Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til samling om støtteordninger for frivillige organisasjoner 9. og 10. november 2016 Støtteordningene for frivillige organisasjoner knyttet til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til samling om støtteordninger for frivillige organisasjoner 9. og 10. november 2016 Støtteordningene for frivillige organisasjoner knyttet til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til samling om støtteordninger for frivillige organisasjoner 9. og 10. november 2016 Støtteordningene for frivillige organisasjoner knyttet til kultur, folkehelse og friluftsliv hos Rogaland fylkeskommune. Målgruppe, kriterier, søkemåte og rapportering - Matnyttig fokus! - Hva gjør vi for å samle og informere. Vi ønsker innspill og kommentarer! Kontaktpersoner i ROGFK, avdelinger og fagfelt. 07.11.2015

2 Program Innledning med litt generelt om ulike støtteordninger fra ulike avdelinger og mer spesielt om støtteordningen «Drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner (søknadsfrist 15. november) v/ Borgfrid Møen. Regionale utviklingsmidler (RUM) og Statstilskudd til friluftslivsaktivitet v/ Thorsten Gøtterup Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner v/ Helga Idsøe Kloster Pause med mat og prat Fordeling i grupperom og gjennomgang av ulike ordninger, spørsmål, evt individuell veiledning. Mulighet for veiledning på PC – gjennomgang av søkerskjema. Samling i plenum med oppsummering, kommentarer, innspill. 07.11.2015

3 Hva jobber vi med? Støtteordninger, nettverk og samlinger, samordning og tilrettelegging Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere i samfunnsutviklingen! Støtteordningene er med og oppfyller fylkeskommunens planer og mål innen ulike områder. Støtteordninger for frivillige finner vi innen ulike avdelinger og fagområder hos Rogaland fylkeskommuneinnen ulike avdelinger og fagområder hos Rogaland fylkeskommune Dett er en utfordring! 07.11.2015

4 Hva jobber vi med? Støtteordninger, nettverk og samlinger, samordning og tilrettelegging Vi jobber med å samordne arbeidet i fylkeskommunen mot frivillige organisasjoner og å få til nyttige samlinger og samarbeid med andre aktører (også andre tilskuddsytere) Noen eksempler: - I Grunnlovsjubileet i samarbeid med Fylkesmannen og flere av organisasjonene om åpen lørdag på Statens Hus 25. Oktober 2014.åpen lørdag på Statens Hus 25. Oktober 2014 - 17. mars i år med en Frivillighetskonferanse i samarbeid med Fylkesmannen, Sparebankstiftelsen og SR – bank. -Egne samlinger med søknadsveiledning for idrettsorganisasjoner. 07.11.2015

5 Frivillighet og Kultur Regional Kulturplan ( 2015 - 2025): Hovedmål « - Regionale frivillige lag og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår. ​ - Det frivillige kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og kunne arbeid fritt og selvstendig.» «Frivilligheten er en del av den kulturelle grunnmuren, ikke minst fordi den kulturelle frivilligheten i mange tilfeller er en forutsetning for at kulturlivet kan fungere. Frivillige organisasjoner representerer også viktige fritidsaktiviteter for barn og unge. Rogaland har et stort mangfold av frivillige organisasjoner, og frivilligheten er viktig innen alle de ulike feltene som Regional kulturplan dekker.» ( Regional Kulturplan s. 68) 07.11.2015

6

7 Ordningen for drifts - og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner i Rogaland Mål: «Gjennom denne ordningen ønsker Rogaland fylkeskommune å styrke det økonomiske grunnlaget for organisasjonenes selvstendige rolle som viktige aktører i Rogaland.» Tildelingene vedtas politisk hvert år. Søknadsfrist for tildeling i 2016 er 15.november 2015 Sum til fordeling i 2015 var vel 8 millioner (8 091 000) Endelig beløp for tildeling i 2016 vedtas med budsjettet i desember. Behandles 11. februar 2016 i Regional og Kulturutvalget, Saksfremlegget fra administrasjonen kan finnes fra ca 1. februar her Se: http://152.93.253.15/motekalender?year=2016http://152.93.253.15/motekalender?year=2016 I fjor 60 organisasjoner som søkte om 12, 8 millioner. Les den politiske saken fra 2014 herLes den politiske saken fra 2014 her (sak 0004/15)

8 Politisk vedtatte retningslinjer for drifts- og tiltaksstøtte. Generelle krav. ​ 1. Stønadsordningen gjelder frivillige lag og organisasjoner i Rogaland som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet (se tidligere politiske saker). ​ 2. Fylkesledd/regionale organisasjoner som mottar offentlig driftsstøtte fra statlige organer eller andre ordninger i fylkeskommunen inkluderes ikke i ordningen. Dette inkluderer bl.a. politiske partier, tros- og livssynssamfunn og de fleste brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. ​ 3. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i ​ Brønnøysundregistrene.

9 Generelle krav for drifts- og tiltaksstøtte ​ 4. Organisasjoner må ha egen e-post-adresse som overføres ved skifte av kontaktpersoner. ​ 5. Organisasjoner som støttes av Rogaland fylkeskommune må forplikte seg til å godta bruk av ledsagerordningen.ledsagerordningen. ​ http://www.fritidforalle.no/saker-til-forsiden/ledsagerbevis.aspx http://www.fritidforalle.no/saker-til-forsiden/ledsagerbevis.aspx ​ 6. For å få støtte må organisasjonen være etablert som et regionalt ledd, og enten ha medlemmer i 12 kommuner eller lokallag i minst 4 kommuner i Rogaland.

10 Generelle krav for drifts- og tiltaksstøtte ​ 7. Organisasjoner som mottar drifts- og tiltaksstøtte skal ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland. ​ 8. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt kontingent året før søknadsåret. ​ 9. Medlemmer fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

11 Generelle krav for drifts- og tiltaksstøtte ​ 10. Medlemstall bekreftes ved innsending av medlemsliste attestert av styreleder og valgt revisor, eller ved bekreftelse fra sentralleddet i barne- og ungdomsorganisasjoner som får støtte fra Fordelingsutvalget.som får støtte fra Fordelingsutvalget. ​ - Medlemslistene unntas offentlighet i vårt arkivsystem! ​ 11. Medlemslisten må inneholde fødselsår på medlemmer som er under 26 år året før søknadsåret. Eventuell bekreftelse fra sentralledd må inneholde antall medlemmer under 26 år.

12 Former for tilskudd ​ Det kan gis drifts- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner hvis hovedformål faller innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet. ​ A) Driftsstøtte ​ Driftsstøtten er å anse som støtte til den ordinære driften av organisasjonen. Den gis med et fast beløp pr. organisasjon/ kretsledd og et bevegelig tilskudd fastsatt på grunnlag av geografisk og organisatorisk utbredelse. ​ Ved søknad om driftsstøtte skal organisasjonene oppgi antall medlemmer under 26 år.

13 Former for tilskudd ​ Beregningen skjer etter følgende satser: ​ Grunnbeløp for alle som fyller basiskravene: kr 5 000 ​ Tillegg for organisasjoner med 100 eller flere betalende medlemmer under 26 år: kr 5 000 ​ Tillegg per kommune med lag utover minstekravet: kr 1 000 ​ Det gis et ekstra tilskudd for mer enn 100 medlemmer under 26 år. Satsen er kr 10 pr. medlem. ​ Organisasjoner som har flere kretsledd i fylket kan ikke få flere enn to grunnbeløp.

14 Former for tilskudd ​ B) Tiltaksstøtte ​ Ved søknad om tiltaksstøtte skal organisasjonen oppgi hvor stor prosent av deres totale arbeid som er rettet mot barn og unge.

15 Former for tilskudd ​ Tiltaksstøtte kan gis til følgende aktiviteter i egen regi: ​ Kurs for opplæring av ledere og instruktører (satser) ​ Leirer (satser) ​ Medlemssamlinger (satser) ​ Turnestøtte til teaterforestillinger, konserter og liknende hvor tiltaket omfatter minst tre kommuner i delfinansiering med kommunene ​ Tilskudd til allmenne kulturtiltak av regional verdi, og med betydning for organisasjonens generelle arbeidsområder ​ (Last opp eget vedlegg som beskriver tiltaket godt)

16 Tiltaksstøtte Andre støtteberettigede tiltak: ▪Reisestøtte til deltakere på sentrale kurs. Reisestøtten kan gis med inntil 50 % av reiseutgiftene. ▪Støtte til hjelpere av funksjonshemmede. Støtten gis med inntil 100 % av utgiftene.

17 Tiltaksstøtte ​ Satser til kurs og opplæring av ledere og instruktører: ​ Ved overnatting inntil kr. 20,- pr. elevtime ​ Uten overnatting inntil kr. 15,- pr. elevtime ​ Satser ved leir og samlinger: ​ Ved overnatting inntil kr. 15,- pr. elevtime ​ Uten overnatting inntil kr. 10,- pr. elevtime

18 Tiltaksstøtte ​ Tiltaksstøtten gis som en rammesum basert på antall tiltak og budsjett. ​ Organisasjonene gis tillatelse til å disponere bevilgede midler innenfor den godkjente tiltakslisten. ​ Organisasjonene gis mulighet til å søke omdisponering til uforutsette tiltak såfremt tiltakene er i samsvar med regelverket. Slik omdisponering må skje innenfor den innvilgede tilskuddsrammen.

19 Søknadsprosedyre Søknader om grunnstøtte og tiltaksstøtte må leveres gjennom egne nettbaserte søknadsskjema som ligger tilgjengelig på fylkeskommunens infoside om ordningen fylkeskommunens infoside om ordningen (- Ses på etter pausen) ​ Siste års godkjente årsmelding - årsmelding for 2014 - med rapport om aktivitet, samt revidert regnskap, må legges ved søknaden. ​ Søknad om tiltaksstøtte settes opp som en grovplan med budsjett for hvert programområde. ​ Råd som søker på vegne av flere medlemsorganisasjoner sender inn en samlet søknad med årsmelding og årsregnskap for forrige år og en oversikt over prioriteringer for kommende år.

20 Utbetalingsprosedyre og RAPPORTERING ​ Driftsstønad og tiltaksstønad tildeles for hele året, og utbetales én gang pr. år. (NB: Det søkes tiltaksstøtte for tiltak i 2016) Revidert regnskap og rapport for bruken av tildelt tiltaksstøtte foregående år – dvs for 2015 - samt for eventuelle øvrige tilskudd, må foreligge innen 1. juni. Dersom dette ikke foreligger innen denne dato trekkes støtten. ​ Regnskapene skal revideres av organisasjonens valgte revisor eller offentlig godkjent revisor, og være underskrevet av to av organisasjonens tillitsvalgte.

21 Utbetalingsprosedyre og RAPPORTERING ​ Godkjent rapport og regnskap danner grunnlag for utbetaling av innvilget støtte inneværende år. Manglende rapportering kan medføre at støtten trekkes tilbake. Tips til god rapportering: Se på hvilke tiltak det ble søkt støtte til i søknaden for 2015 og pass på at disse fremkommer i rapporteringen! ​ Råd som søker på vegne av flere medlemsorganisasjoner får utbetalt støtten som en rammesum, der de prioriterer mellom driftsstøtte og tiltaksstøtte selv.

22 Årsmelding som rapportering NB! Hvis man vil slippe å lage en egen tiltaksrapport, må årsmeldingen inneholde omtale av alle tiltakene organisasjonen har mottatt støtte til. Omtalen må inneholde antall deltakere, varighet, og en kort vurdering. ​ Tiltakene må ha samme navn i årsmelding som i søknad, for at saksbehandler skal kunne kjenne igjen tiltakene det er mottatt støtte til. ​ Fylkeskommunen vil fra nå vise de eventuelle tiltak det er mottatt støtte til i tilsagnsbrevet som sendes ut så organisasjonene vet hvilke tiltak dere har mottatt støtte til og skal rapportere på.

23 Søke – og rapporteringsarbeidet er en viktig jobb! Del gjerne gode tips! Organisasjonshåndboka hos Frivillighet Norge kan lastes ned her. Vi ser på skjema og mer detaljer sammen etter pausen. ​ 07.11.2015

24 Veiledning av egen søknad

25 Skjema ​ Elektronisk søknadsskjema Elektronisk søknadsskjema ​ Vi anbefaler at du oppretter en ny bruker, som da blir organisasjonens brukernavn, og som andre i organisasjonen kan overta og bruke. Du vil da ha dine saker lagret under «Mine saker», og kan gå tilbake til saken ved behov. ​ Du kan også opprette bruker eller logge deg på ved hjelp av BankID/MinID. Du vil da ha dine saker lagret under «Mine saker», og kan gå tilbake til saken ved behov. ​ Dersom du bruker «Direkte til skjema» må hele søknaden fylles ut på en gang, du får ikke lagret søknaden. ​ Uansett får du får tilsendt kvittering med kopi av søknaden på e-post etter at du har bekreftet innsending av søknaden.


Laste ned ppt "Velkommen til samling om støtteordninger for frivillige organisasjoner 9. og 10. november 2016 Støtteordningene for frivillige organisasjoner knyttet til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google