Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geriatri Refleksjoner over definisjoner, demografi, epidemiologi og utfordringer i “U-Land”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geriatri Refleksjoner over definisjoner, demografi, epidemiologi og utfordringer i “U-Land”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geriatri Refleksjoner over definisjoner, demografi, epidemiologi og utfordringer i “U-Land”

2 Definisjon 4 U-Land: (Alle kulturer og økonomier er i konstant utvikling) (Cowgill: Ageing around the World. Wadsworth. Belmont.C, 1986) –Lav - og Mellominntektsland 4 Hva er “gammel” ? –Alder –Funksjonalitet –Sosial posisjon –Familie posisjon “besteforeldre”

3 Verdier : –Det tradisjonelle bildet : I - land :U - land : Den verdiløse Den verdifulle Dement / Pleietrengende Visdom, Status

4 Historie 4 Geriatri en ung disiplin i “vestlig” medisin –1865 økt problemfokusering rundt eldre –1950 Geriatri som spesialitet i England –1975 Geriatri som spesialitet i Norge 4 Enda ikke etablert i land med lav økonomisk vekst

5 Demografi - hva vil skje ? Kilde: United Nations Population Division, World Population Prospects ( The 1994 Revision)

6 Flest eldre i U-land

7 Som % av befolkningen

8 Generelle betraktninger om demografi –1.2 millioner flere over 55 år per måned –80 % av disse vil bo i U-Land –Andel over 75 år vokser raskere enn eldre generellt, og over 80 år raskest voksende befolkningsgruppe generellt. –Bef. vekst verden : 1.7 % –Bef. vekst U-Land : 2.5 %

9 Mer demografi –Over 60 år : –360 mill i U-Land av 600 mill totalt –Innen 2025 : 700 mill / 1 milliard –Neste 30 år: Økning med 200 - 400 % i U-Land (Colombia, Costa Rica, Liberia, Venezuela) Mot 30 - 140 % i I - Land.

10 Enda mer demografi –1950 - 2050 : > 80 økning på 8 - 10 ganger –Tid fra 7 - 14 % eldre over 60 i befolkningen: Frankrike 115 år, Kina 27 år Tunisia 15 år, Chile 30 år –2000 : 1 / 10 over 60 år –2050 : 1 / 5 –2150 : 1 / 3

11 Siste om demografi –Enker / enkemenn i befolkningen over 60 år: Afrika / Asia : over 50 % (10 - 20 % enkemenn) Colombia : 46 % av kvinner, 15 % av menn India : 78 % av kvinner, 27 % av menn –Flere enn 25 % av verdens befolkning over 75 år lever i Kina og India –Analfabeter over 60 år : (Tanzania) Kvinner 27 % Menn 5 % Http://www.un.org/esa/socdev/agewpop.htm

12 Litt epidemiologi 4 Generellt informasjons problem fra U-Land 4 Få og små studier innen Geriatri 4 Geriatri ikke definert som eget problem / utfordring I - Land : Veldefinert geriatrisk utfordring U - Land :“Den gamle er pasient som alle andre”

13 Epidemiologien slik beskrevet i dag 4 Viktige forskjeller fra ”I-Land” : Mer infeksjons problematikk, Anemi, Ernæringsproblemer Færre med geriatriske sykdomsbilder (Multimorbiditet, Polyfarmasi, Sosial insuffisiens, Rehabilitering, Omsorgssituasjon) Cerebrovasculære hyppigere enn ischaemiske Rheumatiske hjertelidelser hyppigere Skader hyppigere

14 Noen få studier... 4 Rwanda, prospectivt studie av innlagte: 192 pasienter : Infeksjoner 37.5 % Lever Chirrose 31.8 % –Eldre okkuperte 17.5 % av sengekapasitet –Eldre til forskjelle fra yngre : Mindre malaria Mindre GI inflammasjons sykdommer Mer leveraffeksjon (Chirrose, Cancer) Mer cardiovasculære lidelser Mer kronisk renal patologi Mer lungepatologi –Til forskjell fra I-Land : Sjeldnere Hjerteinfarkt, Slag, Gallestein, Demens Mets T.F, The disease pattern of elderly medical patients in Rwanda, Central-Africa. Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Vol 96 (5) 1993.

15 Tanzania 4 Studie av over 1000 innlagte pasienter –6 % av alle innlagte var over 60 år –70 % av disse menn, 30 % kvinner –Enker / enkemenn : 50 % mot 15 % (Polygami, Gjengifte, Kvinner gifter eldre menn ?) –93 % menn og 91 % kvinner bodde hos slektninger, de fleste i familier med flere enn 4 medlemmer. Matuja W.B.P, Ndosi N.K, the Elderly patients as seen at Muhimbili Medical Centre, Tanzania. East African Medical Journal. Vol 71 (3) 1994.

16 Tanzania 2.. 4 Viktigste sykdommer : –Rheumatiod artritt –Degenerative cerebrale lidelser –Cerebrovasculære lidelser –Genitalia / Urinveis lidelser 4 Deretter : –Neoplasmer –Hypertensjon 4 Viktigste forskjeller mot studier i I - Land –Mindre Diabetes Mellitus –Mindre Neoplasmer –Mindre Kroniske Luftveislidelser –Mindre Ischaemiske hjertelidelser –Mer Infeksjonssykdommer

17 Tanzania 3.. Menn, kvinner og kroniske lidelser : 60 - 74 år 75 + Menn Kvinner 32 % 40 % 60 % 67 % NB: Sykehusinnlagte pasienter, ikke generell sykdomsbyrde.

18 Tanzania 4.. Funksjons nedsettelse : 60 - 74 75 + –Hørsel 33% 65 % –Inkontinens 20 % Øket –Mobilitet 20 % 40 % –Generellt 36 % 70 %

19 Demens i U-land 4 Er beskrevet, men gjentatte men få studier finner ingen demente. Også verifisert med nevropatologisk kontroll. 4 Finnes i like stor grad blant amerikanere med afrikansk bakgrunn som hos caucasoide. 4 Nigeria - et av få studier : –Alle over 40 år (n=930) in en urban bydel med 9000 innbyggere ble screenet med modifisert MMS. Alle positive og 20% negative henvist videre til spesialist. –Redusert kognitiv evne ble registrert i 4.4% og korrelerte sterkt med kvinner og lav utdannelse. –0.6% hadde depressive symptomer –Ingen av pasientene oppfylte DSM-III-R kriterier på demens. (Ogunniyi et.al. Rarity of Dementia in an urban community in Nigeria. East African Medical Journal. Vol. 69 (2) 1992.)

20 Hva mener så WHO ? Murray C.J.L, Lopez A.D, The Global Burden of Disease and Injury Series. Vol. 1. WHO 1996.

21 De 10 ledende årsaker til ”uførhet” / sequele

22 De ledende sykdomsbyrder i U- land (DALY = YLD + YLL)

23 De ledende risikofaktorer for sykdomsbyrde

24 Prosent av liv etter 60 år levd med uførhet - etter regioner EME: Etablerte Markeds Økonomier FSE:Tidligere Sosialistiske Stater CHN: Kina LAC: Latin Amerika og Karibien OAI: Andre Asiatiske Stater og Øyer MEC: Midt Østen IND: India SSA: Afrika Sør for Sahara EME: Etablerte Markeds Økonomier FSE:Tidligere Sosialistiske Stater CHN: Kina LAC: Latin Amerika og Karibien OAI: Andre Asiatiske Stater og Øyer MEC: Midt Østen IND: India SSA: Afrika Sør for Sahara

25 WHO ser fremover - dødsårsaker

26 DALY over tid (død + ”uførhet”)

27

28 HIV / AIDS 4 Liten dokumentasjon av effekt på eldre (sykelighet/antall) 4 Forventet levealder i enkelte områder ned gj.snittlig 25.7 år –Zimbabwe uten AIDS 64.9 - med AIDS 39.2 (AIDS Analysis Africa Juni 1998) –Andre studier forventer mellom 6 - 11 års reduksjon (Thomas et.al. Demography Mai 1994) 4 Redusert bef. økning fra 2.5 % til 1.1 % 4 Kan redusere antall eldre, men også øke antall eldre uten omsorgstilbud / livsgrunnlag - flere ensomme, dårligere nettverk, økt sykelighet.

29 WHO prognoser - etter region - optimistisk og pessimistisk

30 Utfordringer 1 4 Status i U-Land per år 2000 : –Familien nesten eneste omsorgsressurs –Få private / offentlige aldershjem –Manglende offentlig støtte –Ingen hjemmebaserte tjenester –Manglende utdanning innen geriatri

31 Utfordringer 2 4 Demografi : –Økt andel og anntall eldre –Økt urbanisering, migrasjon Flere eldre i byene Færre unge på landsbygda –Flere kvinner enn menn –Flere enker, “alene-eldre” –Økt fattigdom –Innvandrere og Flyktninger

32 Utfordringer 3 4 Epidemiologi –Vedvarende høy infeksjons problematikk Økt befolkning gir dårligere: –sanitære forhold, boforhold –ernæring, medisinsk tilbud –Enda flere med ”ikke overførbare” sykdommer (den epidemiologiske overgang) –Økt funksjonsnedsettelse og omsorgsbehov –Flere med Geriatriske sykdomsbilder McLigeyo S.O, The elderly patient in Sub-Sahran Africa: The past, the present and the future. East African Medical Journal. Vol 71 (3) 1994.

33 Ressursser 4 Økt behov med vedvarende fattigdom Verdensbanken: BNP / Capita < $ 300 neste 40 år Ingen offentlig sparepolitikk Ingen privat sparepolitikk Ingen offentlig “eldre- politikk” 4 Manglende offentlige sikkerhetsnett 4 Reduserte private sikkerhetsnett

34 Ressurs prognoser - WHO

35 Ressursfordeling 4 Globale helseutgifter 1994

36 Verdiforandring –Økt fokus på kjernefamilien, mindre på storfamilien –Eldre får mindre status, tradisjonelle verdier forandres: Økt sosial velferd fører til lavere status for eldre (Oxford Textbook of Ger. Med.) Mindre nytte som arbeidskraft, forsørgere. “Rennende vann” vs. “vannhullet”. Økt informasjonssamfunn gir mindre behov for “vismenn” og erstatter “bestemor”

37 Verdidebatter : –Familiestrukturer –Vestlig kulturell påvirkning –Prioriteringsdebatter : WHO : Beregning av sykdomsbyrde QALY / DALY / Kostnads - Effektivitet vs. Kroniske lidelser og lavstatus sykdommer Studier over kulturelle grenser mulig ?

38 Hva gjør FN ? 4 Plan of Action on Ageing (FN) IYOP: Int. Year of Older Persons –Registrerer økt NGO aktivitet - oppmuntre videre. –Trenger tilgjengelig og funksjonell nasjonal infrastruktur –Nasjonal koordinerings mekanismer –Aksjonsplan –Økt utdanning innen geriatri –Etablere strukturer for eldre : Eldresenter, Klubber, Matservering, Hjemmebaserte tjenester –“Formalisere” uformell sektor (bønder og forsikring) - skape et sikkerhetsnett.

39 Utgangspunktet for handling 4 Sekundær aldring = Primær aldring + Miljø, Livsstil, Helsetilbud, + Sykdommer, Genetikk, Verdier 4 Geriatri må settes i sin rette context : Kulturellt / sosialt behov Macro og Microøkonomiske muligheter/begrensinger Statlige styringsmekanismer (privat og offentlig arbeidsdeling) Statens rolle / evne / vilje Frivillige organisasjoner og sivilt samfunn Internasjonal delfinansiering Global fordelingspolitikk

40 Vårt ansvar ? 4 FN tar munnen full ! (Resolusjon 46/91, 16. Des. 1991) 4 I denne sammenheng er Norges Geriatriske miljø blant verdens fremste - er vi klare til å dele av vår kompetanse også utenfor ”vestens” grenser ? Uavhengighet Deltagelse Omsorg Selvutfoldelse Verdighet Uavhengighet Deltagelse Omsorg Selvutfoldelse Verdighet

41 Hvordan ? - Noen forslag.. 4 Geriatri i andre verdensdeler på dagsorden i ”Vesten” 4 Kontekstuellt riktig Geriatrisk tilbud til Flyktninger og Innvandrere i Norge 4 Kompetanse opp mot FN’s multilaterale arbeid (WHO, IYOP, osv) 4 Kompetanse innen Norsk bistand og internasjonal intervensjon (NATO o.l) 4 Bidra med en ”Geriatrisk komponent” i internasjonal helseforskning. Ikke overlate alt til infeksjonsmedisinere, pediatere og gynekologer 4 Geriatri som pensum i Mastergrads og annen videreutdannelse innen internasjonal helse i f.eks. Norge / Norden / Europa 4 Etablere samarbeid mellom institusjoner innen Geriatri og institusjoner innen Internasjonal Helse slik som Senter for Internasjonal Helse, Senter for Utviklingsstudier og Christian Mikkelsens Institutt i Bergen, Institutt for Internasjona Helse, NFR og andre i Oslo, og ikke minst institusjoner internasjonalt som bl.a. African Medical and Research Foundation i Kenya.


Laste ned ppt "Geriatri Refleksjoner over definisjoner, demografi, epidemiologi og utfordringer i “U-Land”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google