Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Hjerneslagregister Tall og rapporter fra Norsk hjerneslagregister Hva kan registeret gi i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ?" Bent Indredavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Hjerneslagregister Tall og rapporter fra Norsk hjerneslagregister Hva kan registeret gi i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ?" Bent Indredavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Hjerneslagregister Tall og rapporter fra Norsk hjerneslagregister Hva kan registeret gi i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ?" Bent Indredavik Faglig leder Norsk hjerneslagregister Leder av ekspertutvalget for pasientsikkerhetskampanjen for hjerneslag

2 Et nasjonalt lovhjemlet kvalitetsregister uten samtykkekrav og med meldeplikt for alle norske sykehus som behandler akutte slagpasienter : Norsk hjerneslagregister

3 Helse Midt 8 sykehus Helse Midt 8 sykehus Helse Sør-Øst 23 sykehus Helse Sør-Øst 23 sykehus Helse Vest 10 sykehus Helse Vest 10 sykehus Helse Nord 12 sykehus Helse Nord 12 sykehus Alle 53 aktuelle sykehus i Norge er nå tilsluttet registeret

4 Norsk hjerneslagregister skal måle kvalitet Pasientsikkerhetskampanjen skal måle pasientsikkerhet?" Det er store likheter i oppgavene som skal løses i registeret og pasientsikkerhetskampanjen :

5 Kvalitet ”Kvalitet omhandler i hvilken grad det som skjer av aktivitet og tiltak helsetjenesten øker sannsynligheten for en ønsket helsegevinst for individet og for grupper av individer, gitt dagens kunnskap (innenfor gitte ressursrammer).” Institute of Medicine 1990 Nasjonal Helseplan 2011-2015 6 dimensjoner i den norske kvalitetsstrategien: Tjenestene skal : Være virkningsfulle Være trygge og sikre Involverer brukerne og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten. Helsedirektoratet 2005 Et kvalitetsregister som skal måle kvalitet må også måle pasientsikkerhet

6 . Forskningsbaserte retningslinjer Både Norsk hjerneslagregister og Pasientsikkerhetskampanjen har retningslinjene som utgangspunkt Videre så er det følgende likhet

7 Norsk ( 2012) Hjerneslagregister April 2010 Recommendations Hva bør gjøres ? Hva gjøres ? Hva kan forbedres ? Våre 2 viktigste verktøy for å utvikle bedre slagbehandling Norsk ( 2012) Hjerneslagregister April 2010 Recommendations Med denne tilnærming kan vår gode slagbehandling i Norge bli enda bedre

8 Variabler i Norsk hjerneslagregister Akutt hjerneslag Akutt hjerneslag Aktivt liv Aktivt liv Slagenhet / Overføring / Oppfølging Pasientstatus Medikamenter Diagnose Behandling Supplerende us Utskriving Liggetid Mortalitet Bosituasjon Reinnleggelser Rehabiliteringstiltak Medikamenter Funksjonsnivå Egenvurdering Baseline Risikofaktorer Funksjonsnivå Akuttskjema Oppfølgingsskjema 3 mnd

9 Kvalitet er at tjenesten skal: Kvalitetsregistre kan: (Norsk hj slag register kan): Være virkningsfull Registrere effekt/hva oppnås Evidencebasert/forskningbasert Registrere om forsknings- baserte retningslinjer følges Være trygge og sikre Registrere død, tap funksjon (skader/komplikasjoner )(?) Utnytte ressurser på en god måte Registrere ressursbruk Være tilgjengelige og rettferdig fordelt Registrere fordeling Være samordnet og koordinert Registrere pasientforløp Involvere brukerne- gi dem innflytelse Registrere pasientenes oppfatning av tjenesten og deres oppfatning av behandlingsresultatet

10 3-4.5t 17.09.2016| 10 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning Andel tilbudt resp. behandling: Akutt/tidlig behandling (1500)Terapi-basert rehab (100) Effekt: 2700 personer Disse tiltak er hovedanbefalinger i de nasjonale retningslinjer og effekten kan bare oppnås hvis retningslinjene følges

11 3-4.5t 17.09.2016| 11 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning Andel tilbudt resp. behandling: Akutt/tidlig behandling (1500)Terapi-basert rehab (100) Effekt: 2700 personer per år * * * * * * * * * * * * * Norsk hjerneslagregister registrerer alle de viktigste behandlingstilbud til slagpasienter som forskningsbasert kunnskap viser at har størst betydning for behandlingsresultatet Dette er viktige kvalitetsindikatorer for slagbehandling

12 Tiltakspakken bygger også på hovedanbefalinger i de nasjonale retningslinjer

13 Hva kan vi få ut av vårt kvalitetsregister ? Verken mer eller mindre enn det vi putter inn Fokus på: Nytteverdi i klinikken  Kvalitetssikring via løpende statistikk ved det enkelte sykehus - hva er vi gode på, hvor har vi forbedringspotensialet?  Kvalitetssikring via sammenligning på landsbasis  Uttak av lokale rapporter etter eget ønske og med sammenligninger med landsgjennomsnitt,  Årsrapporter er tilgjengelig for sammenligninger på årsbasis  Grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning (lokalt/nasjonalt)

14 Rapportfunksjon

15 Norsk Hjerneslagregister Utdrag og eksempler fra årsrapporten 2012

16 2012- pilotfase- 13 sykehus Pasientsammensetning og risikofaktorer SykehusAntall hendelserAlder Andel ≤80 NGjennomsnittMedian% Arendal10174,17561,4 Flekkefjord4577,48246,7 Kristiansand39373,97561,3 Harstad7775,27953,2 Tromsø25471,873,572,8 Levanger22473,77665,2 Namsos12975,47858,9 Orkdal163798244,8 St. Olav53872,47568,2 Kristiansund9473,475,563,8 Molde12875,17860,2 Volda5477,78055,6 Ålesund14676,27954,8 TOTALT234674,17658,9 Alder (gjennomsnitt, median og andel ≤ 80år) totalt og fordelt på sykehusnivå

17 Rapportfunksjon Antall/andel innlagt <4 timer (4,5) Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vudert med NIHSS skalaen Andel pasienter der homeostasen overvåkes Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

18 Andel pasienter innlagt i sykehus innen 4 ½ timer etter symptomdebut (n=2346).

19 Andel innlagt innen 3 timer fra debut- Slagenheten St Olav Før FAST kampanjen 2010 Etter FAST kampanjen-2012 Data fra norsk hjerneslagregister kan benyttes til å evaluere informasjonskampanjer

20 En eventuell nasjonal informasjonskampanje. Aktuelle variable til analyse og evaluering Tid: Tid fra symptomdebut til innleggelse i sykehus Tid fra debut av hjerneslaget til trombolysebehandling starter Tid fra innleggelse til trombolysebehandling starter Tid fra debut av symptomer til varsling AMK (ny variabel) ??? Debut symptomer Varsling helsevesen Innleggelse Behandlingsstart Andre aktuelle variable: - Andel trombolyse - Andel innlagt innen 4 timer - Kjennetegn med innkomst før og etter 4 timer - Alvorlighetsgrad knyttet til tidsfaktor - Andel direkte innlagt i slagenhet - Andel innlagt med luftambulanse / ambulanse

21 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel innlagt <4 timer (4,5) Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vudert med NIHSS skalaen --- --- --- --- --- Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

22 Andel pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år behandlet med trombolyse 2012

23 (interaction) Effekt av trombolyse ved milde slag ( NIHSS 0-5) Forskjellene mellom sykehus er i stor grad knyttet til ulik behandling i gruppen NIHSS 0-5 der effekten av trombolyse er usikker. Norsk hjerneslagregister kan si noe om hvordan denne usikkerheten håndteres Trombolyse negativ effekt Trombolyse positiv effekt

24

25 Bedre etter trombolyseVerre etter trombolyse

26 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje for behandling av hjerneslag Norsk hjerneslagregister har en spesifisert rapport på variabler i tiltakspakken. Denne kan enkelt tas ut på lokalt nivå via Helseregister.no samlet eller enkeltvis for ønsket tidsperiode.- denne vil beholdes, men den nye rapportfunksjonen fra 1. jan vil trolig gi mer og bedre informasjon

27 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Andel pasienter der homeostasen overvåkes Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

28 Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet ved ankomst sykehus (N=2346).

29 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Andel pasienter der homeostasen overvåkes Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgtestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

30 Svelgtesting i akuttfasen

31 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Andel pasienter der homeostasen overvåkes Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

32 Andel pasienter < 80 år med hjerneinfarkt og atrieflimmer utskrevet med antikoagulasjon

33 Rapportfunksjon fra januar: Antall/andel innlagt før 4 timer Antall/andel som får trombolysebehandling Antall/andel som får Bildediagnostikk innen 12(24 t) Antall/andel som innlegges direkte i slagenhet Andel/antall som er vurdert med NIHSS skalaen Andel pasienter der homeostasen overvåkes Antall/andel som mobiliseres<24t Antall/andel svelgetestet Antall/andel som lavdose heparin Antall/andel som får BT beh, statiner, karotisopr, antitrombotisk beh, andel som slutter å røyke

34 0.døgn1.døgn2.døgnKommentar Hevet hodeende25-30°. Unntak; lavt BT Blodtrykk ved ankomst og x 4 innkomstdøgn Behandlingsmål: Infarkt 140/90 Blødning < 180/100 Observasjonsscore Obs! Progresjon (Husk score dag 3) Ankomst før kl 14: testes x 5 innkomstdag. Ankomst etter kl 14: testes x 3 innkomstdag. Husk minst ett score på natt! Blodsukker x 2 første døgn Hyppigere målinger ved diabetes eller avvik. Humalog ved bl.s. > 8 mmol/l, kontakt lege. Scopeovervåking eller telemetri Puls mellom 50 – 100 per minutt. Temperatur Ankomst: Før kl 14: Tp. v/ ankomst og x2. Etter kl 14: Tp. v/ankomst og x 1. Væske intravenøst 1- Ikke glukose første 24 timer! Oksygen Alle pasienter med akutte FAST- symptomer skal ha 2- oksygen. NB! Pasienter med KOLS. Saturasjon over 94 %. CT- og blodprøvesvar Nye pas. skal tilsees av lege innen 2 timer etter ankomst. Ustabile pas. innen 30 minutter. ASA? Ja Nei Supp. eller per os når CT-svar foreligger EKG tatt og vurdert Paracet x2 Alle slagpasienter med symptomdebut siste 12 timer skal få paracet, uavhengig av temperaturen. Blærescanning Innen 4 timerResturin Alle pasienter med FAST-symptomer. NIHSS Skal tas innen 24 timer etter ankomst slagenheten. Fyll ut papirversjon i kurven. Mobilisering Dato:………. Kl:……. Dato:…… Kl:… Mob. 12- 24 timer etter debut ved infarkt. Evt. lenger tid ved blødning/trombolyse. Svelgtest Fyll ut skjema Dato:………. Kl:……. Dato:…… Kl:… Ved svelgproblem: 0 per os – evt. sonde etter 1 døgn. Husk dokumentasjon i Doculive. Vekt og vurdering av ernæringsstatus Ved innkomst og deretter x 1 per uke. 1. dag slagpakke og urin-stix Standardisert. Skal lagres av spl og bestilles av nattevakt Vurdert fallrisiko? Ja NeiHvis nei, hvorfor ikke? Husk dokumentasjon i Doculive. 24-timers varsel gitt til kommunen Vurdert for lavdose heparin Gjelder immobiliserte pasienter Fysiologisk homeostase Tas inn ny variabel om fysiologisk homeostase fra 1. jan 2014

35 Hva annet kan registeret benyttes til?

36 Registeret kan rapportere denne type figurer av tiltakspakken Eksempel: de 2 første tiltak i tiltakspakken Norsk hjerneslagregister kan gi tilnærmet samme informasjon som Extranet

37 Rapportfunksjonen tilgjengelig fra 1 januar 2014 NOEN EKSEMPLER Hvilke pasienter behandler vårt sykehus og hvilke behandler resten av landet ?

38 Rapportfunksjonen fra 1 januar 2014 NOEN EKSEMPLER Hvordan er det med FAST symptomer for slagpasienter ved vårt sykehus versus hele landet ? 80 % har ett eller flere FAST symptomer

39 Rapportfunksjon fra 1. januar 2014 Har pasienter ved vårt sykehus alvorligere slag enn resten av landet ?

40 Rapportfunksjonen fra 1 januar 2014 NOEN EKSEMPLER Hvordan er det med røykestatus for slagpasienter ved vårt sykehus versus hele landet ?

41 ”Ukjent ” i Akuttskjema i %- St Olav Registeret s verdi er avhengig av hva vi putter inn- andel ukjent bør reduseres 17.09.2016 Hvilke data er er vi dårlig til å innrapportere ? Her kan St Olav bli bedre selv om vi var et av de beste sykehus i landet i 2012 God innregistrering en forutsetning for å kunne ”utnytte” registeret maksimalt

42 Hjemmeside: www.helse-miHjemmeside: www.helse-midt.no/hjerneslagregister Hjemmeside: www.helse-midt.no/hjerneslagregister

43 Pasientsikkerhetskampanjen - Kvalitetsarbeid

44 Det samme kan Norsk hjerneslagregister snart bidra til i Norge

45  Det finnes per i dag ingen bedre metode for å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet i vårt helsevesen enn gjennom kvalitetsregistre  Kvalitetsregistre er en måte å få kvalitet i helsetjenesten fra ”festtalene” og ned til det konkrete tilbudet til den enkelte pasient  For å oppnå dette må kvalitetsregistret prioriteres og brukes og vi må ikke lenger kjøre pasientsikkerhetskampanjer som forutsetter ”dobbeltregistrering” på områder der registrering i et kvalitetsregister kan gjøre ”jobben”  Det finnes per i dag ingen bedre metode for å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet i vårt helsevesen enn gjennom kvalitetsregistre  Kvalitetsregistre er en måte å få kvalitet i helsetjenesten fra ”festtalene” og ned til det konkrete tilbudet til den enkelte pasient  For å oppnå dette må kvalitetsregistret prioriteres og brukes og vi må ikke lenger kjøre pasientsikkerhetskampanjer som forutsetter ”dobbeltregistrering” på områder der registrering i et kvalitetsregister kan gjøre ”jobben” OPPSUMMERING

46 ”Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted” Albert Einstein (1879-1955) ”Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted” Albert Einstein (1879-1955)

47 Hvis kvalitetsregisteret og pasientsikkerhetskampanjen kan bidra til at han får en trygg sikker og forskningsbasert effektiv behandling og rehabilitering av god kvalitet slik at han lettere når sitt mål Da har vi lykkes ! Denne pasienten ønsker å leve et aktivt og meningsfylt liv selv om han har fått et slag Pasienten bør være i fokus i kvalitetsregisterarbeidet og pasientsikkerhet


Laste ned ppt "Norsk Hjerneslagregister Tall og rapporter fra Norsk hjerneslagregister Hva kan registeret gi i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ?" Bent Indredavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google