Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Universitetssykehuset I Trondheim Ann M. Berg 15.09.2014 INFEKSJONSKONTROLL I HELSEBYGG Steril forsyning / SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Universitetssykehuset I Trondheim Ann M. Berg 15.09.2014 INFEKSJONSKONTROLL I HELSEBYGG Steril forsyning / SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Universitetssykehuset I Trondheim Ann M. Berg 15.09.2014 INFEKSJONSKONTROLL I HELSEBYGG Steril forsyning / SF

2 2 2. etasje – Operasjon – Intensiv - Røntgen Hovedintensiv Nyfødt intensiv Rtg. Operasjon Operasjon. RTG. AKUTTEN Ann M. Berg 15.09.2014 SF

3 3 Mikroinstrumenter Utfordring mht. rengjøring Vanskelig visuell kontroll Varsom behandling – presisjons instr. Fikseres på en sikker måte ved vask. 18.09.2016 Krav til rene instrumenter / utstyr Forebygge infeksjoner Krav til lokaler Ann M. Berg 15.09.2014

4 4 MIS – instrumenter MIS – instrumenter Minimum Invasiv Systems Utfordringer; -Mange deler - demontering -Lange arbeidskanaler -”Kjeften” – vanskelig rengjøring mellom metalldel og plastdel -Skifte slitte instrumenter – rifter i plasten -Stille krav til leverandør 18.09.2016 KOMPLEKSITET: Arbeidsoppgaver tar lenger TID. Økt krav til kvalitet. Utvidet ansvar for personalet Ann M. Berg 15.09.2014 trend

5 5 Moderne maskinpark 18.09.2016 5 Ultralyd forvasker ØNH,NEVRO,ØYE, laparaskopi Egen maskin til anestesi og optikker Ann M. Berg 15.09.2014

6 6 Plassering av instrumenter – renhet før sterilisering! Ann M. Berg 15.09.2014 Lokaler og innsatser for de kontaminering

7 7 Personalet: Opplæring og oppfølging - prosessering av urene instrumenter http://www.do-best.dk/ Nasjonalt arbeid i alle RHF – FAGSKOLE FOR STERILFORSYNINGSTEKNIKERE / LEDERE ? Ann M. Berg 15.09.2014 S mittevern

8 8 Ann M. Berg 15.09.2014

9 9

10 10 Ann M. Berg 15.09.2014

11 11 Smittevern - infeksjonskontroll Nye St. Olav Hospital : Innføring av viktige prinsipper for å underbygge retningslinjer, lovverk og prosedyrer. Deltaking i planlegging, utarbeiding og evaluering….. Utforming av areal…  Ivareta krav til kvalitet..  Ivareta funksjonalitet…. Ann M. Berg 15.09.2014 Smittevern – involvert i tilstrekkelig grad?

12 12 Steril forsyning Mottak urene vogner Uren sone - oppstillingsplass Ren sone - oppstillingsplass Steril sone - oppstillingsplass Utkjøring sterilt utstyr/SSG Ann M. Berg 15.09.2014

13 13 Forsyningsprinsipper ved St. Olavs Hospital 1. Transportprinsippet - AGV 2. Informasjonsprinsippet IT-basert bestilling, lagerstyring T-DOC 3. Organisasjonsprinsippet – driftoppgaver til DS 4. Modulprinsippet – 40/60 modul i lager/transport 5. Forsyningsprinsippet - et varemottak, 2 lagernivå 6. Produksjonsprinsippet –samlokalisering av forsyning Ann M. Berg 15.09.2014 Hygiene

14 14 Transportprinsippet AGV – dekontaminering av vogner med Sterilt sirkulasjonsgods og rene / sterile forbruksvarer til klinisk virksomhet Ann M. Berg 15.09.2014 Infeksjonskontroll Krav til - mottaksareal - oppstillingsplasser av vogner

15 15 Organisasjonsprinsippet Satsning: Utdanning for ansatte Mål: Ledere skal ha spesialkompetanse - Omorganisering av personell –sentral drift Ann M. Berg 15.09.2014 Sentralisere virksomhet Ett mottak av instrumenter /SSG All bearbeiding – vask, kontroll, pakk og sterilisering skal skje i SF Sterilforsyning Smittevern Internkontroll – logistikk - hygiene

16 16 Informasjonsprinsippet IKT -verktøy som kan dekontamineres Skanner m/ledning Etikett-skriver Trådløs skanner Utskrift brikkelister Ann M. Berg 15.09.2014

17 17 Modulprisippet Kvalitet på kurver og bakker med krav til dekontaminering. Funksjonell og effektiv plassering av varer, sterilt og usterilt. Ann M. Berg 15.09.2014 Internkontroll – emballasje og transport

18 18 Forsyningsprinsippet 2 lagernivå Sentralt bufferlager av brikker, sterilcontainere til operasjon Forbruksmateriell sentralisert til eget Hovedlager Ann M. Berg 15.09.2014 Rom - kvalitet Sterilt utstyr: Håndtering Lagring Utpakking Transport

19 19 Rom - kvalitet Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner Stiller krav til at det gjennomføres kvalitetskontroll av rom med spesielle krav til luftkvalitet. Ivareta renhet på produktene før sterilisering, og på produktene etter de er sterilisert. Sikre avgrensede soner som kan kontrolleres. Verne mot gjennomgangstrafikk. Ann M. Berg 15.09.2014

20 20 FAGANSVAR 1 Funksjonsbeskrivelse Steril forsyning: SF ha faglig ansvar for all håndtering, transport og lagring av sterilt medisinsk utstyr. - Lagerkontroll Hovedlager Internkontroll Ann M. Berg 15.09.2014

21 21 Renhetsnivå lager – RENT / STERILT Krav til oppbevaring: Dekke til utstyr, eller lagre utstyr i skap for å unngå støvpartikler Kvalitetssikret emballasje Krav til luftkvalitet, temp og fuktighet. Orden i sterile og rene lager sterilt usterilt Ann M. Berg 15.09.2014 Sengetun Operasjon Poliklinikk

22 22 FAGANSVAR 2 SF har faglig ansvar for håndtering av instrumenter / sirkulasjonsgods. Prosedyrer - hvem er dokumentadministrator? Ann M. Berg 15.09.2014

23 23 EQS Ann M. Berg 23.02 2012 Ønsket kvalitet Kvalitetsforum Kommunikasjonsplan Fellesprosedyrer 2012

24 24 Sterilisering Forskrift for smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner §2-2: Det skal etableres et system for skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring, herunder innkjøp, lagring og transport, renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer og kontrollrutiner. Sikre optimale forhold ved lagring og transport i verdikjeden. Sporing…. Ann M. Berg 15.09.2014

25 25 Produksjonsprinsippet Samlokalisering av forsyning Samarbeid om forsyning mellom faggruppene Overføring av kunnskap mellom grupper som driver med varetransport og lager. - Logistikkpersonell, kliniske avdelinger og Steril forsyning. Ann M. Berg 15.09.2014 Krav til kvalitet

26 26 Kvalitetsstyring NS-EN ISO 9001:2008 Sikre at utstyr blir rengjort, desinfisert, kontrollert og pakket på en måte som sikrer kvaliteten på sluttproduktet, ut fra gjeldende retningslinjer og faglige aksepterte normer. Sikre at egenprodusert og fabrikkframstilt sterilt utstyr oppbevares og håndteres på en måte som sikrer at det forblir sterilt og funksjonelt  helt fram til bruker / pasient. Ann M. Berg 15.09.2014 Transport Lagring

27 27 LOV 1995-01-12 nr 06: Lov om medisinsk utstyr. Formelle krav som angår kvaliteten av sterilt medisinsk utstyr finnes i lov og forskrifter om medisinsk utstyr. Ann M. Berg 15.09.2014

28 28 §1. Lovens virkeområde ● Denne lov regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr. ● § 2. Lovens formål ● Formålet med loven er å forhindre skadevirkninger, uhell og ulykker, samt sikre at medisinsk utstyr utprøves og anvendes på en faglig og etisk forsvarlig måte. ● Kan leses på www.lovdata.no Ann M. Berg 15.09.2014 Forsvarlighet i tjenesten Pasientsikkerhet

29 29 Smittevernplan for HMN 2011 – 2014 En autoklav er medisinsk utstyr  omfattes av EØS-direktiv - krav til plassering, kontroll o.a. - krav til dokumentasjon av prosesser - sporing Kvalitetssikring av sterilproduksjon  - innføring av kvalitetssikringssystem med årlig revisjoner av tredjepart - innføring av sporingssystem i sterilforsyningens prosesser opp mot operasjonsavdelingene Ann M. Berg 15.09.2014 SF: sertifisering 2004 T-DOC sporing 2009

30 30 NS-EN ISO 9001:2008 11.mai 2004 Oppgaver: Rendyrke produksjonen Sterile forbruksmateriell overført til Hovedlager 2004 Forbedre arbeidsprosesser og effektivitet - NYTT SYKEHUS 5+5 effektiviseringsprosjekt - internhandel Ann M. Berg 15.09.2014

31 31 Steril forsyning Virksomhet: Rengjøring og sterilisering av kirurgiske instrumenter Digital sporing og lagring av sterilt sirkulasjonsgods -SSG Rådgivning og undervisning Kontroll av sterilsatellitter – maskinpark – 2014 Prosessering av fleksible skop - 2015 Ann M. Berg 15.09.2014

32 32 Steril sone autoklavevogner ”huset rundt” T-DOC Ann M. Berg 04.02.2013 Case card

33 33 Sterilsatellitt back – up KIRURGISKE INSTRUMENTER Sterilsatellittene skal være nødvendig backup, - ikke baseres på daglig drift Desinfeksjonsrom Autoklaverom Sterilt lager AGV- stasjon Faglig akseptert norm: T- DOC- sporing intern produksjon Økt kvalitet: Kundeservice – kontroll maskinpark Ann M. Berg 15.09.2014

34 34 Automatiske transportsystem AGV RØRPOST AGV stasjon Steril forsyning Ann M. Berg 27.08.2014

35 35 Kontroll av renhetsgrad på instrumentene Vannkvalitet Kjemikaliedosering Luftkvalitet Renhold Soneinndeling, sluse med omkledning Kontroll, validering maskinpark Ann M. Berg 15.09.2014

36 36 Luftkvalitet og CFU-måling i produksjonslokalet i sterilproduksjon i sykehus Definisjon: CFU = colony-forming units Mayhall CG (editor): Hospital epidemiology and infection control (Fourth edition, 2013) Dansk Standard DS 2451-9: Krav til innkjøp og vedlikehold av teknisk og medisinskteknisk utstyr (2003) Kapittel 72: Microbiologic sampling of the environment in healthcare facilities Ann M. Berg 15.09.2014

37 37 Målingene skal utføres som fastsatt i Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner og Retningslinjer for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer (operasjonsrom). (Rundskriv fra Statens helsetilsyn, IK- 2/97). Henviser også til Global – prosedyre Mikrobiologisk kontroll av luft i operasjonsstuer Mikrobiologisk kontroll av luft i operasjonsstuer Ann M. Berg 15.09.2014

38 CFU -luft- målinger 38 Resultat: Luftkvaliteten bør tilfredsstille følgende verdier for gjennomsnittlig antall CFU/m 3 luft under operasjonen  Ultraren luft <10 CFU/m 3 luft ved spesiell infeksjonsfølsom kirurgi, f. eks innsetting av fremmedlegemer, ortopedi, hjerte-, kar- og nevrokirurgi. Standard <100 CFU/m 3 luft ved alle andre kirurgiske prosedyrer. Ann M. Berg 15.09.2014 Sterilforsyning

39 39 Luftkvalitet Sopp Bakterier Virus Felles standarder for luftkvalitet mangler. Ann M. Berg 15.09.2014

40 40 Luftkvalitet og CFU-måling Flere forhold påvirker luftkvaliteten Trafikk Besøkende Temperatur Tidspunkt på døgnet Relativ fuktighet Relativ konsentrasjon av partikler og mikroorganismer Utstyret til CFU-målingen Ann M. Berg 15.09.2014

41 41 Diverse betenkeligheter med CFU-målinger (luft) Mayhall p. 1061: Box 72-1 Man må derimot sikre disse (Dansk Standard 2451-9): Klimakontroll og ventilasjonskrav: Trykk Temperatur Fuktighet Luftskifte Filtre Ventilasjonskanaler Ann M. Berg 15.09.2014 Hvilke metoder for kontroll Hvordan Hyppighet Eier av prosess har ansvar Dokumentasjon

42 42 Klimakontroll og ventilasjonskrav Trykkdifferanse til øvrige rom –Overtrykk –Overtrykk 10 – 15 Pa –Måles minst årlig –Permanent trykkmåler bør monteres utenfor rom Note: Trykkdifferansen kan bedømmes kvalitativt Ann M. Berg 15.09.2014

43 43 Klimakontroll og ventilasjonskrav Fuktighet 30 - 60 % Luftskifte Minst ti ganger i timen Tilføring av friskluft: Minst 30 m3 pr m2 pr time Resirkulering: nei Luftskifte skal måles minst årlig Partikkelkonsentrasjon  Målekriterier og program skal fastsettes av organisasjonen Partikkelmåling  Bør gjøres minst årlig (tom stue/ rom) og ved filterskifte og ombygginger Ann M. Berg 15.09.2014

44 44 http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/enhet/driftsservice/enheter/Sterilforsyning/default.aspx HJEMMESIDEN TIL STERIL FORSYNING INTRANETTET http://sterilforsyning.no/index.html Norsk forening for Steril forsyning http://www.driftsservice.no/avdeling/steril+forsyning/ HJEMMESIDEN Ann M. Berg 15.09.2014

45 45 TAKK FOR MEG! Ann M. Berg 15.09.2014


Laste ned ppt "1 Universitetssykehuset I Trondheim Ann M. Berg 15.09.2014 INFEKSJONSKONTROLL I HELSEBYGG Steril forsyning / SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google