Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

2 Samhandling med utgangspunkt i tiltak forankret… I BUP ?
På tvers men sammen… Samhandling med utgangspunkt i tiltak forankret… I BUP ? Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

3 Sandnes i Rogaland Ressurshelsestasjonen
Firfotmodellen (Etter Hilchen Sommerschild) Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

4 ”It takes a village to raise a child” (Afrikansk uttrykk)
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

5 Familien Nettverket Nærmiljøet
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

6 Barn og unges psykiske helse. Barn og unges psykiske lidelser.
Forebygge Forhindre skjevutvikling Fange opp Behandle Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

7 …når vi er bekymret Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

8 Hvem er bekymret? Barnet/ungdommen Foreldrene/ familien
Helsestasjonen / ressurshelsestasjonen Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Fastlegen Barnehagen Skolen PPT Fysioterapeuten Barneverntjenesten Sosialkontoret Psykiatrisk tjeneste Barneavdeling Habilitering Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

9 Samhandling Hvem samhandler med hvem ?
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

10 Sandnes i Rogaland 50-60 000innb 1996-2008 osv
Opptrappingsplan for psykisk helse Samarbeid med (ny) BUP Ildsjeler Forankring I tjenestene I rådhuset Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

11 ”Epidemiologi” De fleste barn (80%) er friske og har det bra
15% har vanskeligheter slik at de trenger noe ekstra hjelp av voksne og er i risiko for å utvikle (alvorlige) problemer eller psykisk lidelse 5 % har psykiske lidelser og trenger hjelp av BUP Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

12 Ildsjelene Koordinator Synneva Eidsheim
Helsesøster Bjørghild Underhaug Undervisningsleder Trond Grønnestad BUP er Ida Garløv Lærere Barnehageansatte mfl Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

13 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

14 Firfotmodellen Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

15 Forståelsen hviler på fire føtter
S for symptomer U for utvikling P for personlighet O for oppvekstmiljø Risiko OG Beskyttelse Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

16 Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

17 Samarbeid i praksis Vårt eget skjema Innføre Firfotmodellen
som felles kartleggingsverktøy for ALLE som arbeider med barn og unge i kommunen Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

18 1. fot: S for SYMPTOMER Symptomer er de tegnene som i utgangspunktet gjør at vi er bekymret: Atferdsvansker, følelsesmessige vansker, kroppslige fenomener, forsinket utvikling. Hvilke(t) symptom ? _______________________________________________________________________________________________ Start, varighet, vedvarende eller skiftende ? Konsekvenser i dagliglivet ? Viser symptomene seg på en eller flere ”arenaer”? (Skole/barnehage, hjemme, fritid) Flere symptomer ? Tidligere symptomer som er forsvunnet ? Varselsymptomer ? (Hvis ett eller flere varselsymptomer foreligger: vær særlig på vakt!) Alvorlige konsentrasjonsvansker Gjennomgående hyperaktivitet/uro Oppmerksomhetssøkende atferd Dårlig forhold til jevnaldrene generelt? Uttalt tristhet /tilbaketrekning Mistanke om psykose? Mistanke om rus? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): _____________________________________________________________________________________________ Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

19 2. fot: U for UTVIKLING Er barnet/ den unge normalt utviklet, forsinket utviklet eller er der tvil ? Utvikling i forhold til: Motorikk _______________________________________________________________________________________________ Språk Sosiale evner Lek Kognitive ferdigheter/ skoleprestasjoner Utviklingsnivå nå? Tidligere forsinkelser som er tatt igjen ? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): Er utviklingen forsinket på ett område ? Er utviklingen forsinket på flere områder ? Er utviklingen forsinket på alle områder eller de fleste ? Er den sosiale utviklingen så forsinket at det i seg selv tilsier alvorlig bekymring ? Har barnet/ den unge gode kunnskaper eller evner som kan være til hjelp og beskyttelse? Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

20 3. fot: P for PERSONLIGE EGENSKAPER
Her er vi opptatt av egenskaper ved personen (Kontaktevne, selvbilde og problemløsningsevne) Egenskapene kan beskytte hvis de er godt utviklet og representerer risiko hvis de er svake. Kontaktevne Kontaktevne er evne til å inngå nære og forpliktende relasjoner til andre mennesker over tid. Relasjon til voksne (Tilknytning til foreldre, familie, venner) _______________________________________________________________________________________________ andre barn eller unge (Bestevenn, stabile vennskap, venner på samme alder?) ______________________________________________________________________________________ Selvbilde Gir barnet/ den unge, direkte eller indirekte uttrykk for at selvbildet er negativt ? ______________________________________________________________________________________________ Kan et positivt selvbilde være en beskyttelse for dette barnet? Problemløsningsevne Evne til å uttrykke sorger og gleder/bearbeide opplevelser i lek eller samtale med andre Lek Favorittlek? Omsetter barnet sitt indre i lek ? Rollelek/ fantasilek ? Redskap for å uttrykke eller bearbeide tanker og følelser ? Stereotyp eller variert lek/ evt fiksert til ett tema ? Samtale Er samtale med jevnaldrende eller voksne et redskap for at barnet kan bearbeide aktuelle tema og konflikter? Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

21 4. fot: O for OPPVEKSTMILJØ
Hjem Hvem bor i samme hus: voksne andre barn Andre forhold v familien Barnets/ den unges rolle i familien Livshendelser/ hendelser i familien (brudd eller tap?) Foreldres og søskens helse Sosiale forhold _______________________________________________________________________________________________ Skole /barnehage Trivsel Forhold til jevnaldrende Forhold til voksne/ lærere Forhold til oppgaver/ fag Mistanke om at barnet/ den unge er offer for mobbing ? plager andre ? Fritid Omgang med jevnaldrende Viktige andre Fritidsaktiviteter, hobbyer, faste aktiviteter Konklusjon (husk ressurser/beskyttelsesfaktorer): Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

22 Oppsummering/ konklusjon
• Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ? _______________________________________________________________________________________________ • Andre bekymringer ? • Beskyttelsesfaktorer/ressurser ? • Er særlige tiltak satt i verk ? • Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ? • Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ? Evt ansvarlig: • Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt koordinator: • Effekt av tiltak ? • Er der behov for iverksetting av andre tiltak lokalt? • Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ? Foreldrene Barnet/den unge • Bør videre undersøkelse iverksettes, evt hvilke forhold ? Fastlegen PPT Barnevern Familievernkontor Kompetansesenter BUP Barnelege Habilitering Behov for evaluering, evt når ? Hvem har ansvar for at arbeidet koordineres videre ? ______________________________________________________________________________________________ Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

23 Barnets navn Fødselsdato Adresse Hvem bor barnet hos? Foresattes Navn Skole/barnehage: Koordinator i arbeidet, navn, instans: Andre som har vært involvert: Samtykke til samarbeid omkring barnets vansker mellom (nevn de ulike instansene) (Forsattes underskrift) UNNTATT OFFENTLIGHET (i ufylt tilstand) Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

24 Råd ved bruk av firfotmodellen:
Gå igjennom hele modellen, fot for fot ! Beskriv problemer / symptomer og ressurser / beskyttelse. Ikke tenk (for mye) på hva som kan være årsaken til vanskene, prøv å beskrive ! Konkludere til sist. Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

25 “Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom”
Litteratur: Ida Garløv (2004) “Psykiske lidelser og psykiske vansker hos barn og ungdom” Et informasjonshefte for fastleger og andre i kommunehelsetjenesten. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Stavanger Turid Borgen og Ida Garløv (2003) “En annen smerte. Psykiske vansker og psykiske lidelser hos barn og unge” Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

26 Oppsummering/ konklusjon
Hva er dere mest bekymret for i forhold til dette barnet / denne ungdommen ? Andre bekymringer ? Beskyttelsesfaktorer ? Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

27 Samarbeid forutsetter samtykke
Arkivering Følge vanlige regler! Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

28 Tiltak Er særlige tiltak satt i verk ?
Hvilke personer/ instanser er inne med tiltak ? Er det utarbeidet IOP, tiltaksplan eller individuell plan ? Evt ansvarlig: Er det organisert ansvarsgruppe ? Evt koordinator: Effekt av tiltak ? Er der behov for iverksetting av andre tiltak Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

29 Tiltak Ønsker familien at flere tiltak eller videre undersøkelser blir satt i verk ? Foreldrene Barnet/den unge Bør videre undersøkelse iverksettes, evt hvilke forhold ? Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

30 Hvordan gikk det ? Ca 1000 fikk undervisning først
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

31 Hvordan gikk det? 1000 fikk undervisning (først)
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

32 Petter Sinna Urolig Trist Ensom Glad i mormor Flink i matte osv
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

33 Firfotmodellen i Sandnes
–en modell for å forstå barns psykiske helse Ursin/ Holsen/ Stormark R-BUP Vest UNIFOB aug 2008 Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

34 ”Firfotmodellen -et arbeidsredskap og i fellesskap”
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

35 Evaluering Kvalitativ Kvantitativ
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

36 Hvordan går det Noen må holde fast idet Rådhuset
Andre profeter som går forbi har andre modeller som de misjonerer for Ikke til alt… Best når vi gjør det sammen. Ikke barnehagen alene men for eksempel sammen med helsesøster… Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

37 Kurs: 'Firfotmodellen - kartleggingsverktøy'
                                                                                                                                      Kurs: 'Firfotmodellen - kartleggingsverktøy' Varighet: 12: :00 Sted: Langgt. 54 Sandnes Startdato: Målgruppe: Barnehagestyrer, Ped.leder, helsesøstre, og andre interesserte Kursholder: Bjørn Terje Liestøl, Bjørghild Underhaug, Tove Braut Dalen og Astrid Vaage Grimnes Påmeldingsfrist: Maks deltakere: 20 For bekreftelse av påmelding, sjekk deltakerlista.: Kursbeskrivelse: Intensjon, målsetting og innføring i bruk av kommunens kartleggingsverktøyet "FIRFOTING"                                                      Sandnes Kompetansesenter: Rådgiver Reidun May Løvik, tlf.: , konsulent Margaret Thesen, tlf.: og kompetansesjef Ingvill Ohr, tlf mob.: Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011

38 ”It takes a village to raise a child” (Afrikansk uttrykk)
Ida Garløv. Overlege. Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Fagtorg 2011


Laste ned ppt "R-BUP øst og sør. Fagtorg 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google