Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitet og pasientsikkerhet – hva er problemet? Barthold Vonen Kvalitetsarbeid og tilsyn Kurs D i samfunnsmedisin Røst - 12. April 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitet og pasientsikkerhet – hva er problemet? Barthold Vonen Kvalitetsarbeid og tilsyn Kurs D i samfunnsmedisin Røst - 12. April 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitet og pasientsikkerhet – hva er problemet? Barthold Vonen Kvalitetsarbeid og tilsyn Kurs D i samfunnsmedisin Røst - 12. April 2016

2 Hva skjer i primærhelsetjenesten? Tønsberg er en pilot- og foregangskommune

3 Ambisiøse mål

4 Legekunstens far Hippocrates 470 BC erkjente at å hjelpe syke mennesker innebærer en risiko for å skade “Primum non nocere”

5 Min plan i dag! Litt om kvalitet Litt om pasientsikkerhet og noen erfaringer Litt om forbedringsarbeid vs forskning Erfaring etter noen år på Nordlandssykehuset – Hva ville vi? – Hva gjorde vi? – Hva fikk vi til? – Hva fikk vi ikke til? Hvor vanskelig kan det egentlig være?

6 « If you want to make enemies try to change something» - Woodrow Wilson http://www.youtube.com/watch?v=KvRYd8U7qGY

7 Kvalitet … alle snakkar om det, men få veit kva det er...

8 Definisjon kvalitet ”Kvalitet omhandlar i hvilken grad det som skjer av aktivitet og tiltak i helsetjenesten øker sannsynlegheten for en ønsket helsegevinst for individet og for grupper av individ, gitt dagens kunnskap” Institute of Medicine 1990

9 Hva er “helsegevinst”? Forbli frisk Bli frisk (dersom man blir syk ) Mestre livet med sykdom (dersom man ikke kan bli frisk) Mestre slutten av livet

10 ”... og bedre skal det bli!” Tjenestene – er virkningsfulle – er trygge – involverer brukerne og gir dem innflytelse – er samordna og preget av kontinuitet – utnytter ressursene på en god måte – er tilgjengelige og rettferdig fordelt ”En nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten” (SHDir 2005)

11 Målsetting med kvalitetsarbeid Safe – avoiding injury Effective – service based on scientific knowledge Patient-centered – respectful and responsive Timely – reduce waits and harmful delays Efficient – avoiding waste Equitable – care that does not vary in quality Advisory Commission on Consumer Protection and Quality in the Health Care Industry, USA

12 Internkontroll / risikostyring - avklaring ift kvalitet Internkontrollen - rammer rundt arbeidet i helsetjenesten, ofte normgivende for virksomheten Internkontrollen går ikke inn i kvaliteten i kjernevirksomheten, men fokuserer på rammen og hvordan kjernevirksomheten forholder seg til styring, risiko og kontroll. Oppdragsgiver Bruker Kvalitet Internkontroll

13 Sertifisering og akkreditering Sertifisering: Bedømming av en organisasjon der det blir dokumentert at denne lever opp til et spesifisert grunnlag for styring av kvalitet Akkreditering: Bedømming av de samlede prestasjonene vurdert av eksterne fagfolk etter eksternt fastsette standardar.

14 Hva er pasientsikkerhet? Definisjon: ”Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser”

15

16 Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 – hva består det av?

17 7 steg for ledelse av pasientsikkerhet 1.Lag deg et bilde av situasjon ved å samle data – ikke bare meninger! 2.Definer problemet slik at det får større mening. «Pasientens perspektiv». 3.Knytt problemet til systemet. 4.Gjør problemet til en «hjertesak» for dem det gjelder. 5.Søk etter allierte. 6.Søk ideer for hvordan problemet kan løses. 7.Lag en plan!

18 Sveitserost modellen for vesentlige skader og feil No Procedural ID Protocol/safety systems Production Pressures “Culture of Low Expectations” Nurse/resident don’t express concerns THE WRONG PATIENT James Reason, Human Error 1990

19 Hvordan oppnå en god pasientsikkerhetskultur? Sykehusledelsen – Erklærer pasientsikkerhet som sykehusets viktigste prioritet – Lager system for å måle og rapportere forekomst av pasientskader – Premierer aktivitet rettet mot å redusere risiko – Reaksjonsmønster ifm uønskede hendelser; systemfokus fremfor individfokus – Går pasientsikkerhetsvisitter – Måler Pasientsikkerhetskultur Identifiserer variasjon mellom behandlingsenheter – Lager rutiner for å be pasienter og pårørende om unnskyldning

20 Hvordan oppnå en god Pasientsikkerhetskultur? Sengepost /poliklinikk – Regelmessige tverrfaglige møter – Felles perspektiv – Lære av uønskede hendelser – Opplæring i risikoreduksjon – Måle forekomst av pasientskade – Avtaler og møter om samhandling – Rutiner for å be pasienter om unnskyldning

21 Klinisk hverdag november 2008 Avdelingssjef Gastrokirurgisk Avdeling på UNN

22 Pasient Thorvald Pettersen En beskjemmet avdelingsjef

23 Thorvald Pettersens uttalelse til avisen Vi hadde ingen erfaring med å stå frem med pasientklager i media -- likevel gikk dette bra – blant annet fordi vi møtte en raus og trygg pasient. ---- internt i sykehuset møtte vi senere mye kritikk – fordi andre avdelinger ble omtalt – og vi fikk ingen ”kred” for at vi hadde tatt ansvaret for at rapportering fra operasjonssykepleier sviktet

24 Systematisk forbedringsarbeid

25

26

27

28

29

30 Prosessmål

31 Resultatmål «Prosjekt slagalarm»

32 Risikotavler Felles møte på 10 min hver morgen. Tavlemøter stimulerer til teamarbeid ved at man sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Gjør ansatte oppmerksom på rutiner, tiltak og utsatte pasienter. Ledes gjerne av enhetsleder, ansvarlig sykepleier med bidrag fra alle yrkesgrupper.

33 Kvalitetstavle Læringsarenaer Presentere data og målinger som brukes hyppig brukes til læring brukes aktivt i jakten på forbedringer

34 Risikotavler Felles møte på 10 min hver morgen. Tavlemøter stimulerer til teamarbeid ved at man sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Gjør ansatte oppmerksom på rutiner, tiltak og utsatte pasienter. Ledes gjerne av enhetsleder, ansvarlig sykepleier med bidrag fra alle yrkesgrupper.

35 Forbedringsguruen og statisitikeren William Edvards Demming 1900 - 1993 “In God we trust – everybody else brings their numbers”

36 Forbedringsmodellen En metode for å lede pasientsikkerhet

37 Styrer for sykehus i USA som oppnår lavere risikojustert dødelighet og bedre kvalitet : Setter kvalitet og pasientsikkerhet opp som selvstendig tema på alle styremøter Følger resultater for kvalitet og pasientsikkerhet på hvert styremøte Premierer direktøren for gode resultater for kvalitet og pasientsikkerhet Har et underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet » Jiang HJ, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board oversight of Quality: Any Differences in Process of Care and Mortality. Journal of Healthcare Management 2009 Jan;54(1):15-30.

38 Røst 12 april 2016 Pasientsikkerhetsvisitt Direktør og Toppledere Regelmessig besøk i behandlingsenheter for å – Stille forhåndsdefinerte spørsmål – Drøfte pasientsikkerhetsproblemer med tverrfaglig gruppe av ansatte – Identifisere og følge opp 3 forbedringstiltak – Rutinen fører til bedre pasientsikkerhetskultur

39 Pasientfokus Pasienterfaringer – verktøy for måling – utvikling av enkelt spørreverktøy (Kunnskapssenteret) – utvikling av felles IKT-plattform Pasientforløp – nettside og utviklingsarbeid Tilgjengelighet (access: tilgang til tenestene) – ventelisteprosjekt og prioritering Risikofaktorer – underernæring og alkohol

40 Nordlandssykehuset Kvalitet og pasientsikkerhet 2010 – 2015 NY LEDELSE AUGUST 2015 Hva ville den nye ledelsen? – Gjøre en forskjell som skulle merkes OGSÅ av pasientene!

41 Nordlandssykehuset Kvalitet og pasientsikkerhet 2010 – 2015 NY LEDELSE AUGUST 2015 Hva gjorde vi? – Feide med nye koster – Lagde en plan og fikk styret til å vedta den – Fikk med oss noen entusiaster – og satte i gang

42 Styresak 42, 2010 Pasientsikkerhet og Kvalitet NLSH Tiden ble opplevd som meget knapp – direktørene skulle sitte i 6 mnd inntil kvalifisert ledelse var på plass. Det var ikke rom for en tradisjonell og langsom langsiktig prosess – her skulle noe gjøres raskt – foretaket var i krise! : A.Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH B.Trygg Kirurgi sjekklisten skal innføres * C.Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet D.Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet E.Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn monitoreres F.Det innføres pasientsikkerhetsvisitter * G.Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre * H.Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH * I.Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av kreftpasienter* J.Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved NLSH K. Det utvikles en møteplan med innlagte tema og foredrag som underbygger og understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket.* Senere kom flere tema til!

43 Nordlandssykehuset Kvalitet og pasientsikkerhet 2010 – 2015 Status etter noen års arbeid Hva fikk vi til? – Litt av hvert – Nok til å bli sett – stort sett positivt – I morgen streames foredrag fra NLSH på den internasjonale pasientsikkerhetskonferansen

44 DET NYTTER – SMÅTT OM SENN

45 mars 2011 – august 2013 Andel operasjoner hvor trygg kirurgi sjekklisten er brukt, Nordlandssykehuset HF Vi så etter kort tid en 15% reduksjon i pasientskader som antakelig kan forklares med innføring av sjekklista

46 Bruksmåte Trygg Kirurgi sjekklisten ”Legger teamet ned alt arbeid mens lista gjennomgås?”

47 Pasientsikkerehetsvisitter

48 Foretakets Dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet

49 Tverrfaglige team i kreftbehandling Per 1. november 2013 er det etablert tverrfaglige team innenfor alle de store kreftområdene; gastroenterologi, urologi, lunge, bryst og palliative pasienter I dag benytter Nordlandssykehuset Vesterålen og Helgelandssykehuset Mo i Rana og Sandnessjøen seg av deltakelse i våre tverrfaglige møter

50 Lokale kvalitetsparametre og kvalitetstavler Antall kvalitetstavler per klinikk i Nordlandssykehuset per 4. februar 2014 Kvalitetstavlen ved barnemedisin N1, Nordlandssykehuset

51 Nordlandssykehuset Kvalitet og pasientsikkerhet 2010 – 2015 NY LEDELSE AUGUST 2015 Hva fikk vi ikke til? – Kvantespranget – Linjas forpliktende engasjement – En begeistret legegruppe

52 Hva sa vi til styret – og omgivelsene Sak 18/14 Oppfølging av sak 42/10 (status for pasientsikkerhetsarbeidet ved NLSH HF) – Fra direktørens vurdering i saksfremlegget: ”….. Direktøren erkjenner at dette arbeidet er preget av de små skritts veg frem. Ofte oppleves resultater fra arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet som to skritt frem og ett tilbake. ” ”….. Det er tydelige utfordringer for dette arbeidet fremover. Først og fremst må det tas initiativ for å sikre at legegruppen i større grad blir bredt engasjert i arbeidet for bedret kvalitet og pasientsikkerhet.” ”Et annet område som krever stadig fokus er å få integrert kvalitetsforbedring som en del av linjeledelsens oppgaver. Kvalitetsforbedring skal ikke drives på siden av annen virksomhet”.

53 Hva sa styret for NLSH HF om resultatet av arbeidet for kvalitet og pasientsikkerhet? 1. Styret er tilfreds med og gir ros til det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak 42–2010 – Pasientsikkerhet og kvalitet 2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter med uforminsket styrke. 3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at lederne inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i den daglige ledelse og at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

54 Nasjonal satsning på kvalitet og pasientsikkerhet Hvor vanskelig kan det være? ”Moderne” forståelse av kvalitet og pasientsikkerhet rokker ved forståelsen av at det er ”JEG som ivaretar PASIENTEN ved MIN direkte kontakt med henne. Dette provoserer og pirker i vår autonomi ved at: - Det er et initiativ og et krav fra HAN STAT - Det forutsettes gjennomført uten økt honorar - Det introduserer nye metoder - Det innebærer synliggjøring og eksponering - Det understreker den enkelte som del av en kjede - Det setter pasienten foran faget

55 Sveitserost modellen for vesentlige skader og feil No Procedural ID Protocol/safety systems Production Pressures “Culture of Low Expectations” Nurse/resident don’t express concerns THE WRONG PATIENT James Reason, Human Error 1990

56 Fundamental innvending ”Sykehuset er blitt omdefinert til en avhippokratisert produksjonsbedrift” ”Mange mener det vil hjelpe …… å komme tilbake til forvaltningsmodellen” ”Salus aegroti suprema lex” – må gjeninnføres R Schwebs TDNLF, 6, 2016; 136 Den sykes vel er den høyeste lov Det er en lang veg frem

57 Min personlige forståelse VI KOMMER IKKE UTENOM PASIENTENS HELSETJENESTE Vi må stå sammen om dette!


Laste ned ppt "Kvalitet og pasientsikkerhet – hva er problemet? Barthold Vonen Kvalitetsarbeid og tilsyn Kurs D i samfunnsmedisin Røst - 12. April 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google