Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konst. direktør for oppvekst og utdanning Terje Larsen Tjenesteområde oppvekst Introduksjon til Komité for oppvekst 27. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konst. direktør for oppvekst og utdanning Terje Larsen Tjenesteområde oppvekst Introduksjon til Komité for oppvekst 27. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konst. direktør for oppvekst og utdanning Terje Larsen Tjenesteområde oppvekst Introduksjon til Komité for oppvekst 27. oktober 2015

2 Forslag til orienteringsplan > Møte 1: Introduksjon hele oppvekst > Møte 2: Introduksjon dialog mellom de ulike forvaltningsnivåene > Politikerne utarbeider spørsmål til virksomhetene > Møte 3: Aktuelle virksomhetsledere kommer i møtet for dialog og svar på spørsmål > Evt andre ønsker fra komitéen?

3 Mål med økten Komitémedlemmene får bedre grunnlag for det politiske arbeidet i komitéen gjennom kjennskap til > organisering av tjenestene innen tjenesteområdet > status for og utfordringer i tjenesteområdet > strategier og planer i tjenesteområdet

4 Organisasjonskart orts. Skolene (24) Barnehagene (8 soner + private) Barne- og familieenheten (BFE) Barnevernet Voksenopplæring

5 Driftsbudsjett oppvekst

6 Barnehagene > 20 kommunale barnehager 1549 barn > 39 private barnehager 2009 barn > Totalt 3558 barn pr 1.10.2015 > 7 private familiebarnehager - seks enkle grupper á fire barn og en dobbel gruppe á åtte barn – til sammen 32 barn > 1 kommunal familiebarnehage under Solgården barnehage dobbel gruppe med 8 barn

7 Ansatte: 103 årsverk Samarbeidende prosjekter Bærum kommune: Barnevernvakta Krisesenter Barneverntjenesten

8 Ansatte: 130 årsverk Barne- og familieenheten

9 Voksenopplæringen > 11 ansatte fordelt på 9,8 stillinger > Eksamensrettet grunnskoleopplæring over 2-3 år for voksne over 16 år. > Spesialundervisning inklusiv logopedi etter sakkyndig vurdering > tilrettelagt opplæring i norsk og samfunns- kunnskap for voksne minoritetsspråklige Folkeuniversitetet i Asker:  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige > Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger bosatt i kommunen.

10 16 barneskoler 7 ungdomsskoler 1 alternativ ungdomsskole 7799 elever 741 – 833 elever per trinn 724 lærere. Andre ansatte i tillegg. Grunnskole

11 Lovgrunnlag oppvekst > Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 1992 –Kortittel: Barnevernloven –Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med forskrifter (helse- og omsorgstjenesteloven) > Lov om barn og foreldre (barnelova) > Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med forskrifter (helse- og omsorgstjenesteloven) > Barnekonvensjonen (1989)

12 Lovgrunnlaget forts. > Barnehageloven med forskrifter –Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver > Opplæringsloven med forskrifter –Kunnskapsløftets læreplaner > Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler > Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

13 Kapasitet i barnehagen > Barnehageloven § 12A «Rett til barnehageplass» –Ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass –Bosatt i kommunen –Søkt til hovedopptaket med søknadsfrist 1.mars > Alle med rett fikk tilbud om en plass innen kommunen i hovedopptaket > I tillegg er det gitt plass til barn som søkte etter fristen og 90 barn født etter august 2014 > Det er i overkant av 100 barn som venter på plass innen årsskiftet.

14 Barnehagedekning

15 Kapasitet i skole

16 Forslag revidert plansystem

17 Oversikt over strategier og planer Kommuneplan Strategi for kvalitet i oppvekst Strategi for barnehage- og skolekapasistet Administrative standarder for tjenestene Plan for SFO Plan for barne- hage Plan mot vold i nære relasjoner Tema- plan Handlings program Virksom- hetsplan

18 Handlingsprogram 2013-2017 Verdidokument med mål for barna og krav til de voksne Oppvekst – hele døgnet Fremtidens kompetanse – nasjonale føringer/forskning Strategi for kvalitet i oppvekst

19 Innspill fra De unges kommunestyre Trygghet skaper utvikling

20 Målet med strategien Alle barn og ungdommer skal oppleve at de lykkes i eget liv og oppleve mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse - Rause og robuste barn Gode oppvekstsvilkår for våre barn og ungdommer. Sikre faglig kvalitet, kompetanse og nyskapende/ nyttige løsninger for fremtiden. Sikre god samhandling og videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud og et godt system for forebygging og tidlig innsats.

21 Knallstart

22 Læringslivet

23 Asker i verden, verden i Asker

24 Sikkerhetsnett

25 Nabolaget mitt

26 Bygge broer

27 Implementering > Planer som ikke blir implementert, fulgt opp og evaluert vil ikke gjøre noen forskjell > Derfor må vi kjøre prosess og lage en felles plan for kompetanseutvikling

28 L iten og viktigst Kvalitet i barnehagene "Med visjonen legger vi føringer for hvor viktig det er med tidlig innsats"

29 Kvalitet og kompetanse

30 Kursplaner

31 Kvalitet i skolen

32

33

34 Plan for et godt psykososialt miljø i Askerskolen

35 Fire fokusområder 1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning 2. Sunn livsstil og helse 3. Friluftsliv og barn i bevegelse 4. Kultur og kreativitet Kompetanseutvikling for alle ansatte Idretts- og friluftsSFO på 3. og 4. trinn KulturSFO fra neste skoleår Plan for kvalitet iSFO

36 Elevresultater

37

38

39 Grunnpakken tidlig innsats

40 BMS- mål

41 Saker i forslag til HP 2016-2019 > Erfaringer med ordning om gratis kjernetid > Vikarordning i oppvekst > Realfagskommune > Kvalitet i ungdomstrinnet og forberedelse til videregående opplæring > Digitalt løft i Askerskolen > Barnehage- og skolebehovsplan > Felles kompetanseplan for oppvekst > Etablering av KulturSFO

42 Har vi nådd målet for økten? Har dere fått bedre grunnlag for det politiske arbeidet i komitéen gjennom kjennskap til > organisering av tjenestene innen tjenesteområdet? > status for og utfordringer i tjenesteområdet? > strategier og planer i tjenesteområdet?


Laste ned ppt "Konst. direktør for oppvekst og utdanning Terje Larsen Tjenesteområde oppvekst Introduksjon til Komité for oppvekst 27. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google