Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del II 18. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del II 18. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del II 18. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS

2 Tema (I) Regelverkets anvendelsesområde Hvem er pliktsubjekter? Oppdragsgiverbegrepet Rettighetshaverne Hva slags disposisjoner er omfattet? Kontraktsbegrepet Verdimessig avgrensning – terskelverdier Har det noen betydning hvem som er kontraktsmotpart? Egenregi Utvidet egenregi Kort om anvendelsesområdet til de ulike forskriftene og de ulike delene av forskriften – inndeling etter Hva som kjøpes inn Hva verdien er Hva slags type kontrakt

3 Tema (II) Unntakene fra regelverket Det grunnleggende skille mellom unntak fra lov om offentlige anskaffelser («LOA») og unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser («FOA») Er det egentlig så stor vesensforskjell på disse type unntakene? Domstolskapte unntak fra regelverket som sådan Utvidet egenregi Offentlig-offentlig samarbeid Listen i FOA § 1-3(2) med ulike typer anskaffelser som er unntatt forskriften Unntak fra særskilte prosedyrer – FOA § 2-1(2) og § 14-4

4 Tema (III) Særproblemstilling om vesentlige endringer i allerede inngåtte kontrakter Når blir endringen så vidt omfattende at det i realiteten er snakk om en ny anskaffelse? Særlig om løsningen i de nye direktivene

5 Offentlig-offentlig samarbeid Sak C-480/06 Stadtreinigung Hamburg: Hamburg og fire omkringliggende kommuner inngikk samarbeid om avfallshåndtering Inngikk felles kontrakt om å stille avfall til rådighet for Hamburg som igjen hadde avtale med et eksternt avfallsforbrenningsanlegg Ingen utvidet egenregi fordi kommunene ikke hadde kontroll over hverandre Dog oppnådde kommunene det samme ved kontrakt som de hadde oppnådd ved et institusjonelt samarbeid – f eks gjennom et felleseid selskap EU-retten ikke til hinder for hvordan det offentlige organiserer seg EU-domstolen likestiller i realiteten kontraktuelt samarbeid med institusjonelt samarbeid Avgjørende at ingen private parter var involvert – ingen forstyrrelse av markedet – motsatt sak C-159/11 Lecce hvor private selskaper kunne engasjeres som underleverandører Kodifisert i artikkel 12 nr. 4 i nytt direktiv 2014/24/EU Markedsforstyrrelseskriteriet operasjonalisert ved et vilkår om maksimalt 20 % ekstern omsetning

6 Unntak fra forskriften i FOA § 1-3(2) Forsvarsanskaffelser Egne regler om dette – Forskrift av 25.10.2013 nr 1411 om anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) og direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser Leie og kjøp ev eiendom Grensedragning mot entreprisekontrakter Kringkastingsselskapers anskaffelser av programmer m.m. Voldgifts- og meklingstjenester Finansielle tjenester Ansettelseskontrakter FoU tjenester Praktisk viktig Enerettsunntaket Kontrakter om telenett Tjenestekonsesjonskontrakter Hva er en tjenestekonsesjon Kommer nytt direktiv og forskrift om dette Offentlig myndighetsutøvelse Kjøp av barnevernsplasser – KOFA 2010/364 Anskaffelser med verdi under 100.000 Nytt unntak 1. juli 2015

7 Noen nye unntak i nytt regelverk Kontrakter om visse juridiske tjenester - først og fremst prosess Lånekontrakter Kontrakter om offentlig persontransport med jernbane og t-bane Kontrakter om enkelte sivilforsvars-, beredskaps- og forebyggingstjenester som ytes av ideelle organisasjoner

8 Særlig om unntak for kjøp og leie av eiendom (I) Unntaket får både anvendelse på leie, kjøp og andre typer bruksrettigheter Unntaket gjelder ikke tilstøtende avtaler om finansielle tjenester (lån etc.) – disse må konkurranseutsettes på ordinær måte Begrunnelse Tilbudet av eiendom er geografisk avgrenset og sjelden inneholder grenseoverskridende element Ønsket eiendomsobjekt er unikt og ikke kan danne grunnlag for konkurranse

9 Særlig om unntak for kjøp og leie av eiendom (II) Unntaket i FOA gjelder etter sin ordlyd kun for «eksisterende bygninger» Etterhvert rikholdig KOFA-praksis som godtar utvidelsen av unntaket til også gjelde bygg under endring/tilbygging/oppføring så sant: Leverandøren er byggherre og ivaretar alle byggherrefunksjoner Oppføringen skjer på leverandørens regning og risiko Ved leie: Leietaker (oppdragsgiver) har ikke større innflytelse på objektets utforming enn det en leietaker vanligvis vil ha Grensedragning mot bygge- og anleggskontrakt Hvem har fastsatt spesifikasjonene? Utgangspunkt: Leverandør = kontrakt om erverv av eiendom Oppdragsgiver = bygge- og anleggskontrakt

10 Avklaring ved Sak C-213/13 Pizzarotti Oppføring av ny rettsbygning i Bari med rett for kommunen til å leie bygget over en lengre periode etter at det var oppført Leiekontrakt eller bygge- og anleggskontrakt? ”Has (the muncipality) taken measures to define the characteristics of the work or, at the very least, has had a decisive influence on its design” (premiss 44) Antall rom og funksjoner Størrelse på rettsaler, møterom, kontorer Internkommunikasjon Parkeringsfasiliteter Domstolen konkluderte med at kommunen hadde hatt en avgjørende innflytelse på utformingen av rettsbygningen, og at den etterfølgende leieretten var underordnet i kontrakten. Dermed var kontrakten ikke omfattet av unntaket Se også Sak C-536/07 – Messehallene i Köln

11 Finansielle tjenester Finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av verdipapirer eller andre finansinstrumenter, særlig transaksjoner utført av offentlige oppdragsgivere for å skaffe til veie penger eller kapital, samt sentralbanktjenester Formål: Unnta kommende transaksjoner med det offentlige som part fra offentlighet? Må ha en tilknytning til transaksjonen Alminnelige låneavtaler faller (inntil videre) utenfor unntaket KOFA sak 2014/11 Lenvik kommune, se også Senja tingretts dom 8. juli 2015 (første domstolsprøvelse av overtredelsesgebyr ilagt av KOFA) Er også juridiske tjenester i forbindelse med en transaksjon omfattet av unntaket? En viss støtte i teorien, men fremdeles tvilsomt

12 Ansettelseskontrakter Sondringen mot konsulentavtaler KOFA 2010/24 – Helse Stavanger HF – innleie av administrerende direktør Vurderingskriterier: Instruksjonsmyndighet Risiko- og ansvarsfordeling Vederlagsordningen Skatt

13 FoU-kontrakter Mer et partnerskap enn et kjøp av tjeneste Kun FoU-tjenester – ikke varer Når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet FoU-elementet må være dominerende – ikke tilstrekkelig at en alminnelig tjeneste også har et FoU aspekt – KOFA sak 2011/161 Ålesund kommune

14 Enerettsunntaket Formål – ikke nødvendig med konkurranse når det kun finnes en leverandør Vilkår Innehaveren må selv være en offentlig oppdragsgiver Det må være tale om et tjenestekjøp Organet må ha fått tildelt en enerett på vedkommende tjenesteområde i henhold til kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak Tildelingen av eneretten må være forenlig med EØS-avtalen Merk; bestemmelsen er ingen hjemmel for enerett, denne må etableres i tråd med den alminnelige EØS-retten Særlig relevant på avfallssektoren KOFA 2011/126 Karlsøy kommune (siste (?) i en lang rekke av saker) ESAs vedtak 413/12/COL av 21. november 2012

15 Tjenestekonsesjoner Hva er en tjenestekonsesjon? Legaldefinisjon i FOA § 4-1 bokstav e: ”Kontrakt av samme type som angitt i bokstav d (tjenestekontrakt), med det unntak at vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling” Spørsmål om risiko Typisk kollektivtransportkontrakter – såkalte nettokontrakter – operatøren får billettinntektene, eller retten til å utnytte et areal, f eks en parkeringsplass Grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper gjelder for tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter C-91/08 – Wall AG Kodifiseres i nytt direktiv om tjenestekonsesjoner 2014/23/EU, med tilhørende forskrift Reguleres tilsvarende likt som forsyningskontrakter

16 Offentlig myndighetsutøvelse Ikke omfattet av reglene om fri bevegelighet jf. EØS artikkel 32 jf. Artikkel 39: ”Virksomhet som for en avtalepart innebærer, om enn bare leilighetsvis, utøvelse av offentlig myndighet, skal for denne avtaleparts vedkommende ikke omfattes av bestemmelsene i dette kapittel.” Barnevernsplasser – tidvis utøvelse av myndighet (tvang) – KOFA 2010/364 Egentlig utenfor kontraktsbegrepet? Sosiale hensyn overstyrer de kommersielle

17 Unntakene i FOA § 2-1(2) og FOA § 14-4 Generelt Skal tolkes strengt – påberopes ofte forgjeves Unntak fra prosedyrer og ikke fra forskriften som sådan Poenget er at oppdragsgiver skal få gjennomført et innkjøp med enklere krav til prosedyrer FOA § 2-1(2) - Kun del I, selv om kontraktens verdi er over 500.000 kr FOA § 14-4 - kan gå rett på forhandling uten forutgående kunngjøring Stor grad av likhet mellom de to bestemmelsene, men viktige nyanser Eneleverandørunntaket Tekniske grunner Enerett «Kupp»-unntaket – et meget godt tilbud som er tidsbegrenset Tidspress-unntaket Tidsnøden skal være uforskyldt Ikke mulig å gjennomføre anskaffelsen Tilleggskjøp Tidligere mislykket anskaffelse Kjøp på børs

18 Vesentlige endringer i allerede inngåtte kontrakter Når er endringene så vidt omfattende at det i realiteten er snakk om en ny anskaffelse? Hensynet til øvrige leverandører Dersom de hadde vært kjent med endringene, ville de inngitt andre tilbud eller ville leverandører som avsto fra å inngi tilbud, gjort det? Kontraktens rammer og endringsregime setter grenser for hva som utgjør endringer Men ikke ubegrenset adgang til endringer KOFA 2015/65 – Innovasjon Norge Åpen adgang for andre offentlige oppdragsgivere å slutte seg til avtalen «endringsklausulen i vår sak [gjør] det umulig å forutse omfanget av kontrakten og kretsen av mulige oppdragsgivere» Hva er forutberegnelig for tilbyderne?

19 Vesentlige endringer.. (II) C-454/06 Pressetext – salg av pressetjenester Eksempler på vesentlige endringer: En endring som innfører vilkår som ville ha gjort det mulig for andre tilbydere å delta enn de som deltok, eller som ville gjort det mulig å akseptere et annet bud enn det som vant. En endring som i betydelig omfang utvider avtalen til å omfatte tjenester som ikke opprinnelig var omfattet. En endring som endrer avtalens økonomiske balanse til fordel for den valgte leverandøren på en måte som ikke var fastsatt i de opprinnelige konkurranse-vilkårene. Salg av aksjene i leverandør til tredjepart

20 Vesentlige endringer… (III) Nytt direktiv – artikkel 73 Stort sett kodifisering av praksis Bestemmelser om hhv tillatte og ikke-tillatte endringer Eksempler på tillatte endringer i artikkel 73 nr. 1 gir god veiledning

21 Endringer som er tillatt (1) Endringer i samsvar med klare og entydige endringsbestemmelser som ikke endrer avtalens karakter Nødvendige tilleggsleveranser kan bestilles når Skifte av leverandør ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, og Skifte av leverandør vil føre til betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader for oppdragsgiver Prisøkningen kan ikke overstige 50%, og endringer skal kunngjøres

22 Endringer som er tillatt (2) Endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse Forutsetningen er at oppdragets overordnede karakter ikke endres Prisøkningen kan ikke overstige 50%, og endringer skal kunngjøres Viktig bestemmelse ved langvarige og komplekse kontrakter

23 Endringer som er tillatt (3) Leverandør kan skiftes ved omstrukturering, for eksempel ved overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs. Forutsetningen er at den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og skiftet av leverandør ikke skjer for å omgå regelverket. Bestemmelsen lemper på vilkårene i Pressetext

24 Endringer som er tillatt (4) Selv om en endring er «vesentlig», kan den gjennomføres hvis prisøkningen som følge av endringen ikke overstiger terskelverdiene og 10 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for vare- og tjenestekontrakter eller 15 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for bygge- og anleggskontrakter. Ved flere endringer etter hverandre, skal prisøkningen beregnes på grunnlag av den samlede prisøkningen Oppdragets overordnede karakter kan ikke endres Unntaket åpner også for forlengelser i tid Nyvinning sammenliknet med tidligere praksis

25 Takk for meg – bare spør! ata@altadvokat.no Tlf. 971 47 338 www.altadvokat.no 25


Laste ned ppt "JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del II 18. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google