Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003
Prinsipper og idealer for utøvelse av offentlig myndighet (I): Spesielt om rettssikkerhet og personvern Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003

2 Leseveiledning til bolk B
Hovedlitteratur er utdrag fra: Schartum og Bygrave (2003) om personvern, Ot.prp.nr.44 ( ) om domstolene, St. meld. nr. 32 ( ) om offentlighetsprinsippet og Frihagen (1991) om rettssikkerhet. Husk at petit-avsnitt i Frihagens bok ikke er pensum. Dette stoffet er en av bærebjelkene i emnet Digital forvaltning, og er også sentralt i DRI-programmet for øvrig. Dette bør læres godt! Husk at mye av denne litteraturen ikke innholder ”fasitsvar”, men at det i stor grad er rom for uenighet og diskusjon! Hva mener du? Til denne delen er det gitt ”praksisstoff” knyttet til de ulike delene av litteraturen. En mulighet er å vurdere dette stoffet i lys av litteraturen; I hvilken grad tilfredsstiller for eksempel ”Bidragsveilederen” hensynet til rettssikkerhet? (jf Frihagens bok).

3 Hovedpunkter i forelesningen (I)
Det er to forelesninger innen dette emnet. Den andre forelesningen (25.9) vil primært handle om offentlighetsprinsippet mv. I denne forelesningen vil vi se på noen sammenhengen mellom rettssikkerhet og personvern. Dessuten vil vi se på hvert av disse idealene i mer detalj, med vekt på personvern.

4 Hovedpunkter i forelesningen (II)
1 Generelt om styringsidealer/-verdier/-prinsipper Generelt om rettsstat og rettssikkerhetsidealet Generelt om personvern i en velferds- og plan- og reguleringsstat. 2 Spesielt om rettssikkerhetsidealet ”Rettssikkerhet” som vern mot overgrep og vilkårlighet Gjennomgang av de enkelte hovedelementer i rettssikkerhetsidealet innen offentlig forvaltning og domstolene. Eksempler på lover mv som ivaretar rettssikkerhet. Organisering og betydningen for rettssikkerhet. Rettssikkerhet i informasjonssamfunnet. Litteratur: Utdrag fra Frihagen (1991) og Ot.prp.nr.44 ( )

5 Hovedpunkter i forelesningen (III)
3 Spesielt om personvernidealet Generelt om personvern og personopplysningsvern. Gjennomgang av de enkelte hovedelementer i personvernidealet generelt og innen offentlig forvaltning spesielt. Eksempler på lover mv som ivaretar personvernet. Organisering og betydningen for personvernet. Personvern i informasjonssamfunnet. Litteratur: Utdrag fra Schartum og Bygrave (2003)


Laste ned ppt "Hovedpunkter til Dag Wiese Schartums forelesning den 8. september 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google