Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få interesse for bøker -Få kjennskap til enkle sanger, rim og regler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få interesse for bøker -Få kjennskap til enkle sanger, rim og regler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få interesse for bøker -Få kjennskap til enkle sanger, rim og regler -Få kjennskap til enkle eventyr/fortellinger -Bruke verbalt språk og kroppsspråk og oppleve og bli forstått ved hjelp av dette -Lære enkle tegn som tørst, sulten og trøtt (Tegn Til Tale) -Bruke peking kommunikativt -Forstå enkle hverdagsord -Lære enkle ord, navn og begreper og benevne personer/gjenstander med navn -Lek -Skape rom for samtale om det vi gjør i hverdagen -Sette ord på følelser og handlinger -Rim og regler -Sanger -Enkle eventyr -Sang og musikk -Familiebok som vi samtaler om -Dagsrutine i bilder som vi samtaler om -Formidle bilder og gjenstander -Leser bøker -Få interesse for bøker -Få kjennskap til flere enkle sanger, rim, regler og være med å utrykke disse -Gjenkjenne enkle eventyr og fortellinger -Bli kjent med flere enkle eventyr, fortellinger -Lære noen fargenavn -Lære flere ord/begreper og benevne disse ved navn -Kunne benevne noen kroppsdeler; øye, nese, mage, munn osv. -Eventyr og fortellinger -Formidling gjennom enkel dramatisering, bordteater -Sanger med bevegelse -Bøker -Bruke ord og begreper i hverdagen og rutinesituasjoner, sette ord på det vi gjør. -” Snakkepakken” -Ordbilder på barnas navn -Leke med barna -Voksne viktige rollemodeller -Vise interesse for bøker -Lære rim og regler og et bredere utvalg av barnesanger -Trene på begreper, preposisjoner og plasseringsord -Barna skal kunne sortere flere farger og vite hva de heter -Vi ønsker at barna skal ha kjennskap til sin egen bokstav og gjenkjenne navnet sitt som ordbilde -Barna skal ønske å bruke språket aktivt i daglig tale for å utrykke seg i relasjoner til andre, samt bruke språket i konfliktsituasjoner -Selvhevdelse i samlingstund og rollespill/teater -Få kjennskap til engelske ord, utrykk og sanger -Daglige samtaler om barnet og opplevelser barnet har hatt. Lyttende voksne. -Lese bøker (rim, regler, eventyr, fortellinger) -Låne bøker på bibliotek -Synge sanger -Voksne som bruker språket aktivt. -Barna skriver navnet sitt (eller det de kan) når de for eksempel har tegnet tegninger. -Sosial kompetanse -Vite at vi har et alfabet som består av 29 bokstaver, der vi har fokus på barnas egne store forbokstaver. -Vite at vi har store og små bokstaver, og at disse har et navn og en lyd, og kan settes sammen til ord. -Kunne skrive navnet sitt som ordbilde med små bokstaver -Lære nye/flere sanger, rim og regler -Selvhevdelse-Kunne ta ordet i gruppa/tørre å ta roller - Kunne fortelle egne opplevelser, og gjenfortelle egne eller andres historier. -Kunne lage egne historier. -Kunne formidle/sette ord på egne følelser -Kjenne media som avis og tv -Få kjennskap til engelske ord, utrykk og sanger -Samlingstunder. -I førskoleklubben vil vi ha læring i felleskap, der vi arbeider med begreper, tekst, fortelling/eventyr, flanellograf, bilder og dialog, og arbeid i små grupper der gruppene veksler mellom ulike aktiviteter. Aktivitetene er lesing, arbeidsoppgaver med bokstaver, tall, former, størrelser og konstruksjoner, i korte, men gjentagende sekvenser over tid. - Visualisering av det vi formidler,blant annet gjennom å bygge opp en bokstavby - der vi også formidler hvordan en by er bygd opp av ulike institusjoner. Vi vil legge vekt på typiske ”skoleregler” som rekke opp handa, sitte i ro og vente på tur. - Låne bøker fra biblioteket -Vise interesse for bøker -Lære enkle rim og regler og et bredere utvalg av barnesanger -Trene på begreper, preposisjoner og plasseringsord -Kunne sortere noen farger og vite hva de fargene heter -Gjenkjenne navnet sitt som ordbilde -Bruke språket for å utvikle følelser, utrykke ønsker og erfaringer, til å løse konflikter -Bruke språket til å oppleve positive relasjoner i lek og annet samvær -Selvhevdelse i samlingstund -Få erfaring med lyd/rytme i språket -Snakkepakken -Tekstskaping -Fokus på å sette ord på hva som skjer i konfliktsituasjon -Tarkus -Fokus på rim, regler og barnesanger i samlingstund -Sang, bøker, eventyr, dramatisering, ellinger -Lytte til og samtale med andre

2 2. Kropp, bevegelse og helse 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Bruke egen kropp for læring og utfoldelse- være aktiv -Høste ulike sanseerfaringer -Respekt for egen og andres kropp -Bruke pinsettgrep -Øve på å spise og drikke selv Få erfare ulike typer underlag som sand, asfalt, gress, stein osv. -Vise oppmerksomhet mor syns- og hørselsinntrykk -Gå stødig -Tilrettelagt på avdeling for aktiv utfoldelse -Turer i nærmiljøet -Sanseopplevelser; ta på, se, føle, smake, høre -Sansekasser -Bruke puttekassser -Få spise og drikke selv -Bevegelsesanger -Puslespill -Formingsaktiviteter -Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, grovmotorisk aktiv ved å hoppe, klatre, springe, begynnende mestring av trehjulsykkel -Begynnende mestring i ulike rutinesituasjoner. -Lære seg veksling mellom aktivitet og hvile -Begynnende mestring av finmotoriske aktiviteter -Putte former i innpassningsbrett -Legge til rette for grovmotoriske aktiviteter og lek. -Dagsrytme med mulighet for aktivitet og hvile -Sangleker og bevegelsessanger -La barna få oppleve ulikt terreng og underlag -Gi barna rom og tid til å få prøve og utforske -Øve på å smøre mat selv -Øve på å vaske hender -Øve på å kle/på seg selv -Finmotoriske aktiviteter som perle, klippe, puslespill, male, tegne -Personalet skal delta aktivt sammen med barna ute og inne. -Mestre kle av/på seg selv -Barna skal få positive erfaringer ved bruk av kroppen -Barna skal få positive erfaringer med uteliv til ulike årstider -Øve ferdigheter innen grovmotoriske aktiviteter som rulle, hoppe, hinke, kaste/ta imot stor ball, gå på ski -Beherske fin motoriske aktiviteter og vidreutvikle disse -Innøve/trene på rett håndgrep på blyant/pensel- kunne tegne hodefoting -Innøve respekt for egen og andres kropp -Barna skal lære litt om mat, og hvilken mat som er bra for kroppen -Hygiene i ruteinesituasjoner -Øve selvstendighet på toalett -Turer i skog og mark i ulike terreng -Barna skal lære seg om kroppen og litt av kroppens funksjon -Barna skal lære seg viktigheten av håndvask /hygiene -Kroppslige utfordringer både inne og ute -Grov og finmotoriske aktiviteter -Barna får servert forskjellig mat (brødmat, varmmat, frukt og grønnsaker) -Påkledning (oppfordring og støtte) -Vi snakker om maten vi spiser ved måltidene -Mestre aktiviteter som klippe etter strek, tegning, skrive bokstaver og tall, fargelegge o.l, der blyantgrep innarbeides. -Innøve selvstendighet av valg av klær til uteliv, mestre påkledning selv -Mestre daglige utfordringer gjennom å hoppe, klatre, balansere, hinke, kaste/ta imot stor ball, ake, rulle o.l i flatt og ulendt terreng -Øve ferdigheter innen skiaktiviteter -Respekt for egen og andres kropp -Kjenne til kroppens behov for mat og drikke, stell og hvile -Øve selvstendighet på toalett og hygiene rundt dette. -Enkel kroppslig førstehjelp- sår, allergier, sykdommer o.l - Oppgaver i førskoleklubb og i hverdagen, der barna må innarbeide blyantgrep for å skrive, tegne og fargelegge. Saksoppgaver. - Puslespill, perleaktiviteter og konstruksjonsoppgaver for å trene finmotorikk -Bevegelse i ulendt terreng i nærmiljø, gjennom lek, voksenstyrte aktiviteter som hinderløype, regelleker, ballspill, skiaktiviteter o.l. - Faste rutiner for hygiene ved toalettbesøk og før måltider - Lille hjelper som er med å tilrettelegge for måltider. - Bevisst forhold til sunn og usunn mat gjennom det vi tilbereder. - Bruk av bøker for å visualisere kropp og helse-temaer -Begynnende mestring ved på – og avkledning -Bli kjent med egne fysiske/ kroppslige muligheter og begrensninger -Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, bruke alle grunnbevegelser (rulle,krabbe..) -Beherske finmotoriske aktiviter, legge enkle puslespill -Innøve/trene på rett håndgrep på blyant -Øve selvstendighet på toalett, og hygiene rundt dette -Hygiene rundt måltider -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige -Oppfordre barna til å prøve å kle på seg selv, før personal hjelper til -Tilrettelegge for daglige fysiske utfordringer ute og inne. -Turer i skog og mark til ulike årstider -Sangleker, bevegelsessanger. -T-ilrettelegge for finmotoriske aktiviteter som perling, smålego, tegning, klipping, o.l -Innarbeide rutiner for håndvask etter dobesøk, og før/etter måltid, og generelt ved behov -Tema om kroppen og dens funksjoner i samlingsstund, -Bøker, og daglige situasjoner som barna er i

3 3. Kunst, kultur og kreativitet 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få bruke egen kropp for å uttrykke seg -Bruke og oppleve forskjellige materialer -Gjenkjenne musikk til ulike anledninger -Få kjennskap til enkle eventyr, drama, leker, sanger, musikk og bøker -Få utvikle sin egen kreativitet gjennom lek -Få oppleve ulike maleteknikker: Kroppsmaling, fingermaling, bruk av pensel -Få oppleve å skape noe selv -Male, tegne, lime, kle seg ut, leke -Synge og lytte til musikk -Lytte til eventyr -Dramatisering fra voksne -Leke/skape med ulike materialer som lekedeig,, papp, papir, naturmaterialer, gips og tekstiler -Danse til musikk -Bruke instrumenter -Få erfaringer med finmotoriske aktiviteter som perle, klippe, tegne, male, duplo, klosser. -Introduksjon av kulturarven gjennom eventyr, sanger, musikk, drama og bøker. -Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk gjennom å skape egne uttrykk, gjennom ulike materialer -La barna få tid og rom til å utvikle sin egen kreativitet gjennom lek. -Få ulike sang og musikkopplevelser -Bruke ulike maleteknikker, klippe og lime -Bordteater, dans og bevegelse til musikk -Gi barna opplevelser i naturen som de kan ha som utgangspunkt til undring og bearbeidelse på ulike måter -Få erfaringer med forskjellige typer materiale, hardt, mykt, maling, vann, papir, silke -Ta vare på barnas initiativ -Vi ønsker at barna skal få erfaring med å bruke forskjellige teknikker ved forming -Barna skal bli kjent med sanger og bli glad i musikk, gjennom å lytte og å utrykke seg gjennom dans, sang og instrumenter -Barna skal bli kjent med forskjellige kulturelle markeringer og tradisjoner vi har gjennom året -Få erfaring med rollespill og dramatisering -Vi bruker både inne og uteområdet til å gi barna skaperglede og kreativitet -Barna får utrykke seg gjennom forskjellige formingsaktiviteter i henhold til de forskjellige temaene vi jobber med gjennom året -Vi bruker alltid sang og musikk i samlingsstunder -Vi lar barna få prøve ulike formingsaktiviteter ut ifra diverse teknikker, vi lager jule/påskepynt og bruke materialer fra naturen -Vi feirer samefolkets dag -Få kjennskap til begrepet kunst og kunstutstilling. -Lære å ta roller i ulike sammenhenger -Kjenne til ulik type musikk ved å lytte/lage musikk ved hjelp av cd/mikrofon, stemme, instrumenter o.l -Få kjennskap til ulike typer materiell for å utøve sine kunstneriske evner. -Kjennskap til lokal kultur og tradisjoner gjennom å vite bakgrunn for hvorfor vi markerer det vi gjør. -Kjennskap til lokal byggekunst, håndtverk. Vi ser på kunst og bidrar med kunst i ulike sammenhenger f.eks Pepperkake- landsby og/eller Barnehagedagen etc. -Barna får bruke ulike materialer i ulike sammenhenger ut fra tema og våre kulturelle tradisjoner i løpet av året; jul, påske, karneval, samenes dag etc - Barna dramatiserer eventyr/fortelling i løpet av året. - Vi lærer barna ulike sanger, vi spiller musikk i ulike sjangre og gir barna kjennskap ved å se og spille på ulike musikkinstrumenter. - Barna får synge i mikrofon. -Bli kjent med vårt bomiljø og hva det er bygd opp av visuelt -Få erfaring med ulike formingsteknikker ved kunstnerisk utfoldelse -Få erfaring med rollespill og dramatisering -Få kjennskap til ulike kulturelle markeringer og tradisjoner gjennom året -Utvikle sin følsomhet til å lytte, iakta og uttrykke seg gjennom musikk -Legge til rette for mange ulike formingsaktiviteter som for eksempel maling med ulike teknikker, lage julepynt og påskepynt, bruk av materialer vi finner i skogen og fjæra. -Dramatisering i samlingsstund og i frilek -Fokus på blant annet juletradisjoner og påsketradisjoner -Lytte til musikk, legge til rette for bevegelse til musikk, la barna få spille ulike instrumenter selv.

4 4. Natur, miljø og teknikk 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Skape glede ved å være ute i naturen -Erfare ulike typer vær -Erfare ulike typer natur -Bli kjent med husdyr og dyr i naturen -Utforske på barnas egne premisser -Bruke naturen som læringsarena -Turer til skogen og fjæra -Spise ute -Være ute i all slags vær -Sansekasser -Plante hver sin plante på våren -Sanger og bøker om temaet -Oppleve gleden ved å være ute i naturen. -Ta vare på naturen, plukke søppel -Få kjennskap til ulike dyr og planter -Få kjennskap til de fire årstidene -Plukke, sortere søppel -Samlinger ute og inne hvor vi ser på endringer i naturen -Personalet skal legge til rette for at barna får undre seg og eksperimentere med fenomener i naturen -Lete etter dyrespor -Finne ulike insekter, blomster, -smådyr i fjæra -Ta vare på barnas initiativ -Barna skal vite om de fire årstidene og hva som kjennetegner disse -Kjennskap til og erfaring med ulike natursammenhenger som f.eks mørketid, vær, regn, snø, is,dyreriket, planter, vekstvilkår, såing - Lære om hvordan vi kan ivareta naturen og miljøet vårt -Få kjennskap til ulike hjelpemidler/ verktøy/digitale verktøy -Vi har årstider som tema gjennom hele året -Vi er ute og kjenner på forskjellen på å være ute i de forskjellige årstidene -Samtale med barna om hvilken årstid de har bursdag i -La barna ta bilder, filme, se på data, bruk av cd-spiller - Vite om de fire ulike årstidene., og hva som preger dem -Vite om de ulike natur- sammenhenger som f.eks sol, måne, planeter, mørketid vær, regn, snø, is... dyreriket, planter, vekstvilkår, såing. -vite om hvordan vi kan ivareta naturen og miljøet vårt - Få videre erfaringer med å se, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive, filosofere over ulike fenomener, og prøve ut ulike teknikker i forhold til egnede temaer. - Få kjennskap til ulike hjelpemidler/verktøy/digitale verktøy - Høst; bærtur, skogsturer, fjæraturer - Vinter; skiaktiviteter. - Vår/sommer; planting, skogs- og fjæraturer. -tur til Varden/Neverholfjellet - Bøker - Internett -Teknikker som f.eks - fryse/tine vann – rent/skittent vann –skittent vann - så frø -lage såpebobler - Legge til rette for samtaler der barna får undre seg over ulike fenomener. - Hjelpemidler som f.eks forstørrelsesglass, terrarium -Kjennskap til ulike årstider -Få kjennskap til ulike hjelpemidler/ verktøy/digitale verktøy -Kjennskap til ulike natursammenhenger som f.eks mørketid, vær, regn, snø, is,dyreriket, planter, vekstvilkår, såing -Høst: bærtur, skogsturer, fjæraturer -Vinter: utelek med utforskning av snø og is -Vår/sommer: planting, skogs- og fjæraturer -Bøker, internett, cd spiller, data -Forstørrelsesglass

5 5. Etikk, religion og filosofi 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få begynnende kjennskap til kristne tradisjoner og andre tradisjoner vi markerer i barnehagen (jul og påske) -Skape rom for samtaler, ro, fortellinger og opplevelser -Skape trygghet og tilhørighet -Barns medbestemmelse; følge barnets initiativ -Markere kristne høytider og andre tradisjoner -Bøker og sanger om temaet -Vise respekt for hverandre -Få støtte fra de voksne i konflikt- situasjoner -Tillate og bekrefte alle følelser -Få begynnende kjennskap til høytider og tradisjoner som vi markerer i barnehagen( jul, påske) -Begynnende forståelse for forskjellighet -Adventstund, sanger, bøker, bordteater, formingsaktiviteter -Erfaring og undring over at vi er ulike; kjønn, hudfarge, hår, språk, handikap – alle er like mye verd -Samtale, møte barns initiativ med felles undring, alvor og respekt -Gi rom for undring i hverdagen -Sosial kompetanse, gjenkjenne følelsesuttrykk hos seg selv og andre -Barna skal få kjennskap til den kristne tro og tradisjoner -Lære barna å ha gode holdninger til hverandre og respekt for forskjellighet -Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen -Lære om livssyklusen liv og død -Bli kjent med kirka -Fortelle juleevangeliet -Fortelle barna om påskebudskapet ved kirkebesøk og bilder/fortellinger -Vi snakker mye om vennskap både i samlinger og i det daglige. Hvordan vi er med hverandre? Hva er fint og hva er ikke fint? -Være åpen for barnas spørsmål- undre seg sammen med dem -Besøke kirka -Verdier som å skape vennskap, være ærlig, hjelpsom og vise empati og respekt ffor andre -Kjenne til kristne høytider -Kjenne Lucia- og gå Lucia-tog for barnehage og foreldre -Kjenne juleevangeliet -Kjenne påskebudskapet -Kjenne livvsyklusen liv og død -Kjennskap til andre religioner som barna på gruppa og i barnehagen er del av. -Bli kjent med kirka -Verdiskaping gjennom samtaler, bøker om tema, samarbeidsoppgaver -Vise/fortelle juleevangeliet gjennom julekalender, bøker -Gå Lucia-tog for barnehage og foreldre. -Vise/fortelle påskebudskapet gjennom bilder, bøker - Synge kristne barnesanger og bordvers. -Samtaler med barna om ulike temaer innenfor området om hva de tenker/mener. Undre seg sammen med dem -Internasjonal uke -Besøke kirka -Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner -Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livsynsmessig tilhørighet -Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen -Delta i forberedelser til ulike høytider og tradisjoner -Vise/ fortelle juleevangeliet og påskebudskapet gjennom bøker og kirkebesøk -Undre seg i samtale over egen og andres identitet -Internasjonaluke

6 6. Nærmiljø og samfunn 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Bli kjent med barnehagens inne- og uteområde -Utforske nærmiljøet rundt barnehagen -Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter -Delta i daglige gjøremål med voksne og barn på avdelinga -Få erfaring med forskjellige kulturer og tradisjoner -Turer i nærmiljøet -Samefolkets dag, 17.mai feiring osv -Lager familiebok -Drar til familieparken hver vår (Med de eldste) -Sanger med barnas navn -Bli kjent med, og bruke barnehagens uteområde og nærmiljø -Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter -Delta i daglige gjøremål med voksne og barn på avdelinga -Få kjennskap til ulike tradisjoner og kulturer -Hverdagen -Turer i skogen,fjæra, og området rundt på Silsand, gårdsbesøk -17 mai feiring, samenes dag, markering av andre kulturer til barn i barnehagen -Barna skal bli kjent med nærområdet og nærmiljøet og erfare hva det består av -Besøke ulike institusjoner i nærmiljøet -Kjenne til samene og få kjennskap til deres kultur -Få erfare at gutter og jenter har lik verdi og har like muligheter ut fra egne ønsker -Vi vil gå på turer i nærområdet bla skogen og fjæra -barna lærer seg hva de forskjellige plassene vi går til heter -Vi besøker forskjellige institusjoner i nærmiljøet bla brannstasjon, kirka, bibliotek, lekeparken -Brannvern (eldar og vanja opplegg) -Få kjennskap til hvordan en by er bygd opp av ulike institusjoner -Få kjennskap til hvordan Norge er bygd opp- land-slott-konge- statsminister-kommune- ordfører -Lære noe om hvordan samfunnets regler blir bestemt -Få erfare at gutter og jenter har lik verdi og like rettigheter og muligheter -Få kjennskap og nærhet til hva vårt nærmiljø består av- skog- by-fjæra- boligfelt o.l ved å gå på turer/oppdagelsesferd -Besøke flere ulike institusjoner i nærmiljøet -Lære om samenes samfunn og kultur - Vi bygger opp en by på vegg gjennom førskoleklubb, der vi visualiserer ved bilder at barna flytter inn i egne hus, og der vi viser hva en by inneholder av ulike institusjoner og bedrifter. - Vi besøker/går på oppdagelsesferd i nærmiljøet. -Vi besøker skoler, bibliotek, brannstasjon, politistasjon, kirka, butikker, med mer. -Få kjennskap og nærhet til hva vårt nærmiljø består av: skog, fjære, boligfelt, o.l -Besøke ulike institusjoner i nærmiljøet -Kjenne til samene og få kjennskap til deres kultur -Få erfare at gutter og jenter har lik verdi og har like muligheter ut fra egne ønsker -Turer i nærmiljøet, skogen og fjæra. Snakke om/vise hvor de bor. -Turer til butikken, skolen, o.l -Markere samenes dag ved å visualisere samisk tradisjon gjennom bøker, figurer, musikk, flagg, aktiviteter som lasso-kasting o.l

7 7. Antall, rom og form 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få utforske form og rom -Bli kjent med tall og telling -Få erfaring og begynnende forståelse for sortering -Få tilgang på spill, klosser, leker og ulik formingsmateriell - Få kjennskap til begreper som stor, liten, over, under, minst- mellom-størst -Bevegelsesleker/sanger -Fingerregler -Tilrettelegging for kroppslig lek -Puslespill og puttekasser -Sortering av leker i kasser -Duplo -Lekedeig -Formingsmaterialer -Vannlek -Få kjennskap til ulike former og mønster -Bli kjent med begreper som stor og liten, minst, mellom, størst -Plasseringsord; over, under, bak osv. -Få utforske form og rom Duplo, klosser, bygge Perler Sanger, rim og regler Lekedeig, trolldeig, maleaktiviteter Eventyr ” Bukkkene Bruse” og ”Gullhår” Telle Sortere -Barna skal kunne tallene 1-10 -Barna skal kunne former som sirkel, firkant og trekant -Lære om størrelser og plasseringsord -Få kjennskap til og leke med litermål, vekt og ulike matematikk – rekvisitter -Få utforske rom og plassering -Få erfaring med å se og lage mønster -Lek med tall i det daglige og ved planlagte aktiveteter -Bruke formene i formingsaktiviteter -Telle i samlinger -Bruke former/snakke om dem ved for eksempel matbordet -Bruk av ulike matematiske rekvisitter (litersmål, vekt, linjal/målebånd etc) -Komponering av mønster- f.eks perlebrett, armbånd, fargelegging - -Kunne tallrekka 1-10 -Vite at tall er en mengde -Kjenne formene- rund, firkant og trekant og vite om underbegrep som sirkel, kvadrat, rektangel o.l -Få kjennskap til, og leke med linjal, passer, målebånd/tomstokk, gradsive, litersmål, vekt og ulike matematikk-rekvisitter som brikker, terninger, ispinner, o.l. -kunne bruke preposisjoner og plasseringsord -En mer abstrakt erfaring av plassering og orientering i rommet (både ute og inne), utvikle evne til lokalisering -Få erfaring med å se og lage møster - Visualisering av tall og former, arbeidsoppgaver i førskoleklubben,, praktiske oppgaver, lek med tall og beregning. - Måling ved tilberedelse av mat. - Telling av mengde. - Lek med mengde og form. - Komponering av mønster, eks på perlebrett, fargelegging. - Vi bruker forskjellig plassering/ ulike rom til for eksempel ulike leker, måltider etc. - Skattekart, lek med avstander, nær og fjern. -Få kjennskap til ulike former og mønster -Få kjennskap til og leke med litermål, vekt og ulike matematikk – rekvisitter -Kjenne tallrekka 1 – 10 -Kjenne formene sirkel, firkant og trekant -Få utforske form og rom -Måling ved tilberedelse av mat -Telling av mengde -Puslespill, telle ulike gjenstander, spille spill som lotto, bruke enkle dataspill som omhandler bl.a tall, sortering, former og mønster -lage mønster med store perler

8 8. Friluftsliv 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: Erfare at mat kan spises ute Bli kjent med elementer som vann, sand og snø ute Bli glad i å være ute- bevege seg ute Bli kjent med lukter ute Bli kjent med ulike underlag som er ute om sommeren og vinteren 1 topp tur Sansestimulering : lukt – smak- lytte ute i naturen 1 topp tur Være i lavvoen Gå korte turer i nærmiljøet: til havet og i skogen innenfor barnhagen. Se og erfare årstidene. Spise ute - Utforske trær og klatring Plukke bær Delta på planting om våren Toppturer «Mat i barnehagen « Turer i nærmiljøet - Bære egen sekk på tur - Tenne bål, sammen med en voksen. - Kjenne til 4-5 trær i den lokale fauna. Få kjennskap til bruken av kart. - Kjenne til 4-5 forskjellige bær i lokal fauna - Kjenne til 4-5 trær i lokal fauna. Bruk av kniv, kunne bruke kniv sammen med en voksen. Delta på 3 toppturer. - Skileik -Barna bærer egen sekk på turer. -Barna er med og lager bål sammen med en voksen. -Samtale med omkring trær, bær og sportegn vi møter på turer -Vi trener på knivregler og bruk av kniv, sammen med en voksen. - Kunne pakke og bære egen sekk på tur -Kunne lage bål, og kjenne til farene ved bål. -Kjenne til 5-6 trær i den lokale fauna - Vite om stjernetegn, og kunne finne enkelte av dem - Kunne bruke kart - Få kjennskap til dyrene som er i naturen rundt oss - Delta på 4-5 ”toppturer” - Kjenne til 5-6 forskjellige bær vi har i lokal fauna. - Kniv, kunne spikke og håndtere egen kniv. - Skileik -Barna bærer egen sekk på tur, etter hvert lærer de hva som skal være i den og pakker den selv. -Barna skal få øve på å lage bål på turer, og de skal lære om farer forbundet med bruk av bål. -Vi tegner kart, og bruker ekte kart på turer. -”jakt tur” lek og fortellinger i hverdagen, aktiv bruk av spor og sportegn på turer. -Bærturer på høsten, og plantekjennskap i forkant av bær sesongen. -Vi kjennkjenner og snakker om forskjellige trær på turer. -I mørketiden skal vi lære om stjerner og øve på å gjennkjenne stjernetegn. -Kjenne til 3-4 ulike trær i vår lokale fauna (avdelingstrærne) -kjenne til 3-4 bær i nærmiljøet. -Kjennskap til 3-4 dyr i vår lokale fauna. - Være med å lage mat på bålet. - Oppleve glede og mestring i naturen - Barna er med på turer til fjæra og i skogen - Gå på bærtur Bli kjent med dyreliv i fjæra Se på dyrespor i skogen Bli kjent i lavvoen og være der 2-3 toppturer Lage og spise mat ute Klatre i trær- barrierer


Laste ned ppt "1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 ÅR 5-6 ÅR Mål: Metoder: -Få interesse for bøker -Få kjennskap til enkle sanger, rim og regler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google