Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oppsummering, læringsnettverk Oktober 2014 - September 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oppsummering, læringsnettverk Oktober 2014 - September 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oppsummering, læringsnettverk Oktober 2014 - September 2015

2 2

3 3 Deltakere: 4 Kommuner – 10 team – ca 45 personer KommuneTjenesteTiltakspakke VestbyHjemmetjeneste Sykehjem Fallforebygging Legemidler SkedsmoHjemmetjenester Sykehjem Legemidler Aurskog HølandHjemmetjenester Sykehjem Fallforebygging Legemidler og fallforebygging NesSykehjemLegemidler

4

5 5 Innhold på nettverkssamlingene: «Pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid» Unni Krogstad, Seniorforsker, Kunnskapssenteret «Pasientsikkehetsprogrammet - tiltakspakkene for riktig legemiddelbruk og forebygging av fall» Maren Schreiner, rådgiver Pasientsikkerhetsprogrammet «Forbedringsarbeid» Marie Brudvik, Seniorrådgiver/prosjektleder Pasientsikkerhetsprogrammet «Forebygging av fall – utvikling av en kunnskapsbasert fagprosedyre» Nina T. Johnsen, Fagutviklingssykepleier, Bærum sykehus, Vestre Viken HF «God dokumentasjonspraksis» Hege Berntzen, Fagkonsulent, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus «Forbedringsarbeid og målinger; hvordan bruke Extranet» Maria Fornes, Seniorrådgiver, Pasientsikkerhetsprogrammet «Fallforebyggende arbeid: risikofaktorer, kartleggingsverktøy og intervensjoner» Astrid Bergland, professor, Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus «Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang – kan det gjøres enkelt?» Morten Finckenhagen, overlege Statens legemiddelverk

6 Struktur Personalressurser Utstyr Kompetanse …osv Prosess Organisasjon Rutiner Kultur …osv Resultat Indikasjoner Gjennomførte LMG Fall ….osv Forbedringsarbeid 3 spørsmål: 3 områder:

7 Forbedringsarbeid PDSA-sirkelen (Plan-Do-Study-Act) PDSA-sirkelen er en systematisk metode for småskala-test. Endringstiltakene testes i liten skala, på én enkelt episode (for eksempel hos én pasient). Erfaringene fra den ene testen danner grunnlag for små justeringer og nye tester. Det testes i småskala inntil man har funnet en optimal løsning som fungerer i praksis. Først da kan man implementere. Metoden har vist seg å være velegnet til at skape forbedringer i raskt tempo.

8 PLAN Målet vårt var å innføre LMG i sykehjemmet på pasienter med LOH for å øke pasientsikkerheten på sykehjemmet. Gruppeleder skulle ta ansvar for å kontakte systemansvarlig for dokumentasjonssystemet i kommunen for å kartlegge evt allerede innført LMG dokumentasjon. Gruppen skulle systematisere og utarbeide et passende dokumentasjonssystem for sykehjemmet i løpet av okt. Vestby sykehjem Ved oppstart av prosjektet ble det gjennomført undervisning for personalet i to omganger om prosjektet og de ulike punktene i Legemiddelgjennomgangshjulet utarbeidet av Pasientsikkerhetsprogrammet. Husebyjordet omsorgsboliger Det var viktig for oss å ha målbare og realistiske mål siden arbeidet med tiltakspakken var en del av ordinær drift på avdelingene Hjspl Strømmen og Stalsberg omsorgsboliger Vi har hatt ønske om å gjennomføre kartlegging og tiltak uten å endre for mye på dagens tjenesteproduksjon. Derfor har vi fokusert på systematikk og målrettede tiltak. Hj tjenesten Vestby

9 DO Tverrfaglig møte med samstemming og legemiddelgjennomgang ble gjennomført ved at fastlege kom til Husebyjordet eller at sykepleiere og farmasøyt møtte på fastlegens kontor. Når møtet var på Husebyjordet deltok primæransvarlig og sykepleierstudenter på møtet når det var mulig. Husebyjordets legemiddelliste ble sammenholdt med fastlegens og avvik registrert. Deretter ble legemidlene gått gjennom systematisk. Det ble avklart hvilke observasjoner som skulle gjøres i forhold til hver enkelt endring som ble gjort. Sykepleier registrerte oppfølgingsplan i Gerica slik at observasjoner gjort i etterkant av LMG kunne registreres av personalet. Husebyjordet omsorgsboliger Tiltak har vært hjemmebesøk for kartlegging (SPPB) av 3 pasienter. Disse har mottatt målrettede tiltak i forhold til tenkt problematikk. Hj tjenesten Vestby Lege, gruppeleder og andre sykepleiere har deltatt på LMG. Legen dokumenterer gjennomgått LMG i pas. legejournal, sykepleier dokumenterer i pasientens tiltaksplan under område LMG. Observasjoner dokumenteres, pasientens situasjon og mål dokumenters, prosedyrer skrives og evalueres etter avtalt tid etter gjennomført LMG. Vi har forberedt LMG gjennomgang ved å avtale tid for gjennomføringen med legen og blodprøveansvarlig sykepleier. Ut i fra pas som skal ha årskontroll på blodprøver har vi funnet kandidater til gjennomføring av LMG. Vestby sykehjem

10 10 STUDY Ved systematisk legemiddelgjennomgang ble legemidler seponert, doser endret og nye legemidler ordinert. Det ble gjort en konkret vurdering for hvert enkelt legemiddel som bare var oppført på en av listene ved samstemmingen. Totalt ble det gjort 29 endringer i faste legemidler og13 endringer i eventuelt-legemidler for de 8 beboerne. Av dette var det 10 faste og 9 eventuelt-ordinasjoner ordinasjoner som ble seponert, enten fordi det ikke var diagnose for videre bruk, eller fordi de ikke ble brukt lenger men fortsatt stod på en eller begge legemiddeloversiktene. Dokumentasjon i etterkant av LMG fra lege har vært mangelfullt. Husebyjordet omsorgsboliger LMG øker pasientsikkerheten og kvaliteten på medisineringen av pasienter på sykehjemmet. LMG skaper større bevissthet rundt legemiddelinteraksjoner. Legens tilstedeværelse (og tid) er helt avgjørende for at vi skal klare å få gjennomført prosjektet. Prosjektdeltakere må i enda større grad «reklamere» for prosjektet og informere og involvere alle parter som kan bidra til gjennomføringen. Vestby sykehjem

11 11 STUDY

12 ACT Vi har gjennomført en god del LMGer og har laget en videre plan for å gjennomføre fler. Dette er en fin rutine og er noe vi satser på å kunne fortsette med etter endt kurs. Aurskog sykehjem Tiltakene og systemene er utarbeidet og tatt i bruk og videreføres fremover. Målet er å gjennomføre LMG på alle LOH ut fra når årskontroll av blodprøver tas. Vi utarbeider oss en oversikt over utførte LMG på egen post. Det å sikre oppfølgingen og strukturere møter/undervisning fra lege vil være et kontinuerlig mål i gjennomføringen. Gruppeledere og øvrige (hjelpepleiere og primærkontakter) må få enda mer informasjon og støtte slik at flere LMGer kan gjennomføres og blir en fast rutine på avdelingen. Dette må vi klare slik at ikke arbeidet med LMG ikke bare står og faller på prosjektdeltakerne Vestby sykehjem Personalet må jobbe mer med dokumentasjon av observasjoner etter legemiddelgjennomgangen. I tillegg behov for undervisning og veiledning av nyansatte og vikarer i dokumentasjon. Vår erfaring er at det er nyttig at alle involverte fagpersoner deltar i tverrfaglig møte og kommer med sine innspill. Husebyjordet omsorgsboliger Det skal lages en prosedyre for «Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» for Skedsmo kommune.Vi vil anbefale andre avdelinger til oppstart med tiltakspakken «Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten». Hjspl Strømmen og Stalsberg omsorgsboliger

13 «Muligheter og barrierer i arbeidet med forbedringsprosesser på arbeidsplassen? De beste mulighetene for forbedringsarbeid ligger for oss i utprøving i liten skala, med realistiske mål over tid. Det gjelder å ikke gi opp, men sørge for at «tilbakefallsfasen» blir så kort som mulig.» Hjemmesykepleien Strømmen Stalsberg omsorgsboliger

14

15 …..resten av dagen i dag 1000-1130: Erfaringsdeling, inkl pause 1130-1230: Lunch med postervandring 1230-13.15:«Fallforebyggende arbeid: risikofaktorer, kartleggingsverktøy og intervensjoner» Astrid Bergland, professor, Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus 1315-1330:Pause 1330-1430:Arbeid i eget team – veien videre: implementering og spredning i egen virksomhet 1430-1530:«Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang – kan det gjøres enkelt?» Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk 1530-1545:Avslutning og utdeling av posterpris


Laste ned ppt "1 Oppsummering, læringsnettverk Oktober 2014 - September 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google