Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Teknologi og design 3. – 6. september 2007 Runar Baune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Teknologi og design 3. – 6. september 2007 Runar Baune."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Teknologi og design 3. – 6. september 2007 Runar Baune

2 2 Stortingsmelding nr 30 (03-04) … mål for kompetanse inn en teknologi og design innarbeides i relevante fag, i første rekke, realfagene og kunst- og håndverk (4.6.2 Teknologi og design) Integrering av teknologi og design i læreplanen i realfag er et vesentlig bidrag til å styrke realfagenes praktiske innretning og fagenes status. (4.6.5 Realfag)

3 3 St.t.vedtak 17.06 2004 Behandlingen i Stortinget, Innst S nr 268 (2003-2004): Teknologi og design [Flertallet i komiteen] ”…en viktig del av skolens allmenndannende oppgave.”… dette vil styrke fagenes praktiske forankring og nytteverdi. ”… på en spennende måte kombinerer teoretisk og praktisk lærdom. ”…det er viktig at elevene får økt innsikt i utviklingsprosessen bak produkter med høyt teknologiinnhold og veien fra idé til ferdig produkt. Sviktende rekruttering til studier innen matematikk, naturvitenskap og teknologi gir grunnlag til bekymring, og en bred integrering av fagområdet teknologi og design i skolen, vil kunne bidra til at flere elever fatter interesse for videre studier innen disse fagene.

4 4 teknologi og design

5 5 ToD Læreplan 2006 I naturfag: Egne overskrifter I matematikk: Noen kompetansemål viser til ToD Kunst og håndverk: Designdelen forsterket Nevnt i andre fagplaner: Samf.f., kost og helse, krl

6 6 Naturfag: ToD etter 2. årstrinn ikke et trinn PROGR. MODELLEN Teknologi og design Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget (A1, A2) lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget (A1)

7 7 Naturfag: ToD etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt (A1) beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre (A5) gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet (A5)

8 8 Naturfag: ToD etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsippene for mekaniske overføringer ( A3, A2) planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten fra idé til ferdig framstilt produkt (A1, A2, A3, (A4)) gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi fra vind og vann (A1,B3)

9 9 Naturfag: ToD etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet (A1, A2, A3) teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess (A1, A4) gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike (A6, B1, G)

10 10 Mate: ToD etter 2. årstrinn ikke et trinn PROGR. MODELLEN Geom: kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka (A1) Kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjoner Måling: samanlikne storleiker som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleeiningar (A1)

11 11 Mate: ToD etter 4. årstrinn Geom: kjenne att og beskrive trekk ved sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle polyeder Teikne og byggje geometriske figurar og modellar i praktiske samanhenger, medrekna teknologi og design (understreket her) (A1, A2) Måling: gjøre overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar (A1 Samalikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskaper og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel

12 12 Mate: ToD etter 7. årstrinn Geom: analysere eigenskaper ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstander innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep (A1) Byggje tredimensjonale modellar og teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt (A2) Måling: velje høvelege måleiningar …(A1, A2) Bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidstekningar

13 13 Mate: ToD etter 10. årstrinn Tal og algebra: Bruke med og uten digitale hjelpmiddel, tal og variablar i utforkning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemkøysing og i prosjekt med teknologi og design (uthevet her, A1) Geom: … to- og tredimensjonale figurar …konstruksjonar og berekninger (A1) …perpektivtekning med fleire forsvinningspunkt Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur (uthevet her) Måling: …bruke og endre målestokk Velje høvelege måleingar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit (A1) Funksjonar: …lage, på papir og digitalt, funksjonar … og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar som grafer, taballar, formlar og tekst

14 14 Kunst og håndverk: ToD etter 2. år Design: Lage enkle gjenstander i leire Bygge med enkle geometriske grunnformer Arkitektur: Lage enkle modeller av hus i naturmaterialer Tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og fra siden Samtale om opplevelsen av ulike hus og rom i nærmiljøet

15 15 Kunst og håndverk: ToD etter 4. år Genkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander (A1) Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer (A1) Undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra ide til ferdig produkt (A1)

16 16 Kunst og håndverk: ToD etter 7. år Design: bruke symaskin og elektrisk håndverktøy … …ulike sammenføyingsmekanikker i harde og myke materialer Vurdere design og industriellproduksjon av … bruksgjenstander …forbrukertester Arkitektur: bygge modeller av hus i målestokk … Beskrive særtrekk ved bygninger …(utfra) stilretninger

17 17 Kunst og håndverk: ToD etter 10. år Design: designe produkter ut fra en kravsspesifikasjon med form og funksjon Beskrive …løsningsalternativer i design og produkt vha skisser og digital programvare Skape klær, drøfte mote Beskrive livsløpet til et produkt … konsekvenser for bærekraftig utvikling … Lage funksjonelle bruksgjenstander …

18 18 Kunst og håndverk: ToD etter 10. år Arkitektur: tegne hus og rom vha topuktperspektiv Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter … Funksjonell innredning av rom, stil og smak … Forklare …(hva) …som påvirker bygningers konstruksjon Bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

19 19 Samf.f. 4. trinn Utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida (A2,B3) Fortelje om sin egen familie for ein eller to menneskealdrar siden, og om koreis levevis og levekår har endra seg (B3) Beskrive korleis steinalderfolk levde som jegarar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneskene som kom til landet vårt etter istida (B3) Fortelje om samane, urfolket i Norge og Norden og beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen (B3)

20 20 Samf.f. 7. trinn Hist: Skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnt dei lever i (B3) Hist: Fortelje om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjøre nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden (B3) Geo: forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatten og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast (B2)

21 21 Samf.f. 10. trinn IKKJE MÅL FRÅ PROGRESJONSMODELLEN PÅ 10. TRINN Hist: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Hist: forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen (B3)  Geo: forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda Samf.f: leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift (A7)

22 22 Mat og helse: ToD etter 4. år lage trygg mat (A2, D) setje saman og lage frukost, skulemåltid og mellommåltid i tråd med tilrådingar for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene (A2, D) bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging (A2, D) praktisere reglar for god hygiene (A2, D)

23 23 Mat og helse: ToD etter 7. år Lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hva slags plass dei ulike matvaregruppene har i kostholdet (D) Bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet (D) Diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber (D) Vurdere, velje og handle miljøbevisst (D) Utvikle, lage og presentere eit produkt (D) Samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald (D)

24 24 Mat og helse: ToD etter 10. år Vudere og velje på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp (A7) drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer (B1) Utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt (B1) Vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium (B1)

25 25 KRL 7. trinn Filosofi og etikk: Samtale om aktuelle filosofiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn 10.trinn Filosofi og etikk: drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (uthevet her) Her sies at vi skal legge vekt på verdier, men ikke hvilke (ØB)

26 26 LÆRINGSPLAKATEN  Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre  Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet (nytt) og nysgjerrighet  Stimulere elevene, lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier (nytt) og evne til kritisk tenkning  Stimulere elevene, lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse  Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene, lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid (styrking av rådgivertjenesten?)  Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsformer  Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte læreres kompetanse  Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige (ikke vei-) ledere og som forbilder for barn og unge  Sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring  Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen  Legge til rett for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte


Laste ned ppt "1 Teknologi og design 3. – 6. september 2007 Runar Baune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google