Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning SOS1005: 15.09.04 Terje Andreas Eikemo Hva betyr klasse for velferd? NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning SOS1005: 15.09.04 Terje Andreas Eikemo Hva betyr klasse for velferd? NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning SOS1005: 15.09.04 Terje Andreas Eikemo Hva betyr klasse for velferd? NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside: http://www.svt.ntnu.no/iss/terje.eikemo/sosial_ulikhet.htm

2 Tema for forelesningen •Hvorfor blir noen av oss syke og andre ikke? •Hvorfor dør noen tidligere enn andre? •Har velferdsstater bedre helse enn andre land? •Har vi ulikheter i helse i Norge? •Hva er helse (og klasse)? •Er klasse viktig verktøy for å forklare ulikhetene? •Hvilke teorier finnes som kan forklare eventuelle ulikheter?

3 Medisinsk sosiologi – ett nytt fagfelt •LEGER –Har tradisjonelt studerert ”harde fakta” •SOSIOLOGER –Har tradisjonelt studerert ”myke fakta” Epidemiologi: leger og sosiologer møtes! …er læren om sykdommers og sykdomsdeterminanters fordeling i befolkninger og deres årsaksforhold.  Både myke og harde fakta spiller inn.

4 Helse i Norge •Helse viktig for individet: klarer seg bedre i livet når det gjelder jobb, økonomi og opplevelser •Helse viktig for samfunnet: God helse i befolkningen betyr mer arbeidskraft, ressurser og mindre utgifter til trygd og behandling  Helse påvirker menneskets livskvalitet og samfunnets politikk •Velferdsstatens mål: bedre levekår for alle gjennom handlingsplaner •Norge bruker stadig mer kroner per hode på helse •Helsetjenesten sentralisert for å samle kompetanse  Konsekvensen er at vi lever lengre, men flere blir syke

5 Generelt om helseulikheter •Har sykdomsbildet et systematisk preg? •Eilert Sundt konkluderte slik allerede for 150 år siden •Oppmerksomheten rundt dette skjøt fart i 1960-årene •Helseulikheter omtales blant leger som sosioøkonomiske helseulikheter •Sosiologene kaller slike ulikheter for sosiale helseforskjeller •Elstads (2000) definisjon: ”varig og viktig forskjell i aggregert helse mellom sosiale posisjoner i den samme sosiale strukturen”

6 Relevansen til klasser •The Black-Report fra 1980 skapte oppsikt:  Ny interesse for klasser •Lignende undersøkelser i Norge; blant annet av Dahl og Kjærsgaard (1993) og Borgan (1995) viste samme resultater •Forskningsartikler om klasse og helse har kommet hyppig de siste tiårene: hovedsakelig fra Skandinavia og Nederland

7 Måling av klasse og helse •Helse måles etter mortalitet eller morbiditet –Morbiditet måles ofte som subjektiv generell helse, langvarig sykdom, mental lidelse eller kronisk lidelse –Det fokuseres på dårlig helse – ikke god helse –Mortalitet måles som antallet dødsfall innenfor et visst område i en gitt periode •Vi kan benytte prevalensrate, incidencerate eller regresjonsanalyser •Kvalitative undersøkelser benyttes også •Målinger av klasse tar i bruk klasseskjemaer –For eksempel Wright eller Goldthorpe

8 Teorier om sammenhenger mellom klasse og helse •Artefakte forklaringer –Sosial-konstruktivisme: vi har ingen forskjeller •Materialistiske-/strukturelle forklaringer –Naturlig utvikling lager ulikhetene •Livsstil/behaviouristiske forklaringer –Sosial posisjon påvirker helsedeterministiske valg •Psykososiale forklaringer –Negative erfaringer fra lavere klasser fører til helsedestruktive handlinger •Sosial mobilitetsforklaringer –De med god helse kommer i bedre klasser

9 Konklusjon (bla.a. ut fra tabeller i forelesningstekst) •Vi har klasseforskjeller i nordiske velferdsland •Ulikhetene i Norden er relativt større enn i resten av Europa. •Dette gjelder særlig for ulike utdanningsnivå, men også for klasser •Likevel bør vi fokusere på å finne både relative og absolutte forskjeller i helse


Laste ned ppt "Forelesning SOS1005: 15.09.04 Terje Andreas Eikemo Hva betyr klasse for velferd? NB: Hele forelesningen er lagt ut på min hjemmeside:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google