Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern i elektronisk forvaltning Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern i elektronisk forvaltning Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern i elektronisk forvaltning Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Hva mener vi med eForvaltning? Forvaltningsorganer som: har elektroniske saksdokumenter driver elektroniske kommunikasjon med almennheten med parter med oppgavegivere med andre forvaltningsorganer har automatisert myndighetsutøvelse (helt eller delvis) automatisk genererer informasjon om hendelser mv Personopplysninger finnes som beslutningsgrunnlag, informasjonselementer, logger mv

3 Personvern Offentlighet Rettssikkerhet, personvern og offentlighet Rettssikkerhet F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

4 RettssikkerhetPersonvern Offentlig sektorBåde offentlig og privat MyndighetsutøvelseAll behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelseVekt på beslutningsgrunnlag Assosieres lite med IKTAssosieres sterkt med IKT Personvernidealet kan sies å uttrykke den enkeltes rett til å bestemme over opplysninger om seg selv (”personopplysninger”) Rettssikkerhetsidealet kan sies å gjelde fravær av overgrep og vilkårlighet fra offentlige myndigheter Ivaretakelse av personvern i informasjonssamfunnet har i stor grad bestått i krav til systemer og rutiner, og ikke primært på enkeltsaker Ivaretakelse av rettssikkerhet har primært vært rettet inn mot enkeltsaker og krav til individuell behandling (men trenger kanskje også å rettes mot systemer og rutiner)

5 Rettssikkerhetskrav Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse ForutberegnelighetDemokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Hensynsfullt og raskt Betryggende beslutningsgrunnlag Saklig grunnlag Upartisk og uhildet Personverninteresser Brukervennlig behandlingSelvbestemmelse Innsyn og kunnskapForholdsmessig kontroll Opplysnings- og behandlingskvalitet Rettssikkerhet Personvern

6 Perspektiver på personvern i eForvaltningen Personvern Beslutningsperspektivet F.eks.: Offentlig myndighetsutøvelse Privates beslutninger Kan også brukes “proaktivt” F.eks.: Privatliv Fysisk integritet Integritetsperspektivet Maktperspektivet F.eks.: Borger - myndighet Kunde -næringsdrivende Arb.taker - arb.giver eForvaltning Automatiserte enkeltvedtakEffektivisert kontroll/tilsyn

7 Automatiserte rettslig beslutningsprosesser bruker og produserer personopplysninger  aritmetiske  logiske Enkeltvedtak = nye person- opplysninger Relevant beslutnings- grunnlag; dvs opplysn. om den aktuelle personen AND, OR, NOT, ,,  etc +, -, /, * etc variable faste Uriktige data => uriktige vedtak Uriktige operasjoner => uriktige vedtak, Operasjoner

8 (Forløp for behandling av personopplysninger) t PO oppstår og brukes til annet enn myndighets- utøvelse t PO brukes som ledd i myndighetsutøvelse t PO fra vedtak mv brukes til annet enn myndighetsutøvelse Personopplysningsvern uansett hvor i forløpet en er Rettssikkerhet Under myndighetsutøvelsen er det vanskelig og uhensikts- messig å skjelne skarpt mellom personvern og rettssikkerhet Ivaretakelse av person- vern legger til rette for rettssikker myndighets- utøvelse Rettssikkerhet legger til rette for ivaretakelse av personvern

9 Hovedpunkter om personopplysningslovens betydning for eForvaltning Må klargjøre ansvarsforhold (§ 2 nr 1) Må avklare rettslig grunnlag for å be- handle personopplysninger (§§ 8 og 9) Må fastsette formål for hver behandling av personopplysninger (§ 11 bokst. b og c) Må tilfredsstille krav til opplysnings- kvalitet (§ 11 bokstavene d og e, § 27) Må vurdere og gjennomføre og doku- mentere sikkerhetstiltak (§ 13) Må dokumentere alle informasjons- systemer som behandler person- opplysninger (§ 13 annet ledd) Må gi innsyn etter begjæring (§ 18) Må gi informasjon til registrerte personer (§§ 19, 20, 21 og 22) Mange plikter gjelder system- nivået Enkelte plikter/rettigheter gjelder enkeltsaksnivået og burde derfor være integrert med forvaltnings- lovens bestemmelser Forvaltningsloven er bare i begrenset grad tilpasset eForvaltning, og tilpasningene gjelder ikke i særlig grad personvernspørsmål (jf dog efvf §§ 4 og 5)

10 Innsyn og kunnskap bidrar til forutberegnelighet Enhver Offl § 3 Pol § 18 første ledd Den registrerte Pol § 18 annet ledd Part Fvl § 18 Innsyn etter pol § 18 kan sies å styrke forutberegneligheten i tilknytning til forvaltningens enkeltvedtak, fordi innsynet spesielt gjelder personopplysninger som er beslutnings- grunnlag


Laste ned ppt "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern i elektronisk forvaltning Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google