Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNGDOMMERS ERFARINGER MED ETTERVERN OG OVERGANGEN TIL VOKSENTJENESTENE Temadag «Fra barn til voksen», Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 17.12.14 Veronika Paulsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNGDOMMERS ERFARINGER MED ETTERVERN OG OVERGANGEN TIL VOKSENTJENESTENE Temadag «Fra barn til voksen», Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 17.12.14 Veronika Paulsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNGDOMMERS ERFARINGER MED ETTERVERN OG OVERGANGEN TIL VOKSENTJENESTENE Temadag «Fra barn til voksen», Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 17.12.14 Veronika Paulsen Stipendiat Sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

2 Mitt doktorgradsarbeid  Mål:  Løfte frem ungdommenes erfaringer med deltakelse i barnevernet  Tilnærming  Praksisnær  Inspirert av prinsipper innenfor Grounded Theory  Metode  Kvalitative intervjuer inspirert av narrativer (livshistorier) 23 ungdommer  Fokusgruppeintervjuer 24 ungdommer, 5 grupper  Samtaleliknende intervjuer med ansatte/ hjelpeapparatet 29 ansatte  Samarbeid med «Gartnerhaugen» og «Sommerprosjektet»  Barneverntiltak

3 Ungdommene  45 ungdommer  16- 25 år (4 under 18 år)  14 Jenter  31 Gutter  Ulike historier  Mange har hatt langvarig kontakt med barneverntjenesten  Mange har bodd på institusjon, i fosterhjem eller begge deler  Rus, kriminalitet og atferdsvansker  Omsorgssvikt/ utfordringer i hjemmet  Mange brudd i relasjoner  Privat  I hjelpeapparatet

4 Bakteppe  Fra at ingen var opptatt av ettervern til at «alle» ble det?  Mest fokus på flytting fra institusjon/ fosterhjem?  Tidlig intervensjon som motsats til arbeid med ungdom?  Landsforeninga for barnevernsbarn en viktig pådriver  Rettighetsfesting av ettervern  Ungdom i barnevernet karakteriseres som en «sårbar gruppe» i overgangen til voksenlivet (Stein 2004, Munro og Stein 2008):  Helse  Utdanning  Arbeidsledighet  Rus/ kriminalitet  Sosial eksklusjon  Mange av ungdommene som har vært i barnevernet har lite eller ingen kontakt med familiene sine og har behov for sosial støtte fra andre (Bogen og Nadim 2009, Kristoffersen 2009)  Unge som har fått et ettervernstilbud har større sjanser for en vellykket voksenkarriere (Clausen og Kristofersen 2008)

5 Forutsetninger 3 forutsetninger for ettervern:  Ungdommen må ha hatt tiltak fra barnevernet før fylte 18 år  Ungdommene må samtykke til ettervern  Barneverntjenesten må mene at ettervern er nødvendig Lov om barneverntjenester § 1-3  Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år (…)Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.  Ettervern er altså ikke en rettighet, men det er sterke føringer  Innholdet i ettervernstiltak lite definert

6 Får ungdommene ettervern?  I varierende grad  Noen får, noen får ikke  Ungdommene mener at det virker litt tilfeldig hvem som får og ikke  Av de som får er det mange som ikke får frem til de er 23 år  Alder er en viktig faktor  20 år som «magisk grense»?  Behovene varierer, men ingen tvil om at de aller fleste har behov for oppfølging etter 18 år Vi er ikke voksne selv om vi er 18 år! Det er jo viktig at dem får tilbud om oppfølging og hjelp, for du er jo ikke selvstendig når du er 18 år (…) Det er jo nesten ingen 20-åringer som er det heller. Det er jo veldig optimistisk å tro at en person skal være selvstendig… hvis en person trenger hjelp når en er 17 år, så trenger han det når han er 19 også (Ungdom i gruppeintervju)  Lite nettverk, eller lite støttende nettverk gjør at de tenger noen som kan fylle voksenrollen  En overdreven tro på at en del klarer seg selv?

7 Et eksempel Jeg har vært i barnevernet fra 11-12-årsalderen da til – ja, 20 (…) Jeg har hatt sånn etteroppfølging da (…) Jeg skulle ønske at det varte lenger (…) Fordi … jeg er en som tar veldig mye ansvar overfor alle… Og jeg trenger noen å prate med, for det har jeg liksom ikke (…) Og jeg har gått igjennom både psykolog gjennom barnevernet – BUP. Og så har jeg –via Gartnerhaugen så har jeg hatt en sånn støttekontakt da som er med og gjør positive ting og prater med meg, for det meste da (…) Og det har hjulpet meg gjennom hverdagen. Så … jeg har følt at det har vært litt tyngre nå etter sånn at hun har gått ut av bildet da (…) Men det er bare det at jeg – jeg mangler rett og slett noen voksne – Og nå skal jeg jo liksom være voksen, men … det er tungt da til tider … å på en måte ikke ha noen å spørre om råd og diskutere ting med (…) Men jeg trengte det tydeligvis ikke, så…

8 Manglende informasjon  Flere ungdommer har ikke fått informasjon om ettervern  Manglende medvirkning  Brudd på rettigheter  Flere tror at barnevernet ikke følger opp ungdommer lenger enn til de er 18 eller 20 år  Ulike forklaringer og forståelser  Diskusjoner i gruppeintervjuene om regelverket  Flere av ungdommene har opplevd utydelig avslutning av tiltakene  Hvem tar beslutningen?  Manglende informasjon om avslutningen  Usikkerhet om hva som skal skje videre, overlates til seg selv  Dårlig planlegging av overganger  Manglende vedtak  Ikke klageadgang

9 Avsluttede ettervernstiltak i barnevernet  Noen synes det er greit at de ikke har ettervern lenger  Føler at de klarer seg godt uten  Noen har selv ønsket å avslutte tiltak  Noen av ungdommene angrer på at de sa nei til ettervern  Ønsket frihet og selvstendighet  Trodde de skulle klare seg selv  Skjønte ikke rekkevidden av å si nei  Tiltakene de fikk tilbud om var ikke de tiltakene de følte behov for  For stort ansvar å legge på en 18- åring?  Noen har blitt overført til voksentjenestene  For flere har tiltakene blitt avsluttet på tross av at ungdommene har ønsket bistand  Flere av ungdommene skulle ønske de fikk tiltak lengre De bør kanskje prøve å ha litt mer kontakt med ungdommene i ettertid, tenker jeg da, at det kan være litt lurt. Og ikke bare kaste dem ut med en gang de blir 18 år (Jente, 24 år)

10 Positive opplevelser av ettervern  De som har (eller har hatt) ettervernstiltak fra barnevernet er stort sett veldig fornøyde med tiltakene  God relasjon til kontaktpersonen sin  Har vært aktivt deltakende i utformingen av tiltaket/ innholdet  Opplever at tiltakene treffer deres behov  Ettervern oppleves som en trygghet for mange  Så lenge jeg har Gartnerhaugen så har jeg på en måte en sånn trygghetsfølelse. Hvis det skjer noe så kan jeg ringe og snakke med dem, og de stiller opp hvis det er noe.  Det er godt å vite at jeg kan ringe til dem i Sommerprosjektet når jeg vil…  Erstatning for manglende sosial støtte i familie/ nettverk  Praktisk/ materielle bistand: bolig, økonomi osv.  Kan være med dem på møter  Emosjonell støtte: Noen å snakke med når de trenger det  Relasjoner til voksne som kan veilede dem

11 Utfordringer i ettervernet  Manglende informasjon, medvirkning, involvering  Variasjoner mellom de som har hatt omsorgstiltak og de som har hatt hjelpetiltak  Har ungdommer med hjelpetiltak mindre behov?  Tilfeldige vurderinger?  Uenighet mellom forvaltning og tiltak  Hva er det beste for denne ungdommen?  Overgangen begrunnes i noen tilfeller av at de har behov for langvarig oppfølging fra voksentjenestene

12 Årsaker til manglende ettervern  Hva er «nødvendig»?  Skjønnsvurdering  Variasjoner mellom saksbehandlere gjør ettervern tilfeldig?  Manglende rutiner?  Medvirkning er en forutsetning for gode ettervernstiltak  Medvirkning er en utfordring i barnevernet generelt  Økonomiske innstramminger, retningslinjer fra politisk hold  Manglende prioritering av ungdom

13 Overgang til voksentjenestene  Ungdommene opplever manglende samarbeid mellom NAV og barnevernet i overgangen  Uenighet som ungdommene oppfatter  Flere av ungdommene opplever at det handler om økonomi Jeg tror saksbehandlere ikke tenker på den personlige biten, men den økonomiske biten (…) Det er jo det dem tenker at «Nei, det skal koste minst mulig penger for ungdom i barnevernet. Så ja, nå er du ferdig, så du sendes over til NAV» (…) Dem tenker veldig mye på den penge-biten i stedet for «Hva er egentlig best for den ungdommen her?»  Ofte dårlig planlegging av overgangen  Ungdommene opplever at de plutselig skal overføres til NAV  Manglende overførings/ informasjonsmøter  Plutselig blir vi overlatt til oss selv

14 Overgang til voksentjenestene  Flere påpeker manglende medvirkning i samarbeidet med NAV  Tiltaket jeg fikk passet ikke til meg  Overføring til andre tjenester oppleves utfordrende for ungdommene  Et nytt system som stiller andre krav, og et system de ikke kjenner  Brudd i relasjoner  Mindre oppfølging og annen oppfølging  Mindre tilgjengelighet  Økonomi er et sentralt tema blant ungdommene  Diskusjoner om hvor mye, hvor ofte og fra hvem Kilde til konflikt mellom ungdommene og NAV

15 Forutsetninger for godt ettervern  Gode, stabile og forutsigbare relasjoner  Gode overganger  Medvirkning  Informasjon  Spør meg hva jeg mener  Skreddersøm  Godt samarbeid mellom instansene


Laste ned ppt "UNGDOMMERS ERFARINGER MED ETTERVERN OG OVERGANGEN TIL VOKSENTJENESTENE Temadag «Fra barn til voksen», Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 17.12.14 Veronika Paulsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google