Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy (Digitale verktøy i arbeid med de fire øvrige grunnleggende ferdighetene.) Tonje Hilde Giæver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy (Digitale verktøy i arbeid med de fire øvrige grunnleggende ferdighetene.) Tonje Hilde Giæver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy (Digitale verktøy i arbeid med de fire øvrige grunnleggende ferdighetene.) Tonje Hilde Giæver Louise Mifsud Seksjon for digital kompetanse Sist oppdatert 24.01.11/LM-THG

2 Oversikt over forelesning Å kunne bruke digitale verktøy eller digital kompetanse? Digital kompetanse i LK06 Eksempler på hvordan digitale verktøy kan støtte arbeidet med ◦ De andre grunnleggende ferdighetene ◦ Fag

3 DIGITAL KOMPETANSE “Å kunne bruke digitale verktøy”...?

4 Om grunnleggende ferdigheter: Dette er ferdigheter som er grunnleggende for å kunne tilegne seg og utvikle kunnskap og viten i fag, men også grunnlag for å kunne kommunisere og samhandle med andre i et bredt spekter av sammenhenger; i utdanning, yrke, samfunn og/eller på det personlige plan. (Kap 1.1) Uavhengig av fag, men fagene er i ulik grad egnet for utvikling av slike ferdigheter

5 St. meld 30 (Kultur for læring) (2004) å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy

6 Å kunne bruke digitale verktøy En grunnleggende ferdighet for hele grunnopplæringen, sammen med de andre grunnleggende ferdighetene skal ivaretas i alle fag på alle nivåer i utdanningen en forutsetning for å fungere i dagens samfunn. er viktig for å fungere i et samfunns- og arbeidsliv som blir stadig mer digitalisert

7 Å kunne bruke digitale verktøy eller digital kompetanse? Kan signalisere et ensidig instrumentelt teknologisyn Digital kompetanse et videre begrep å kunne bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon. (Kap. 4)

8 Hvor kommer begrepet “digital kompetanse” fra? Begrepet “digital literacy” Skille mellom ◦ “tool literacies” og “literacies of representation” “Tool literacies” (redskapskompetanse): ◦ Instrumentelle ferdigheter; Fokus på å beherske teknologien “Literacies of representation” (fortolkningskompetanse) ◦ Fokus på sosial praksis ◦ Fokus på å fortolke og å forstå ◦ Utvikle kompetanse på et analytisk, reflekterende og praktisk nivå Tyner (1998)

9 DidIKTikk ”Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet” (Bjarnø et al 2009, s.16)

10 Hva er digital kompetanse? ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn.” Grunnkomponenter: ◦ Grunnleggende ferdigheter, Laste ned/opp, Søke, Navigere, Klassifisere, Integrere, Evaluere, Kommunisere, Samarbeide og Skape/kreere (Erstad 2010, s.101-102)

11 Program for digital kompetanse Handlingsplan for Digital kompetanse: ◦ Den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte.

12 St.meld 30 (2003-04) “Digital kompetanse er summen av enkle IKT- ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT- ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse” (Kap 4.6.7)

13 Stortingsmelding 30 om grunnleggende ferdigheter For å sikre en kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet, må disse ferdighetene integreres i læreplanene for alle fag på ulike nivåer. Det utarbeides nye læreplaner i alle fag i grunnopplæringen.

14 Å KUNNE BRUKE DIGITALE VERKTØY I LK06

15 LK06 ”Å kunne bruke digital verktøy” Synlig i LK06 ved ◦ Hvert fag har et avsnitt om ”Å kunne bruke digitale verktøy” i faget ◦ Eksplisitt og implisitt nevnt i kompetansemålene Seksjon for digital kompetanse, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

16 Læreplan i matematikk fellesfag Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

17 Læreplan i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

18 Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

19 Matematikk kompetansemål etter 7. årstrinn Tal og algebra ◦ beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere enkle berekningar ◦ stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar Geometri ◦ bruke koordinatar til å beskrive plassering og rørsle i eit koordinatsystem, på papiret og digitalt Statistikk og sannsyn ◦ representere data i tabellar og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige dei er ◦ finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre

20 Engelsk: Kompetansemål etter 7. årstrinn Språklæring ◦ Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Kommunikasjon ◦ bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kultur, samfunn og litteratur ◦ lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt ◦ gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk ◦ uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige jangere og medier ◦ uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier

21 Norsk: kompetansemål etter 7. årstrinn Skriftlige tekster ◦ bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster ◦ bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte ◦ forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Sammensatte tekster ◦ lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy ◦ vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner ◦ bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene

22 Å KUNNE BRUKE DIGITALE VERKTØY Til støtte for de andre grunnleggende ferdighetene

23 Å kunne uttrykke seg muntlig Læringsressurser for begrepslæring Programmer for lydopptak eller programmer som har lydopptak integrert ◦ F eks Audacity, Photo Story, iMovie, Movie Maker ◦ Mikrofon, høyttalere, headsett med mikrofon, lydopptaker (mobiltelefon), videokamera, digitale kamera med videofunksjon, Presentasjonsverktøy – støtter muntlig framstilling

24 Å kunne lese Å lese skjermtekster ◦ Nettsiders egenart ◦ Hypertekster og interaktivitet ◦ Lesebrett Å være kritisk og kunne tolke Å vurdere kilder på nett

25 Å kunne uttrykke seg skriftlig Å skrive effektivt på maskin Teknologi som støtter skriving ◦ Tekstbehandlingsprogrammer ◦ Blogg og wiki ◦ Ulike sjangere  Hypertekster  E-post, chat, sms ◦ Digital historiefortelling Digitale læringsressurser/programmer

26 Å kunne regne Digitale læringsressurser Regneark Tegneverktøy, google sketchup Geogebra Statistikkprogrammer

27 Engelsk Grammar (verbs) and vocabulary Muntlige øvelser Skrive sammen... Lage tekster...

28

29 Norsk

30 Matematikk

31 IKT-rom denne uken Bruk av læringssti i norsk, engelsk og matematikk som eksempel på en læringsaktivitet som støtter de grunnleggende ferdighetene Veiledning – framføringen – hvis tid

32 Oppsummering Å kunne bruke digitale verktøy ◦ – en sammensatt kompetanse (digital kompetanse) ◦ Redskaps og fortolkningskompetanse ◦ Synlig i LK06 ved fagspesifikke avsnitt ◦ Eksplisitt og implisitt i kompetansemålene ◦ Eksempler til støtte for de andre grunnleggende ferdighetene og for arbeidet med fag

33 Referanser Bjarnø, V., Giæver, T. H., Johannesen, M., & Øgrim, L. (2008, 2009). Didiktikk : digital kompetanse i praktisk undervisning. Bergen: Fagbokforl. Erstad, O. (2007) Den femte grunnleggende ferdighet – noen grunnlagsproblemer. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 91, s 43-55 Erstad, O. (2010) Digital kompetanse i skolen – en innføring, Universitetsforlaget St. meld 30 (2004) Kultur for læring Tyner, K. (1998). Literacy in a digital world : teaching and learning in the age of information. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.


Laste ned ppt "Grunnleggende ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy (Digitale verktøy i arbeid med de fire øvrige grunnleggende ferdighetene.) Tonje Hilde Giæver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google