Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag beredskapsplaner Stavanger bispedømme Beredskap og krisehåndtering Rådgiver personal Anne Margrethe Ree Sunde Rådgiver diakoni Asbjørn Finnbakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag beredskapsplaner Stavanger bispedømme Beredskap og krisehåndtering Rådgiver personal Anne Margrethe Ree Sunde Rådgiver diakoni Asbjørn Finnbakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag beredskapsplaner Stavanger bispedømme Beredskap og krisehåndtering Rådgiver personal Anne Margrethe Ree Sunde Rådgiver diakoni Asbjørn Finnbakk

2 Beredskapssystemer i endring Hovedfokus på høy faglighet og selvstendig ansvar lokalt (kritisk kompetansested) Organisering rundt HRS og LRS – Ny redningsinstruks – Ny organisering av politiet Den norske kirkes mandat i et livssynsåpent samfunn? (Stålsettutvalget)

3 Beredskapssystemer i endring Større vekt på kommunale kriseteam 16 av 26 kriseteam har kirkelig ansatte representert Stavangerregionen legger vekt på helsefaglig kriseteam, ingen kirkelig ansatte representert

4 Beredskapssystemer i endring 22. juli 2011 Fra en opplevelse av å arbeide med feltet alene til et bredt tverrfaglig og inter-etatsfelt (offentlige etater/departement) i lokalfellesskapet Kirken må evne å beskrive sin rolle med språk som samarbeidende instanser forstår og aksepterer

5 Multimediasamfunn Informasjonsbombardement og informasjonstilgjengelighet (www.kirken.no/Stavanger) Telefon og digitale tjenester Digitale minnesider Sosiale medier Blogger

6 Et etisk dilemma Hensyn til pårørende fremfor raske nyheter? Aftenposten 05.02.2014:

7 Et etisk dilemma Etiske dilemmaer oppstår når Facebook varsler dødsfall før politiet/presten «Stor utfordring» i følge Haugesund politistasjon Generalsekretær i norsk presseforbund: «Mitt inntrykk er at norske medier som regel er flinke. Men i saker som gjelder ulykker og dødsfall, som også faller innunder det allmenne nyhetskriteriet, bør man diskutere om prisen for å vinne kappløpet er verdt det, sier Løken Stavrum.»

8 Hjelpearbeidets faser Akutt fasen Ofre ! Orienteringsfasen Pårørende mottak Debriefing Livreddende Samlingssted Hva skjer? Organisere Stabilisere Informasjonsinnsamling Stadig mer overblikk Overblikk over omfang Erkjennelse Når alle reiser hjem…. -Verden utenfor -debriefing Kommuneoverlege Karin Møller.8 AKUTTE TJENESTER NORMALE Tjenesteapp. 27.09.2012

9 Prinsipper i all beredskapsarbeid Ansvarsprinsippet: Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krisehendelse. Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører en oppgave/samfunnsoppgave i fred, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene ved en krise. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

10 Organisering av redningstjenesten Redningstjenesten er organisert i to Hovedredningssentraler, Sola og Bodø Ny redningsinstruks er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Ny redningsleder plasseres i Oslo. Lokal redningsstasjon hos politimesterne – Stavanger – Haugesund

11 Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen HRS HRS Sør-Norge Stavanger HRS HRS Nord-Norge Bodø 21 LRS 7 LRS

12 HRS - Organisasjon Politimester Avd.dir&Inspektører OperasjonsromRedningsledere Luft Telenor Sjø Sjø Avinor Helse LiasonRådgiver Presse & info Pårørende seksjon Kollektiv ledelse ( Daglig ledelse ) KystverkDSB Daglig driftsorganisasjon

13

14

15

16

17 Biskopens rolle Stavanger biskop er rådgiver i HRS Sola og kalles inn ved større ulykker og katastrofer. Møter HRS jevnlig, viktig å bygge relasjoner i fredstid. Visitas høsten 2013. Stavanger biskop utnevner LRS-prest til politimesterens disposisjon ved større ulykker og katastrofer på land Jevnlig øvelser med nødetater og frivillige org.

18 Den norske kirkes rolle En krise/katastrofe av et omfang og en karakter der vi vurderer at det akutte hjelpebehovet er større enn den normale tilgangen til ressurser. Det betyr at det kan bli nødvendig å Tilføye ekstra ressurser Prioritere innsatsen (triagere) Og/eller omlegge noe av den normale virksomheten Målet med å skrive en plan er å bidra til at: vi velger å gjøre de rette tingene på rett måte og til rett tid.

19 Stavanger bispedømmes plan ved katastrofer og ulykker Målsettingen med planen er: at HRS-/LRS-prester/diakoner, proster og annet kirkelig personell er beredt på og har kunnskap om sin plass og sine oppgaver i en katastrofesituasjon at menighetene er forberedt på å møte ulike behov for oppfølging og omsorg

20

21

22 Utgangspunkt for bispedømmets mandat ”Politiets beredskapssystem del I”, (PBS I) utgitt av Politidirektoratet (2011) «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» Helsedirektoratet august 2012 «Livsfaseriter» Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

23 Stavanger bispedømmes plan ved katastrofer og ulykker Å tydeliggjøre hva kirken skal gjøre når det skjer ulykker som gjør det nødvendig for politiet å mobilisere lokale redningssentraler og andre ressurser ut over de politiet selv rår over. Planen forteller hva LRS-prester og innsatspersonell i LRS-systemet skal gjøre. Kontaktpersoner For politiet: Informasjon om HRS og LRS-prester og diakonerHRS og LRS-prester og diakoner For LRS-personell: Prester og diakoner i Stavanger bispedømmePrester og diakoner i Stavanger bispedømme

24 Vedlegg til planen Oversikt over HRS og LRS-prester og diakonerHRS og LRS-prester og diakoner Rundskriv om melding til pårørende ved ulykker og katastrofer Når katastrofen rammer Råd og informasjon til de berørte Reaksjoner hos barn og unge Sørgegudstjenester Sørgegudstjeneste Liste over prester og diakoner Liste over andre tros- og livssynssamfunn Sjekkliste: Mediehåndtering Media og mediehåndtering Melding om ulykke (GP-5025, forside og bakside)forsidebakside Plan for menigheten Kursmateriell fra kurs om lokal beredskap.kurs om lokal beredskap..

25 Aktuelle spørsmål og problemstillinger 25

26 Psykososiale kriseteam Kommunen har et overordnet ansvar for ivaretagelse av kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer. Personellgrupper i et kriseteam: Lege/kommunelege Politi/lensmann Prest/diakon Psyk. sykepleier Psykolog/psykiater Helsesøster Sosionom Barnevern/PPT Repr. skolen

27 Formål Medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet får tilbud om forsvarlig psykososial opp følging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer. Inngår som en del av kommunens beredskapsplan.

28 Sentrale intervensjonsprinsipper ved kriser og katastrofer sikre trygghet berolige skape mulighet for mestring bidra til samhørighet stimulere håp tilrettelegge for kontrollert reeksponering

29 Lokalkirkens beredskap Menighetene skal lage og oppdatere sin lokale kriseplan Kirkevergene lager ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) Viktig å bygge gode relasjoner til kommuner og offentlige etater

30 Kompetansebehov i lokal-kirken Alle i kirken som jobber med sorg må være rimelig oppdatert på sorg – krise feltet Alle fagstillinger er sentrale Alle stillinger er sentrale Behov for frivillige (vurder egnethet og kompetanse). Åpen kirke og se og vente (istedenfor vente og se holdning) Aktiv tilrettelegging for dialogen individ –fellesskap - kirke

31 Kriseplan for Rossabø menighet AKUTTFASEN PLANLEGGINGSFASEN (Orientering, fordeling av arbeidsoppgaver, samling og åpen kirke) BEGRAVELSE (Før begravelse,begravelse,etter begravelse,etterarbeid i stab) ANDRE FORHOLD (Media,skole og barnehage,kommunalt kriseteam)

32 Vedlegg Forslag til program på samling/åpen kirke Skole og barnehagekontakter Beredskap ved større ulykker Mediehåndtering ved kriser og katastrofer Eksempler på oppfølging av skoleklasser Aktuell litteratur

33 Beredskapsplan for ulykker og kriser i Riska bydel i Sandnes kommune Beredskapsplanen er laget for å kunne gi best mulig omsorg og støtte ved ulykker og kriser i bydelen, og hjelpegruppa er opprettet for å handle i samsvar med planen. Hjelpegruppa samarbeider med kommuneoverlegen og kommunens kriseteam. Planen må sees i sammenheng med skolenes og barnehagenes egne kriseplaner.

34 Organisering Hjelpegruppa er flerfaglig sammensatt og består av en representant fra : Ungdomsskolen Barneskolene Barnehagene Helsestasjonstjenesten Legesenter Kirken

35 Formål: Hjelpegruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker/kriser og deres pårørende. Det skal dreie seg om krisesituasjoner hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøet er så store at de bør bearbeides.

36 Kirken som samarbeidspartner Dødsbud Politietterforskning - - sikker identitet Varslingsanmodning Prest/diakon i tjeneste Opplysninger i saken Etter varslingen Bistand ved syning eller på ulykkesstedet Samarbeid og støtte

37 Logg KlokkaAktuell situasjonKlokkaVurderingTiltak og ansvarRessursarEvaluering

38 Nettverkskart Familie/slekt Venner/likemenn Naboar Kolleger

39 www.kriser.no Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer En hjelp for fagfolk i håndtering av krisesituasjoner Rutiner for oppfølging Kriser Ran Mord Ulykker Voldtekt Selvmord Alvorlige sykdommer Krybbedød / Brå barnedød Seksuelle overgrep mot barn Katastrofer Store ulykker Naturkatastrofer

40 Aktuelle spørsmål og problemstillinger


Laste ned ppt "Fagdag beredskapsplaner Stavanger bispedømme Beredskap og krisehåndtering Rådgiver personal Anne Margrethe Ree Sunde Rådgiver diakoni Asbjørn Finnbakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google