Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSMØTE 19. APRIL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSMØTE 19. APRIL"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSMØTE 19. APRIL
Velkommen til Salhus skole Velkommen til informasjonsmøte for foreldrene til årets 6 åringer.

2 SALHUS SKOLE

3 SALHUS SKOLE VO2 Organisasjonskart

4 OPPLÆRINGSLOVEN § 2-1 § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med lov og forskrifter Når barnet skal være i Norge over 3 måneder Grunnskoleopplæringa skal til vanlig ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det 10. skoleåret. Straff ved ugyldig fravær fra den pliktige opplæringa. § permisjon fra den pliktige opplæringa. Når det er forsvarlig kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker.

5 ”SKOLEPLAKATEN” Skolen skal:
Gi alle elever muligheten til å utvikle sine evner og talenter. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere eleven til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Legge til rette for at elevene kan foreta bevisste valg av utdanning og framtidig arbeid. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og forbilder for barn og unge.

6 Hjemmets ansvar og skolens ansvar
De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt tikl opplæring etter evne og forutsetninger. De foresatte har ansvar for daglig omsorg. De foresatte har ansvaret for at barna møter presist og forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser. De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon. Foresatte er ”eksperten” på barna og skal gi skolen informasjon slik at den kan ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring. De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette.

7 Skolens ansvar Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen. Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har. Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling. Nye forskrifter for vurdering Skolen har ansvaret for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene.

8 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

9 LEKSEHJELP Gratis, frivillig tilbud til elevene i 1. – 4. fra uke 34 (23.08.) Foreldrene kan velge om eleven skal delta eller ikke. Eget påmeldingsskjema . Tar ikke fra foreldrene ansvaret for å se til at barna gjør leksene sine. LESE MED BARNET HVER DAG Leksehjelp er ikke en del av den ordinære grunnskoleopplæringen. Skal være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen. Leksearbeid og skolearbeid generelt er innholdet i tiden som settes av til leksehjelp.

10 LEKSEHJELP 1. – 4. Kommunen er ansvarlig for leksehjelp, kan organiseres av skolen. Legges til SFO og vi vil bruke assistentene som leksehjelpere. Gratis! Skal ikke betale for den tiden barnet har leksehjelp. Alle får tilbud om 1 time leksehjelp i uka. Noen vil få flere, avhengig av påmelding. Endelig tilbud får dere når vi har sett på interessen.

11 Leksehjelp fra høsten 2010 LEKSEHJELP Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Fredag 08.30 Undervisning 10.00 09.45/10.00 – 10.15 Måltid Utetid utetid Midt skyss 11.05– 12.00 LEKSEHJELP Midtskyss 12.50 – 14.05 14.05 – 15.00

12 PÅMELDING Vedrørende forskriftsfesting av leksehjelp på 1. – 4. årstrinn i grunnskolen. Skolene i Brønnøy kommune er pålagt å legge til rette for gratis leksehjelp for alle elevene i 1. – 4. trinn fra skolestart høsten 2010. Dette vil bli organisert slik at elevene får tilbud om leksehjelp etter ordinær skoledag. Gratis, frivillig tilbud til alle elevene fra 1. – 4. trinn. Foreldrene kan velge om eleven skal delta eller ikke. Det tar ikke fra foreldrene ansvaret for å se til at barna gjør leksearbeidet sitt. Leksehjelp er ikke en del av den ordinære grunnskoleopplæringen. Innholdet skal være leksearbeid og generelt skolearbeid i den tiden som er satt av til leksehjelp. Det legges til SFO og det vil være assistentene som er leksehjelpere. Tilbudet er GRATIS, det betyr at en ikke betaler for den tiden barnet har leksehjelp. Alle kan få minimum en time pr. uke. Noen trinn vil få tilbud om flere timer i uka.

13 PÅMELDING: FRIST 1. JUNI 2010 Det er bindende påmelding for et halvt år. Ny påmelding vil komme pr. 1. desember og gjelde fra 20. januar. Barnets navn:……………………………… Trinn: ……………… Vi ønsker at vårt barn skal få tilbud om gratis leksehjelp høsthalvåret 2010 med oppstart i uke 34. Vi er inneforstått med at det er bindende påmelding og at eleven da skal delta fast i dette tidsrommet. Vi ønsker tilbud: 1 – 2 timer pr. uke Mer enn 2 timer pr. uke Dato: Underskrift:

14 VURDERING Lav, Middels, Høy måloppnåelse.
Nye forskrifter: Krav om dokumentasjon. Halvårsvurdering = Foreldresamtaler Vurderes i forhold til kompetansemålene i fagene Orden og oppførsel Kunnskapsløftets generelle del. Sosiale og praktiske ferdigheter, Lav, Middels, Høy måloppnåelse.

15 FORBUD MOT BRUK MOBILBRUK I SKOLETIDA
Salhus skole har total forbud mot å bruke mobiltelefon i skoletida. Det betyr at elevene fra de kommer inn på skolen om morgenen og til de er ute av bygningen etter skoletid, ikke har tillatelse til å bruke mobiltelefon. Hvis elevene bryter disse reglene blir telefonen inndratt for resten av dagen. Det blir sendt melding til heimen om dette. Ved gjentatt brudd blir telefonen inndratt og levert til skolens ledelse. Foreldrene kontaktes og må komme på skolen og hente telefonen. Hvis heimen har spesielle behov for å få kontakt med eleven i løpet av skoletiden over mobil, må det gjøres avtale med skolen om dette! Vi ber alle foreldre snakke med sine barn om dette, da vi ser at det stadig er flere elever som har mobiltelefon med på skolen.

16 1. KLASSE Alle får skolesekk! Med navn og god refleks!
Besøksdag TIRSDAG 8. juni! 5 dagers skoleuke 3 dager – 14.05 1 dag – 11.00 1 dag – 12.20 LEKSEHJELP etter ordinær skoledag. 2 grupper, fordelt på to rom 3 kontaktlærere


Laste ned ppt "INFORMASJONSMØTE 19. APRIL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google