Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpige funn Veronika Paulsen, stipendiat i sosialt arbeid, NTNU NFBO, Nuuk, 26.- 28. august 2014 Ungdommers erfaringer med deltakelse i barnevernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpige funn Veronika Paulsen, stipendiat i sosialt arbeid, NTNU NFBO, Nuuk, 26.- 28. august 2014 Ungdommers erfaringer med deltakelse i barnevernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpige funn Veronika Paulsen, stipendiat i sosialt arbeid, NTNU NFBO, Nuuk, 26.- 28. august 2014 Ungdommers erfaringer med deltakelse i barnevernet

2 Mitt doktorgradsarbeid Mål: Løfte frem ungdommenes erfaringer med deltakelse i barnevernet Tilnærming Praksisnært Inspirert av prinsipper innenfor Grounded Theory Metode Kvalitative intervjuer inspirert av narrativer (livshistorier) 23 ungdommer Fokusgruppeintervjuer 24 ungdommer, 5 grupper Samtaleliknende intervjuer med hjelpeapparatet Samarbeid med «Gartnerhaugen» og «Sommerprosjektet» Sommerprosjektet som «best practice»- eksempel knyttet til deltakelse/ medvirkning

3 Hvorfor fokus på medvirkning? Barnekonvensjonens artikkel 12- ett av de fire generelle prinsippene i FNs barnekonvensjon Retten til å uttale seg Sentral i anerkjennelsen av barn som selvstendige individer Lov om barneverntjenester § 6-3 Medvirkning fra 7 år, og yngre «når de er i stand til å danne seg egne synspunkter» Part i saken fra 15 år Medvirkning har positive effekter (Slettebø 2002, Horverak mfl 2002) Økt fokus på viktigheten av barns deltakelse i mange år! Flere studier viser likevel at barn i liten grad involveres i barnevernets arbeid, og at de i liten grad kjenner til planer og mål for tiltakene de mottar (Thrana 2008, Langballe og Gamst 2010, Vis og Thomas 2009, Juul 2010, Strandbu 2010, Seim og Slettebø 2011, Bakketeig og Bergan 2013)

4 Hva er «Sommerprosjektet»?

5 Sommerprosjektets tilnærming og metoder Gruppetenkning Nettverksjobbing og samarbeid Narrativ tenkning og LØFT Aktivitetsrettet miljøterapi Medvirkning og myndiggjøring Relasjonsarbeid Tett på!

6 Ungdommene i «Sommerprosjektet» 98 ungdommer med vedtak (og ca 50 uten vedtak) 76 gutter og 22 jenter «Tilhørighet til et miljø preget av asosial atferd» 95 av ungdommene: kriminalitet 89 av ungdommene: illegale rusmidler 8: alkoholmisbruk 3: ingen indikasjon på rus 96 har opplevd vold Sammensatte utfordringer og store behov Dårlig relasjon til hjelpeapparatet Vanskelig oppvekst: vold i hjemmet, rusproblemer hos foreldre, lav inntekt, men også «ressurssterke» foreldre. Ei gruppe som ble beskrevet som «vanskelig å komme i posisjon til»

7 Funn: Opplevelse av medvirkning Gjennomgående fokus på ungdommen i sentrum og ungdommens deltakelse gjennom alle ledd og i alle faser av tiltaket. Kontaktetablering Oppsøkende arbeid Tilgjengelig Aktiviteter og kompensering Samarbeid med andre instanser Generelt er ungdommene veldig fornøyde med Sommerprosjektet og mener det er et veldig bra tiltak! Opplevelsene av møtet med Sommerprosjektet settes i kontrast til barnevernet generelt og andre tiltak ungdommene har hatt.

8 Funn: Opplevelse av medvirkning Ungdommene sier generelt at de har medvirket lite i kontakten med barnevernet, men når de kommer i kontakt med Sommerprosjektet skjer det en endring. Jeg synes det er veldig annerledes. For når de sendte meg på barnehjem og alt sånn så… Du blir ikke hørt liksom. Og du blir ikke trodd heller hvis du sier noe. Så de (barnevernet forvaltning) kan på en måte gjøre hva de vil. Så det synes jeg var veldig vanskelig da. For jeg synes liksom de fikk altfor mye makt. Men her (i Sommerprosjektet) kan du liksom bestemme litt sjøl hva du vil og ikke vil gjøre og hva du synes er bra for deg. At det ikke er noen andre som tar den avgjørelsen på en måte (Jente 19 år) Ungdommene oppfordrer barnevernet til å høre mer på barna og ungdommene og spørre hva selv tenker kan være bra for dem. Ikke bare spørre, men også lytte på det de sier (Haugen, Paulsen og Berg 2012) Ungdommene mener medvirkning gir positive konsekvenser Ansvarsfølelse Empowerment De gir deg muligheten, så er det opp til deg selv. For til syvende og sist så er det ditt eget valg hva du gjør. Det er ingen som kan velge for deg eller si hvordan du skal leve livet ditt, men de gir deg muligheten (...) De gir deg muligheten, også velger du selv om du vil ta den eller ikke (Ungdom i gruppeintervju)

9 Hva skal til for å oppnå reell medvirkning? Samlet handler suksessfaktorene knyttet til medvirkning om følgende punkter: Tar utgangspunkt i ungdommen i sentrum Møte ungdommene «der de er» - både mentalt og fysisk Ha tro på ungdommen og ungdommens mulighet for endring Fokus på ressurser og positive egenskaper (LØFT) Vise forståelse, medfølelse og omsorg (Bernard 2006, Redmond 2004, Thrana 2014) Ta ungdommene på alvor og vise respekt Ha forventning om en positiv endring og bryter den negative «stigma-spiralen»

10 Medvirkning og relasjonsarbeid- to sider av samme sak? (1/2) Ungdommene har tidligere blitt innkalt til samtaler hos «barnevernet», men opplever likevel ikke at de har medvirket Ofte kobler ungdommene muligheten for medvirkning til at de har en god relasjon til de ansatte, som gjør at de tør å være åpne, tør å stille spørsmål og tør å si meningen sin. Så litt tilbake til det med at de hjelper oss da. For meg så har de, når de har hjulpet meg, så har de vært der litt mer personlig da. De har ikke brukt fritiden sin på det, men de har en personlig rolle over en profesjonell rolle, da. Så for meg så føler jeg det er lettere å prate med dem som personer isteden for noe barnevernet og systemet rundt det også videre. Jeg får være meg selv (Gutt, 24 år)

11 Medvirkning og relasjonsarbeid- to sider av samme sak? (2/2) Tillit Det er måten de behandler mennesker på. Måten de sier at de skal gjøre en ting og de faktisk mener og holder det de sier. Det er det som er forskjellen på «barnevernet»- at der sier de mye rart, men holder det aldri. Men når Sommerprosjektet kom, når (navn på ansatt) og de kom, så holdt de det de sa (…) De får meg til å stole på dem tenkte jeg å si. Fordi de gir meg aldri noen grunn til å ikke stole på dem. Det er den måten de behandler andre folk på og måten de er, de er rett og slett perfekte (Informant 18, jente 19 år). «En samtale er ikke en samtale» Så har de tid til deg. De har ikke noe tidsskjema, de sitter ikke og ser på klokka og.. "ja, du jeg har et annet møte med 15 andre stykker som er akkurat som deg.." Det er ikke sånn, liksom. De har tid til deg. De er liksom aldri for opptatt da, tar seg tiden, det er bra (…) De lærer seg å bli kjent med deg som den personen du er (Ungdom i gruppeintervju) Det tar tid å bygge en relasjon Videre analyse: Er relasjonsarbeid en forutsetning for reell brukermedvirkning?

12 Takk for meg! Bakketeig, E. og Bergan, T.L. (2013): Om ungdoms medvirkning ved plassering i fosterhjem. I Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram (Vol. 16/13, s. 85-107). Bernard, B. (2006): Using strength-Based Practice to tap the Resilience of Families. I Saleebey, D. (Ed.): Strenghts Perspective in Social Work Practice (s. 197-220). Boston: Allyn & Bacon. Juul, R. (2010): Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barn. Doktorgradsavhandling, NTNU. Langballe, Å., K. Gamst og M. Jacobsen (2010). Den vanskelige samtalen: barneperspektiv på barnevernarbeid: kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Seim, S. og Slettebø, T. (2011). Collective Participation in Child Protection Services: partnership or tokenism? European Journal of Social Work. 14 (4), p. 497- 512. Vis og Thomas (2009). Beyond talking- children`s participation in Norwegian care and Protection cases. European Journal of Social Work. 12 (2). Redmond, M. (2004). The Goodness Within. Reaching Out to Troubled Teens with Love and Compassion. Paulist Press, New York/ Mahwah, N.J. Thrana, H, (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal akademisk, Oslo. Thrana, H. (2014). Kjærlighet- en anerkjennelsesrelasjon i arbeid med utsatt ungdom. Fontene Forskning nr 01/14 s. 4- 17. Kontaktinfo: veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no


Laste ned ppt "Foreløpige funn Veronika Paulsen, stipendiat i sosialt arbeid, NTNU NFBO, Nuuk, 26.- 28. august 2014 Ungdommers erfaringer med deltakelse i barnevernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google