesjonell samarbeidslæring 3.Lære med hverandreStudentene skal kunne delta i og bidra til tverrprofesjonell samarbeid

7 Hvor og hvordan kan samarbeidslæring foregå i praksis? - hvor som helst - der hvor det er helse og sosialtjenester -Institusjoner, sykehus - sykehjem, boliger -DPS -hjemmetjenesten -team – rehabiliteringsteam - demensteam osv -frisklivssentraler, seniorsentre -skole – barhage -Nav 21. september 2016

8 Hvordan kan samarbeidslæring foregå ? Inne på utdanningen – med felles undervsining – grupper på tvers av utdanningene, undervise hverandre I praksis – shadowing – jobbe felles i målsettingsarbeid, –dokumentasjon, behandlingsplaner, IP – felles veiledning, felles refleksjonsgrupper – workshop på praksistedet – studentdrevne poster – Skape treff for studentene 21. september 2016

9 Læringsaktiviteter Presentasjonens tittel21.09.2016 Shadowing: Studentene følger en anden yrkesgruppe en heldag eller halv dag for å få innblikk i hvilke arbeidsoppgaver de har rundt pasientene samt hvordan arbeidsdagen er.

10 Eksempel på tverrprofesjonell samarbeidslæring Tre bydeler i Oslo: 20-35 stud. fra 4-6 ulike utdanninger pr gang/bydel (totalt 450 stud./40 veiledere) (HiOA Rapport 2015.nr2). Tilrettelagt for en tverrprofesjonell samarbeidsdag (TPS) for alle helse- og sosialfagsstudenter ved HiOA som hadde sine praksisstudier samtidig - i samme bydel (alt fra helsestasjon, DPS, boliger, hjemmetjeneste, rehabiliteringsavdelinger osv.) 21. september 2016

11 Todelt læringsfokus: 1.Profesjonenes forforståelse/forventninger til hverandre Blir kjent med hverandre ved å diskuterer forforståelsen om hverandres profesjon samt informerer om hverandres kompetanse og yrkesoppgaver 2.Diskutere en bruker/pasient med behov for sammensatte tjenester i et tverrfaglig team Gjennomfører et «tverrfaglig møte» (diskutere en pasient/ bruker med behov for sammensatte tjenester)

12 Student/veiledervurderinger – alle var udelt positive og beskrev opplegget som lærerikt, praktisk, relevant, nyttig, engasjerende osv. – mente både praksisveiledere og studentene selv måtte jobbe for å etablere møtepunkter der de 21. september 2016

13 Noen utsagn/kommentarer fra studentene BÆRUM KOMMUNE 2016 – Utrolig bra – hvorfor har vi ikke mer av dette?!? Dette er jo både praktisk og nyttig – og ikke minst engasjerende. – Å møte flere utdanninger var flott. Det fikk meg til å tenke «out of the box», fikk mer helhetlig bilde av bruker – Blir mer bevisst egen rolle. Trenger flere slike dager for å få perspektiv på egen rolle/funksjon. Styrker identiteten. – Ser at å diskutere med andre yrkesgrupper bedrer mine egne vurderinger. – Det var utfordrende å skulle presentere sin egen utdanning – hva utdanner jeg meg til? Vi måtte tenke over: hva gjør en sosionom, en sykepleier, en ergoterapeut osv. – Nesten skremmende at vi har så lite fokus på samarbeid mellom yrkesgruppene. Bruker er jo helt avhengig av godt samarbeid mellom oss. Denne dagen har virkelig åpnet øynene mine for hvor viktig det er å samarbeide på tvers av de ulike profesjoner og arbeidssteder/etater. Dette må prioriteres - og læres

14 Noen utsagn/kommentarer fra praksisveiledere BÆRUM KOMMUNE 2016 – Interessant og lærerikt! Veldig viktig fokus, det var både spennende og lærerikt å høre på studenter og praksisveiledere fra andre utdanninger. Mer av dette!!! – Flott å se hvordan samarbeid mellom profesjoner kan «redde» klienten (ergoterapeut og praksisveileder) – Gode velferdstjenester krever kjennskap til hverandres profesjoner (vernepleier og praksisveileder) – Samarbeid må øves, dette er bra øving! (sosionom og praksisveileder)

15 Ideer til tverrprofesjonell læring BÆRUM KOMMUNE 2016 Med utgangspunkt i/relatert til reelle situasjoner og samarbeidsstrukturer i og mellom de ulike etatene/praksisstedene i kommunen TEMA –Diskutere hverandres rolleforståelse og ansvarsområder –Gjennomføre et teammøte, refleksjon i etterkant –Diskutere felles grenseområder og mulige krysningspunkter –Diskutere hva de dokumenterer og hverandres grunnlag for dokumentasjon –Simulere ulike situasjoner etterfulgt av refleksjon

16 Utfordringer  Logistikk  Informasjon – kommunikasjon  Integrering i avdelingene  Ulike kulturer – vakter ------  Eierforhold til samarbeidslæring i alle led i involverte settinger Presentasjonens tittel21.09.2016

17 Tverr-profesjonell – Fler-profesjonell – Tverr-profesjonell praksis kjennetegnes ved at oppgaver løses gjennom felles innsats. Gjennom samarbeidet omformer profesjonene kunnskap i lag; utvikler lokal kunnskap/praksis – Fler-profesjonell praksis anses som mindre integrerende. Her jobber profesjonene mer selvstendig med felles oppgaver og/eller utveksler informasjon. Kunnskapsgrunnlaget til den enkelte profesjon blir ikke bundet sammen på samme måte, og ny praksis blir i mindre grad utviklet – Trans-profesjonell praksis er beskrevet som en gjennomgripende samarbeidsform, der profesjonene kan overta oppgavene for hverandres BÆRUM KOMMUNE 2016 Bruker Flerprofesjonell Tverrprofesjonell

18 Referanser – Barr H., Koppel I., Reeves S., Hammick M., & Freeth, D. (2005). Effecive Interprofessional Education – Argument, Assumption and Evidence. Oxford: Blackwell Publishing – Cameron A, Lart R og L.Bostock (2014). Forskning på helse- og sosialfaglig samarbeid – en review fra Storbritannia. I: Williumsen, E og A.Ødegård (red)(2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget – Carpenter, J og C.Dickinsom (2014). Tverrprofesjonell utdanning – et sosialpsykologisk perspektiv. I: Williumsen, E og A.Ødegård (red)(2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget – Edwards, Anne (2010): Being an Expert Professional: The Relatinal Turn in Expertise. Dordrecht: Springer – Edwards, Anne, Ingrid Lunt og Eleni Stamou (2010): ”Inter-- ‐ professional work and expertise: new roles at the boundaries of schools.” I: British Educational Research Journal. 36/1/2010. ”27-- ‐ 45.” – Hall, Pippa (2005): Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. I: Journal of Interprofessional Care. 1/2005. “188 ‐ 196.” – Hean, S. (2014). Utvikling av teoretisk robusthet i tverrprofesjonell utdanning. I: Williumsen, E og A.Ødegård (red)(2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget – Kennedy, S. og H. Stewart (2011). «Collabroration between occupational therapits abd teachers; Definisjons, implemantation and efficacy». I: Australian Occupational Therapy Journal 28/2011: 209-214 – Meld St 13 (2011- 2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis – Reeves S., Lewin S., Espin S. & Zwarenstein M (2010). Interprofessional teamwork for Helth and Sosial Care. London. Blackwell-Wiley – Williumsen, E og A.Ødegård (red)(2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget RYEN -NOVEMBER 2015


Laste ned ppt "- høgskolens / utdanningsinstitusjons ansvar og rolle - forståelser av tverrprofesjonell samarbeidslæring - noen eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google