Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TERMIN: 2011-HØST ORD EMNEKODE: UG1PEL15110 KANDIDAT NR. 2334 DATO: 13/12-11 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP EKSAMEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TERMIN: 2011-HØST ORD EMNEKODE: UG1PEL15110 KANDIDAT NR. 2334 DATO: 13/12-11 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP EKSAMEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 TERMIN: 2011-HØST ORD EMNEKODE: UG1PEL15110 KANDIDAT NR. 2334 DATO: 13/12-11 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP EKSAMEN

2 DEL 1

3 Refleksjon over egen utvikling/læring Denne oppgaven har jeg tolket som at jeg skal reflektere over egne mappeoppgaver i lys av PEL fagets mål. Jeg skal også reflektere over pensum knyttet til egne arbeider og om jeg selv føler at dette har blitt dekt gjennom mine arbeider dette semestret. Tilslutt skal jeg si litt om egen utvikling. Mål: studenten - har kunnskap om begynneropplæring for ulike elevgrupper - har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid

4 DEL 2

5 Faglig fordypning Denne oppgaven tolker jeg som at jeg skal velge meg et tema fra praksisfeltet som jeg har observert og knytte dette opp mot relevant teori fra pensum Didaktikk med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen (Lieberg og Bjørndal) og undervisningsplanlegging i praksis

6 Didaktikk ”Den opplæringen, oppdragelsen og sosialiseringen som skjer i institusjoner med et nærmere bestemt pedagogisk mandat” (Imsen 2006). Praktisk teoretisk planlegging, gjennomføring og vurdering og kritisk analyse av undervisning og læring ”Undervisningkunst” Hva, hvordan, hvorfor, for hvem og når Intensjonene og virkeligheten

7 Didaktikkens påvirkningsfaktorer Normative faktorer - Myndighetenes direktiv for opplæring - Læreplanens funksjon - Lærerens ideologiske ståsted Analytiske faktorer - Erfaringsbaserte faktorer Materielle rammer - Skolens økonomi - Stor betydning for undervisningsforløpet Sosiale forhold - Klassemiljø

8 Didaktikk Begrepet didaktikk – to dimensjoner - Den praksis relaterte dimensjonen – selve planleggingen, gjennomføringen og vurderingen i praksis - Den kritisk begrunnede dimensjonen – begrunner praksis i pedagogisk teori

9 Den didaktiske relasjonsmodellen Sigmund Lieberg og Bjarne Bjørndal Verktøy for en reflektert didaktisk analyse Et gjensidig avhengighetsforhold mellom de didaktiske kategoriene Et redskap for å planlegge, reflektere og analysere undervisning og læring

10 1. Mål Mål å styre etter, mål å styre mot og mål som kan nås Kunnskapsmål - Kunnskap om faget det undervises i - sammenheng mellom hukommelse, forståelse for det du driver med, analyse, syntese og vurdering Holdningsmål - mottakelighet, handlingsberedskap, verdsetting og organisering Ferdighetsmål - Mestre ulike ferdigheter - Komplekse ferdigheter i bearbeide og ferdig utviklede ferdigheter. - Persepsjon, handlingsberedskap, imitasjon, prøving og mestring

11 2. Rammer Omgivelsene rundt Muliggjør eller begrenser undervisning og læring Læreren, skolens økonomi (læremidler), skolens ressurser, ledelsens holdning, tid, sted, lover-forskrifter-planer, størrelse på gruppa, kulturelle forhold og LK 06

12 3. Elevforutsetninger Ulike forventninger, kunnskaper, erfaringer, evner og hjemme bakgrunn Psykiske - Tidligere negative skoleerfaringer - For høye krav fra skolen - Interessekonflikter Fysiske - Syns og hørselproblemer - Allergi - Sykdom Sosiale - Problemer med å tilpasse seg skolens situasjon

13 4. Innhold Selve innholdet i undervisningen Bidra til at skolen oppfyller de funksjonene den er satt til - Reproduktiv funksjon - Produktiv funksjon - Identitetsskapende funksjon Valg av innhold spiller på to hensyn - Hensynet til det nyttige - Hensynet til elevens personlige utvikling Kulturstoff, holdninger, kunnskap, opplevelser, aktiviteter, ferdigheter og temaer De grunnleggende ferdighetene

14 5. Arbeidsmåter Tilrettelegging av pedagogisk virksomhet Lærerens undervisning og elevens arbeid Elevens forutsetninger, hjelpemidler, deltakeraktivitet, tidsrammer og hvem som skal bestemme arbeidsmåtene Handler om organisering av sosialt og fysisk miljø og tilrettelegging for opplevelser, metoder og læringsaktiviteter

15 6. Vurdering Verdsette, måle eller finne ut Fremme elevens læring og utvikling Tilbakemelding på hvordan eleven arbeider, på læringsprosesser og resultat og om det er fremgang Vurdering både underveis og til slutt - Underveisvurdering som har til hensikt å… - Sluttvurdering som har til hensikt å…

16 Praksis, lærerens bruk av didaktikk Hvorfor bruke den didaktiske relasjonsmodellen som verktøy? Undervisningsplanlegging: - Lite bruk av spørsmålene - Sine egne erfaringer - Trekker inn relevant stoff fra den didaktiske modellen Lager sin egen praksisteori - Negativt

17 Litteratur: Lillejord, S., Manger, T., Nordahl, T. (2011): Livet i skolen 2. Fagboksforlaget. Hiim, H.,Hippe,E. (1998): Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling Undervisningsforlaget Imsen, G. (2006): Lærerens verden. Innføring av generell didaktikk. Undervisningsforlaget Forelesningsnotat V. Bernt Andreas Hennum. Didaktikk. Høsten 2011. HiVe


Laste ned ppt "TERMIN: 2011-HØST ORD EMNEKODE: UG1PEL15110 KANDIDAT NR. 2334 DATO: 13/12-11 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP EKSAMEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google