Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K YSTHAVNALLIANSEN – ET HAVNESAMARBEID FOR MER SJØTRANSPORT M ØTE MED STATSSEKRETÆR R EYNIR J ÓHANNESSON / S AMFERDSELSDEPARTEMENTET 12.08.15 HITRA KYSTHAVN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K YSTHAVNALLIANSEN – ET HAVNESAMARBEID FOR MER SJØTRANSPORT M ØTE MED STATSSEKRETÆR R EYNIR J ÓHANNESSON / S AMFERDSELSDEPARTEMENTET 12.08.15 HITRA KYSTHAVN."— Utskrift av presentasjonen:

1 K YSTHAVNALLIANSEN – ET HAVNESAMARBEID FOR MER SJØTRANSPORT M ØTE MED STATSSEKRETÆR R EYNIR J ÓHANNESSON / S AMFERDSELSDEPARTEMENTET 12.08.15 HITRA KYSTHAVN DAGENS LO/LO- OG RO/RO-LØSNING FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL Tema: Presentasjon av Kysthavnalliansen. Følger opp regjeringens ønske om havnesamarbeid og mer gods fra vei til sjø. Hovedoppgaven: Sjøtransport av fersk laks fra Midt-Norge til Kontinentet/Europa. En løsning foreligger (med kostnader)! Kortsiktig oppstartbistand – Mulighetene/Kravene? Kråkøya

2 K YSTHAVNALLIANSEN – ET HAVNESAMARBEID FOR MER SJØTRANSPORT FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL

3 HITRA KYSTHAVN HITRA INDUSTRIPARKHITRA KYSTHAVN FASE 2 CA. 200 DA HITRA KYSTHAVN DAGENS LO/LO- OG RO/RO-LØSNING FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL

4 KRÅKØYA KYSTHAVN HITRA KYSTHAVN DAGENS LO/LO- OG RO/RO-LØSNING FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL KRÅKØYA KYSTHAVN FASE 1 (2016) KRÅKØYA KYSTHAVN OG INDUSTRIPARK UTVIKLINGSOMRÅDET

5 KYSTHAVNALLIANSEN – O PPDRETTSLOKALITETER OG SJØMATEKSPORT FRA M IDT -N ORGE HITRA KYSTHAVN DAGENS LO/LO- OG RO/RO-LØSNING FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL Årlig (2014) eksporteres ca. 400 000 tonn fisk fra Midt- Norge-regionen til markedene i Sentral-Europa (ca. 70%), Øst- Europa (ca. 20%) og Far East/USA (ca. 10%) – på vei. Det er forventet at produksjonen i havbruksnæringen dobles til 800.000 tonn i 2020. I 2050 forventes produksjonen, iflg. næringen selv, å være fem ganger dagens volum. Er veiene forberedt på dette?

6 K YSTHAVNALLIANSEN – V ÅRE VIKTIGSTE OPPGAVER FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL Sjøtransport av sjømat fra Midt-Norge til kontinentet, ved å etablere effektive havne- og terminalløsninger på Hitra og Kråkøya. Dette representerer det første satsingsområdet til Kysthavnalliansen. Mer sjøtransportert gods langs kysten. Være en aktiv pådriver for at godset til Midt-Norge forblir om bord i båten inntil det når våre havner, i stedet for at godset føres på skip som losses i Göteborg eller på Østlandet for så å bli transportert på bil til Midt-Norge. Helhetlig samferdselsplanlegging der bærekraftige sjø- og landtransportløsninger tillegges vekt. Kysthavnene må integreres i infrastrukturplan- leggingen og –utviklingen i vår region. Å skape best mulig utviklingsmulighet for de aktørene som er etablert i havnene våre og potensielle nye sjøtransportbrukere. Vurdere mulige utvidelser. Helgeland?

7 K YSTHAVNALLIANSEN – O PPGAVE 1: F ISKEEKSPORTEN FRA VEI TIL SJØ HURTIGBÅT- TERMINAL Det forutsettes at draenheten ikke blir med om bord! Fv 714: Rapporterte trailerulykker p å « Lakseveien » (2003-2013) V I UTNYTTER RO / RO - SKIPETS OG BILENS FELLES EGENSKAP : F LEKSIBILITET ! R O / RO - SKIPET DER ( FØRERLØSE ) SEMITRAILERE TREKKES OM BORD, OG SKIPSDEKKET ERSTATTER VEIEN ! S EMITRAILEREN SOM ER BÅDE LASTBÆRER - OG DISTRIBUSJONSENHET !

8 B ÆREKRAFTIGE SJØTRANSPORTLØSNINGER FOR FERSK FISK FRA M IDT -N ORGE TIL K ONTINENTET HITRA KYSTHAVN DAGENS LO/LO- OG RO/RO-LØSNING FERGELEIE, BEREDSKAP HURTIGBÅT- TERMINAL ESBJERG HAVN DANMARK På sikt: ZEEBRUGGE HAVN BELGIA HITRA KYSTHAVN KRÅKØYA KYSTHAVN H OVEDHAVNENE

9 KYSTHAVNALLIANSEN: S AMARBEID MED B LUE W ATER S HIPPING GIR RESULTATER Esbjerg 1: Hitra Kysthavn og Industripark – Esbjerg Havn NB! S EILINGSPLANEN MÅ TILPASSES PRODUKSJONS - SITUASJONEN, OG VIL SKJE I SAMARBEID MED OPPDRETTSNÆRINGEN.

10 KYSTHAVNALLIANSEN: S AMARBEID MED B LUE W ATER S HIPPING GIR RESULTATER Esbjerg 2: Hitra/Kråkøya Kysthavn– Esbjerg Havn NB! S EILINGSPLANEN MÅ TILPASSES PRODUKSJONSSITUASJONEN PÅ H ITRA /F RØYA OG Y TRE N AMDAL, OG VIL SKJE I SAMARBEID MED TRANSPORTØR, HAVNER OG OPPDRETTSNÆRING.

11 KYSTHAVNALLIANSEN: O PPDRETTSNÆRINGEN BIDRAR I CO 2 - REDUKSJONEN ! E FFEKTER AV BÆREKRAFTIGE TRANSPORTLØSNINGER FOR FERSKFISK - EKSPORTEN FRA M IDT -N ORGE - I NDIKASJONER FOR E UROPA - MARKEDET : 2016: M ELLOM 50-60% AV PRODUKSJONEN SJØRETTES (S KIPSKAP. 120 TRAILERE / SEILING, 80% KAP. UTN.) - R EDUSERER ANTALL TONNKM PÅ NORSKE VEIER MED 160 MILL TONNKM (2 SEILINGER / UKE, 1 SKIP, 30% RETURGODS ) - R EDUSERER ANTALL TRAILERE PÅ F V 714 OG NORSKE VEIER TOTALT MED CA 13 000 ENHETER PÅ ÅRSBASIS 2020: M ELLOM 50-60% FORUTSETTES SJØRETTET. S KIPSKAPASITET 120 TRAILER / SEILING (100% KAP. UTN.) - R EDUSERER ANTALL TONNKM PÅ NORSKE VEIER MED 400 MILL TONNKM (4 SEILINGER / UKE, 2 SKIP, 40% RETURGODS ) - R EDUSERER ANTALL TRAILERE PÅ F V 714 OG NORSKE VEIER TOTALT MED CA 35 000 ENHETER PÅ ÅRSBASIS 2050: M ER ENN 50-60% FORUTSETTES SJØRETTET. D ETTE KREVER STØRRE SKIP (200 ENHETER )/3 SKIP … - R EDUSERER ANTALL TONNKM PÅ NORSKE VEIER MED 1 MRD TONNKM (6 SEILINGER / UKE, 3 SKIP, 50% RETURGODS ) - R EDUSERER ANTALL TRAILERE PÅ F V 714 OG NORSKE VEIER TOTALT MED CA 90 000 ENHETER PÅ ÅRSBASIS

12 KYSTHAVNALLIANSEN: U TFORDRINGENE SOM MÅ AVKLARES SNAREST ! S KIP, GODSGRUNNLAG OG HAVNEFASILITETER ER NÅ PÅ PLASS, MEN TRANSPORTØR VIL KREVE VISSE VOLUMGARANTIER FOR Å STARTE OPP ! R ETURLASTMARKEDET ER VIKTIG OG MÅ BYGGES OPP OVER TID P RØVESEILINGER ER UTELUKKET – KOSTNADSKREVENDE AT TRANSPORTAPPARATET OG BEREDSKAPEN SKAL VÆRE PÅ PLASS FOR EN GITT PERIODE. A VGIFTSREDUKSJONER I EN OPPSTARTSPERIODE ? T IDSBEGRENSET ØKO - BONUSLØSNING FOR HOVEDTRANSPORTEN ? M ULIGE STATLIGE INSENTIVER KNYTTET TIL OPPDRETTSNÆRINGEN ? K OMBINASJONER AV OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER ? P Å SIKT : O RGANISERING DER NÆRINGEN ER EIER AV / MEDEIER I TRANSPORTSELSKAPET ? P Å SIKT : A KTUELT Å UTVIDE MED SEILINGER OVER Z EEBRUGGE H AVN – EGET OPPLEGG ELLER I KOMBINASJON MED E SBJERG H AVN ? P Å SIKT : U TVIKLE ET EGET DISTRIBUSJONSNETTVERK MELLOM KNUTEPUNKTSHAVNENE I K YSTHAVNALLIANSEN OG REGIONEN FOR ØVRIG ? P Å SIKT : U TVIDE HAVNE - OG SJØTRANSPORTTILBUDET TIL OGSÅ Å FANGE OPP ANNEN EKSPORTLAST, DVS GODS GENERELT PÅ SEMITRAILERE ? R O / RO - KONSEPTET TILLATER DETTE.

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "K YSTHAVNALLIANSEN – ET HAVNESAMARBEID FOR MER SJØTRANSPORT M ØTE MED STATSSEKRETÆR R EYNIR J ÓHANNESSON / S AMFERDSELSDEPARTEMENTET 12.08.15 HITRA KYSTHAVN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google