Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 11.mai 2016 Gystadmarka ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 11.mai 2016 Gystadmarka ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 11.mai 2016 Gystadmarka ungdomsskole

2 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Agenda  Visjon og målsetting – for kommunen og skolen  Velkommen til ungdomsskolen – hva blir nytt?  Vurdering med og uten karakter  Språkfag og valgfag  Inndeling av klassene  Inndeling av skoledagen  Skoleskyss  Nytt skolebygg – ferdig 1.februar 2018  Skole-hjem samarbeid - kan foresatte bidra? Gystadmarka ungdomsskole

3 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Ullensakerskolen Ullensakerskolen framstår som RAK  Rettvendt  Ambisiøs  Kompetent Slagord: «Mer læring for alle!» Hovedmålsetting: «Økt læringsutbytte for alle elever» Gystadmarka ungdomsskole

4 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Visjon og målsetting for skolen Visjon:  Den gode leder  Den gode lærer  God elevvurdering  Godt læringsmiljø  Godt hjem-skolesamarbeid Målsetting på strategiske områder:  Formulert i strategisk plan for skolen 2016-19  Systematisk resultatoppfølging Gystadmarka ungdomsskole

5 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Gystadmarka ungdomsskole GUSTAV– årshjul overgang 7. til 8.trinn 2015-16 Hva gjøres når i løpet av skoleåret for å sikre en best mulig overgang fra 7. til 8.trinn? September 7.trinn -Gjennomfører kartleggeren før-test -Ungdomsskolen kommer på overføringsmøter for IOP-elever 8.trinn -Gjennomfører nasjonale prøver Desember 7.trinn -Lærerne på 7.trinn bruker analysen av resultatene fra kartleggeren og nasjonale prøver for å tilpasse sin undervisning framover (enkeltelever, klasser og trinn). November 7.trinn -Gjennomfører nasjonale prøver for 8. trinn -Ungdomsskolen informere elevene og gjennomfører informasjonsmøte for foresatte August -Skolestart og halvårsplanlegging: lærerne på 8.trinn bruker informasjon om elevene fra fjorårets 7.trinn og analyse fra kartleggeren til planlegging av undervisning på høsten. Oktober Ungdomsskolen -Analyserer resultater fra nasjonale prøver -Funn videreformidles til avgiverskolene Januar Februar 7.Trinn -Gjennomfører kartleggeren etter-test -Alle elever leverer skjema for ungdomsskoletilhørighet (samkjøre med inntak Hoppensprett) April Ungdomsskolen -Sende ut innbydelse til foreldremøte i mai. -Felles bli-kjent-dag for 7. og 8.trinn Mai 7.Trinn -Barneskolene er behjelpelige med inndeling av klasser, samt valg av språk og valgfag -Barneskolene formidler til ungdomsskolen senest 20.mai Ungdomsskolen -Foreldremøte for neste års 8. trinn onsdag 11.mai Juni -Informasjonsoverføring mellom barne- og ungdomsskolen onsdag 1. juni med særlig fokus på fag– flere møter ved behov. -Elever som skal begynne på Gystadmarka på besøk onsdag 8. juni -Alle elevmapper sendes ungdomsskolen, ferdig ryddet, innen 24.juni Mars Ungdomsskolen -Arrangerer språkdag for 7. trinnselevene -Dato: Fredag 11. mars

6 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Godt psyko-sosialt arbeidsmiljø «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» En helhetlig tenkning rundt eleven Handlingsplan mot mobbing Mobilfri skole og nettvett – digital meldingsbok Trivselsundersøkelse Elevråd Gystadmarka ungdomsskole

7 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Hva er nytt på ungdomstrinnet?  Ny lærerstab/ledelse og nytt midlertidig skolebygg  Vurdering med karakter  Orden- og oppførselskarakter og antall tester/prøver  Tre nye fag Utdanningsvalg Fremmedspråk/arbeidslivsfag Valgfag  Utgangstillatelse og «Mobilfri skole»  Se på www.udir.no og https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Skol er-Ullensaker/Grunnskole1/ for mer informasjonwww.udir.no https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Skol er-Ullensaker/Grunnskole1/ Gystadmarka ungdomsskole

8 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Organisering og arbeidsmåter  280 elever fra høsten av – ca. 100 elever og 4 klasser på 8.trinn og 9.trinn og 3 klasser på 10.trinn  4 kontaktlærere på 8.trinn og flere faglærere  Utviklingssamtaler, elevsamtaler og foreldremøter  Arbeidsplaner/ukeplaner med lekser og kartlegging  It's Learning – skolens digitale kommunikasjons- og læringsplattform  Digital meldingsbok «Transponder»  Leksehjelp Gystadmarka ungdomsskole

9 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Vurdering - med og uten karakter  Se på http://www.udir.no/Vurdering/http://www.udir.no/Vurdering/  «Vurdering for læring» – underveisvurdering og fremovermelding, samt elevens egenvurdering  Tallkarakterer: 1-6  Kompetansemål ut fra K06: http://www.udir.no/Lareplaner/ http://www.udir.no/Lareplaner/  Grad av måloppnåelse  I kroppsøving teller innsats også!  Orden- og oppførselskarakter – viktig på ungdomsskolen Gystadmarka ungdomsskole

10 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Fravær  Alt fravær på ungdomstrinnet føres på vitnemålet etter 10. trinn  Permisjonsreglement for Ullensaker kommune; https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Lover-og- forskrifter/Permisjon-fra-opplaringen/ https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Lover-og- forskrifter/Permisjon-fra-opplaringen/  Egne regler for elever med kroniske helseproblemer Gystadmarka ungdomsskole

11 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Utdanningsvalg  Se http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/  Fordelt på 8.-10.trinn, med særlig vekt på 10.trinn  Fullføre og bestå  Tredelt fag Om egne valg Utprøving av utdanningsprogram Om videregående opplæring og innsøking Gystadmarka ungdomsskole

12 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Fremmedspråk  Se http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/  Fem språk det kan velges mellom: tysk, spansk, fransk, engelsk fordypning, arbeidslivsfag  Sette opp to prioriterte valg – frist 20.mai  Forpliktende valg – konsekvenser på videregående  Teller ved opptak til videregående skole  Kan trekkes ut til muntlig eksamen 10.trinn Gystadmarka ungdomsskole

13 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Valgfag  Se eget skriv fra kommunen og på udir.no for alle valgfag som finnes: http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/ http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/  Felles for 8., 9. og 10. trinn - styrke elevenes følelse av «vi» og gir mulighet til å tilby flere valgfag  Velge mellom 10 valgfag -gjøre tre prioriterte valg  Underveisvurdering vårtermin - standpunkt ved bytte av valgfag neste skoleår  Søknadsfrist 25.mai 2015 Gystadmarka ungdomsskole

14 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Valgfag (se www.udir.no)  Design og redesign  Forskning i praksis  Fysisk aktivitet og helse  Internasjonalt samarbeid  Medier og informasjon  Natur, miljø og friluftsliv  Teknologi i praksis  Innsats for alle  Sal og scene  Koding Gystadmarka ungdomsskole

15 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Forventninger og husregler  Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige forventninger til voksne og elever fra skolestart  Skolen har eget ordensreglement som gjelder fra skolestart: https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler- Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/gystadmarkau ngdomsskole/Om-skolen/Ordensreglement/ https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler- Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/gystadmarkau ngdomsskole/Om-skolen/Ordensreglement/  Elevrådet blir hørt ved utformingen av disse  Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/http://www.udir.no/Laringsmiljo/ Gystadmarka ungdomsskole

16 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Sikre god overgang til 8.trinn  Årshjul for god overgang fra 7.-8.trinn i «GUSTAV»  Språkdag fredag 11.mars  Informasjonsmøter i mai for Elever Foresatte  Overføringsmøter mellom skolene for å sikre god overgang fra 7. til 8.trinn – faglig og sosialt  Klassesammensetning for 8.trinn bekjentgjøres på besøksdag 8.juni - valgfag og fremmedspråk i august Gystadmarka ungdomsskole

17 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Inndeling av skoledagen  Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 08:30 – 15:00  Onsdag 08:30 – 12:30  Skoletime på 60 min. og midttime på 60min Gystadmarka ungdomsskole

18 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Skoleskyss  4 km fra hjem til skole (korteste vei) Mogreina Algarheim 4 km grense rett før Fonbekk gård  Busskort deles ut på skolen etter skolestart  Rutetider legge ut på skolens nettsider  Ved spørsmål ta kontakt! Gystadmarka ungdomsskole

19 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Gystadmarka ungdomsskole

20 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Gystadmarka ungdomsskole

21 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Gystadmarka ungdomsskole

22 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Hva kan foresatte bidra med?  Følge med på arbeidsplanen og beskjeder på It's Learning  Diskuter faglige tilbakemeldinger fra lærer med barna  Send svarlapp/transpondermelding snarest tilbake til skolen og søk om permisjon i god tid  Møt opp ved foreldremøter og utviklingssamtaler  Spør barna om skoledagen og gi et positivt bilde av skolen  Ha kontakt med andre foreldre  Ta kontakt med skolen ved behov!  http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-7- 2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende- opplaring/ http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-7- 2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende- opplaring/ Gystadmarka ungdomsskole

23 SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE Takk for nå –noen spørsmål? Vi ønsker velkommen til skolestart onsdag 17.august Gystadmarka ungdomsskole


Laste ned ppt "SAMMEN VIL VI MER ULLENSAKER KOMMUNE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 11.mai 2016 Gystadmarka ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google