Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Hvor kan kommunene ta faktiske grep for næringslivet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Hvor kan kommunene ta faktiske grep for næringslivet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Hvor kan kommunene ta faktiske grep for næringslivet?

2 Målet med denne presentasjonen Presentere strategien og rammene for denne Få tilbakemeldinger på strategiforslaget Motivere kommunen til iverksette strategien

3 Prosess Kick off med ordførere 21.03.14ArbeidsgruppeReferansegruppeEiermøterStyringsgruppe

4 Hva er Strategisk næringsplan Det offentliges verktøy for å møte næringslivets behov i næringspolitikken Felles for alle BRBs eierkommuner Tilpasset Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Planperiode: 2015-2020 Tiltaksdelen er toårig «Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på bærekraftig innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling»

5 Organisering av planen Regionens næringsstruktur Næringslivets forventninger til det offentligeFokusområder – selve strategienTiltaksplan – operasjonalisering

6 Regionens næringsstruktur

7 Regionens styrker i dag Havnæringene (olje og gass, sjømat, maritim) Reiseliv Kunnskapstjenester FoU Bygg og anlegg Kultur- og kunstliv Komplett utdanningsregion

8 Hvor kan regionen ta strategiske posisjoner? Europas marine hovedstad Innovasjonstrykk i havnæringene Medieklyngen Reiseliv Helse- og omsorgsteknologi

9 Næringslivets forventninger til det offentlige

10 Forutsigbarhet og stabilitet Veinett Kollektive transportløsninger Bedre infrastrukturForvaltning av plan- og bygningslov Utdanning og forskning Næringsspesifikke utdanningsløp Samspill FoU og næringsliv Tilgang på relevant arbeidskraft Næringslivets forventninger til det offentlige

11 Fokusområder Selve det strategiske fokus Her møter det offentlige næringslivets behov

12 Næringslivets rammevilkårFysisk og sosial infrastrukturEffektive offentlige tjenesterBygge regionalt omdømmeUtdanning og forskningInnovasjon og entreprenørskap fokusområder

13 Næringslivets rammevilkår Være til stede og følge med der beslutninger tas hos sentrale myndigheter Koordinerte regionale fremstøt overfor sentrale myndigheter.

14 Fysisk og sosial infrastruktur Sikre tilstrekkelig utvikling og utbygging av digital infrastruktur internt i kommunene og regionen, samt den digitale hovedveien inn og ut av regionen. Bolyst. Skape attraktive kommuner å bo og leve i, gjennom å etablere gode sentre, et variert kultur- og idrettstilbud og utvikle gode boligområder. Sikre tilgang på adekvat næringsareal, i tråd med næringslivets behov og ønsker, samt avklarte offentlige strategier.

15 Effektive offentlige tjenester Sørge for at regionale og nasjonale offentlige arbeidsplasser etableres i Bergensregionen. Forutsigbar, transparent, samordnet og effektiv saksbehandling. En effektiv forvaltning krever moderat håndtering av tilleggskrav som hemmer næringsutvikling. Kommunene og fylkeskommunen må ha et aktivt forhold til sin rolle som innkjøper

16 Bygge regionalt omdømme Arbeide for å tiltrekke seg flere aktører som genererer arbeidsplasser i regionen. Sørge for å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes ved utdanningsinstitusjonene, samt tiltrekke mer kompetansearbeidskraft til regionen. Synliggjøre regionens næringsliv i inn- og utland.

17 Utdanning og forskning Styrke den næringsrettede forskningen. Sørge for å utdanne kandidater som etterspørres av lokalt næringsliv. Videreutvikle praksisnær undervisning. Videreutvikle satsingen på faglært utdanning og aktivt tilrettelegge for lærlingeplasser i privat og offentlig sektor.

18 Innovasjon og entreprenørskap Enhetlig løsning for oppstartshjelp til nyetablerere og gründere. For å sikre kunnskapsdeling og innovasjonspress må kommunene og fylket arbeide aktivt for å tilrettelegge for gode klynger i regionen. Være en kobler og støttespiller for næringslivet og FoU miljøene for å hente midler fra det offentlige virkemiddelapparatet og til programsatsinger i regi av nasjonale og internasjonale myndigheter (som Skattefunn, OFU/IFU, nærings-PHD, klyngeprogrammene, SFI, SFF, Horizon 2020 mv). Satse enda mer på helse- og omsorgsteknologi, og stimulere til næringsutvikling i grensesnittet mellom FoU-miljøene og det offentlige og næringslivet.

19 Tiltak Operasjonalisering

20 16 ulike tiltak – rulleres hvert annet år Tiltakene er knyttet opp mot de enkelte fokusområder Til det enkelte tiltak er det knyttet en tiltakseier Tiltakseier er den organisasjon som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket Tiltakseier er ansvarlig for å definere: –tiltakets omfang, –hvilken leveranse tiltaket skal bidra til (resultatforventning), –hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen, –hvordan tiltaket skal løses, og –når det kan forventes at tiltaket kan avsluttes.

21 Utdrag fra tiltakslisten Tiltak 3: Effektivisering av plan- og søknadsprosesser; utvikle et samordnet tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene. (BRB) Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til en felles regional strategi for utbyggingsavtaler (BRB) Tiltak 6: Etablere «Invest in Region Bergen» (BRB) Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter (Bergen kommune) Tiltak 10: Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørers rolle knyttet til entreprenørskap og etablererveiledning (HFK)

22 Business Region Bergens Rolle i SNP Business Region Bergen er pålagt ansvar for å følge opp at tiltakseiere holder fremdrift i forhold til tiltakene. Business Region Bergen skal sende en årlig rapport til eierne om fremdrift i tiltakene. Business Region Bergen skal sammen med tiltakseiere finne en praktisk og ubyråkratisk rapporteringsform som sikrer fylkesting og kommunestyrer god rapportering i forhold til status på det enkelte tiltak. Business Region Bergen har ingen instruksjonsrett overfor tiltakseierne. Business Region Bergen har prosessansvar for å rullere tiltakslisten hvert annet år.

23 Avsluttende prosess BRBs styre som styringsgruppe for SNP godkjente planforslaget for utsending til sluttbehandling i kommunene i sitt møte 10.02.15. Medio februar sendes planforslaget ut på høring. Høringsperiode februar – medio mars. Kommunene legger opp til «første gangs behandling», dvs. framleggelse for formannskapene. Primo april sendes justert planforslag med innarbeidede merknader etter høringsrunden kommunene for «annen gangs behandling» for endelig politisk behandling i kommunestyrene. Forventet framleggelse for kommunestyrene i løpet av april/første halvdel av mai. Forslag til saksutredning for rådmannen (fellesdelen av saksutredningen; den enkelte rådmann legger til sin egen del) følger den endelige utsending.

24 Spørsmål?

25 Tiltakene Tiltak 1: Myndighetskontakt sentrale, nasjonale og internasjonale myndigheter Tiltak 2: Sikre regionens og næringens digitale konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt Tiltak 3: Effektivisering av plan- og søknadsprosesser; utvikle et samordnet tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til en felles regional strategi for utbyggingsavtaler Tiltak 5: Bygge regionalt omdømme for hele Bergensregionen Tiltak 6: Etablere «Invest in Region Bergen»

26 Tiltak 7: «Praksisnær undervisning» – erfaringsoverføring Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter Tiltak 9: Energisamarbeidet “Science City Bergen» Tiltak 10: Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørers rolle knyttet til entreprenørskap og etablererveiledning. Tiltak 11: Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler Tiltak 12: Utvikle en marin strategi for Bergensregionen - Bergensregionen som en global marin kompetanseregion Tiltak 13: GCE Marin Tiltak 14: «Creating Global Winners» – Global Centre of Expertise Subsea

27 Tiltak 15: Ocean Innovation Tiltak 16: CNC-Arena – robotteknologi

28 Business Region Bergen i 2015

29 Enkelt strategikart for BRB Invest in Region Bergen Næringsvennlig off. sektor Etablerer- tjenesten Omdømme

30 Hovedsatsinger 1.Etablerertjenesten – Opprettholde samme tilbud som de foregående år – Intensivere markedsføring vis a vis kommunene – Sammen med HFK vurdere en eventuell utvidelse av tilbudet – innholdsmessig og/eller geografisk 2.Invest in Region Bergen – Utvikle produktet i tråd med erfaringer høstet i 2014 – Næringsarealportalen – Ambisjon å få flere etableringer fra andre land og regioner til regionen – Delegasjonsreiser ut og delegasjonsbesøk inn

31 Hovedsatsinger 3.Omdømme prosjektet – Kampanjene – Invest in Region Bergen 4.Næringsvennlig offentlig sektor – 2 tiltak i SNP » Utbyggingsavtaler/rekkefølgebestemmelser » Samordning av forvaltning av plan og bygningslov


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Hvor kan kommunene ta faktiske grep for næringslivet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google