Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Urinveisinfeksjoner hos eldre 18.09.2016. 3 HjerneRedusert størrelse og vektredusert mengde nevrotransmittere Senere ”varsling” til hjernen om full.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Urinveisinfeksjoner hos eldre 18.09.2016. 3 HjerneRedusert størrelse og vektredusert mengde nevrotransmittere Senere ”varsling” til hjernen om full."— Utskrift av presentasjonen:

1 Urinveisinfeksjoner hos eldre 18.09.2016

2

3 3 HjerneRedusert størrelse og vektredusert mengde nevrotransmittere Senere ”varsling” til hjernen om full blære Immun forsvaret Redusert T og B- celle funksjon Redusert lavgradige, kronisk betennelse respons Svekket akutte bet. Reaksjon Svekket feber respons Langsommere økning i produksjon av betennelsesmarkører (crp) Fører til en endring av infeksjonsforsvaret NyreneRedusert størrelse etter 50 år En frisk 70 åring har ca 70% normal, tidligere nyefunksjon Evne til å skille ut og konsentrere urinen Svekket ADH reguleringØkt urinproduksjon om natta (nokturi)

4 18.09.20164 HormonerRedusert østrogennivå - slimhinneatrofi Tørre og tynnere slimhinner i urinrøret Lukkefunksjon fungerer dårligere Mer utsatt for infeksjon MennProstatshyperplasiUrinrøret blir avklemt Avløpet hemmes Urinretensjon BlæreSvekket muskelstruktur (detrusormuskel) og redusert elastiasitet i blæreveggen Redusert blære kapsatit ( fra ca 500 til 250 ml) Prostatahypertrofi hos menn Tidligere urinlatingstrang Tømmingsvansker

5 18.09.20165 Nevrologiske lidelser: Hjerneslag Demens Urinretensjon Inkontinens Mobilitetsproblemer Resturin Overflow Vanskeligheter med å ta seg fram til toalettet i tide Vanskeligheter med å ta seg fram til toalettet på egen hånd Parkinsons sykdom Overaktiv blære Stiv og treg åpning av blærehalsen under urinlating Mobilitetsproblemer Diabetes – senforandringer (nevropati) Atonisk blære Nedsatt sensibilitet Kronisk retensjon Akutt sykdom: Hjerte infarkt Cerebrovaskulær sykdommer Sepsis Reduserer en gamles oppmerksomhet Minske evne til å registrere og holde tilbake urinlatingstrangen Inkontinens

6 UVI Vanligst bakterielle infeksjonstypen hos eldre Forekommer oftere hos eldre enn i befolkningen ellers Ca 40% av alle registrerte helseinstitusjon assosierte infeksjoner (HIA) Opptil 80 % av helsetjenesteassosierte UVI er knyttet til instrumentering av urinveiene, spesielt bruk av blærekateter. Er et vanlig utgangspunkt for sepsis Wyller T B, Geriatri

7 klassifikasjon Karakteristisk for urinveisinfeksjoner er oppvekst av bakterier i urinen (bakteruri) med høyere bakteriemengde enn den man kan forvente å påvise ved forurensing fra fremre uretra. Symptomatisk / Asymptomatisk Komplisert / Ukomplisert Wyller T B, Geriatri/PPS

8 Asymptomatisk UVI Finnes bakterier i urinen uten at pasienten har symptomer Vanligere enn symptom givende UVI hos eldre kvinner Opp mot 50% Skal ikke behandles pga resistens riskio (hos kvinner men alltid hos menn) Wyller T B, Geriatri/PPS

9 Symptomatisk UVI Vanlige symptomer ved symptomatisk UVI: dysuri (smerter ved vannlating) hyppig vannlatingstrang Urgency – hastverk for å komme på wc smerter i nedre del av abdomen Feber Wyller T B, Geriatri/PPS

10 Komplisert UVI Foreligger når en infeksjon er -forårsaket av forhold hos pasienten som anatomiske misforhold (strikturer og lignende) -nevrologiske forstyrrelser som påvirker drenasjen -ved inflammatoriske forandringer som følge av gjentatte infeksjoner. UVI hos pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar defineres også som komplisert. Forenklet - nedre UVI hos for øvrig friske kvinner i fertil alder (ikke gravide) som ukompliserte og alle andre tilfeller av UVI som kompliserte.

11 Ukomplisert Ukomplisert UVI foreligger når infeksjonen ikke er forårsaket av underliggende anatomiske eller nevrologiske forstyrrelser som påvirker drenasjen av urin.

12 Majoriteten av UVI forårsakes av mikroorganismer som når urinveiene via urinrøret. Endogen smitte: mikroorganismer forflyttes fra kroppsområder nær urinrørsåpningen til urinveiene Eksogen: skjer oftest via hendene til helsepersonell eller forurenset utstyr. Majoriteten av HAI UVI skjer i forbindelse med kateterisering Mikroorganismer entrer urinveiene ved at de beveger seg langs kateterets utside (ekstraluminalt) eller innside (intraluminalt)

13

14 Uspesifikke symptomer hos eldre Funksjonssvikt Forvirring Falltendens Svimmelhet Slapphet Anorxi Kvalme Diare Inkontinens

15 Diagnostisering Urinprøve Hensikten: Påvise bakterier som årsak til UVI. Større variasjon i mikrober og resistens er vanligere Grampositive bakterier(enterkokker) gir ikke utslag på nitritt på urinstix

16 Bact prøve Hensikt: Påvise bakterier som årsak til urinveisinfeksjon Utfordring: De samme bakteriene som gir urinveisinfeksjon, finnes også på hud og slimhinner rundt urinrørsåpningen Korrekt prøvetaking reduserer overvekst av forstyrrende mikrober og bedrer sensitiviteten ved undersøkelsen

17 Lab Prøvetakingsteknikker: Poseprøve (barn) ”Midtstrøms vaskeprøve” Kateterprøve (oppgi om permanent eller engangs) Blærepunksjon

18 Bact prøve Tidsbruk fra prøven er mottatt: Vekst og grovidentifikasjon: 1 døgn Identifikasjon og resistensbestemmelse: 2 døgn Kommentar: ”Sannsynlig forurensning” Standardkommentar ved vekst av tre eller flere typer bakterier, eller lavpatogene bakterier Unntak: Blærepunksjonsprøver og kateterurin

19 Lab Vurdering av bakteriemengde i urin - bakterietall - kjønn - alder - prøvetakingsmetode - sykehistorie - kliniske funn

20 Prøvetakingsteknikker hos eldre Midstrøms vaskeprøve Anbefales for å skylle ut uretrafloraen best mulig Vanskelig å få til hos eldre – mange samarbeider for dårlig Kateterprøve (fra permanant eller engangs) anbefales ikke for å diagnostisere en UVI pga infeksjonsfare Blærer inkubasjonstid minst 3-4 timer Korrekt oppbevaring og forsendelse spesielt viktig

21 Oppbevaring og transport av urinprøver Bakterietallet holdes konstant inntil 2 timer ved romtemperatur inntil et døgn i kjøleskap maks. 2 døgn ved bruk av bosyre transportagar/dypagar sendes uten tids og temperaturkrav.

22 Generelt om urin stix og prøver Blod eller protein sier lite om UVI Ikke alle bakterier produserer nitritt eks enterokokker E-coli produserer nitritt, men trenger litt tid i blærer – opptil 6 timer. Halvparten av de med nedre UVI tømmer blæren for hyppig og nitrittesten slår ikke ut. Eller de har bakterier som ikke produserer nitritt. Det skal få hvite blodlegemer før leukocyttesten slår ut. Det gjøres for lite mikroskopering av urin.

23 CRP måling CRP: et akutt fase protein Produseres i lever Stiger 6-12 timer etter start av sykdomsprosess Stiger langsommere hos eldre, spesielt pasienter med lever svikt obs! alkoholiker Stiger ved prosesser som medfører cellenekrose.

24 Behandling Antiobiotika Ostragen behandling: hindre infeksjon, styrke slimhinner, styrke muskulatur Detrusitol: overaktiv blær Ikke-medikamentell behandling

25 Forutsetningen for å anvende en mikrobe konsentrasjon er : Urinen har hatt en oppholdstid på minst 2 timer i blæren Prøven er behandlet og transportert forskriftsmessig. Det dreier seg om mikrober med forholdsvis høyt vekstpotensiale. Gram.negative kokker, enterokokker, har lavere vekstpotensiale – kriterium på infeksjon er derfor > 10.000/ml urin.

26 Prinsippene for behandling av urinveisinfeksjon hos gamle er: Rikelig væskeinntak, evt kombinert med surgjøring av urinen. Mobilisering av pasienten. Bruk av antimikrobaktrielt middel etter antatt mikrobiell årsak Indentifikasjon og behandling av årsakene til residiverende urinveisinfeksjoner (urinretensjon, slimhinneatrofi).

27 Redusert nyrefunksjon Ved redusert nyrefunksjon med forhøyet S-kreatinin bør det velges preparater med god vevseffekt. Selv om nyrefunksjonen går ned med alderen, er det sjelden at gamle har kronisk forhøyet S-kreatinen. I slike situasjoner er det ikke aktuelt å anvende midler med overveiende lokal effekt i slimhinnene, for eksempel, trimetoprim. Her er ampicillinderivatene og seleid bedre alternativer.

28 Forebygging Hiprex (1g x 2) spaltes i urinen til formaldehyd og hippursyre og virker både bakteriostatisk og surgjørende. Usikker om forebyggende effekt generelt Ingen foreyggende effekt mot UVI hos pasienter med permanent kateter – urinen må stå i blæren en stund for at middleet skal omdannes til formaldehyd og hipursyre. Ingen effekt ved urinveisabnormaliteter, nevrologiske blæreforstyrrelser, pasienter med permanent kateter og/eller kontinuerlig drenasje Obs! Utslett er også observert. Hiprex er ikke anvendelig ved sterkt redusert nyrefunksjon. Tranbærkapsler eller saft har også en forebyggende effekt mot UVI Wyller, T B. Geriatri

29 Østrogenbehandling ved residiverende UVI Postmenopausal slimhinneatrofi i urethra er viktige årsaker til residiverende UVI og fører til urogenitalt besvær som svie og brenning. De nedre delene av urethre er sterkt følsomme for østrogener. Både lokalbehandling (oversterin) og systemisk behandling kan gi betydelig lindring og forebygge UVI. Bivirkninger: vaginalblødning i form av spotting forekommer. Østrogeneffekten på mammae er svak, men obs kvinner som er operert for brystkreft for mindre enn 5 år siden.

30 Etterbehandling Kontroll urinstix ca 5 dager etter endt behandling.

31 Forebygging Resturin > 200 ml Redusere bruk av permanent kateter. Bruk av permanent kateter over mer enn 2 uker fører alltid til kronisk kolonisering med bakterier Fjerne kateter ved infeksjonssymptomer Informasjon, opplæring og samtale

32 Veiledende sykepleieplan for UVI Sykepleie anamnesePasientstatusSituasjonMålRessurserSykepleietiltak /intervensjon Aldersrelaterte endringer Redusert ADH produksjon Redusert nyre størrelse Redusert østrogennivå Redusert svekket struktur i blære veggen Redusert blære elastisitet Redusert blærekapasitet Prostatahyperplasi Nevrologiske lidelser Hjerneslag Demens Parkinsons Kronisksykdom - senutvikling -Diabetes (nevropati) Akutt sykdom -Forvirring/delir -Sepsis -Hjerteinfarkt -Cerebrovaskulær sykdommer Bruk av medikamenter -Antikolinergika -Sedativa og hypnotika -Diuretika Inkontinens Lekkasje Lekkasje i søvn Tidligere urinlatingstrang Tørre slimhinner Hyppig urinlating Resturin Forstørret prostata Mobilitets problemer: Vanskeligheter med å ta seg fram til wv på egenhånd. Kronisk retensjon Redusert oppmerksomhet Økt urinlatingstrang lekkasje Aktuell infeksjon Risiko for UVI Ingen infeksjon Symptom kontroll Tilfreds- stillende kunnskap hos pasient og/ eller pårørende Klar og orientert Innsikt i egen helse Bor med andre Er mobil Ta prøver / Håndtere prøve Urinstix, Vurdere behov for bact prøveUrinstix, Vurdere behov for bact prøve, CRP Kartlegge vitalia MEWS MEWS /ABCDE Administrere medikamenter Evaluere respons til medisin Håndtere medisinbivirkninger Evaluere symptom kontroll Informere om vanlig symptomer Smerte, Kvalme, hyppig vannlating, lukt, feber, fall, forvirring, inkontinens, endret adferd Evaluere inkontinens Tilpasse inkontinensutstyr Hyppig skift av inkontinensutstyr Evaluerer egenomsorg – personlig hygiene Informere / undervisning om hygiene/ intimhygiene Assistere toalettbesøk hvis behov Vannlatingsrutiner/regelmessig tømming av blæren Gi kunnskap om sykdom Gi informasjon om de fysiske aldringsprosesser, forebygging av UVI (hormonforandringer, respons til infeksjon hos eldre…) Evaluere smerte Evaluere risiko for fall Evaluere risiko for dehydrering / Håndtere væsketerapi Rikelig med væske tilførsel Øke væskeinntak Måle drikke Evaluere kognitiv funksjon Vurdere aktivitetsnivå Evaluere ernæringsbehov Håndtere engangs kateteriseringHåndtere engangs kateterisering Håndtere komplikasjonerHåndtere komplikasjoner Håndtere blæreskanning (prosedyre i versjon12)


Laste ned ppt "Urinveisinfeksjoner hos eldre 18.09.2016. 3 HjerneRedusert størrelse og vektredusert mengde nevrotransmittere Senere ”varsling” til hjernen om full."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google