Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelsesenheten Rammeavtale for Landskapsarkitekttjenester Tilbudskonferanse 2013-11-27 Anbudsnr. 2013 - 018.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelsesenheten Rammeavtale for Landskapsarkitekttjenester Tilbudskonferanse 2013-11-27 Anbudsnr. 2013 - 018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelsesenheten Rammeavtale for Landskapsarkitekttjenester Tilbudskonferanse 2013-11-27 Anbudsnr. 2013 - 018

2 Anskaffelsesenheten Bærum kommune Ellef Ruud – Miljø og planadministrasjon Erland Frydenlund – Eiendom Andrea Bjørnsdóttir – Natur og idrett Signe Lyngseth Vestby – Eiendom –Referent Hilde Brottveit – Anskaffelsesenheten

3 Anskaffelsesenheten Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av utvalgte temaer i konkurransegrunnlag m/vedlegg Omfang og prosedyre Krav til leverandør Noen krav til leveransen Tildelingskriterier/evaluering Fordeling av oppdrag Regler og frister for anskaffelsen 3. Spørsmål 4. Oppsummering

4 Anskaffelsesenheten Kort om bakgrunn Har hatt rammeavtale tidligere –Da med kun en leverandør Har vist seg behov for og ønske om å inngå ny rammeavtale innenfor fagfeltet –Ønsker nå med flere leverandører –Tidseffektivt fra behov til oppdrag for små oppdrag (< 100 000,-) –Opprettholde konkurranse for større oppdrag. (>100 000,-)

5 Anskaffelsesenheten Rammeavtale landskapsarkitekttjenester Tre parallelle rammeavtaler for avrop av ulike typer oppdrag innenfor landskapsarkitektfaget. Oppdrag der oppdraget helt eller i all hovedsak består av tjenester som faller inn under landskapsarkitekttjenester. Rammeavtalen gjelder for Bærum kommune. Varighet på 2 år med opsjon på forlengelse én eller flere ganger inntil 2 år

6 Anskaffelsesenheten Rådgivende ingeniørtjenester Kan inngå et mindre omfang av rådgivende ingeniørtjenester i et avrop hvis hensiktsmessig Oppdragsgiver har ellers egne rammeavtaler på rådgivende ingeniørtjenester som skal benyttes ved tildeling av oppdrag der det konkrete oppdrag helt eller i all hovedsak består av tjenester som faller inn under den konkrete rammeavtalen for sitt fagområde.

7 Anskaffelsesenheten Anskaffelsens omfang Usikkert omfang Årlig uttak vil være avhengig av økonomiske rammevilkår, politiske vedtak og markedssituasjonen for øvrig. Estimert behov de kommende år antydes til årlig uttak på ca. NOK 2,5 millioner eksklusive merverdiavgift. Usikkert omfang = ikke forpliktende omfang

8 Anskaffelsesenheten Anskaffelsesprosedyre Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del III Åpen anbudskonkurranse. Viktig: Forhandlingsforbud

9 Anskaffelsesenheten Forespørselens struktur Konkurransegrunnlag (overordnet dokument) –Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon –Vedlegg 2 - Prisskjema –Vedlegg 3 - Erfaringsskjema –Vedlegg 4 - Rammeavtale –Vedlegg 5 - Standard kontraktsvilkår –Vedlegg 6 - Forpliktelseserklæring fra underleverandør(er) –Vedlegg 7 - Tilbudsbrev

10 Anskaffelsesenheten Rammeavtalens struktur Rammeavtalen (Kgrl Vedl 4) Vedlegg 1 Standard kontraktsvilkår (Kgrl Vedl 5) Vedlegg 2 Oppdragsgivers kravspesifikasjon(Kgrl Vedl 2 ) Vedlegg 3 Leverandørens tilbud Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Avrop gjøres av den enkelte enhet i kommunen. Alle bestillinger og ordrebekreftelser skal skje skriftlig pr e- post.

11 Anskaffelsesenheten Krav til leverandør

12 Anskaffelsesenheten Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnnlagets pkt 3 Det er kun leverandører som er funnet kvalifisert som vil få sine tilbud evaluert. 5 krav til leverandør med tilhørende dokumentasjonskrav. Kravene er innenfor områdene skatt/mva, HMS, firmaattest, økonomi og erfaring.

13 Anskaffelsesenheten Dokumentasjonskrav Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd Merverdiavgiftsattest, ikke eldre enn 6 mnd HMS-egenerklæring Firmaattest Økonomi: Oppdragsgiver vil selv innhente en utvidet kredittvurdering/rapport Beskrivelse av minimum 6 oppdrag

14 Anskaffelsesenheten Krav 4- Økonomi Krav 4 – ØkonomiDokumentasjonskrav Leverandøren skal ha en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden. Kredittverdigheten som legges til grunn for å bli kvalifisert for denne konkurransen er A (kredittverdig)/AN (nyetablert). Leverandører med lavere rating vil bli avvist. Oppdragsgiver vil selv innhente en utvidet kredittvurdering/rapport, ikke eldre enn 3 måneder, fra et offentlig godkjent kredittvurderingsselskap (CreditInform) som inneholder kredittvurdering av leverandøren – typisk angitt ved bokstavkarakter eller kortfattet tekst, samt forklaring til disse.

15 Anskaffelsesenheten Krav 5 - Erfaring Konkurransegrunnnlagets pkt 3 Det kreves erfaring fra minimum 6 oppdrag innen typiske arbeidsområder de siste fem årene. Oppdragene skal til sammen dekke alle typiske ytelser. Med typiske arbeidsområder og ytelser menes opplistinger som fremgår av kravspesifikasjonens punkt 2.

16 Anskaffelsesenheten Typiske ytelser og områder Skisseprosjekt/forprosjekt Kostnadsoverslag Detaljprosjekt med tilbudstegninger og mengdebeskrivelser Perspektiver/illustrasjoner, snitt og oppriss Byggesøknader (som ansvarlig søker) i prosjekter Skjøtselsplaner Reguleringsplaner Anbudsbeskrivelser/kravspesifikasjon for ulike enterpriseformer Analyser/mulighetsstudier Skolegårder Barnehager Helseinstitusjoner Sentrumsparker Turveier Parker/friområder Gate, torg og plasser Gravplasser

17 Anskaffelsesenheten Krav 5 - Spørsmål fra leverandør Er det et krav at man skal ha erfaring med alle de anleggstypene som er satt opp? Blir søknaden forkastet dersom en ikke for eksempel har noen med erfaring fra kirkegårder?

18 Anskaffelsesenheten Krav 5 - Svar (1) Kravet til erfaring er todelt (Konkurransegrunnlagets punkt 3.3.3): 1)Det kreves erfaring fra minimum 6 oppdrag innen typiske arbeidsområder de siste fem årene. Dette betyr: de 6 referansene skal være innenfor anleggstypene (områdene) angitt i kravspesifikasjon pkt. 2: Skolegårder, barnehager, helseinstitusjoner, sentrumsparker, turveier, parker/friområder, gate,torg og plasser, gravplasser. Men det er ikke krav til at referansene til sammen skal dekke alle disse anleggstypene (områdene). Dette innebærer at leverandøren ikke blir avvist selv om han ikke har erfaring fra kirkegårder så lenge referansene for øvrig oppfyller kravet.

19 Anskaffelsesenheten Svar forts. 2) Oppdragene skal til sammen dekke alle typiske ytelser. Typiske ytelser, jf. kravspek. Pkt 2:  Skisseprosjekt/forprosjekt  Kostnadsoverslag  Detaljprosjekt med tilbudstegninger og mengdebeskrivelser  Perspektiver/illustrasjoner, snitt og oppriss  Byggesøknader (som ansvarlig søker) i prosjekter  Skjøtselsplaner  Reguleringsplaner  Anbudsbeskrivelser/kravspesifikasjon for ulike enterpriseformer  Analyser/mulighetsstudier Dette innebærer at leverandøren vil bli avvist dersom referansene ikke dekker alle typiske ytelser.

20 Anskaffelsesenheten Dokumentasjonskrav til krav 5 Formuleringen av dokumentasjonskravet til krav 5 – Erfaring, er konkurransegrunnlag pkt 3.3.3, endres fra «En kort beskrivelse av minimum 6 oppdrag som til sammen dekker alle områdene beskrevet i kravspek. pkt. 2. Det må opplyses om hva oppdragene gikk utpå, opplysninger om verdi, tidspunkt samt navn og telefonnr. til oppdragsgiver.» til «En kort beskrivelse av minimum 6 oppdrag som oppfyller kravene til erfaring. Det må opplyses om hva oppdragene gikk utpå, opplysninger om verdi, tidspunkt samt navn og telefonnr. til oppdragsgiver.» Oppdatert konkurransegrunnlag vil legges ut på Doffin.

21 Anskaffelsesenheten Kvalifikasjonskrav forts. Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Må oppfylle alle krav Må levere etterspurt dokumentasjon.

22 Anskaffelsesenheten Svært begrenset mulighet for oppdragsgiver å etterspørre dokumentasjon, jf FOA §21-3 og 21-4 –Offentlig tilgjengelig dokumentasjon –Supplere eller utdype innlevert dokumentasjon => Kan føre til avvisning hvis manglende/mangelfull dokumentasjon Kvalifikasjonskrav er 0/1. Dvs enten oppfyller leverandøren disse eller ikke. Dersom kravene ikke oppfylles: Leverandøren må avvises fra konkurransen.

23 Anskaffelsesenheten Underleverandør Det er mulig å bruke underleverandører Ved bruk av underleverandører skal det vedlegges tilbudet en signert forpliktelseserklæring fra underleverandøren (vedlegg 6). Forpliktelseserklæring: En forpliktende erklæring om at tilbyder har den nødvendige råderett over underleverandørens kapasitet. Da kan tilbyder bruke underleverandørens referanser, jf kvalifikasjonskrav 5, i tillegg til tilbyderens egne referanser, for å oppfylle kvalifikasjonskravet og dokumentasjonskravet. Underleverandørens CV kan da også brukes i tillegg til egne ressurser. Så husk signert forpliktelseserklæring. Hvis ikke, vil ikke eventuelle referanser og CV bli godtatt i tilbudet og tilbudet må avvises.

24 Anskaffelsesenheten P:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 7 Forpliktelseserklæring.docP:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 7 Forpliktelseserklæring.doc

25 Anskaffelsesenheten Leveransen

26 Anskaffelsesenheten Typiske ytelser og områder Skisseprosjekt/forprosjekt Kostnadsoverslag Detaljprosjekt med tilbudstegninger og mengdebeskrivelser Perspektiver/illustrasjoner, snitt og oppriss Byggesøknader (som ansvarlig søker) i prosjekter Skjøtselsplaner Reguleringsplaner Anbudsbeskrivelser/kravspesifikasjon for ulike enterpriseformer Analyser/mulighetsstudier Skolegårder Barnehager Helseinstitusjoner Sentrumsparker Turveier Parker/friområder Gate, torg og plasser Gravplasser

27 Anskaffelsesenheten Noen av kravene til ytelsen Skal være i henhold til gjeldende aktuelle lover og forskrifter. Må benytte følgende programvare (eller tilsvarende): –AutoCad –3D visualiseringsprogram –Adobe-programmer –Focus anbud/G-prog. Materialet må leveres i pdf-format og ved behov dwg-/sosifiler. Det skal utarbeides en framdriftsplan for det enkelte prosjekt. Reaksjonstid på maksimalt to uker. Reaksjonstid = tiden fra bestilling til oppdraget er påbegynt. Fast kontaktperson som er ansvarlig for å koordinere oppdragene fra leverandør Utførende landskapsarkitekt for det enkelte oppdrag skal stille i møter med oppdragsgiver.

28 Anskaffelsesenheten Minstekrav til kompetanse og erfaring Skal levere CV for totalt antall 5 stk. landskapsarkitekter Alle skal ha utdannelse som landskapsarkitekt (mastergrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende). Skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Minimum 2 stk. landskapsarkitekter skal ha minimum 6 års erfaring som landskapsarkitekt. OBS Dersom disse kravene ikke oppfylles, vil leverandørens tilbud bli avvist.

29 Anskaffelsesenheten Det er krav til relevant kompetanse og erfaring som faller inn under rammeavtalens omfang (områder og ytelser som tidligere gjennomgått). Tilbudt ressurser (ressurspool) skal være tilgjengelig for oppdragsgiver for leveranse av oppdrag over denne avtale. Dersom en av de tilbudte ressursene slutter i kontraktsperioden, skal denne erstattes av tilsvarende eller bedre kvalifisert ressurs. Erstatningen skal godkjennes av oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å avrope bistand fra landskapsarkitekter utover tilbudte ressurspool som leverandøren har tilgjengelig og kan tilby.

30 Anskaffelsesenheten Krav knyttet til leveransen står i Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen vil bli en del av signert kontrakt og vil gjelde ved gjennomføring av kontrakten. Fokus på punkt 3.4 «Minstekrav til kompetanse og erfaring».

31 Anskaffelsesenheten Evaluering av tilbud

32 Anskaffelsesenheten Evaluering Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Tildelingskriterier –Pris 40 % –Kvalitet 60 %

33 Anskaffelsesenheten Tildelingskriteriet pris (40 %) Tildelingskriteriet pris vil bli evaluert basert på timepriser gitt i prisskjema (konkurransegrunnlagets vedlegg 2). Intern vekting av timepris er angitt ved stipulert mengde. Det presiseres at stipulert mengde er kun for evaluering og er ikke ment å si noe om total økonomiske omfang for avtalen. (Rammeavtalens estimerte omfang i NOK eks mva er som angitt i pkt 1.4).

34 Anskaffelsesenheten Tildelingskriteriet pris (40 %) Alle gule felt SKAL fylles ut. Hvis alle felt ikke er fylt ut, vil tilbudet bli avvist. Rådgivende ingeniørtjenester (mindre bistand): –Fast timepris til bruk for fakturering av mindre bistand fra rådgivende ingeniørtjenester som del av et avrop. –Skal brukes for de avrop der det etter avtale med oppdragsgiver er behov for mindre bistand utover det rent landskapsarkitektfaglige, jf vedlegg 1 Kravspesifikasjon pkt 2.

35 Anskaffelsesenheten Vedlegg 2 Prisskjema - Timepriser Alle gule felt SKAL fylles ut med timepris NOK eks mva. Priser skal inkludere alle kostnader for komplett utførelse av arbeidet. Alle kostnader skal være innkalkulert i oppgitte timepriser (herunder bl.a. reise til/fra oppdragssted, diett, fakturagebyr, miljøavgifter, administrasjonskostnader, sosiale kostnader, fortjeneste, osv). Ressurs Stipulert mengde (kun for evaluering) Timepris NOK eks. mva.Sum Landskapsarkitekt med mer enn 10 års erfaring/ Oppdragsleder 30 0 Landskapsarkitekt 5-10 års erfaring 30 0 Landskapsarkitekt med mindre enn 5 års erfaring 30 0 *Rådgivende ingeniørtjenester (mindre bistand) 10 0 0 Oppdragsleder fakturers i samme priskategori som landskapsarkitekt med mer enn 10 års erfaring. Til grunn for regningarbeidet legges timepriser som fremgår av prisskjema ovenfor. *Fast timepris til bruk for fakturering av mindre bistand fra rådgivende ingeniørtjenester som del av et avrop, jf Vedlegg 1 Kravspesifikasjon pkt 2..

36 Anskaffelsesenheten P:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 2 Prisskjema.xlsP:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 2 Prisskjema.xls

37 Anskaffelsesenheten Tildelingskriteriet kvalitet (60 %) Tildelingskriteriet kvalitet vil bli evaluert basert på relevant kompetanse og erfaring til tilbudt personell Relevant kompetanse og erfaring på tilbudt personell dokumenteres ved CV og utfylte erfaringsskjema (konkgr. Vedlegg 3) for alle 5 landskapsarkitekter.

38 Anskaffelsesenheten Dokumentasjonskrav kvalitet Leverandøren skal for hver av de fem tilbudte ressurser vedlegge 1) CV som skal inneholde minimum følgende: –Utdannelse –Antall års relevant erfaring –Beskrivelse av hvilke type oppdrag vedkommende har erfaring fra 2) Utfylt vedlagte erfaringsskjema i Vedlegg 3 Erfaringsskjema. Dvs totalt 5 CVer og 5 erfaringsskjemaer –Dersom tilbudet ikke er vedlagt dette, vil tilbudet avvises. Det er leverandørens ansvar å påse at den enkelte CV bekrefter erfaring og kompetanse i henhold til leverandørens besvarelse av erfaringsskjema. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere og eventuelt overprøve at tabellen er riktig utfylt iht til hva CV bekrefter.

39 Anskaffelsesenheten Skal fylles ut for hver tilbudte ressurs i tillegg til CV, jf. Konkurransegrunnlaget pkt. 6.1.2. Erfaringsskjema for landskapsarkitekt:________________________________________(navn) Utdannelse:______________________________________Eksamensår:___________________ Ressursen oppfyller minstekrav, jf kravspek. pkt. 3.4, om utdannelse som landskapsarkitekt (mastergrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende) (Ja/Nei):__________ Ressursen oppfyller minstekrav, jf kravspek pkt 3.4, om å beherske norsk muntlig og skriftlig (Ja/Nei):__________ Antall års erfaring antall som landskapsarkitekt:_____________ Minstekrav, jf kravspek. pkt 3.4, er at minimum to av de tilbudte ressursene skal ha minimum 6 års erfaring som landskapsarkitekt. Fyll inn antall oppdrag tilbudte ressurs har utført innenfor de ulike områder: SkolegårderBarnehager Helseinstitusjoner (eks. sansehager)SentrumsparkerTurveier Parker/friområder/ badeplasserGravplass Gater, torg og plasserMerknader Skisseprosjekt/forprosjekt Kostnadsoverslag Detaljprosjekt med tilbudstegninger og mengdebeskrivelser Perspektiver/illustrasjoner, snitt og oppriss Byggesøknader (som ansvarlig søker) i prosjekter Skjøtselsplaner Reguleringsplaner Anbudsbeskrivelser Analyser/mulighetsstudier Annet relevant (presiser)

40 Anskaffelsesenheten P:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 3 Erfaringsskjema.xlsP:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 3 Erfaringsskjema.xls

41 Anskaffelsesenheten Spørsmål fra leverandør Rangeres man i forhold til hvor mange anleggstyper og ytelser vi har krysset av for at vi har kompetanse innenfor? Samlet sett?

42 Anskaffelsesenheten Svar Tilbudene vil ikke rangeres innenfor tildelingskriteriet kvalitet kun i forhold til hvor mange anleggstyper og ytelser det er krysset av for at ressursene samlet sett har kompetanse innenfor. Det presiseres for god ordens skyld her at rubrikkene i Vedlegg 3 Erfaringsskjema skal fylles ut med antall (siffer), ikke kun krysses av (X). Antall oppdrag innen de ulike anleggstyper og ytelser vil være en naturlig del av evalueringsgrunnlaget, men det er alle relevante opplysninger i tilbudte ressurs' erfaringsskjema og CV som til sammen legger grunnlag for helhetlig evaluering og rangering innen kvalitet. Oppdragsgiver vil også vurdere helheten i tilbudte ressursers erfaring og kompetanse.

43 Anskaffelsesenheten Forbehold og avvik (FoA § 20-13) Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot/avvik fra konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold/avvik vil bli avvist. Dersom leverandøren har flere forbehold/avvik, som hver for seg ikke er vesentlige, kan det likevel etter en konkret vurdering føre til at forbeholdene samlet sett anses som vesentlige. Andre forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere og prise disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer). Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser

44 Anskaffelsesenheten Fordeling av oppdrag

45 Anskaffelsesenheten Fordeling av avrop/oppdrag under NOK 100.000,- eks mva: Rammeavtaleleverandørene vil bli rangert i henhold til utfallet av denne anbudskonkurransen: Leverandør 1, leverandør 2, leverandør 3. Avrop under 100.000,- eks mva: Direkte forespørsel til leverandør 1 Dersom leverandør1 ikke er i stand til å levere, skal leverandør 2 kontaktes. Dersom heller ikke leverandør 2 på listen kan levere, skal leverandør 3 på listen kontaktes. Skriftlig tilbakemelding til oppdragsgiver så snart som mulig og senest innen tre arbeidsdager dersom forespurt leverandør ikke er i stand til å levere

46 Anskaffelsesenheten Fordeling av avrop/oppdrag over NOK 100.000,- eks mva: Avrop Konkurranser mellom alle tre (minikonkurranse) Forespørsel sendes alle tre skriftlig (e-post) Tilbud mottas skriftlig Tilbudene evalueres og oppdraget tildeles til leverandør som gir det økonomisk mest fordelaktige tilbudet på grunnlag av pris og kvalitet Endelig vekting av kriteriene skal gjøres kjent for leverandørene i den enkelte minikonkurranse. Priser inngitt i prisskjema er makspriser.

47 Anskaffelsesenheten Forbehold Oppdragsgiver forbeholder seg retten til –å gå ut i markedet dersom rammeavtaleleverandørene ikke er i stand til å levere i henhold til kravene i kravspesifikasjonen ved avrop. –kunngjøre oppdrag med en anslått verdi over NOK 500.000,- eks. mva (der det vurderes som hensiktsmessig)

48 Anskaffelsesenheten Fremdriftsplan Tilbudets utforming Administrativt

49 Anskaffelsesenheten Tilbudets utforming Som angitt i konkurransegrunnlaget pkt. 5. Skriftlig og leveres på norsk i merket og lukket konvolutt/forsendelse Merkes og signeres som angitt i pkt. 5.1 Husk all etterspurt dokumentasjon, oppsummert i pkt 5.2: DokumentasjonSkilleark  Signert tilbudsbrev. Se vedlegg 7 – Tilbudsbrev Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer) 1  Skatteattest, jf. punkt 3.2  Merverdiavgiftsattest, jf. punkt 3.2  HMS-egenerklæring (se link), jf. punkt 3.2 2  Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling, jf. punkt 3.3.1 3  Dokumentasjon på leverandørens økonomiske og finansielle stilling, jf. punkt 3.3.2 4  Dokumentasjon på leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner, jf. punkt 3.3.3. 5  Signert forpliktelseserklæring fra underleverandør, jf. punkt 3.4, jf. vedlegg 6 6  Dokumentasjon i forhold til tildelingskriteriet – Kvalitet, herunder CV og vedlegg 3 Erfaringsskjema for tilbudt personell jf. punkt 6.1.2 7  Fullstendig utfylt prisskjema i henhold til vedlegg 2 8

50 Anskaffelsesenheten P:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 6 Tilbudsbrev.docP:\2013 Anbud Landskapsarkitekter\Endelig versjon\2013 018 Vedlegg 6 Tilbudsbrev.doc

51 Anskaffelsesenheten Tentativ fremdriftsplan Aktivitet Tidspunkt Kunngjøringen er sendt til Doffin.no 07.11.2013 Frist for påmelding tilbudskonferanse 22.11.2013 Tilbudskonferanse 27.11.2013 kl 1200 Frist for å stille spørsmål 16.12.2013 Frist for å levere tilbud 06.01.2014 kl. 1000 Tilbudsåpning 06.01.2014 kl. 1100 Evaluering ferdig Uke 3 2014 Utsendelse av tildelingsbrev Uke 4 2014 Karensfrist 10 dager Kontraktsinngåelse Uke 6 2014 Tilbudets vedståelsesfrist 3 måneder fra tilbudsfristen

52 Anskaffelsesenheten Kontaktperson: Hilde Brottveit. Kontaktes per e-post. Ikke kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver vedrørende anbudskonkurransen enn kontaktperson. Spørsmålsfrist 16.12.2013 pga. sammenfall med juleferie. Tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver utleveres senest - 6- dager før utløpet av fristen for å levere tilbud. Svar på spørsmål kunngjøres på www.doffin.no. Det blir ikke oppgitt hvem som har stilt spørsmålet.www.doffin.no

53 Anskaffelsesenheten Oppsummering Følg konkurransegrunnlagets anvisninger nøye Anbudskonkurranse = forhandlingsforbud Det er leverandørens ansvar å levere et korrekt og komplett tilbud innen tilbudsfrist Still spørsmål mens dere kan – frist 2013-12-16. Lever i tide – frist 2014-01-06 kl 10. Møtereferat, inkludert denne presentasjon, legges ut på Doffin.

54 Anskaffelsesenheten Kontaktperson: Hilde Brottveit Hilde.brottveit@baerum.kommune.no Hilde.brottveit@baerum.kommune.no.


Laste ned ppt "Anskaffelsesenheten Rammeavtale for Landskapsarkitekttjenester Tilbudskonferanse 2013-11-27 Anbudsnr. 2013 - 018."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google