Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Notater til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Notater til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Notater til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003
Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Notater til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003

2 Leseveiledning til bolk B
Hovedlitteratur er utdrag fra: Schartum og Bygrave (2003) om personvern, Ot.prp.nr.44 ( ) om domstolene, St. meld. nr. 32 ( ) om offentlighetsprinsippet og Frihagen (1991) om rettssikkerhet. Husk at petit-avsnitt i Frihagens bok ikke er pensum. Dette stoffet er en av bærebjelkene i emnet Digital forvaltning, og er også sentralt i DRI-programmet for øvrig. Dette bør læres godt! Husk at mye av denne litteraturen ikke innholder ”fasitsvar”, men at det i stor grad er rom for uenighet og diskusjon! Hva mener du? Til denne delen er det gitt ”praksisstoff” knyttet til de ulike delene av litteraturen. En mulighet er å vurdere dette stoffet i lys av litteraturen; I hvilken grad tilfredsstiller for eksempel ”Bidragsveilederen” hensynet til rettssikkerhet? (jf Frihagens bok).

3 Generelt om styringsidealer
Idealer angir en retning, og er urealistiske som mål fordi de ofte må avveies mot andre idealer/hensyn. Idealer som ”demokrati”, ”rettssikkerhet”, ”personvern” mv, vil imidlertid ofte være tungtveiende og ha stor gjennomslagskraft. Trenger å konkretisere idealene: Ideal som idé og vagt begrep Interesser/krav som uttrykker idealet (men ikke uttømmende) Garantier og andre tiltak som bidrar til å realisere idealet

4 Spesielt om rettssikkerhetsidealet
Om betydningen av rettssikkerhet i en velferds- og plan- og reguleringsstat. Rettssikkerhetsidealet kan sies å gjelde fravær av overgrep og vilkårlighet fra offentlige myndigheter. Rettssikkerhetsidealet gjelder både domstolene og den offentlige forvaltning. Rettssikkerhetsidealet har tradisjonelt ikke vært anvendt på privat virksomhet, men til en viss grad uttrykker rettssikkerhetstanken allmenne idealer. Ivaretakelse av rettssikkerhet i informasjonssamfunnet gjør at vi i stor grad retter søkelyset mot systemer og rutiner, og ikke primært på enkeltsaker.

5 Aktuelle rettssikkerhetskrav og -garantier/-tiltak
Vern mot inngrep fra myndighetene Friheter og rettigheter iflg EMK, legalitetsprinsippet mv Menneskerettsloven (av nr 30), grunnloven § 96 (forbud mot dom uten hjemmel i lov) og § 97 (forbud mot tilbakevirkende lover) Uhildet og upartisk vurdering Habilitetsregler, krav til forsvarlig saksutredning Forvaltningsloven (fvl) kap. II (habilitet), og § 17 (saksutredning) Fravær av feil Etterprøvbarhet, høyt kompetansenivå Fvl § 24 flg om begrunnelse, kap VI om klage og omgjøring, automatisering Likebehandling Rettsregler, krav til forsvarlig behandling og objektivitet Fvl § 38 (kunngjøring av forskrifter), innsyn etter offentlighetsloven mv Forutberegnelighet Rettsregler, veiledningsplikt Fvl § 11 (veiledning), § 38 (kunngjøring av forskrifter), simulering av enkeltvedtak via Internett

6 Spesielt om personvernidealet
Om betydningen av personvern i en velferds- og plan- og reguleringsstat. Personvernidealet kan sies å uttrykke den enkeltes rett til å bestemme over opplysninger om seg selv (”personopplysninger”).. Personvernidealet gjelder generelt i samfunnet, og er ikke begrenset til offentlig sektor. Ivaretakelse av personvern i informasjonssamfunnet har i stor grad bestått i krav til systemer og rutiner, og ikke primært på enkeltsaker.

7 Aktuelle personverninteresser og -garantier/-tiltak
Bestemme over tilgang til opplysninger om egen person Konfidensialitet, privatlivets fred Fvl § 13 flg om taushetsplikt, straffelovens § 390 og forbudet mot visse offentlige meddelelser om private forhold. Innsyn og kunnskap Åpenhet om generelle og konkrete forhold Pol § 18 (innsyn), §§ (informasjon til registrerte personer) Opplysnings- og behandlingskvalitet Kvalitet av data, informasjon og informasjonssystem Pol § 11 bokstavene b og c (formål) samt bokstavene d og e (kvalitetskrav) Forholdsmessig kontroll Objektivitet Formålsangivelse (jf pol § 11 b og c), forsvarlig saksutredning (fvl § 17) Brukervennlig behandling Lydhørhet, forståelighet, tilgjengelighet Pol § 16 (svarfrist), § 17 (betaling), § 24 (skriftlighet)


Laste ned ppt "Notater til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google