Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY OFFENTLIG LEDELSE: KOMPARATIV FORSKNING OM NY OFFENTLIG LEDELSE I EUROPA Presentasjon av forskningsprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY OFFENTLIG LEDELSE: KOMPARATIV FORSKNING OM NY OFFENTLIG LEDELSE I EUROPA Presentasjon av forskningsprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY OFFENTLIG LEDELSE: KOMPARATIV FORSKNING OM NY OFFENTLIG LEDELSE I EUROPA Presentasjon av forskningsprosjektet

2 Bakgrunn for forskningsprosjektet  I løpet av de siste tretti årene har det skjedd en sterk restrukturering av offentlig sektor i Norge. Dette har vært en internasjonal trend som har fått benevnelsen New Public Management. Selv om det er store likhetstrekk mellom endringene i ulike land finnes det mange nasjonale særtrekk. Ut fra politiske og samfunnsmessige forhold er det lagt vekt på ulike sider ved NPM-konseptet. I dag synes det å være stadig mindre å hente gjennom strukturelle endringer – mange av de positive sidene ved NPM er implementert og endringer som ikke svarer til forventningene er på vei ut. Kravene til fornying av offentlig sektor er imidlertid ikke redusert og det er derfor behov for å gå nye veier.  I denne situasjonen har det blitt et økende fokus på å utvikle bedre evne til innovasjon og endringsledelse. Dette gjelder både på organisasjonsnivå, kommunalt nivå og regionalt nivå. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at løsningen på utfordringene i offentlig sektor ikke nødvendigvis ligger i bestemte former for styring og organisering – det kan være vel så viktig å utvikle en fleksibilitet som gjør det mulig å justere strukturelle og prosessuelle forhold i takt med samfunnsutviklingen for øvrig.

3 Erfaringer høstet via NPM-bølgen  Det har skjedd store endringer i den offentlige sektor i de skandinaviske land med blant annet innføring av ny budsjettpraksis, nye krav til regnskapsføring, økende bruk av økonomiske insentiver, nye personalpolitiske praksiser, nye former for organisering, styring og kontroll og generelt en sterkere vekt på resultatorientert ledelse  Statens rolle har endret seg med framveksten av den nyliberalistiske staten der marked erstatter sentral planlegging, det stilles sterkere politiske krav til effektiv ressursbruk og fri konkurranse erstatter til en viss grad tradisjonell offentlig styring  Det vil oppstå nye utfordringer på grunn av framveksten av det senmoderne samfunn som er preget av globalisering, miljøproblemene og individualisering

4 Synlige utviklingstrekk  Offentlig sektor har gjennomgått store institusjonelle forandringer og blitt reformert for å ligne mer på organisasjoner. Det som før var forvaltninger og arenaer for profesjonelle grupper er blitt omformet til organisasjoner og selvstendige strategiske enheter.  Det har blitt sterkere innslag av samarbeid mellom organisasjoner i form av nettverk og partnerskap.  Det er blitt nye krav til profesjonell ledelse og kreativt lederskap

5 Fra styring til ledelse  Ledelse som samordningsform  6 tendenser: Økt konkurranse i næringslivet – mindre vekt på hierarkiske arbeidsformer – mer fokus på aktivt lederskap Økt desentralisering og fristilling i offentlig sektor Avhierakisering og verdipluralisme- lite aksept for tradisjonell autoritet (argumentasjonsmakt) Ideen om normativ styring står sterkere Kommunikativ ledelse med deliberative trekk – vekt på konsensus og aksept Ledelse som eget kompetansefelt (Ref.: H.Byrkjeflot 1997, Fra styring til ledelse. Bergen, Fagbokforlaget.)

6 Ledelse og organisering: Ledelse som koordineringsmekanisme – mer fokus på utviklingsledelse

7 Formålet med forskningsprosjektet  Prosjektets hovedformål er å utvikle større innsikt i begrepet ”Ny offentlig ledelse” i et samarbeid mellom praktikere fra offentlig sektor og forskere i offentlige utdanningsinstitusjoner. Med ledelse i denne sammenheng mener vi en kombinasjon av strategisk, innovativt og politisk ledelse utøvd i et forpliktende, resultatrettet samspill mellom relevante aktører/partnere.

8 Delmål  Identifisere, beskrive og analysere cases (eksempler på ’good practices’) på ny offentlig ledelse.  Utvikle et diagnoseverkstøy for å identifisere de viktigste kriteriene i ny offentlig ledelse.  Teste ut det diagnostiske verktøyet i praksis.

9 Faser i forskningsprosjektet  Fase 1:  Fokus settes på å utvikle større innsikt i ”Ny offentlig ledelse” i et forum med deltakere fra nasjonale og internasjonale forskere og representanter fra offentlige institusjoner i Midt Norge. De to første formålene vil knyttes opp til denne fasen.  Fase 2:  Iverksette prosesser med sikte på å utvikle bedre ledelse innen offentlig organisasjoner i Midt Norge. Formål tre er knyttet til denne fasen og lokale aktører fra offentlig sektor vil ha en sentral rolle.  Forskerrollen:  Mens forskerne i den første fasen vil arbeide mer tradisjonelt vil de i den andre fasen kunne gå inn som aksjonsforskere. Det vil si at de vil delta i et forpliktende samspill med aktører fra de to fylkeskommunene for å bidra til utvikling av en mer innovativ offentlig sektor i regionen. Fase 2 vil planlegges nærmere når fase 1 går mot slutten.

10 Workshops: Metode for utvikling av felles innsikt  Workshop 1: (20.-21. oktober 2009)  Identifisering av utfordringene knyttet til profesjonell ledelse i offentlig sektor. Forberedte innlegg fra forskere i nettverket og deltakende praktikere. Hva er utfordringene i praksis? Workshop 2: (vår 2010)  Diskusjon og analyse av tilgjengelige cases fra EIPA samt andre (egne) cases. Utarbeidelse av skisse til et diagnostisk rammeverk for det vi har benevnt som ny ledelse i offentlig sektor. Workshop 3: (høst 2010)  Konkluderende diskusjoner om et diagnostisk rammeverk for ny ledelse i offentlig sektor.

11 Workshops: Struktur  Akademisk presentasjon av cases  Forelesning over implikasjonene dette har for ledelse  Diskusjoner i grupper og plenum med sikte på å etablere en ny modell for offentlig ledelse  Det skrives et oppsummerende notat fra hver workshop som sendes til deltakerne. Det settes høge kvalitetskrav til disse notatene.

12 Workshops: Aktører  Key academic speakers  Research stakeholders  Wider academic community  Regional policy makers  Leaders from the public sector  The seminar leader

13 Forskerteam  Norge  Utgår fra TØH/HiST og ØOL/HiNT m/norske partnere (Tormod Hermansen, Kjell-Arne Røvik)  Danmark  Utgår fra Syddansk Universitet og Copenhagen Business School  Sverige  Utgår fra Stockholm School of Economics  England  Utgår fra Manchester Business School /The University of Manchester

14 Formidling av resultater  Formidling av resultater vil skje forløpende gjennom papers og artikler på prosjektets hjemmeside. I tillegg er det planlagt å benytte resultatene fra prosjektet til å lage en ny utgave av boka Modernisering av offentlig sektor. Arbeids- tittelen for den nye boken er: Ny offentlig ledelse – fra NPM til innovasjon og kreativ ledelse. Boken vil redigeres av den samme redaktørgruppen som har hatt ansvaret for de to foregående utgavene.

15 Organisering  Prosjektet er lagt under Senter for ledelse, innovasjon og styring (LIS) ved Trondheim Økonomiske Høgskole, HiST.  LIS har det administrative ansvaret og ivaretar regnskapsføring og overordet prosjektledelse.  Senteret er underlagt styringsgruppen for MPA- programmet ved HiST og HiNT og ledes av professor Tor Busch ved Trondheim Økonomiske Høgskole.  Prosjektleder er professor Jan Ole Vanebo ved HiNT.  Prosjektteam: Prof. Tor Busch, Ass.prof. Stein Jonny Valstad, Assist.prof. Jan Ole Similä  Styringsgruppe for prosjektet består av betalende partnere, og ledes av Morten Wolden

16 Empirisk grunnlag  HiST og HiNT har en samarbeidsavtale med European Institute of Public Management (EIPA) i Maastricht. EIPA har ansvaret for European Public Service Award (EPSA) som er en konkurranse for offentlige organisasjoner innenfor EU/EØS-området.  Vi har fått tilgang til de casene som ligger i søknadene til konkurransen, noe som gir oss en unik mulighet til både å studere utviklingen i EU/EØS og identifisere gode eksempler på ”best practices” i offentlig sektor.  Det er i tillegg en klar intensjon om å komme opp med gode case fra Midt Norge.

17 Om EPSA

18 EPSA 2009: 4 tema

19

20

21 Partnere  Nord-Trøndelag E-verk (NTE)  Nord-Trøndelag Fylkeskommune  Sør-Trøndelag Fylkeskommune  Møre- og Romsdal Fylkeskommune  Trondheim kommune  Steinkjer kommune  Innherred samkommune  Trondheim Økonomiske Høgskole /HiST  Avd. for Økonomi, organisasjon og ledelse /HiNT  KS

22 www.ny-offentlig-ledelse.no


Laste ned ppt "NY OFFENTLIG LEDELSE: KOMPARATIV FORSKNING OM NY OFFENTLIG LEDELSE I EUROPA Presentasjon av forskningsprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google