Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther (2015) Gyldendal Akademisk Regnskapsanalyse © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther (2015) Gyldendal Akademisk Regnskapsanalyse © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther (2015) Gyldendal Akademisk Regnskapsanalyse © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette dokumentet er kun til bruk i undervisning knyttet til læreboka. All annen bruk må avtales med forlaget.

2 Regnskapsanalyse En systematisk undersøkelse av regnskapsdata med det formål å belyse og forklare bedriftens økonomiske stilling og utvikling. Formålet er å få frem relevant informasjon som skal danne grunnlag for beslutninger for regnskapsbrukere  Gi informasjon til eierne, ledelsen, de ansatte og andre interessenter om fremtidige kontantstrømmer fordelingen av verdiskapningen fra bedriften ledelsens forvaltning av bedriftens verdier 2

3 Regnskapsanalyse (2) En vanlig fremgangsmåte ved regnskapsanalyse: 1)Gruppere regnskapstallene for analyseformål 2) Korrigere regnskapstallene hvis nødvendig 3) Beregne forholdstall (nøkkeltall) 4) Vurdere forholdstallene og trekke konklusjoner Finansregnskap – kapittel 10 3

4 Korrigering av regnskapet I det offisielle årsregnskapet skal balansepostene vurderes etter regnskapsreglene.  Beste estimat Poster med usikkerhet skal ledelsen vurdere ut fra de beste opplysningene som er tilgjengelig  Særlige poster Vesentlige poster som er uvanlige og/eller uregelmessige skal presenteres på egne linjer I en regnskapsanalyse ønsker vi mest mulig ”sanne” verdier  Det forekommer at eiendeler blir undervurdert i regnskapet.  Det kan også forekomme overvurderte poster. 4

5 Hvordan få informasjon ? Intern analyse:  Når noen i bedriften foretar analysen og har ubegrenset tilgang på informasjon Ekstern analyse:  Når utenforstående foretar analysen og har begrenset tilgang på informasjon Hvordan skaffe informasjon ved en ekstern analyse? Notene til regnskapet Årsberetningen Be bedriften om tilleggsinformasjon Dagspresse, tidsskrifter o.l. 5

6 Korrigering av regnskapet (2) Skjulte reserver: Verdier som ikke kommer til syne i regnskapet. (eiendeler er vurdert for lavt eller gjeld er vurdert for høyt) Skjulte tap: Regnskapet rapporterer høyere verdier enn hva bedriften faktisk har. (eiendeler er vurdert for høyt eller gjeld er vurdert for lavt) 6

7 Effekten av skjult reserve Økonomistyring 7 Vi ser bort fra skattemessige konsekvensene

8 Korrigering av regnskapet (3) I balansen korrigerer vi ved å legge hele den skjulte reserven til verdien eiendelen er ført opp med i regnskapet I resultatregnskapet korrigerer vi for endringen i den skjulte reserven i løpet av perioden 8

9 Analyse av nøkkeltall - innledning Beregne forholdstall som skal brukes til å vurdere bedriftens lønnsomhet og finansielle stil­ling. Nøkkeltallsanalysen deles i fire deler:  Lønnsomhet/inntjening resultatanalyser rentabilitets­beregninger, avkastning i forhold til investert kapital  Finansiering hvordan kapitalen er plassert, og hvordan bedriften har skaffet disse midlene  Soliditet evnen til å tåle tap  Likviditet kontantstrømmer og betalingsevne Det er klare sammenhenger mellom disse områdene. 9

10 Analyse i sammenheng Vi bruker nøkkeltallene til å foreta sammenligning  over tid  mot budsjetter/planer  mot andre bedrifter eller bransjenormer (bench­mark)  en kombinasjon av disse 10

11 Finansiering Finansieringsstruktur 11 Høyre side av balansen viser hvordan bedriften har anskaffet kapitalen. Venstre side gir en oversikt over hvordan bedriften har plassert (anvendt) denne kapitalen.

12 Finansiering Finansregnskap – kapittel 10 12 Arbeidskapital = omløpsmidler – kortsiktig gjeld Arbeidskapital = langsiktig finansiering – anleggsmidler Arbeidskapitalen forteller hvor stor del av omløpsmidlene som er finansiert med langsiktig kapital

13 Krav til arbeidskapitalen Et minstekrav til god finansiering er at anleggsmidlene er finansiert med langsiktig kapital, det vil si at arbeidskapitalen er positiv I tillegg bør en andel av omløpsmidlene være finansiert langsiktig.  Hvor stor del kommer an på ulike forhold som lagringstid for varene, kredittider til kun­dene og leverandørene  Normalt bør arbeidskapitalen være over 50 % av varelageret. 13

14 Finansiering (2) Finansregnskap – kapittel 10 14 Finansierings- skjema Prosent- balanse

15 Finansiering (3) 15 Andre nøkkeltall i finansieringsanalysen: I tillegg gir kontantstrømoppstillingen også informasjon om finansieringen

16 Med soliditet mener vi bedriftens evne til å tåle tap. Disse nøkkeltallene kan si noe om soliditet: Gjeldsgrad Egenkapitalprosent Rentedekningsgrad = Soliditet 16

17 Med likviditet forstår vi bedriftens betalingsevne. Aktuelle nøkkeltall: Likviditet 17 Tradisjonelle krav til god likviditet: Likviditetsgrad 1 > 2 (evt. 200 %) Likviditetsgrad 2 > 1 (evt. 100 %) Likviditetsreserve i prosent av salgsinntekter I tillegg vil kontantstrømoppstillingen også gi nyttig informasjon

18 Likviditet (2) Andre faktorer som påvirker likviditeten:  Lagringstiden for varene  Kredittiden for kundefordringene  Kredittiden for leverandørgjelden  Kredittmuligheter som ikke er utnyttet  Sesongvariasjoner i salg og innkjøp  Inn- og utbetalinger som ikke fremgår av balansen  Planlagte investeringer o.l. 18

19 Lagringstider og kredittider: Likviditet (3) 19

20 Lagringstider og kredittider kan også beregnes ved å finne omløpshastigheten først. Lagringstiden for varelageret finner vi f. eks. slik: Likviditet (4) 20 Deretter finner vi gjennomsnittlig lagringstid for varene:

21 Tidslinje – finansieringsbehov Økonomistyring 21

22 Likviditet (5) Noen andre forhold som har betydning for likviditeten:  Arbeidskapital  Kassekreditt  Kontantstrømmer etter årsskiftet  Likviditetseffekt av merverdiavgiften Nøkkeltallsanalysen gir kun et øyeblikksbilde av likviditeten. For en nærmere vurdering av likviditeten er det nyttig og nødvendig med kortperiodiske likviditetsbudsjetter. 22

23 Likviditet (6) Noen årsaker til dårlig likviditeten: Mangelfulle inkassorutiner Dårlig lønnsomhet Ugunstig finansiering Dårlig lagerstyring Produksjon for lager ved avsetningsvansker Ugunstig forhold mellom kredittid for kunder og kredittid for leverandører Bedriften kan bedre likviditeten ved å  Redusere kredittiden til kunder  Bedre lagerstyringen for å redusere lagringstiden  Utvide leverandørkredittiden  Bedre finansieringsstrukturen slik at arbeidskapitalen øker  Se etter kredittmuligheter som ikke er utnyttet 23 Det er nær sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet.

24 Kontantstrømoppstilling Viser de faktiske pengestrømmene – eller inn- og utbetalingene – i bedriften i løpet av ett år. Viser  hvordan kontanter er skaffet  hvordan kontanter er brukt.  Er helt uavhengig av vurderingene Inndeling i aktiviteter  Operasjonelle aktiviteter  Investeringsaktiviteter  Finansieringsaktiviteter Dessuten: Kontanter og kontantekvivalenter 24

25 Hva kan vi lese ut av en kontantstrømoppstilling? Kan gi svar på en del sentrale spørsmål om utviklingen i bedriftens likviditet og finansiering, blant andre disse:  a) Hvor mye likvider er totalt tilført fra de operasjonelle aktivitetene, og er disse store nok til å dekke avdrag på lån?  b) Hvordan har endringer i varelager, kundefordringer, leverandørgjeld og andre periodiseringer påvirket likviditeten i bedriften?  c) Hvor mye likvider har bedriften brukt på investeringsaktiviteter? Hvordan er disse investeringene finansiert?  d) Hvor mye likvider har bedriften skaffet til veie fra finansieringsaktiviteter i løpet av året? Hvor mye har eierne bidratt med?  e) Hvor stor er beholdningen av kontanter, og hvor stor er ubenyttet kassekreditt? 25

26 Vertikale og horisontale resultatanalyser To analyser  1 resultattall i prosent av driftsinntektene  2 resultattall i forhold til et basisår Første år i analysen velger vi som basisår og regner senere tall i prosent av tallene i basisåret 26

27 En resultatanalyse etter bidragsmetoden krever at vi setter opp resultatregnskapet slik: Bidragsanalyse 27

28 Noen nøkkeltall i bidragsanalysen: Bidragsanalyse (2) 28 Sikkerhetsmargin = virkelige driftsinntekter – nullpunktomsetning

29 Dekningsdiagram Finansregnskap – kapittel 10 29

30 Bidragsanalyse (3) Noen forutsetninger i bidragsanalysen:  Prisen er fast og uavhengig av den solgte mengden  De variable kostnadene er proporsjonale  Uendret produktsammensetning dersom bedriften selger flere ulike produkter Forutsetningene gjør at vi får lineære funksjoner i dekningsdiagrammet. 30

31 Rentabilitet 31 Rentabiliteten forteller noe om hvor god avkastningen (resultatet) er i forhold til den investerte kapitalen: Utgangspunktet for beregning av rentabilitet er vanligvis resultat før skattekostnad.

32 Definisjon totalrentabiliteten (R TK ): Krav til totalrentabiliteten: Minst like høy som avkastningen på alternativ plassering av kapitalen, hensyn tatt til risiko Må være høyere enn den gjennomsnittlige gjeldsrenten Beregnet avkastningskrav gir også krav til R TK Rentabilitet av totalkapitalen 32

33 Rentabilitet av totalkapitalen (2) 33 Totalrentabilitet = resultatgrad ∙ kapitalens omløpshastighet

34 DuPont modellen 34 Total- kapitalens rentabilitet Resultatgrad Kapitalens omløps- hastighet Drifts- inntekter Resultat før skatt + rente- kostnader Andre finans- kostnader enn rentekostnader Gj. snitt totalkapital Drifts- inntekter Driftsinntekter + finans- inntekter Gj. snitt omløps- midler Gj. snitt anleggs- midler Drifts- kostnader

35 Egenkapitalrentabiliteten (R EK ) før skatt: Egenkapitalrentabiliteten (R EK ) etter skatt: Rentabilitet av egenkapitalen 35

36 Rentabilitet av egenkapitalen (2) 36 Krav til egenkapitalrentabiliteten:  Minst like høy som den avkastningen bedriften kunne fått ved en alternativ plassering av kapitalen, hensyn tatt til risiko  Egenkapitalen bærer en høyere risiko enn fremmedkapitalen, og avkastningskravet bør derfor settes noe høyere  Mål på risiko kan være gjeldsgraden, som vi finner slik:

37 Hvilke faktorer bestemmer R EK ? Egenkapitalrentabiliteten er avhengig av totalrentabiliteten og gjeldsgraden. Sammenhengen er slik: Totalkapitalens rentabilitet = R TK Egenkapitalens rentabilitet = R EK Gjennomsnittlig gjeldsrente = r Gjennomsnittlig egenkapital = EK Gjennomsnittlig gjeld = G Rentabilitet av egenkapitalen (3) 37

38 Rentabilitet av egenkapitalen (4) Egenkapitalrentabiliteten avhenger av tre forhold:  Totalkapitalens rentabilitet (R TK )  Gjeldsgraden ( )  Differansen mellom totalrentabiliteten (R TK ) og gjennomsnittlig gjeldsrente (r) Leddet ∙ (R TK – r) blir positivt når R TK > r og negativt når R TK < r. Sammenhengen fremgår av tabellen på neste side. 38 G EK G EK

39 Rentabilitet av egenkapitalen (5) 39

40 Tolkning og konklusjon Avslutningen av en regnskapsanalyse er den vanskeligste og viktigste delen av jobben. Vi  sammenfatter de ulike analysene  trekker konklusjoner Generelle retningslinjene for vurdering av nøkkeltall: 1) Det er viktig å se på utviklingen i nøkkeltall over tid (jf. tidssam­menligninger) 2) Vi kan sammenligne med tilsvarende nøkkeltall i andre bedrifter 3) Vi bør også vurdere de absolutte tallene som ligger til grunn for beregningen av nøkkeltallene 4) Vi bør se på sammenhengen mellom nøkkeltallene for ulike områder 40


Laste ned ppt "Økonomistyring Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen og Trond Winther (2015) Gyldendal Akademisk Regnskapsanalyse © Gyldendal Akademisk Innholdet i dette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google